Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til ’Udvidet videnkupon’

Udvidet videnkupon er et tilbud om støtte på mellem 250.000 og 1.000.000 kroner til små og mellemstore virksomheder (SMV), som har behov for at samarbejde med en eller flere videninstitutioner om et innovationsprojekt. Ansøgningsfristen er den 22. august 2013

Hvad er en Udvidet Videnkupon?

Udvidet Videnkupon er et tilbud om støtte på mellem 250.000 og 1.000.000 kr. til små og mellem-store virksomheder (SMV), som har et innovationsbehov der kan opfyldes ved hjælp af samarbejde med en eller flere videnparter.

Videnparter er først og fremmest videninstitutioner, men i Udvidet Videnkupon kan videninstitutioner eventuelt suppleres af private videnleverandører. Videnparter er dermed fællesbetegnelsen. Betegnelserne ’videninstitutioner’ og ’private videnleverandører’ bruges, når der skal skelnes mellem de to typer videnparter.

Udvidet Videnkupon har som hovedformål at skabe vækst i små og mellemstore virksomheder via forsknings- /videnbaseret innovation. Den udvidede videnkupon kan støtte udvikling, der er for avanceret til Rådet for Teknologi og Innovations anden støtteordning ”almindelig” videnkupon, men ikke egner sig til større samarbejdsprojekter med mange partnere.

Desuden har Udvidet Videnkupon til formål at:

 • øge innovationskapaciteten i samfundet gennem samarbejder mellem SMV og de videregående uddannelser i konkrete forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter,
 • styrke erhvervsrettet forskning og uddannelse ved de videregående uddannelser,

Både virksomhed og videninstitution skal være aktive, udførende deltagere i projektet.

Et projekt under Udvidet Videnkupon kan have en samlet varighed på mellem et halvt og to år.

Hvad gives der tilskud til?

Under Udvidet Videnkupon gives der støtte til eksperimentelle udviklingsprojekter mellem en eller flere SMV og en eller flere videnparter. Projektet skal udspringe af et konkret behov hos virksomheden og have til formål at skabe vækst og innovation i virksomheden gennem tilførsel af ny viden.

Et projekt skal have som forventet resultat:

 • Grundlag for skabelse af nyt produkt/ydelse hos SMV
 • Introduktion af produkt/ydelse på nye markeder, hvor introduktionen forudsætter udvikling af ny viden tilpasset det nye marked.
 • Et konkret uddannelsessamarbejde mellem virksomhed og uddannelsesinstitution.

Noget for noget

Virksomheder der modtager tilskud under den udvidede videnkupon skal bidrage til samfundet ved at medvirke til uddannelse af studerende ved en eller flere uddannelsesinstitutioner.

Dette kan eksempelvis gøres ved at inddrage studerende ved relevante videregående uddannelser direkte i projektet, ved at studerende kommer i praktik i virksomheden eller ved at studerende skriver en opgave hos virksomheden.

Det kan også være via undervisning eller vejledning på uddannelsesinstitutioner eller andet. Uddannelseselementet skal beskrives i ansøgningen.

Hvem kan søge og hvem kan deltage

Små og mellemstore virksomheder indenfor alle brancher kan søge om en Udvidet Videnkupon.

Udvidet Videnkupon håndteres statsstøtteretligt efter artikel 31 i den generelle gruppefritagelsesordning.* Ved SMV forstås der derfor virksomheder, der opfylder kriterierne i bilag 1 til den generelle gruppefritagelsesforordning. Det vil bl.a. sige, at virksomheden ikke må omsætte for mere end 50 mio. euro årligt og/eller have en årlig samlet balance på mere end 43 mio. EUR, og at virksomheden ikke må have mere end 250 ansatte.

De præcise krav for beregning af om en virksomhed opfylder SMV-kravet kan læses i bilaget til den generelle gruppefritagelsesordning. Her fremgår også, hvorledes man beregner virksomhedens størrelse, såfremt den er ”partnervirksomhed” eller ”tilknyttet virksomhed” med andre virksomheder (f.eks. helt eller delvist ejet af en anden virksomhed eller del af en koncern).

Følgende enheder kan dog ikke modtage støtte under Udvidet Videnkupon:

 • Virksomheder ejet af stat, region eller kommune 
 • Virksomheder med driftstilskud fra stat, region eller kommune på mere end halvdelen af omsætningen

Virksomheden skal have eksisteret i mindst ét år på ansøgningstidspunktet, og den må ikke være under konkurs eller i betalingsstandsning.**

Et projekt under Udvidet Videnkupon skal som minimum omfatte en SMV og en videninstitution, men der er ingen begrænsning på antallet af deltagere i et projekt.

Som udgangspunkt er alle danske videregående uddannelsesinstitutioner, forskningsudførende sygehuse og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) godkendt som videninstitutioner (videnparter) i et projekt under Udvidet Videnkupon. GTS-institutter kan kun deltage i rollen som videninstitution, og altså ikke selv ansøge om en Udvidet Videnkupon.

Der kan herudover søges om godkendelse af andre danske og udenlandske institutioner. Virksomheder med egen forskningsindsats kan fungere som private videnleverandører (se i øvrigt under "projektbudget"). 

Hvilke typer projekter kan der søges om tilskud til?

Under Udvidet Videnkupon gives der støtte til eksperimentelle udviklingsprojekter.

Ved eksperimentel udvikling forstås ”erhvervelse, kombination, udformning og anvendelse af eksisterende videnskabelig, teknologisk, kommerciel og anden relevant viden og færdigheder med henblik på at udarbejde planer, projekter, eller tegninger for nye, ændrede eller forbedrede produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser.

Dette kan også omfatte f.eks. andre aktiviteter, der er rettet mod konceptmæssig formulering og planlægning og dokumentering af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser.”, jf. den nærmere definition i artikel 30, nr. 4 i den generelle gruppefritagelsesforordning.

Visse projekter indenfor eksempelvis områderne energiteknologi, fødevarer, jordbrug, fiskeri og akvakultur, kan opnå støtte under de sektorspecifikke udviklings og demonstrationsprogrammer. Sådanne projekter henvises i udgangspunktet til de sektorspecifikke programmer. 

Der kan søges om støtte til projekter i landbrugssektoren, hvis støtten omfattes af den generelle gruppefritagelsesforordning, som Udvidet Videnkupon statsstøtteretligt håndteres efter.*** 

Projektbudget og tilskuddets størrelse i forhold til virksomhedens medfinansiering

Under Udvidet Videnkupon kan der gives tilskud på mellem 250.000 og 1.000.000 kr.

Virksomheden er bevillingshaver, men tilskudsbeløbet betales direkte til den ansvarlige videnpart****  i projektet.

Tilskudsbeløbet kan ikke overstige 35 % af det samlede projektbudget.

Det samlede projektbudget kan kun bestå af følgende:

 • Udgifter til køb af forskning, udvikling og viden hos videninstitutioner, der udelukkende anvendes i forbindelse med projektet
 • Udgifter til køb af materialer, der afholdes i direkte tilknytning til projektet
 • Udgifter til køb af forskning, udvikling og viden fra private videnleverandører, der udelukkende anvendes i forbindelse med projektet
 • Personaleudgifter (forskere, teknikere og hjælpepersonale i det omfang de arbejder på projektet (fast timesats på 600 kr. inkl. overhead)
 • Materialeudgifter, der afholdes i direkte tilknytning til projektet eller udgifter til køb af udstyr. Dog kun i det omfang og den periode de anvendes til projektet

Tilskud (højst 35 % af det samlede projektbudget)

Der kan gives tilskud til følgende:

 • Udgifter til køb af forskning, udvikling og viden hos videninstitutioner, der udelukkende anvendes i forbindelse med projektet
 • Udgifter til køb af materialer, der afholdes i direkte tilknytning til projektet (højst 20 % af det samlede tilskud)
 • Udgifter til køb af forskning, udvikling og viden fra private videnleverandører, der udelukkende anvendes i forbindelse med projektet (højst 20 % af det samlede tilskud)

For offentlige institutioner f.eks. universiteter beregnes timeprisen i henhold til statens regler for indtægtsdækket virksomhed.

For GTS-institutter gælder de timesatser, som er dokumenteret i henhold til gældende retningslinjer for Godkendt Teknologisk Service.

For private videnleverandører gælder den/de aktuelle medarbejder(e)s timeløn.

Virksomhedens egenfinansiering (mindst 65 % af det samlede projektbudget)

Virksomheden skal egenfinansiere de resterende 65 % af det samlede projektbudget.

Heraf skal minimum 15 af de 65 % af det samlede projektbudget betales direkte til videnparter (offentlige eller private) i projektet.

De resterende 50 % skal være fordelt på virksomhedens omkostninger til:

 • Personaleudgifter (forskere, teknikere og hjælpepersonale i det omfang de arbejder på projektet (fast timesats på 600 kr. inkl. overhead)
 • Materialeudgifter, der afholdes i direkte tilknytning til projektet eller udgifter til køb af udstyr. Dog kun i det omfang og den periode de anvendes til projektet (højst 50 % af egenfinansieringen)

Støtte fra Udvidet Videnkupon må ikke kombineres med andet offentligt tilskud til det projekt, som finansieres med Udvidet Videnkupon.

Hvordan søger man om en Udvidet Videnkupon

Ansøgningen om Udvidet Videnkupon er tofaset, og foregår via et ansøgningsskema på Styrelsen for Forskning og Innovations hjemmeside og ved en mundtlig præsentation:

 1. I ansøgningsskemaet skal virksomheden give en kort beskrivelse af projektet, markedspotentialet og uddannelseselementet og angive hvilken/hvilke videnpart(er) den forventer at samarbejde med. Endvidere skal der indsendes et budget for det samlede projekt med specificeret angivelse af, hvilke omkostninger der indgår i projektet.
 2. For ansøgninger, der vurderes at ligge indenfor ordningens formål og rammer, bliver den ansøgende virksomhed inviteret til kort mundtligt at fremlægge projektet foran et panel bestående af deltagere fra styrelsen og eksterne innovationseksperter (10-15 min.). Panelet foretager en endelig vurdering på grundlag af den mundtlige præsentation.

Vurderingskriterier for tildeling af støtte

Projektforslagene vurderes ud fra tre kriterier. For hvert kriterium vil det blive vurderet, i hvor høj grad det er sandsynligt at projektet vil nå mål indenfor dette kriterium. Herunder i hvilket omfang der er tale om skitserede eller konkretiserede indsatser:

- Det kommercielle potentiale i projektet (50 %).

Herved forstås forventningen til, at det udførte projekt kan danne grundlag for et senere kommercielt salg af virksomhedens produkter/ydelser. Centrale spørgsmål er bl.a.:

 • Produktet/ydelsens nyhedsværdi og efterspørgsel?
 • Parternes kendskab til markedet og kundegrundlaget?
 • Konkurrencesituationen – nationalt og internationalt?
 • Virksomhedens viden, kompetencer og evt. strategi i forhold til at bringe den udviklede viden videre til markedet?

- Uddannelseselementet (25 %)

Herved forstås omfanget, bredden og dybden af det påtænkte uddannelseselement og den forventede effekt. Centrale spørgsmål er bl.a.:

 • Hvordan vil virksomheden helt konkret bidrage til uddannelsen af studerende?
 • Vil aktiviteterne fortsætte ud over projektets varighed?
 • Hvori består relevansen af indsatsen for studerende/uddannelsesinstitution

- Partnerskabet og virksomhedens modenhed til at samarbejde om og indlejre forskningsviden (25 %).

Her ses der på, om der er et godt match og en fornuftig og relevant arbejdsdeling mellem parterne i projektet, hvor alle bidrager.Centrale spørgsmål er bl.a.:

 • I hvilket omfang der skabes nye kontakter mellem erhvervsliv og videninstitutioner?
 • I hvilket omfang virksomheden har de nødvendige menneskelige ressourcer til at deltage i samarbejdet med videnparterne?
 • Om virksomheden har de rette ressourcer til at indlejre den udviklede viden i virksomheden efterfølgende?

Ved vurderingen vil projekter med internationale partnere og ansøgende virksomheder, der ikke tidligere har modtaget en Udvidet Videnkupon eller en forskningskupon, blive prioriteret.

Der vil ved vurderingen blive taget hensyn til det samlede projekts størrelse i forhold til omfanget og den potentielle effekt af den afledte innovation, dvs. der lægges vægt på, at de forventede resultater af samarbejdet står i rimeligt forhold til den ansøgte støtte.

Det tilstræbes, at alle ansøgere modtager svar på deres ansøgning senest 1 måned efter fremlæggelsen for vurderingspanelet.

Ansøgere, der har fået afslag kan genindsende deres ansøgning ved næste ansøgningsrunde i samme eller forbedret form.

Udbetaling af støtte, administration og rapportering under Udvidet Videnkupon

De nærmere vilkår for udbetaling, administration og rapportering følger af bevillingsbrevet. Nedenfor gengives alene visse overordnede principper.

Virksomheden er som bevillingshaver ansvarlig over for Styrelsen for Forskning og Innovation i alle forhold vedrørende bevillingen.

Når projektet er godkendt, udbetales 85 % af det bevilgede beløb til den af ansøger udpegede ansvarlige videninstitution. De resterende 15 % tilbageholdes indtil slutregnskab, slutrapport og anden krævet dokumentation er modtaget ved projektets afslutning.

Hvem står bag Udvidet videnkupon?

Udvidet Videnkupon finansieres af midler fra Rådet for Teknologi og Innovation under Uddannelsesministeriet. Rådet har delegeret udmøntningen af Udvidet Videnkupon til Styrelsen for Forskning og Innovation. Styrelsens afgørelser kan påklages til Rådet for Teknologi og Innovation. 


*Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens § 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning). Link

**Hvis virksomheden inden for det seneste år har ændret selskabsform, og derved har fået et nyt CVR-nummer, der ikke er et år gammelt på ansøgningstidspunktet, skal virksomheden vedlægge et bilag med dokumentation for, at virksomheden har eksisteret i mere end ét år. Hvis virksomheden har fået nyt CVR-nummer som følge af genopstart efter konkurs gælder det, at der først kan ansøges, når det nye CVR-nummer har eksisteret i ét år.

***Støtte til aktiviteter inden for primærproduktion af landbrugsprodukter falder udenfor den generelle gruppefritagelsesforordnings anvendelsesområde, når støtten er omfattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006. Som følge heraf kan blandt andet følgende støttekategorier ikke modtage støtte under Udvidet Videnkupon: Støtte til producentsammenslutninger, støtte til fremme af produktion af kvalitetslandbrugsprodukter, teknisk bistand i landbrugssektoren og støtte til husdyrssektoren.

****Såfremt der deltager flere støtteberettigede videninstituion i projektet vælger disse én ’ansvarlig videnpart’, som vil være styrelsens kontakt i forbindelse med alle udbetalinger af støtte i forbindelse med projektet. Den ansvarlige videninstitution er således ansvarlig for at viderefordele støtten til øvrige støtteberettigede parter.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. april 2013