Gå til indhold

Opslag: Midler til sekretariat for erhvervsmæssig anvendelse af forskningsinfrastrukturer 2023

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udmønter 1,5 mio. kr. til etablering af et sekretariat, der skal understøtte danske virksomheders anvendelse af nationale og internationale forskningsinfrastrukturer.

1. Formål

Danmark er medlem af en række internationale forskningsfaciliteter, som giver både forskere og virksomheder unikke muligheder for at undersøge materialers opbygning og funktionalitet. De kan derfor styrke virksomhedernes udviklings- og innovationsaktiviteter på det materialeteknologiske område. Erfaringer viser imidlertid, at det kun er de største og mest forskningstunge virksomheder, der har kompetencerne til at anvende disse forskningsfaciliteter. Faciliteternes erhvervsmæssige potentiale er i stort omfang er afhængig af, at der findes videnmiljøer, der kan hjælpe virksomhederne med at anvende faciliteterne.

På den baggrund udmønter Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 1,5 mio. kr. til etablering af et sekretariat, der skal understøtte danske virksomheders anvendelse af nationale og internationale forskningsinfrastrukturer, herunder ESS (European Spallation Source).

2. Hvad kan der søges midler til?

Der kan søges om støtte til udvikling og drift af et mindre sekretariat har til opgave at understøtte virksomheders anvendelse af nationale og internationale forskningsinfrastrukturer, herunder ESS.

Sekretariatet kan blandt andet gennemføre følgende typer af aktiviteter:

 • Udbrede viden om og kendskab til forskningsfaciliteter.
 • Formidle uddannelse og kompetenceopbygning.
 • Facilitere etableringen af samarbejder mellem videnmiljøer og virksomheder.

Sekretariatet kan have fokus på at understøtte virksomheders anvendelse af nationale og internationale forskningsinfrastrukturer i bred forstand. Det er forventningen, at sekretariatet har særligt fokus på ESS og samt de øvrige materialeforskningsfaciliteter på synkrotron- og neutronspredningsområdet. Det er således vurderingen, at det erhvervsmæssige potentiale er særligt stort for disse forskningsfaciliteter.

Det er yderligere forventningen, at sekretariatet har særligt fokus på SMV’er.

Udbrede viden om og kendskab til forskningsfaciliteter

Sekretariatet har til opgave at udbrede viden og kendskab til de internationale forskningsfaciliteter. Mange virksomheder har kun en begrænset viden om hvordan faciliteterne kan bidrage til at løse konkrete innovationsproblemer. Dette gælder særligt på materialeområdet, hvor ESS og de øvrige materialefaciliteter kan bidrage til at løse konkrete materialerelaterede problemer.

Ansøgningen kan derfor også indeholde forslag til aktiviteter, der øger virksomhedernes kendskab til de internationale forskningsfaciliteter, herunder at udbrede viden om hvordan de eksperimentelle teknikker som faciliteterne råder over kan bidrage til at styrke virksomhedernes forskning- og innovation. Sekretariatet kan i den sammenhæng også spille en rolle i forhold til at opbygge netværk mellem videnmiljøer og virksomheder.

Formidle uddannelse/kompetenceopbygning

Sekretariatet kan endvidere bidrage til at understøtte kompetenceopbygning blandt virksomhederne. Ansøgningen kan derfor indeholde forslag til at afholde workshops og generelle kurser omkring anvendelse af de internationale forskningsfaciliteter, herunder også workshops om de eksperimentelle teknikker, der anvendes på faciliteterne. Dette gælder ikke mindst ift. ESS og de øvrige materialeforskningsfaciliteter, hvor udbredelsen af viden og kendskab til synkrotron- og neutronteknikkerne har stor betydning for virksomhedernes udnyttelse af faciliteterne.

Facilitere samspil og samarbejde mellem videnmiljøer og virksomheder

Sekretariatet skal endvidere også facilitere samarbejder mellem virksomheder og relevante danske videnmiljøer omkring anvendelse af de internationale forskningsfaciliteter. Ansøgningen skal derfor beskrive, hvilke aktiviteter sekretariatet vil igangsætte med henblik på at understøtte etableringen af samarbejder og netværk mellem virksomheder og videninstitutioner om anvendelse af de internationale forskningsfaciliteter.

Sekretariatet kan eksempelvis gennemføre forskellige match-making aktiviteter eller opstart af idegenereringsaktiviteter, der kan bane vejen for egentlige samarbejder mellem videnmiljøer og virksomheder. Sekretariatet kan også gennemføre aktiviteter ift. at identificere fundingmuligheder for konkrete udviklingsprojekter mellem virksomheder og universiteter/GTS’er. Sekretariatet kan yderligere bidrage med projektadministration af større udviklingsprojekter og forventes at spille en aktiv rolle i forbindelse med identifikation af relevante videnmiljøer til virksomheder, der har behov for hjælp til at gennemføre udviklingsprojekter. Det er en forudsætning, at disse aktiviteter er åbne for alle relevante virksomheder, og at de opslåede midler ikke bruges til at betale for eventuelle adgangsudgifter på faciliteterne.

Øvrige bemærkninger

Aktiviteterne skal påbegyndes i 2023, men kan gennemføres i løbet af 2024.

Bemærk at der ikke gives overhead til bevillingen.

Bemærk endvidere, at de opslåedes midler generelt kan anvendes til aktiviteter inden for oplysning, videnspredning, match-making og netværksdannelse, som er åbne for alle interesserede SMV´er og andre relevante aktører. Den viden og information som frembringes, skal formidles bredt og gøres offentligt tilgængelig på lige vilkår. Aktiviteterne skal afhjælpe en markedsbrist og udbydes således ikke af andre på markedet. Specialiserede forsknings- og erhvervsstøttetjenester støttes ikke. Endeligt bemærkes, at sekretariatet ikke må modtage betaling for virksomhedernes deltagelse i de støttede aktiviteter.

3. Hvem kan søge?

Opslaget kan søges af alle. Det er dog en betingelse, at ansøger besidder en omfattende viden og kendskab til internationale forskningsfaciliteter, herunder ikke mindst til ESS og de øvrige materialeforskningsfaciliteter. Det er i den sammenhæng en betingelse, at ansøger kan sandsynliggøre, at sekretariatets ansatte besidder forskningsfaglige kompetencer (minimum på ph.d.-niveau) inden for synkrotron- og/eller neutronspredning, og i den forbindelse har erfaring med at gennemføre eksperimenter på store synkrotron- og/eller neutronfaciliteter.

Det er endvidere også en forudsætning for en ansøgning, at de centrale danske videnmiljøer inden for synkrotron- og neutronspredningsområdet deltager i gennemførslen af sekretariatets aktiviteter. Dette gælder også de ESS-fyrtårnsmiljøer, der blev etableret for at styrke kapacitetsopbygningen i forhold til ESS. Ansøgningen skal derfor redegøre for, hvordan de relevante videninstitutioner i Danmark tænkes involveret, samt hvordan de involverede videninstitutioner vil bidrage til gennemførslen af sekretariatets aktiviteter.

4. Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde:

 1. Projektbeskrivelse (maks. 10 sider).
 2. Projektplan der redegør for hvornår de enkelte projektelementer tænkes gennemført (maks. 1 side).
 3. Budget.
 4. CV for forventede nøglemedarbejder på sekretariatet og involverede videninstitutioner (maks. 2 sider for hver ansatte).
 5. Beskrivelse af involverede partneruniversiteter.
 6. Underskrevne erklæringer fra partneruniversiteter og GTS-institutter om deltagelse i projektet.

Projektbeskrivelsen bør som minimum indeholde følgende:

 • Beskrivelse af hvilke aktiviteter sekretariatet planlægger at gennemføre.
 • Sekretariatets organisering, herunder hvordan samarbejdet med relevante videnmiljøer på universiteter og GTS’er tænkes organiseret.
 • Oversigt over planlagte og forventede resultater.
 • Et kort oprids af mulige risici eller udfordringer samt hvordan disse forventes håndteret.

 Projektplanen (maksimalt 1 side) skal indeholde følgende:

 • Gantt-chart (eller lignende) over projektforløbet.
 • En oplistning og beskrivelse af de konkrete leverancer.

Budgetskabelonen skal indeholde følgende:

 • Detaljeret oversigt over væsentligste udgiftsposter.
 • Vurdering af hvornår udgifter forventes afholdt mht. 2023 og 2024.
 • Redegørelse for eventuel medfinansiering fra de involverede partnere.
 • Underskrift fra ansøger.
 • Underskrift og stempel fra administrerende institution(er), herunder eventuel værtsinstitution.

Ansøgningen skal skrives i Times New Roman, str. 12 og med 1,5 linjeafstand. Vedlagte dokumenter skal have titlerne som anført ovenfor og skal være i PDF format. Ansøgningen skal skrives på dansk eller engelsk.

5. Ansøgningsprocedure

Ansøgningen bedes sendt til: UFS-FVI-FFI@ufm.dk

Såfremt de angivne tidsfrister eller krav der fremgår af dette opslag ikke overholdes, vil ansøgningen blive afvist uden realitetsbehandling. Såfremt det indsendte materiale ikke er fyldestgørende, vil ansøgningen blive vurderet på det foreliggende grundlag.

Afgørelser sendes til ansøgere i december 2023.

6. Evalueringskriterier

Ansøgningen vil blive vurderet på de følgende ikke-prioriterede kriterier:

 • Ansøger beskriver klart og konkret, hvilke aktiviteter sekretariatet påtænker at gennemføre.
 • Ansøger overholder de opstillede krav til støttede aktiviteter.
 • Ansøger kan begrunde og sandsynliggøre, at disse aktiviteter er relevante og vil styrke den erhvervsmæssige anvendelse af de internationale forskningsfaciliteter, herunder at aktiviteterne i særligt omfang vil understøtte virksomhedernes anvendelse af ESS og de øvrige materialeforskningsfaciliteter.
 • Ansøger beskriver tydeligt, hvilke parter der vil være involverede og ansvarlige for at implementere aktiviteterne.
 • Ansøger kan sandsynliggøre, at relevante videnmiljøer inden for synkrotron og neutronspredning er involveret i sekretariatets arbejder.
 • Ansøgningen kan redegøre for de forventede (realistiske) resultater.
 • Et realistisk og gennemarbejdet budget.
 • Ansøgning overholder gældende regler, herunder regler om statsstøtte.

Afhængig af kvaliteten af de modtagne ansøgninger, forbeholder Uddannelses- og Forskningsstyrelsen sig retten til kun at allokere en del af de afsatte midler.

7. Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer styrelsen en kopi i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i styrelsen.

8.  Frist for ansøgning

Fristen for indsendelse af ansøgninger er den 1. december 2023 kl. 12.00.

9. Øvrigt

Såfremt ansøgningen godkendes, skal der senest 3 måneder efter projektets afslutning indsendes et slutregnskab, hvor eventuelle overskydende midler tydeligt skal fremgå.

I forbindelse med aflæggelse af regnskab fremsendes også en slutrapport, der redegør for hvordan og i hvilket omfang sekretariatet har gennemført de ansøgte aktiviteter. I den forbindelse redegøres også for de opnåede resultater samt sekretariatets erfaringer med at understøtte danske virksomheders anvendelse af de internationale forskningsfaciliteter.

10. Kontakt

Henvendelser skal rettes til: UFS-FVI-FFI@ufm.dk


Kontakt

Morten Scharff
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 98
Email: msc@ufm.dk
Line Bekker Poulsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 74
Email: lbp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. november 2023