Gå til indhold

Opslag: PRODEX 2023 - søg støtte til udvikling af videnskabelige instrumenter

Danske forskere kan nu søge om ESA-midler til udvikling af videnskabelige instrumenter, der udnytter rummet.

Om PRODEX

ESA’s PRODEX program (PROgramme de Développement d'EXpériences scientifiques) er et program under European Space Agency (ESA), som kan anvendes af de deltagende medlemsstater til at støtte egne aktiviteter i relation til udvikling af videnskabelige instrumenter. I Danmark kan der som udgangspunkt søges om støtte til alle faser for videnskabelige instrumenter, faciliteter, hardware, m.v. samt til udvikling af software, der udnytter rummet og gerne i et samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder. Ansøger skal dog være tilknyttet en forskningsinstitution.

Der udbydes nu 12,1 millioner kr. til danske aktiviteter, der ligger indenfor rammerne af programmet samt nedenstående kriterier for tildeling. Ansøgninger modtaget senest 24. februar 2023 kl. 12.00 vurderes samlet. Ansøgninger modtaget efter deadline vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningskriterier

Til indeværende opslag prioriteres ansøgninger vedrørende fortsættelse af igangværende projekter først. Dernæst prioriteres mellem øvrige ansøgninger i det omfang, der er resterende midler tilbage ud af ovennævnte beløb.

ESA bistår UFS ved at vurdere forslagene ud fra kvalitet, herunder relevans i missionerne, timing, teknisk løsning, troværdighed af budget og tidsplan samt følgende af UFM fastsatte forhold:

  • Forslag der nationalt involverer to eller flere forskningsinstitutioner vil blive prioriteret højere
  • Forslag der involverer samarbejde med internationale forskningsmiljøer og/eller brug af andre forskningsinfrastrukturer vil blive prioriteret højere
  • Ansøger skal stille med en medfinansiering på mindst 20 %. Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan kravet er blevet opfyldt.
  • Der kan ikke søges om støtte til projekter, eller dele af projekter, der omhandler videnskabelig udnyttelse af data.

UFS træffer beslutning om støtte ud fra ESA’s vurdering af de indkomne ansøgninger.

Generelt

Ansøgninger om støtte fra PRODEX-programmet til udvikling af videnskabelige instrumenter skal opfylde de formkrav, der er givet i ansøgningsskabelonen. Alle punkter skal adresseres, idet det anføres, hvis et punkt ikke er relevant i forhold til et givent projekt.

I forhold til fastsættelse af takster for løn og evt. overhead bistår ESA (Industrial Audit Section) gerne med information omkring, hvad der med rimelighed kan inddrages i fastsættelsen ved henvendelse på . Derudover henvises til ESA Clauses and Conditions (ESA/REG/002, rev. 5) Anneks 1.

Det forudsættes, at ansøgere har sat sig ind i, hvordan PRODEX programmet fungerer på PRODEX's hjemmeside.

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger, som er udformet efter kravene i skabelonen, fremsendes til Rumkontoret i Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), som vurderer om formkravene er fulgt, hvorefter ESA’s PRODEX-kontor evaluerer ansøgningerne, som beskrevet ovenfor.

UFM træffer dernæst beslutning om tildeling af støtte fra PRODEX. Beslutningen bygger på ESA’s evaluering ud fra ovennævnte kriterier. Hvis en forskningsinstitution deltager med flere ansøgninger, vil den ansvarlige leder blive inviteret til at indikere institutionens ønsker, inden den endelige prioritering foretages. Afhængig af hvordan den udbudte ressource passer sammen med de ansøgte beløb, kan UFM vælge i dialog med ansøgere at støtte dele af en aktivitet. Endelig sender UFM et ”Letter of Endorsement” til PRODEX kontoret for godkendte projekter med kopi til ansøger, hvorefter ESA starter kontraktforhandling med den ledende forskningsinstitution.

Ansøgningen fremsendes som pdf på e-mail til specialkonsulent Thommy Ingemann Larsen, .

Videre proces

Efter indgåelse af kontrakt skal ESA PRODEX og UFM oplyses om, og godkende, væsentlige ændringer i projektet. UFM opfatter imidlertid det videre forløb som et inter partes forhold mellem det ledende universitet/institution og ESA PRODEX. Det er det ledende universitet/institution der påtager sig ansvaret for rettidig aflevering af projektets leverancer. Vær også opmærksom på, at støtte til én projektfase ikke automatisk giver støtte til næste fase eller projektets færdiggørelse.

Kontakt

Thommy Ingemann Larsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 50
Email: til@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. april 2024