Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2017 Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv til DFF-Forskningsprojekter 1 og 2, maj 2017

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv til DFF-Forskningsprojekter 1 og 2, maj 2017

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv uddeler 21 bevillinger til DFF-Forskningsprojekter for en samlet sum af ca. 58 mio. kr. og med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på ca. 2,7 mio. kr . Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor.

For at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning uddeler Det Frie Forskningsråd DFF-Forskningsprojekter til en eller flere forskere, der ønsker at undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål, som udspringer af forskernes egne idéer. Et DFF-Forskningsprojekt er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne er af høj international kvalitet. Forskerne har søgt om at få finansieret deres idé ud fra Det Frie Forskningsråds Opslag E2016 og F2017.

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv har i alt modtaget og behandlet 118 ansøgninger om støtte til DFF-Forskningsprojekt 1 og 2. Det samlede ansøgte beløb til ansøgningsfristen i oktober 2016 var på ca. 414 mio. kr. 

Ansøgere vil modtage skriftligt svar hurtigst muligt.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle nødvendige budgetjusteringer. Enkelte ansøgere på venteliste vil senere modtage direkte besked herom. 


DFF-Forskningsprojekt 1


Projekttitel: Barriers to justice: How vulnerable persons comprehend, voice and act upon justiciable problems
Bevillingsmodtager: Annette Olesen
Institution: Syddansk Universitet 
Bevilget beløb: 783.909 kr.
Projektbeskrivelse: Projektet Barriers to justice undersøger nogle af de komplekse sociale processer, der spiller ind på retlige sagers tilblivelse eller udeblivelse. Retshjælpsforskning har belyst, hvordan udsatte befolkningsgrupper i mindre grad end andre samfundsgrupper benytter sig af retshjælpstilbud, og EU har i tillæg hertil forsøgt at facilitere den juridiske profession til at forbedre adgangen til retshjælp. Men vores begrænsede viden om, hvorvidt en oplevet krænkelse, klage el.lign. udvikler sig til en retlig sag eller ej, vidner om et beskedent kendskab til de processer, der ligger forud for de retlige sager, der behandles i retlige institutioner. Hensigten med projektet er, at undersøge 1) hvordan udsatte borgere forstår, italesætter og reagerer på potentielt retlige problemer; 2) hvordan udsatte borgere oplever deres ’access’ til retshjælp; 3) hvordan retshjælpsmedarbejdere bliver trænet til at møde udsatte borgere og deres behov; og 4) hvordan retshjælpsmedarbejdere møder udsatte borgere og deres behov. Projektet benytter retshjælp til løsladte i Danmark og Norge som ekstrem case for at opnå viden om en særlig udsat samfundsgruppe med behov for opsøgende retshjælp. Dataindsamlingen består af interview med og observationer af løsladte og retshjælpsmedarbejdere, der støtter løsladte.


Projekttitel: Algorithmic gatekeepers - the impact of news selection algorithms on the quality of public debate
Bevillingsmodtager: Arjen van Dalen
Institution: Syddansk Universitet 
Bevilget beløb: 1.380.960 kr.
Projektbeskrivelse: Hvad borgerne ser og hører i medierne, bestemmes ikke længere kun af journalister, men i stigende grad af algoritmer. Disse algoritmer udvælger, sorterer og prioriterer vores informationer. Automatiske processer som Facebooks ”News Feed” eller sorterende algoritmer i diskussionsfora danner vores verdenssyn. Selv om vi i stigende grad er underlagt disse algoritmer i vores daglige nyhedsstrøm, forstår vi faktisk ikke, hvordan de påvirker den offentlige debat. Det er problematisk, da nyhedsalgoritmer kan have en indbygget skævhed, der kan lede til polarisering af debatten. Skævheden kan føre til, at bestemte historier og ekstreme holdninger får opmærksomhed på bekostning af andre, spredes viralt via diverse diskussionsfora og platforme og skaber mediestorme online. Dette forskningsprojekt vurderer, hvilke konsekvenser brugen af algoritmer har for kvaliteten i den offentlige debat via en innovativ forskningstilgang. Ved at simulere, hvordan algoritmer påvirker den demokratiske debat på online diskussionsfora og sociale medieplatforme, vil projektet undersøge, om den offentlige debat bliver mere ekstrem. I sidste ende er projektets formål at foreslå nye standarder for nyhedsalgoritmer, der vil forbedre kvaliteten af den offentlige debat.


Projekttitel: Fintech and Financial Fitness
Bevillingsmodtager: Arna Olafsson
Institution: Copenhagen Business School
Bevilget beløb: 1.161.973 kr.
Projektbeskrivelse: How access to information affects individual decision-making and welfare is one of the most fundamental issues in economics. With the advent of the Information Age and the now growing use of technology to access information quickly, people are presumably better equipped than ever to make good choices. However, empirical evidence as to how better technology and access to information affects peoples' outcomes and on the determinants and effects of getting informed remains scarce. This project seeks to contribute to fill this gap in the economic literature. This project will be exploiting data from a financial aggregation software provider. The account aggregation platform allows bank customers to manage all their bank accounts and credit cards across multiple banks in one place by aggregating data from various sources. Their financial feed reflects consumers' financial lives in familiar social media style. In addition, the company collects information about the logins of their users and what kind of a device they use to log in (i.e., computer or app login). The digitization of individuals’ budgeting processes and the attendance tracking of online behavior allow direct measurement of individuals’ technology adoption and their financial fitness in ways that previously were not possible and to link this with individuals’ financial fitness. This enables us to investigate how technology changes influence financial decision-making and individuals' attention to their personal finance.


Projekttitel: Personalization and the dynamics of online search
Bevillingsmodtager: Christoph Schottmueller
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.372.911 kr.
Projektbeskrivelse: Hvert år foretages der mere end 2 milliarder Google-søgninger. Både brugeren og Google eller andre søgemaskine-udbydere har forventninger til handlingen: Brugeren ønsker at finde et svar på spørgsmål. Søgemaskine-udbyderen ønsker, at brugeren vil følge et af ​​de sponsorerede links, for det udløser en betaling til søgemaskine-udbyderen. Søgemaskinen kan øge chancerne for at brugere klikker på sponsorerede links ved at placere dem sammen med mindre relevante og ikke-sponsorerede links. Men en for aggressiv brug af den strategi betyder, at brugeren nedvurderer resultatet af søgningen og derfor beslutter sig for at anvende en anden søgemaskine. For at tilpasse fremtidige søgeresultater til en bruger indsamler søgemaskiner data om deres brugere og deres baggrund og præferencer. Personalisering har klare økonomiske fordele - men for hvem? Vil personalisering være til fordel for brugeren, fordi han kun eksponeres for de bedste tilbud, eller betyder den personligt tilrettelagte reklame, at han bliver flået for penge, han ellers ikke ville have brugt? Hvad er de langsigtede konsekvenser for markedsstrukturen og for investeringer i forbedring af søgealgoritmer? De spørgsmål vil vi besvare ved at udvikle dynamiske spilteoretiske modeller skræddersyet til søgemaskine-industrien og afprøve modellerne i eksperimenter. Resultaterne vil kaste lys over bearbejdning af søgemaskinemarkedet og afklare spørgsmål i forbindelse med de nuværende kartelsager om søgning på internettet.


Projekttitel: Discursive Power over Financial News
Bevillingsmodtager: Irene Dr Pollach
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 2.515.026 kr.
Projektbeskrivelse: Kvaliteten af finansnyheder har stor betydning for finansmarkedet. Mediebranchen har været hårdt presset gennem årene med faldende indtægter og stigende konkurrence i forhold til hurtighed, hvilket har betydning for kvaliteten af nyheder. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan nyhedsbureauer, aviser, og finansanalytiker producerer finansnyheder ud fra finanspressemeddelelser fra virksomheder. Projektet vil vise, hvor meget virksomheder påvirker finansnyheder med deres forklaring af finansresultater, og hvor meget de andre aktører indenfor finansnyheder bruger deres magt til at justere indholdet af finansnyheder.


Projekttitel: Open-ended transition? A qualitative longitudinal study of continuity and change for young people in uncertain times
Bevillingsmodtager: Jeanette Østergaard
Institution: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Bevilget beløb: 2.083641 kr.
Projektbeskrivelse: Europæiske unge har efter krisen i 2008 oplevet den højeste ledighedsprocent, den største stigning i arbejdsløshed og det største indkomsttab sammenlignet med andre aldersgrupper. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt vi i dag står over for en europæisk ungdomsgeneration, som ikke vil opleve samme velstand som deres forældre? Og hvad er unge egentlig i transition til, når uddannelse ikke er den sikre vej til fast arbejde, og et arbejde ikke er den sikre vej til at kunne etablere sig med familie og bolig? Svarene på disse spørgsmål vil vi finde på baggrund af den første omfattende danske kvalitative forløbsundersøgelse, der følger 60 unge i overgangen til voksenlivet. De blev interviewet første gang i 2015 i en alder af 19/20 år. Her to år senere vil vi med afsæt i teorier om livsforløb og Bourdieus teori om social reproduktion interviewe dem igen om deres håndtering af og forventninger til voksenlivet. Interviewpersonerne er udtrukket fra en kohorteundersøgelse, som rummer i alt 6.000 børn født i 1995. Forskningsprojektet etablerer således en kvalitativ pendant til en allerede eksisterende kvantitativ forløbsundersøgelse. Projektet bidrager med en forståelse af, hvordan unge selv oplever overgangen til voksenlivet i en tid med øget global ungdomsarbejdsløshed, økonomisk usikkerhed og en velfærdsstat under forandring. Det er indsigter, der vil kunne anvendes til formulering af handlingsanvisninger inden for både det uddannelses- og socialpolitiske område.


Projekttitel: The impact of a Europeanisation of property law
Bevillingsmodtager: Lars Henrik Gam Madsen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.513.839 kr.
Projektbeskrivelse: Reglerne om ejendomsret er fastsat i tingsretten, som har stor betydning. Det er således tingsretten, som bestemmer, om en købeaftale giver køber en beskyttet ret til varen, eller om udlejer kan kræve genstanden tilbage, hvis lejer går konkurs. På europæisk plan drøftes det, om tingsrettens regler om løsøre (f.eks. varer og maskiner) bør harmoniseres inden for EU. En sådan harmonisering vil få særligt store konsekvenser for Danmark. De tingsretlige regler i Danmark er meget forskellige fra reglerne i andre EU-lande, og indførelsen af fælles EU-regler vil derfor kræve, at store dele af den danske lovgivning skal ændres. Det har særlig betydning, at konsekvenserne af en harmonisering vil blive størst for de små og mellemstore virksomheder, som er den dominerende virksomhedstype i Danmark. I projektet undersøges konsekvenserne for de danske regler, hvis tingsrettens regler for løsøre harmoniseres inden for EU. Projektet tager udgangspunkt i de forslag om harmonisering af tingsretten, som er foreslået på europæisk plan, men som ikke tidligere været behandlet i Danmark. Projektet vil medføre, at de danske regler fremover kan indgå i de europæiske overvejelser. Undersøgelsen vil desuden have betydning for den politiske beslutningsproces og det lovforberedende arbejde.


Projekttitel: Beliefs and Decisions Under Ambiguity: Evidence From The Field
Bevillingsmodtager: Morten Igel Lau
Institution: Copenhagen Business School
Bevilget beløb: 2.284.471 kr.
Projektbeskrivelse: Stort set alle økonomiske beslutninger involverer usikkerhed, hvad enten det er i vurderinger af udfald af f.eks. politiske beslutninger eller i selve beslutningsprocessen. Alligevel ved vi meget lidt om, hvordan beslutningstagere opfatter usikkerhed, behandler informationer og træffer beslutninger. Adskillige teorier er blevet udviklet til at forklare beslutninger under usikkerhed, men der er kun få eksperimentelle studier og test af disse teorier, og ingen af disse studier afslører subjektive forventninger over sandsynlighedsfordelingen. Det er derfor svært at adskille aversion mod usikkerhed fra subjektive forventninger i disse eksperimenter. Vi ønsker at bidrage til den økonomiske debat ved at afsløre subjektive sandsynlighedsfordelinger og bruge denne information til at estimere aversion mod usikkerhed. Vi benytter laboratorie- og felteksperimenter med rigtige udbetalinger og tester, i hvilket omfang danskere har aversion mod usikkerhed. Vi undersøger også, hvorvidt denne aversion afhænger af karakteristika såsom alder og uddannelse, og vi tester hvilke teorier, der bedst beskriver adfærden i eksperimenterne.


Projekttitel: Preparing for a World Beyond Repair: Legal Responses to Foreseeable Climate Tragedy - ReFleCT
Bevillingsmodtager: Morten Petersen Broberg
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 2.549.658 kr.
Projektbeskrivelse: ReFleCT-forskningsprojektet undersøger en bemærkelsesværdig ændring i den internationale klimaændringsregulering. Hidtil har verdenssamfundets bestræbelser på at håndtere klimaændringerne bestået dels i at søge at begrænse udledning af drivhusgasser og derved mindske fremtidige ændringer (”mitigation”), dels i at få samfundene til at tilpasse sig de uundgåelige klimaændringer (”adaptation”). Imidlertid er man blevet bevidst om, at der herudover er en tredje kategori af situationer; nemlig hvor begrænsning og tilpasning er utilstrækkeligt; f.eks. hvis et område bliver helt ubeboeligt. I denne tredje kategori kan der i stedet blive tale om kompensation i bred forstand (”loss and damage”) eller støtte til klimaforårsaget migration. I 2015 og 2016 er der vedtaget bindende internationale regler, der netop fokuserer på denne tredje kategori: • I december 2015 vedtog FN’s klimatopmøde i Paris en retligt bindende ”loss and damage” bestemmelse. • I september 2016 vedtog FN’s medlemsstater ”New York-erklæring om forpligtelser i forhold til flygtninge og migranter”. Disse instrumenter signalerer en ny tilgang, som anerkender, at klimaændringerne har konsekvenser, der ikke kan håndteres ved verdenssamfundets hidtidige svar i form af begrænsning og tilpasning. De to nye tiltag har ikke været genstand for samfundsvidenskabelig forskning. ReFLeCT forskningsprojektet er således nyskabende, nødvendigt og rettidigt.


Projekttitel: Governance, co-production and vulnerability: citizen-staff interaction in homeless shelters
Bevillingsmodtager: Nanna Mik-Meyer
Institution: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Bevilget beløb: 1.516.210 kr.
Projektbeskrivelse: Stort set alt velfærdsarbejde involverer et møde mellem borgeren og velfærdssystemets ansatte. Siden 1990erne har der fra både politisk hold og praksisfeltet været formuleret nye politikker for, hvordan borgere og ansatte skal ’opføre’ sig i mødet. Ønsket har været, at de ansatte bevæger sig væk fra en hierarkisk, top-down til en mere samarbejdende, samskabende, bottom-up tilgang til borgeren med fokus på en ligeværdig relation. Målet er, at borgeren aktivt bidrager med ønsker og lærer at træffe valg i eget liv (såkaldte samskabelses-/co-production initiativer). Der findes lille international og ingen national forskning om, hvordan dette intensiverede fokus på ligeværd og ansvarliggørelse af borgeren knytter an til andre vilkår for mødet som økonomi, lovgivning og NPM. Denne begrænsede forskning viser, at samskabelse især møder udfordringer i forhold til sårbare borgeres situation, da de ofte ikke er i stand til at foretage passende valg eller udtrykke sig på måder, de ansatte ønsker. Projektet undersøger, hvordan ambitionen om at ansvarliggøre hjemløse gennemføres på tre herberger – ikke mindst: hvordan denne ambition knytter an til de økonomiske, lovgivningsmæssige, NPM-strategier, der også rammesætter mødet. Hjemløse er valgt, da de udgør en sårbar gruppe, der udfordrer ambitionen om samskabelse. Projektet undersøger hjemløses netværksmøder med ansatte fra kommunen og det herberg, de bor på, da tesen er, at disse tre gruppe har forskellige dagsordner for mødet.


Projekttitel: The Role of Public Subsidies for Training of Private Sector Employees
Bevillingsmodtager: Nicolai Kristensen
Institution: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
Bevilget beløb: 1.132.209 kr.
Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at undersøge, hvilken rolle offentlig medfinansiering af voksen-efteruddannelse (VEU) spiller for beskæftigede i den private sektor, for private virksomheders brug af efteruddannelse, samt hvorvidt offentlig medfinansiering af privat-sektor VEU forbedrer velfærden for samfundet. Den økonom-akademiske litteratur indenfor efteruddannelse indeholder en række meget prominente og velkendte teoretiske bidrag, men empirisk eksisterer overraskende få og begrænsede studier. Offentlig medfinansiering af VEU spiller en fremtrædende rolle i de teoretiske bidrag, men er aldrig tidligere analyseret empirisk. I dette projekt anvendes bl.a. de ændringer af offentlig medfinansiering der fulgte i kølvandet på Genoprettelsespakken fra 2011, som betød mærkbare reduktioner i offentlig medfinansiering til VEU i private virksomheder. Denne reform hjælper os til at identificere betydningen af offentlig medfinansiering for private virksomheder, ansatte og samfundet som helhed. 


Projekttitel: Blood and meanings of exchange in China: evolving social, moral, political and economic relations
Bevillingshaver: Johanna Hood
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: 2.233.180 kr.
Projektbeskrivelse: Mit projekt udforsker de vekslende økonomiske, sociale, moralske og politiske betydninger af blod i det 20. og det 21. århundrede, med særligt fokus på forholdet mellem blodøkonomier og mange slags ulighed. Projektet kombinerer flere metoder og multidisciplinær teori og skaber derved nye forståelser af køb, salg og donation af blod igennem den kinesiske historie og udfordrer nutidige forståelser af modstanden mod bloddonation. På den baggrund gentænker projektet vævsøkonomiteorier i den asiatiske kontekst og foreslår løsninger til nutidige problemer i den kinesiske blodsektor. Resultaterne vil bidrage væsentligt til velfærd, bekæmpelse af ulighed, udviklingen af blodsektoren og den regulering, og til den dybere forståelse af klassiske humanistiske temaer som sundhed, ulighed og sikkerhed i Kina i en global verden.


Projekttitel: THE ORIGINS OF CREATIVITY: HOW HUMAN RELATIONS MATTER
Bevillingshaver: Karol Jan Borowiecki
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 2.589.840 kr.
Projektbeskrivelse: Projektet undersøger, hvordan kreativitet opstår som resultatet af menneskelige interaktioner. Emnet er særdeles relevant i lyset af, at det er kreativiteten, der i vidt omfang ”driver økonomien (…) og stimulerer den inklusive vækst” (OECD, 2014), mens de kreative sektorer anses som ”det vigtigste element i jobskabelse, innovation og handel” (UNCTAD, 2010). Projektets formål er at udvikle nye forskningsdesign, hvori de mekanismer, der er centrale for kreativ udfoldelse, identificeres i regi af de historiske rammer. Endvidere bidrager projektet til at opbygge og anvende store databaser om kreative personer og deres interaktioner. Studiet forventes at få væsentlige implikationer for en række felter, herunder for arbejdsmarkedsøkonomi, økonomisk historie, byhistorie og sociologi. Projektet er også relevant for en række områder uden for den akademiske verden, hvor kreativitet er afgørende – blandt andet inden for iværksætteri, innovation og kunst.


Projekttitel: Money Illusion
Bevillingshaver: Tom Slot Engsted
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 2.592.000
Projektbeskrivelse: We propose new theoretical and empirical research that aims to analyze the effect of money illusion in stock, bond, currency, and housing markets. Money illusion refers to the phenomenon where people confuse nominal with real values, i.e. they ignore inflation in processing information and in making decisions. In terms of theoretical contribution, we develop novel equilibrium asset pricing models inspired by the consumption-based long-run risk literature. We incorporate money illusion into this type of model by allowing the representative agent to discount real cash flows using a nominal discount factor. To formally test the presence of money illusion, we estimate the models using empirical methods that can handle latent state variables, which are an integral part of this type of model. We also study potential competing explanations of the relation between inflation and real asset prices such as inflation non-neutrality.


DFF-Forskningsprojekt 2


Projekttitel: Theory of the “Bootstrap” in Econometric Models with Time Varying Volatility
Bevillingsmodtager: Anders Rahbek
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 4.004.368 kr.
Projektbeskrivelse: Igennem de seneste år har hele verdens økonomi oplevet voldsomme og pludselige svingninger. Det ser vi for eksempel i dannelsen af prisbobler og de store udsving på de finansielle markeder. En meget stor del af markedernes udsving ses i de finansielle markeders ”volatilitet”, som er et mål for finansielle aktivers variation. Aktiver, som f.eks. aktier med høj volatilitet, betegnes ofte som risikofyldte, mens omvendt aktiver med lav volatilitet, som f.eks. obligationer, ofte betegnes som mere sikre. Men volatilitet varierer over tid, og det er af afgørende betydning for økonomiske konsekvensberegninger, at der tages højde for netop volatilitetens udsving over tid. Vi vil udvikle nye metoder, som gør, at risikovurderinger og forudsigelser vil være i stand til at tage højde for svingninger i volatiliteten. Vi tager udgangspunkt i eksisterende statistiske modeller, som i nogen grad tager højde for volatilitetsudsving. Modellerne benyttes i finansielle institutioner og centralbanker og i forskningsverdenen til f.eks. at vurdere, hvordan forskellige internationale finansielle markeders volatilitetsudsving påvirker hinanden. Man taler om risikospredning eller ”contagion” på engelsk. Og modellerne benyttes også til at forstå dannelsen af bobler på husmarkedet. Men modellerne er ikke gode nok. De fanger store dele af variationen i den underliggende volatilitet, men udelader centrale dele. Det medfører, at risiko- og konsekvensberegninger ofte er fuldstændigt misvisende.


Projekttitel: Learning in dynamic environments: How we adapt to change - LEADER
Bevillingsmodtager: Davide Marchiori
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 3.330.327 kr.
Projektbeskrivelse: I vores dagligdag er den eneste kilde til information vores tidligere erfaringer. Det vil sige, når vi skal træffe beslutninger i situationer, hvor resultatet af vores valg er usikre, har vi ikke fuldkommen information om hvert muligt udfald, og vi kender heller ikke sandsynligheden for disse; vi må stole på de oplysninger, som vores tidligere erfaringer giver os. Desuden kan de miljømæssige variabler, som er relevante for beslutningsprocessen, blive påvirket af ændringer (chok) over tid, hvilket gør læring fra tidligere erfaringer til en mere vanskelig opgave. Der er et hul i vores viden om, hvordan læring påvirkes af chok, og LEADER-projektet vil derfor indsamle data fra nye laboratorieforsøg samt teste nye beregningsmodeller, der fanger chok-målingsprocesser og tilpasning til chok. Målet er at flytte grænsen for forskning i læringsprocesser indenfor økonomi, psykologi og ledelse.


Projekttitel: The Role of Administrative Networks in European Union Implementation
Bevillingsmodtager: Dorte Sindbjerg Martinsen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 4.499.035 kr.
Projektbeskrivelse: Den Europæiske Union (EU)’s beslutninger skal implementeres nationalt og lokalt. EU Kommissionen har imidlertid kun begrænsede kompetencer og ressourcer til at sikre, at medlemsstaterne faktisk efterlever de fælles beslutninger. Det stiller EU’s forvaltning overfor en grundlæggende implementeringsudfordring. Europæiske Administrative Netværk (EAN) spiller en potentiel vigtig rolle i håndteringen af denne udfordring. Netværkene består af repræsentanter fra de nationale forvaltninger, der skal samarbejde om implementering og håndhævelse af de fælles politikker. Den eksisterende litteratur tegner et generelt positivt og effektivt billede af EANs, men eksisterende undersøgelser er først og fremmest baseret på enkelte netværk indenfor specifikke politikområder. Vi ved fortsat kun lidt om, hvad EANs selvstændigt bidrager med i implementeringen af EU's politikker, hvordan og hvor godt de gør det. Projektet undersøger EAN's rolle i EU-implementering inden for fem politikområder, hvor EU’s kompetencer varierer; 1) sundhed, 2) velfærd, 3) miljø, 4) immigration og asyl samt 5) det indre marked. Projektet vil først kortlægge, hvilke netværk, der er blevet etableret over tid indenfor de fem områder. På den baggrund vil aktuelle netværks funktion, interaktionsmåde og effekt på implementering blive sammenlignet og til dels forklaret. Alt sammen i bestræbelsen på at besvare spørgsmålet: Er administrative netværk en vigtig brik i løsningen af EU's implementeringsudfordring?


Projekttitel: Econometric Modeling of Climate Change
Bevillingsmodtager: Eric Hillebrand
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 3.659.615 kr.
Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at formulere økonometriske modeller, der forbinder global makroøkonomisk aktivitet med vigtige klimavariable, såsom drivhusgasemissioner og temperatur. Det er hensigten at opstille og estimere modeller, der etablerer en sammenhæng mellem traditionelle klimamodeller og samfundsvidenskabelige modeller og metoder. Projektet vil hjælpe med at etablere en empirisk forståelse for sammenhængen mellem global makroøkonomisk aktivitet og klimavariable baseret på et solidt metodisk og teoretisk grundlag. De estimerede modeller vil kunne bidrage til at forudsige klimaforandringerne, især temperaturforandringen, som konsekvens af forskellige vækstscenarier for de største økonomier i verden. Projektet består af tre delprojekter: I den første del afklares grundlæggende egenskaber ved klima- og makroøkonomiske variable for at skabe en forståelse for deres tidsserieegenskaber og den efterfølgende modellering af deres sammenhæng. I den anden del kombineres disse modeller i en global state-space modelramme, hvor den fysiske energibalance indgår som et centralt bindeled for modellens struktur. I den tredje del af projektet betragtes modellering af landespecifik makroøkonomisk aktivitet og emissioner af drivhusgasser.


Projekttitel: Junctures of change in the integration of young refugees
Bevillingsmodtager: Kathrine Vitus
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: 3.657.921 kr.
Projektbeskrivelse: Projektet undersøger unge flygtninges oplevelser af afgørende faktorer for deres livstransitioner og integration i det danske samfund. ’Integration’, som det forstås både i integrationspolitiske tiltag, f.eks. det kommunale integrationsprogram, og af de unge selv – belyses gennem et analytisk fokus på ’junctures of change’, dvs. tidslige og rumlige sammenfald af begivenheder, sociale relationer, muligheder og omstændigheder, som faciliterer nye livsbaner, handlingskompetencer og deltagelsesmuligheder i eget liv og samfundet. Gennem kombination af dybdegående kvalitative studier af unge flygtninges egne perspektiver med casestudier af praktisk implementering af nationale integrationsmålsætninger i to forskellige danske kommuner har projektet til formål at belyse: i) de unges egne oplevelser af ’junctures of change’, som har afgørende betydning for samfundsmæssig integration, herunder i forhold til uddannelse, sundhed og sociale relationer; og ii) hvordan kontekstuelle integrationsstrukturer i forskellige danske kommuner muliggør – eller vanskeliggør – disse ’junctures of change’. Projektet udvikler en ny teoretisk tilgang til unges integration, som forankrer integrationsprocessen i et bredere perspektiv af unges transition til voksenlivet gennem tidsbestemte livsfaser. Studiet leverer desuden analytiske greb til mere brugersensitiv og -orienteret integration til brug for integrationsaktører i de danske kommuner og politiske beslutningstagere.


Projekttitel: Beyond the 'Supermarket Revolution Myopia' - Traditional Markets and Sustainable Upgrading Opportunities in Domestic Food Value Chains
Bevillingsmodtager: Marianne Nylandsted Larsen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 5.166.952 kr.
Projektbeskrivelse: Det overordnede formål med projektet er at undersøge transformationen af såkaldte traditionelle og moderne værdikæder for fødevarer i det Globale Syd for bedre at kunne forstå de socioøkonomiske og miljømæssige konsekvenser. Forskningsprojektet vil udvikle en analytisk ramme til at undersøge traditionelle og moderne værdikæder for fødevarer samtidigt og i relation til hinanden. Det vil gøre os i stand til kritisk at undersøge lokale udviklingsdynamikker i samspil med transformation af fødevaresektoren, der omfatter både socioøkonomiske konsekvenser af opgradering og påvirkning af miljøet. Projektet drager teoretisk på to nøglebegreber fra værdikædeanalyse (’Global Value Chain Analysis’), henholdsvis ’styringsstrukturer’ og ’opgradering’. Projektet vil bidrage til yderligere teoretisk udvikling af begrebet opgradering gennem en forståelse af værdiskabelse, forøgelse og fastholdelse. Endvidere inddrages ressourcestrømme og de miljømæssige aspekter af opgradering og transformation i hvert knudepunkt i værdikæderne (f.eks. bønder, detailhandlere). Projektet fokuserer empirisk på Thailand, hvor dyrkningsmetoder for udvalgte afgrøder og dynamikker i værdikæderne for henholdsvis de traditionelle markeder og supermarkeder vil blive systematisk undersøgt og sammenlignet ud fra fastlagte dimensioner relateret til styringsstrukturer, opgradering og de miljømæssige aspekter.


Projekttitel: Crowdsourcing-based problem solving: The role and effects of collaboration among contestants
Bevillingsmodtager: Marion Poetz
Institution: Copenhagen Business School
Bevilget beløb: 5.448.948 kr.
Projektbeskrivelse: Crowdsourcing er en betegnelse, der dækker over offentlige og private virksomheders mulighed for at inddrage eksterne interessenter, der ikke normalt er en del af organisationen med henblik på at udvikle og finansiere nye aktiviteter og produkter. Crowdsourcing som udviklingsmodel har på det seneste fået rigtig stor opmærksomhed både i erhvervslivet og i akademiske kredse. Virkemidlet er typisk innovationsturneringer, hvor en værtsorganisation sender en problemstilling i åbent udbud og belønner de bedste løsninger (vinderne). At beskrive crowdsourcing som en konkurrence er en nyttig abstraktion, men den formår ikke helt at rumme det aspekt, der drejer sig om at lade deltagerne interagere (kommentering og afstemning) med hinanden frem for at konkurrere. Ved at give plads til interaktion ændrer man grundlæggende på konkurrenceelementet. Projektet vil undersøge, hvilken effekt det har, når deltagerne samarbejder frem for at konkurrere. Ved hjælp af en række eksperimenter vil vi identificere de virkemidler, der kan hjælpe til at belyse, hvordan, hvorfor og under hvilke betingelser samarbejde mellem deltagerne påvirker evnen til at finde de bedste løsninger i forbindelse med crowdsourcing.


Projekttitel: Controlling Innovation in Complex Organizations
Bevillingsmodtager: Oliver Baumann
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 3.758.688 kr.
Projektbeskrivelse: Et gammelt ordsprog siger, at med den rette styring kan selv elefanter danse. Men hvordan kan ledere fremme innovation i alle dele af de organisationer, som de har ansvar for? Og hvordan kan de så sikre, at de forskellige enheder innoverer på en måde, som er optimal for organisationen som en helhed? Det sker ved hjælp af kontrolsystemer, f.eks. ved at sætte mål og måle indsats eller ved at regulere de forskellige enheders innovationsstrategier. Men det kollektive resultat af sådanne indsatser er ofte ikke som forventet: inkrementelle idéer dominerer, når banebrydende idéer er eftertragtede, langsigtede initiativer bliver forsømt, eller indsatsen spildes ligefrem på intern konkurrence. Og hvad der én gang var en sund kontrolstrategi, kan give bagslag i en verden, der er i stadig forandring. Der er således behov for en bedre forståelse af, hvordan innovativ adfærd aggregerer, når individer reagerer på kontrolsystemer, og hvordan kontrolsystemer skal ændre sig over tid. Det er udgangspunktet for dette forskningsprojekt, der har til formål at udvikle en teori om kontrol af innovation i organisationer, det vil sige design af intelligente feedback-systemer. Projektet kombinerer forskning om kompleksitet i organisationer, økonomistyring og kontrolteori og udvikler simulationsmodeller og eksperimentelle metoder for at afdække effektive kontrolmekanismer. Resultaterne kan hjælpe organisationer med at styre deres innovationsprocesser mere effektivt og undgå uønskede resultater.


Projekttitel: The white death, public policy and development
Bevillingsmodtager: Peter Sandholt Jensen
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 3.099.383 kr.
Projektbeskrivelse: Dette forskningsprojekt vil studere konsekvenserne af offentlige sundhedspolitikker rettet mod tuberkulose i perioden før moderne medicin. Ved hjælp af data fra USA, Danmark og andre europæiske lande vil vi undersøge, om disse politikker betød noget for det langsigtede fald i tuberkulose og den langsigtede økonomiske udvikling. Det vil tale til debatter omkring offentlig sundhedspolitiks rolle for faldet i tuberkulose, og om forbedret folkesundhed er godt for økonomisk udvikling. Det vil også fortælle os noget om vores evne til at bekæmpe tuberkulose i en verden med resistente typer af tuberkulose.


Projekttitel: Entrepreneurs' Cognition and Perception of Risk and Ambiguity - Event-Related fMRI
Bevillingsmodtager: Toke Reichstein
Institution: Copenhagen Business School
Bevilget beløb: 3.329.464 kr.
Projektbeskrivelse: Entreprenører selekterer ind i risikofyldte og usikre miljøer. Det debatteres i samfundsvidenskaben, hvorvidt det skyldes, at entreprenører ikke opfatter risiko og usikkerhed, at de ikke har aversion mod risiko og usikkerhed, eller at de overvurderer deres egne evner til at sænke den risiko og usikkerhed forbundet med deres valg. Innovative eksperimenter og forskningsdesigns har hidtil ikke kunne skelne mellem disse. Målet er at tilvejebringe empiriske resultater, som indikerer, hvorvidt entreprenører opfatter eller kognitivt håndterer risiko og usikkerhed anderledes end andre. Neurovidenskaben har leveret værktøjer, som kan hjælpe i den henseende. Neuroforskerne har præciseret, hvilke dele af hjernen, som specifikt håndterer risiko og usikkerhed. Derudover har man kortlagt, hvilke dele som kognitivt behandler risiko og usikkerhed. Projektet anvender disse værktøjer til i højere grad at forstå entreprenørens valg ind i det usikre og risikofyldte. Projektet trækker på fMRI-skanninger af hjernen under eksperimenter karakteriseret ved risiko og usikkerhed. Specifikt skannes en stikprøve af entreprenører, en stikprøve af seriel entreprenører og en stikprøve af mellemledere. Ved at kortlægge hvordan entreprenører opfatter og kognitivt behandler risiko og usikkerhed anderledes end sammenlignelige andre, kan vi ligeledes tilvejebringe bedre undervisningsmaterialer til netop at træne den del af hjernen, som giver evnerne og kompetencerne til at begå sig som entreprenør.

Senest opdateret 21. august 2017