Gå til indhold

Tjenestemænd

Tjenestemænd er omfattet af ansættelsesvilkår, der er reguleret af tjenestemandsloven. En tjenestemands arbejdsvilkår er særlige og adskiller sig fra almindelige ansættelsesvilkår.

Der nyansættes ikke længere tjenestemænd på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Lov om tjenestemænd indeholder de regler, der gælder for allerede ansatte tjenestemænd i staten.

Lov om tjenestemandspension indeholder regler om pension til tjenestemænd omfattet af lov om tjenestemænd samt tjenestemænds efterlevende ægtefæller og børn.

Uansøgt afsked

Sager vedrørende uansøgt afsked af tjenestemænd skal altid forelægges Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det gælder uansøgt afsked på grund af diskretionære forhold (uegnethed/samarbejdsproblemer), uansøgt afsked på grund af sygdom (helbredsbetinget afsked) og uansøgt afsked på grund af stillingsnedlæggelse.

Sagen indsendes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når partshøring af tjenestemanden er foretaget, og når vedkommende centralorganisation har udtalt sig i anledning af den påtænkte afsked.

Der skal være indhentet en udtalelse fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om tjenestemandens krav på pension. Tjenestemanden skal også være partshørt over pensionsudtalelsen. I sager om afsked på grund af svagelighed skal sagen også have været forelagt Helbredsnævnet.

Herefter indsendes sagen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen som en indstilling om, at ministeriet afskediger tjenestemanden.

Sagsbehandlingstiden er som udgangspunkt 1-2 måneder, hvorefter tjenestemanden afskediges til udgangen af en måned + 3 måneder. 

Hvis den uansøgte afsked vedrører en kongeligt udnævnt tjenestemand, skal sagen forelægges Dronningen til kongelig resolution. I disse sager kan sagsbehandlingstiden være lidt forlænget.

Stillingsnedlæggelse

En tjenestemand der afskediges, fordi ændringer i forvaltningens organisation eller arbejdsform medfører, at stillingen nedlægges, bevarer sin hidtidige løn i 3 år.

Der ydes dog ikke rådighedsløn til den der:

  • Ansættes i eller får anvist en anden stilling, som den pågældende har pligt til at overtage,
  • Har opnået den for stillingen fastsatte afgangsalder (reglen om pligt til at fratræde ved 70 år er afskaffet på dette område),
  • På afskedstidspunktet på grund af sygdom eller uegnethed ikke er i stand til at overtage en stilling, som den pågældende efter §§ 12 og 13 ville have pligt til at overtage.

Institutionen afholder selv udgiften til rådighedsløn.

Tjenestemænd, der varetager hverv som tillidsrepræsentanter

Der skal være tvingende årsager til at afskedige en tjenestemand, der er tillidsrepræsentant. Opsigelsesvarslet for en tjenestemandsansat tillidsrepræsentant er 6 måneder til udgangen af en måned.

Hvis tillidsrepræsentanten afskediges på grund af stillingsnedlæggelse borfalder det forlængede varsel, og varslet er 3 måneder til udgangen af en måned.

Kongeligt udnævnte tjenestemænd

Sager vedrørende kongeligt udnævnte tjenestemænd, der ansøger om at fratræde (typisk med pension), skal forelægges Dronningen.

Sagen indsendes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og vedlægges tjenestemandens afskedsansøgning samt ansættelsesbrev hvoraf fremgår, hvornår kongelig udnævnelse har fundet sted. Vi skal have oplyst tjenestemandens CPR-nr. og aktuelle adresse. Herefter indhenter styrelsen kongelig resolution, som sendes til tjenestemanden.

Institutionen underrettes om afskedigelsen af den kongeligt udnævnte tjenestemand ved kopi af den kongelige resolution.

Institutionen skal selv foretage det fornødne med henblik på anvisning af pension til tjenestemanden.

Handlinger tilknyttet webside

Kontakt

Natasja Stahl Madsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 40
Email: nsm@ufm.dk
Lone Kjær
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 83
Email: lonk@ufm.dk
Senest opdateret 09. januar 2023