Jura

Kontoret varetager juridisk rådgivning og besvarer forvaltningsmæssige spørgsmål og spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår på institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Den juridiske opgavevaretagelse omfatter en række juridiske discipliner, herunder uddannelsesstøtteret, forvaltningsret og anden offentlig ret, institutionsjuridiske forhold, databeskyttelsesret, aftale- og kontraktret, udbudsret, statsstøtteret mv. Endvidere udarbejder kontoret bekendtgørelser inden for styrelsens sagsområder.

Kontoret behandler forskellige sager som klage- og tilsynsmyndighed inden for styrelsens sagsområde, f.eks. klager over institutionernes afslag på aktindsigt, klager over Danmarks Innovationsfonds afgørelser som bevillingsmyndighed og klager over retlige forhold i lektorbedømmelsessager.

På det personalejuridiske område har kontoret ansvaret for stillingsstrukturerne på uddannelses- og forskningsinstitutionerne. Kontoret varetager opgaver vedrørende overenskomstforhold generelt og forbereder bl.a. indspil og prioriteringer af overenskomstforslag fra institutionerne. Kontoret har endvidere ansvaret for implementeringen af overenskomstresultater på ministeriets område.

Opgaver

• Udarbejdelse af bekendtgørelser inden for styrelsens sagsområder
• Rådgivning om EU-retlige spørgsmål, herunder om statsstøtte- og udbudsret
• Rådgivning om generelle juridiske spørgsmål, herunder om forvaltningsret og anden offentlig ret, databeskyttelsesret, institutions- og bevillingsregler, regler på SU-området mv.
• Personalejuridiske opgaver vedrørende uddannelses- og forskningsinstitutionerne, herunder besvarelse af spørgsmål, behandling af klage- og tilsynssager, stillingsstrukturer, stillingskontrol, implementering af overenskomstresultater, overenskomstforhold mv. Desuden er kontoret bindeled mellem institutionerne og Moderniseringsstyrelsen
• Behandling af tilsynssager inden for styrelsens område, f.eks. klager over institutionernes afslag på aktindsigt
• Lederløn og behandling af sager om lønforhold
• Vedtægtsændringer og spørgsmål fra institutioner om vedtægter
• Forsikringsenhed for uddannelses- og forskningsinstitutionernes arbejdsskader
• Rådgivning om Statens Selvforsikringsordning.

Kontorchef

Kontorchef er Bente Olsen

Senest opdateret 13. juni 2019