Gå til indhold

Censorer og timelønnede undervisere

Aflønning af censorer og timelønnede undervisere på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Retningslinjer for aflønning af timelønnede undervisere på de videregående uddannelsesinstitutioner findes i cirkulære for timelønnet undervisning og cirkulære om censorvederlag.

Cirkulæret omfatter undervisning, som varetages af undervisere, der ikke er aflønnet med tjenestemandsløn, overenskomstløn, eller honorar, men som vederlægges med en timelønsats pr. arbejdstime.

Cirkulæret finder ikke anvendelse for eksterne lektorer på universiteter og ingeniørhøjskoler, idet der for disse er indgået særlige aftaler.  

Du kan læse om honorering af medlemmer af ankenævn og meritankenævn i styrelsens notat af den 11. december 2023.

Særligt vedrørende erhvervsakademiuddannelser

Det er fagministeriet, der foretager indplaceringen af nye uddannelser på et af de syv satsniveauer, og at eksisterende indplacering af uddannelse kan ændres, hvis der sker så væsentlige omlægninger af uddannelsen, at uddannelsens niveau må henføres til en anden sats.

Den daværende Styrelse for Institutioner og Uddannelsesstøtte (nu Uddannelses- og Forskningsstyrelsen) har på baggrund heraf indplaceret erhvervsakademiuddannelser samlet på sats to. Vederlag til censorer ved samme uddannelser indplaceres på sats B. Indplaceringen har virkning fra 1. april 2018.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 03. juli 2024