Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2015 Opslag til Udlodningsmidler 2016

Opslag til Udlodningsmidler 2016

DEADLINE FORLÆNGET. Opslag til Uddannelses- og Forskningsministeriets Udlodningsmidler 2016. Deadline er nu 8. februar 2016 kl. 12.00. Ansøgningsblanketten vil være tilgængelig fra 14. december 2015.

Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler i 2016 ca. 7,5 mio. kr. af overskuddet fra Danske Spils midler i åben konkurrence.

Udlodningsmidlerne anvendes til støtte af konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer der fremmer forståelsen af forskningens betydning for samfundet og it-relaterede forskningsaktiviteter.

Der kan i 2016 søges om støtte til to typer aktiviteter:

 • Formidlingsaktiviteter: Formidling af et forskningsfelt eller konkrete forskningsresultater til en mere eller mindre afgrænset målgruppe. Formidlingen kan ske gennem et eller flere typer medier, som f.eks. (men ikke begrænset til) offentlige møder og konferencer, publikationer, internet, teater, film og performance, udstillinger mv. Der ydes ikke støtte til formidling i videnskabelige sammenhænge (som f.eks. forskningskonferencer eller videnskabelige tidsskrifter) eller til udelukkende videnskabelige målgrupper (f.eks. andre forskere).
 • Borgerinddragelsesaktiviteter: Aktiviteter der inddrager borgerne i forskning. Hermed forstås, aktiviteter, der er med til at facilitere dialog mellem forskere og borgere, så forskningen i højere grad sker i overensstemmelse med samfundets værdier, forventninger og behov. Det kan være aktiviteter, hvor borgerne er med til at kvalificere eller debattere genstandsfeltet, forskningsprocessen/-metoden, forskningsresultater og/eller anvendelsen af disse. Målet med aktiviteterne er at klæde borgerne på til at indgå i debatter om forskning og ny teknologi, så borgerne bliver i stand til at give feedback og input til forskere og/eller beslutningstagere. Herved er borgerne også med til at understøtte, at forskningen i højere grad sker på en samfundsetisk forsvarlig måde.

Ansøger skal i ansøgningen angive hvilken af de to typer aktiviteter, der søges om støtte til.

Hvem kan søge om støtte?

Såvel personer som organisationer og virksomheder m.v. – både offentlige og private – kan søge støtte fra Udlodningsmidlerne 2016. 

Vurderingskriterier

Ministeriet vil foretage en konkret vurdering af alle ansøgninger. Ved vurderingen anvender ministeriet nedenstående kriterier.

På grund af konkurrencen mellem ansøgninger er det ikke givet, at en opfyldelse af kriterierne vil føre til en bevilling.

I forbindelse med vurderingen af de modtagne ansøgninger vil der således blive lagt vægt på i hvor høj grad:

 • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvilke(n) forskning og/eller forskningsresultater, projektet tager udgangspunkt i.
 • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvilke(n) aktivitet(er) der vil være en del af projektet.
 • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvilken primær målgruppe og evt. sekundær målgruppe aktiviteterne rettes mod.
 • At det i ansøgningen er sandsynliggjort, at denne målgruppe er relevant i forhold til de(t) valgte forskningsfelt/forskningsresultat(er).
 • At det i ansøgningen er sandsynliggjort, at de valgte former for aktiviteter er særligt velegnet til målgruppen/målgrupperne og relevant i forhold til det valgte forskningsfelt/forskningsresultater.
 • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvilken effekt, der ønskes med projektet, og hvordan projektet er med til at fremme forståelsen af forskningens betydning for samfundet.
 • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvordan projektet vil blive evalueret, herunder hvordan effekten af aktiviteterne vil blive målt.
 • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvilke erfaringer og kompetencer ansøger og eventuelle samarbejdspartnere har til at løse de beskrevne opgaver.

Prioritering af ansøgninger

Hvis to eller flere ansøgninger vurderes til at være lige støtteværdige på baggrund af ovenstående vurderingskriterier, og der ikke er midler til at dække samtlige af disse ansøgninger, vil ministeriet blandt disse ansøgninger foretage en prioritering ud fra følgende udvælgelseskriterier (i prioriteret rækkefølge):

 1. Ansøgninger vedrørende projekter, der relaterer sig til eller supplerer Uddannelses- og Forskningsministeriets øvrige aktiviteter og formidlingsindsatser, som f.eks. Forskningens Døgn og EliteForsk.
 2. Ansøgninger vedrørende projekter der hører under opslagets borgerinddragelsesaktiviteter
 3. Ansøgninger vedrørende produkter, der udsendes gratis til f.eks. uddannelsesinstitutioner eller gøres gratis tilgængeligt via internettet.

Hvad kan jeg søge om støtte til?

Der gives som udgangspunkt kun støtte til aktiviteter, der normalt ikke vil kunne opnå støtte fra det forskningsrådgivende system, som f.eks. Det Frie Forskningsråd og Danmarks Innovationsfond.

Der kan maksimalt søges om støtte op til 500.000 kr. per ansøgning.

Der gives støtte til udgifter inden for følgende kategorier:

 • Rejser (for egne medarbejdere i forbindelse med den støttede aktivitet eller eksterne oplægsholdere eller konsulenter)
 • Forplejning (i forbindelse med afholdelse af konferencer eller andre arrangementer)
 • Ophold (i forbindelse med rejser)
 • Markedsføring
 • Leje af udstyr, lokaler mv.
 • Eksterne honorarer (oplægsholdere mv.)
 • Konsulentbistand (grafiker, it, konferenceplanlægning, manuskript, revisor, oversættelse mv.)
 • Køb af rettigheder (illustrationer, lyd mv.)
 • Trykkeriudgifter (i forbindelse med udgivelser og andet materiale)
 • Øvrige tjenesteydelser af relevans for projektet

Der kan således ikke søges støtte til intern løn, driftsudgifter, egne etablerings- og anlægsudgifter samt anskaffelser. Der kan heller ikke søges støtte til uddannelse eller ph.d.-forløb og til enkeltpersoners deltagelse i konferencer og studieture.

Private

Støtte til private organisationer og virksomheder m.v. gives i overensstemmelse med EU Kommissionens de minimis forordning.  Det betyder, at private, der søger støtte, over en periode på tre år maksimalt må have modtaget op til 200.000 € i de minimis-støtte. Private skal kunne dokumentere, at det nævnte maksimum ikke er overskredet på tidspunktet for ansøgningen. Det sker ved underskrivelse af en de minimis-erklæring, hvor det skal oplyses, hvor meget de minimis-støtte, der er modtaget i det nuværende og to foregående regnskabsår, og hvorfra støtten er kommet. Hvis den ansøgte støtte fra udlodningsmidlerne medfører, at loftet på 200.000 € i de minimis-støtte over den tre-årige periode overskrides, kan der ikke gives støtte.

Du kan finde de minimis-erklæringen her:

Du kan læse mere om de minimis på i Statsstøttehåndbogen på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Sådan søger du

Ansøgninger skal så vidt muligt indsendes i Styrelsen for Forskning og Innovations elektroniske ansøgningssystem – e-grant. Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen indeholder alle relevante oplysninger.

Ansøgningen skal indeholde en udfyldt ansøgningsblanket og et specificeret budget og for private en udfyldt de minimis erklæring. Styrelsen for Forskning og Innovation indhenter som udgangspunkt ikke yderligere oplysninger til brug for behandlingen af ansøgningen, ligesom eftersendt materiale og anden dokumentation vedhæftet ansøgning udover ansøgningsblanket og budget som udgangspunkt ikke vil indgå i ansøgningsvurderingen.

Ansøgningen med ovennævnte bilag skal være modtaget i Styrelsen for Forskning og Innovation senest 8. februar 2016 kl. 12.00. Vi forventer, at alle ansøgere har fået svar inden 1. juli 2016.

Nyttige links

E-ansøgning-systemet – e-grant:

Udlodningsmidlernes e-grant-blanket:

Vejledning til ansøgning til udlodningsmidlerne og e-grant:

Vejledning - e-grant

Senest opdateret 15. august 2019