Gå til indhold

OECD, ILO, UNESCO, Verdensbanken og vejledning

Flere internationale organisationer ser i stigende grad uddannelses- og erhvervsvejledning som et værktøj, der kan fremme idéen om livslang læring og bidrage til en positiv samfundsudvikling – økonomisk og socialt.

Billede fra study in denmark 3

OECD

OECD gennemførte i 2001-02 en omfattende undersøgelse af vejledningspolitik og –praksis i 14 OECD-lande. Alle landerapporter fra undersøgelsen er tilgængelige på OECD's hjemmeside. Som opfølgning på undersøgelsen udgav OECD i 2004 to publikationer:


Career Guidance and Public Policy. Bridging the Gap

Publikationen er en opsamling på de 14 landeundersøgelser og diskussionerne fra to internationale symposier om vejledningspolitik og -praksis. Den kommer med et bud på, hvordan karrierevejledning - forstået bredt som både uddannelses- og erhvervsvejledning i et livslangt perspektiv - kan være med til at fremme livslang læring og en aktiv arbejdsmarkedspolitik.


Career Guidance. A Handbook for Policy Makers

Denne håndbog er udgivet i samarbejde med EU. Håndbogen har til formål at give beslutningstagere på vejledningsområdet en række praktiske værktøjer, som kan anvendes i bestræbelserne på at udvikle et sammenhængende og effektivt system for livslang vejledning; et system der bør dække både uddannelses- og arbejdsmarkedssektoren. 


OECD

Fra OECD's hjemmeside om vejledning er der desuden links til en række artikler om vejledningsfaglige emner som fx kvalitet i vejledningen, IT i vejledningen og vejlederuddannelse og -kvalifikationer.


ILO

Den 17. juni 2004 vedtog International Labour Organization (ILO) anbefaling R195 - den såkaldte "Human Resources Development Recommendation". Den nye anbefaling understreger vigtigheden af uddannelses- og erhvervsvejledning som en fremmende faktor for livslang læring.


Håndbog: Career Guidance

I 2006 udgav ILO håndbogen "A resource handbook for low- and middle-income countries". Første del af publikationen er især henvendt til beslutningstagere på vejledningsområdet i lav- og mellemindkomstlande, mens anden del er mere generelt orienteret mod beslutningstagere på vejledningsområdet i det hele taget.


UNESCO: Technical and Vocational Education

'Technical and Vocational Education and Training in the 21st Century: New Roles and Challenges for Guidance and Counselling' fra 2002 tager udgangspunkt i, at vejledningsområdet er relativt uopdyrket i udviklingslandene. Det betragtes i nogle lande som en luksus, der ikke kan tilbydes, fordi man er nødt til at prioritere mere vitale servicer. Men flere og flere udviklingslande får øjnene op for den væsentlige rolle, som vejledningen kan spille i forhold til at opnå et bedre samspil mellem uddannelsessystem og arbejdsmarkedssektor. Rapporten ser nærmere på vejledningens rolle i forhold til udviklingen af den del af uddannelsessystemet, der omfatter de erhvervsrettede uddannelser.


UNESCO & ILO

Rapporten 'Technical and Vocational Education and Training for the Twenty-first Century. UNESCO and ILO Recommendations' er i hovedsagen en række anbefalinger fra UNESCO og ILO til udvikling af erhvervsrettede uddannelser, bl.a. i forhold til at sikre lige adgang for alle, efteruddannelsesmuligheder, undervisernes kvalifikationer og internationalt samarbejde. Et af kapitlerne fokuserer udelukkende på vejledning og kommer med en række anbefalinger området.


Verdensbanken

I forlængelse af ovennævnte OECD-undersøgelse udgav Verdensbanken i marts 2004 en rapport på baggrund af en undersøgelse af vejledningspolitik og –praksis i syv såkaldte "developing and transition economies": Chile, Filippinerne, Polen, Rumænien, Rusland, Den Sydafrikanske Republik og Tyrkiet.

Learning Opportunities and Qualifications in Europe Learning Opportunities and Qualifications in Europe
Senest opdateret 09. november 2021