Gå til indhold

Bevillinger til Forskernetværk fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation, juni 2016

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation uddeler fire bevillinger til Forskernetværk for en samlet sum af cirka 3,8 mio. kroner. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne skal bidrage til at styrke geografisk og institutionelt spredte forskningsområder og gives til netværk, der senere kan resultere i større projekter eller tværgående forskergrupper på tværs af institutioner.

Bevillingerne gives inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2015 og F2016.

Ansøgere vil modtage skriftligt svar hurtigst muligt.

 


Projekttitel: Aesthetics Unlimited
Bevillingsmodtager: Anne Elisabeth Sejten
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: 1.007.384 kr.
Projektbeskrivelse: Æstetik er ikke længere et fremmedord, men er gået ind i det senmoderne samfunds DNA. Ordet bruges i flæng om meget mere end kunst i traditionel forstand samtidig med, at kunstens verden for længst har brudt med de klassiske skønhedsidealer. Netværket Aesthetics Unlimited er motiveret af denne situation, hvor æstetik er kommet til at repræsentere et stadigt mere omfattende human- og samfundsvidenskabeligt felt hen over grænserne mellem samfund, kunst og kultur i bredeste forstand. Over for æstetikkens aktuelle grænseløshed er det netværkets grundlæggende tese, at den klassiske filosofiske æstetik forbliver, ikke bare relevant, men uomgængelig både som kilde til og som spejl også for nutidige kulturelle problemstillinger. De æstetiske kernebegreber om smag, dømmekraft, det skønne og det sublime har lige siden det 18. århundrede, hvor de opstår og formes, været afgørende for vestlig kulturel selvforståelse og kan – opdateret – bibringe forståelse af et samfund, der på den ene side dyrker det æstetiske og det kulturelle mere end nogensinde, på den anden side vanskeliggør æstetisk erfaring. Netværkets formål er med andre ord at fremme en grundforskning, der gør det muligt at nytænke vor tids æstetik ud fra æstetikkens egen filosofihistoriske udvikling. Med et bredt forankret hold af forskere fra fagene filosofi, kultur- og kunstvidenskab og performance design, skaber det nye internationale netværk de tværfaglige og tværinstitutionelle rammer for at tage fat på denne forskning.


Projekttitel: TAKE PART Forskningsnetværk om kulturel deltagelse
Bevillingsmodtager: Birgit Lene Eriksson
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 946.283 kr.
Projektbeskrivelse: ”Deltagelse” er overalt. Idealet om at gøre borgere, brugere og publikum til “deltagere” spiller en stadig vigtigere rolle. Bruger- og borgerinddragelse optræder i alt fra byplanlægning og socialt arbejde til kunst- og medieproduktion. I kunstinstitutioner eksperimenteres der med nye former for borger- og publikumsinddragelse: På etablerede teatre laves der f.eks. borgerscener, på museerne inddrages gæsterne i forskellige former for ""co-creation"", og stort set alle kulturinstitutioner laver særlige klubber og tiltag for at inddrage brugerne mere. Dette er også et kulturpolitisk krav, som knytter kulturlivet til økonomiske og socialpolitiske mål. Med netværket TAKE PART vil vi styrke forskningen i denne deltagelseskultur. Netværket omfatter syv universiteter og 14 kultur(forsknings)institutioner, som arbejder med deltagelse i kunst og kultur. Dets mål er at undersøge og sammenligne forskellige deltagelsesformer og at udvikle metoder til at evaluere eller "måle" disse.


Projekttitel: Cassius Dio: Between History and Politics
Bevillingsmodtager: Jesper Majbom Madsen
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 883.152 kr.
Projektbeskrivelse: Netværket skal forene forskellige tilgange til Cassius Dios værk Roms Historie og den politiske og intellektuelle agenda, værket er et udtryk for: historiografisk, litterær og retorisk analyse. Det vigtigste formål med netværket er at ændre den måde, Cassius Dio opfattes på: fra en historiker, der undertiden bliver beskrevet som middelmådig, til en politiker og intellektuel, der er rodfæstet i romersk historie og historieskrivning. Denne nyvurdering vil tage udgangspunkt i et mere indgående studie af hans narrative teknikker, af hans forhold til den historiografiske tradition, både den universelle og den, der er mere romersk, og af hans strukturelle tilgang til romersk historie. Cassius Dio er den eneste af de bevarede historieskrivere, der følger udviklingen af de romerske politiske institutioner over mere end tusind år. Det gør ham til en uundværlig kilde til Roms historie. Traditionelt har forskningen fokuseret på en enkelt bog eller sammenhængende bøger. Dette netværk vil derimod se på hele værket under et og tildele det en ny placering som et centralt og selvstændigt produkt af den græsk-romerske historieskrivning.


Projekttitel: Helping Hands. Research Network on the Everyday Border Work of European Citizens
Bevillingsmodtager: Marie Klara Sandberg Rasmussen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.003.475 kr.
Projektbeskrivelse: Europa står overfor den værste flygtningekrise siden Anden Verdenskrig. EU’s samlede svar har været at intensivere kontrollen med de ydre grænser, alt imens den ene europæiske stat efter den anden i en slags en dominoeffekt forstærker den interne grænsekontrol. Blandt europæiske borgere har reaktionerne på flygtningestrømmene været yderst divergerende; i den ene ekstrem ser vi en eskalerende fremmedfjendtlighed; i den anden er der opstået en myriade af initiativer til at hjælpe flygtninge: med fornødenheder på de steder hvor flygtningene strander, med at komme videre til andre destinationer, og med at integrere sig i de samfund, de ønsker at etablere sig i. Forskernetværkets tværfaglige sigte er at styrke udvekslingen af viden mellem forskningsområderne tættest på flygtningekrisen: migrationsstudier, grænsestudier og europæiske studier, med henblik på at udforske motiver og rationaler bag initiativerne til at hjælpe flygtninge. Tesen er, at initiativerne kan ses som en form for ’hverdags-kosmopolitisme’ hvor de europæiske borgere i en vis forstand tager ’grænsekontrollen’ i egen hånd. Netværket fokuserer særligt på initiativer taget i Nordvesteuropa, da Sydeuropa hidtil har været i forskningens fokus. På sigt vil netværket udvikle større tværfaglige forskningsprojekter samt undervisningsaktiviteter, med vægt på at øge udvekslingen af viden og erfaringer blandt forskere fra de førnævnte forskningsområder, hvor udvekslingen i dag er begrænset.


Projekttitel: Network for the Study of Humanitarian Culture
Bevillingsmodtager: Devika Sharma
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 983.789 kr.
Projektbeskrivelse:
Som socialt felt er humanitarismen i vækst. Der bliver flere og flere humanitære organisationer, stadig flere politiske-militære handlinger beskrives som humanitær assistance, og fremmede menneskers lidelser gøres i stigende grad tilgængelig for vores humanitære betragtning. Inden for discipliner som antropologi, politisk filosofi, jura, sociologi og historievidenskaben er det således i dag en udbredt antagelse, at vi lever i en humanitær tidsalder. Dette netværk addresserer humanitarismens kulturelle infrastruktur. Eksisterende forskningslitteratur fokuserer overvejende på politiske, økonomiske og etiske aspekter af humanitære interventioner i det globale syd. Vi arbejder med et udvidet begreb om ’humanitær intervention’ og inkluderer i denne allerede elastiske betegnelse den hverdagslige, humanitært ’intervenerende’ kultur i det globale nord. Humanitær kultur er bl.a. humanitære fortællinger (litterære fortællinger, politiske fortællinger og nyhedshistorier), etisk forbrug, etisk investering (såsom mikrofinansiering), humanitær turisme og simulationsspil (oplev hvordan det føles at være flygtning, for eksempel). Med til den humanitære kultur hører også genrer og praksisser, der forholder sig til kunstinstitutionen, herunder den socialt intervenerende kunst og dokumentarisme. Et centralt mål for netværket er at begrebsliggøre humanitær kultur som en global kultur: en relationel struktur, der forbinder kriseramte befolkninger, vestlige donorer, NGO’er og stater.


Projekttitel: Sociolinguistics, Diversity and Action (SODIAC)
Bevillingsmodtager: Lian Malai Madsen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.007.945 kr.
Projektbeskrivelse: I takt med at befolkningssammensætningen i Europa er blevet mere mangfoldig er social sammenhængskraft og uddannelsesmæssig ulighed kommet på dagsordenen både i politiske og akademiske diskussioner. Her er der enighed om at sprog spiller en central rolle for deltagelse i uddannelse, men hvilken rolle, er der uenighed om. Der findes nemlig to fremtrædende, men modstridende, positioner. 1) Den ene argumenterer for at mindretalselever bliver dårligere stillet i skolen fordi standardsprogbrug er dominerende og at de ville være bedre stillet hvis skolen var mere sproglig fleksibel. 2) Den anden fremhæver at eleverne har brug for bedre standardsproglige kompetencer for at større mobilitet og bedre integration kan opnås. SODIAC-netværket vil samle forskere med baggrund i socio- og anvendt lingvistik, pædagogik og musikalsk antropologi samt praktikere fra kreative ungdomsprojekter og kommunalpolitik for at finde ud af hvordan vi kan komme videre fra dette dilemma. Hvad kan vi lære af hinanden på tværs af nationale, disciplinære og professionelle grænser? Hvordan kan vi på dette grundlag forbedresociolingvistisk teori og forskning i sproglig mangfoldighed og uddannelse? Og hvordan forbedrer vi derigennem forskningens sammenhæng med praksis? 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 03. januar 2017

Afsendere