Gå til indhold

Bidrag til udvalget

Her kan du se indspil til udvalget

Mødebillede 19

Kvalitetsudvalget fik til opgave, at komme med anbefalinger til, hvordan de videregående uddannelsers kvalitet, relevans og sammenhæng kan forbedres inden for den eksisterende økonomiske ramme på området.

Studerende, undervisere, arbejdsgivere og andre med interesse og viden om de videregående uddannelser har stor indsigt i, hvor der er udfordringer, og hvad der kan gøres bedre i det videregående uddannelsessystem. Udvalget efterspurgte derfor idéer, forslag, kommentarer og indspil til forbedringer af kvalitet, relevans og sammenhæng. 

 

Bidrag til Kvalitetsudvalget fra IDA

19. november 2014

IDA har fremsendt et bidrag til Kvalitetesudvalgets anden fase af arbejdet med kvalitet og relevans i de videregående uddannelser. Bidragets overordnede temaer er: Undervisning som karrierevej på universiteterne, ideen om et undervisningsakademi og behovet for kvantificerbare indikatorer for kvalitet i uddannelserne.

Indspil til Kvalitetsudvalget fra LO

6. oktober 2014

LO har fremsendt et indspil til Kvalitetsudvalget, der indeholder et bud på en styrkelse af det privatrettede videregående uddannelsessystem.

Indspil til Kvalitetsudvalget fra Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL

18. september 2014

Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL har udarbejdet et indspil til Kvalitetsudvalget, der indeholder 19 konkrete tiltag til et samarbejde for at styrke kvalitet og relevans i professionsbacheloruddannelserne.

DI's og AC's løsningsbidrag

9. september 2014

DI og Akademikerne har fremsendt et fælles forslag, som bidrag til debatten om den fremtidige indretning af de videregående uddannelser.

FA's undersøgelse

9. september 2014

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har fremsendt en undersøgelse af medlemsvirksomhedernes relationer til erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter.

Indspil fra Dansk Magisterforening

4. september 2014

DM's indspil omhandler kvalitetsudvikling på professions- og universitetsuddannelserne.

Dansk Erhverv

4. juli 2014

Dansk Erhverv har indsendt konkrete forslag til, hvordan de videregående uddannelsers kvalitet, relevans og sammenhæng kan forbedres.

Bemærkninger fra REP-rådet til Kvalitetsudvalgets første rapport 'Nye veje'

26. juni 2014

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser (REP) har indsendt bemærkninger til Kvalitetsudvalgets første rapport.

 

Indspil til Kvalitetsudvalget fra det nationale netværk UNIEN

12. juni 2014.

Universiteternes Innovations- og Entreprenørskabspædagogiske Netværk (UNIEN) er en særlig interessegruppe under Dansk Universitetspædagogisk Netværk.

> Læs indspillet fra UNIEN

Dansk Magisterforening

28. marts 2014

Dansk Magisterforening har sendt notat om deres holdninger til kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

FSR – danske revisorer

28. februar 2014

FSR – danske revisorer har indsendt en række bemærkninger til Kvalitetsudvalgets arbejde.

LO og FTF

28. februar 2014

LO og FTF har indsendt et fælles indspil til Kvalitetsudvalgets første. I indspillet sættes der bl.a. fokus på de overordnede principper for ændring af søgemønsteret til de videregående uddannelser samt på en række elementer i forhold til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

SOPHIA - tænketank for pædagogik og dannelse

25. februar 2014

Tænketanken Sophia har fremsendt debatbogen "Universitetsverdenen - flerstemmige visioner" til Kvalitetsudvalget.

Landbrug & Fødevarer

21. februar 2014

Landbrug & Fødevarer har indsendt en række anbefalinger til Kvalitetsudvalget, hvor der overordnet lægges vægt på behovet for øget erhvervssamarbejde på uddannelsesinstitutionerne og for at fastholde den øgede søgning til de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.

Center for Undervisning og Læring

14. februar 2014

Center for Undervisning og Læring på School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet har fremsendt en analyse af, hvad kvalitet i ph.d.-forløb afhænger af. Rapporten er bl.a. relevant, fordi der på alle danske universiteter de seneste år har været en fordobling af ph.d.-optaget.

Rapporten bygger på spørgeskemasvar fra næsten 1800 ph.d.-studerende på AU.

Danske Professionshøjskoler

13. februar 2014

Danske Professionshøjskoler har indsendt materiale om professionshøjskolernes fælles model for studieaktiviteter. Studieaktivitetsmodellen skal give alle deres uddannelser et redskab, som kan danne afsæt for en forventningsafstemning med de studerende og øge de studerendes læring gennem opmærksomhed på forventet studieaktivitet.  Udrulningen af modellen er i gang på uddannelserne.

DJØF

12. februar 2014

Djøf har indsendt tre notater vedrørende universitetsbachelorer og -kandidater som indspil til Kvalitetsudvalgets arbejde.

 

Danmarks Akkrediteringsråd

11. februar 2014

Danmarks Akkrediteringsråd har indsendt notat om mangelfuld relevans og aftagerdialog på universitetsuddannelserne offentliggjort 11. februar 2014.

Censorformandskabet for erhvervskommunikation og -sprog

10. februar 2014

Censorformandskabet for erhvervskommunikation og -sprog repræsenterer ca. 400 censorer ved universitetsuddannelser. Mange af censorerne er aftagere. Censorformandskabet oplever, at flere universiteter med henvisning til deres økonomi nedprioriterer den eksterne censur af større skriftlige opgaver, herunder det mundtlige forsvar af specialer.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)

7. februar 2014

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har indsendt sine første forslag til, hvordan der kommer mere kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser.

FA repræsenterer pengeinstitutter, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, finans/it-virksomheder og andre virksomheder i den finansielle sektor og varetager bl.a. deres uddannelsespolitiske interesser. Fire ud af ti medarbejdere i finanssektoren har en videregående uddannelse.

Indspil fra Lærerstuderendes Landskreds

7. februar 2014

Lærerstuderendes Landskreds har lavet en studieaktivitetsmodel, som skal skabe fælles rammer for en læreruddannelse, der svarer til de 60 ECTS-point, som er et årsværk på læreruddannelsen.

Indspil fra Danske Professionshøjskoler og Sundhedskartellet

3. februar 2014

Sundhedskartellet og Danske Professionshøjskoler har i fællesskab udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan der kan skabes øget kvalitet og relevans i forhold til de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og sammenhæng til videregående uddannelsesmuligheder

Danmarks Akkrediteringsinstitution

31. januar 2014

Danmarks Akkrediteringsinstitution har indsendt et notat, som beskriver akkrediteringsinstitutionens hidtidige overordnede erfaring med uddannelsernes kvalitetsudfordringer samt to perspektiver på kvalitetsarbejde

Indspil fra Alternativt Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser


20. december 2013

Det alternative udvalg for kvalitet og relevans på de videregående uddannelser er nedsat af lektorerne Lone Koefoed Hansen og Peter Lauritsen, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Formålet er bidrage til den nødvendige kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser. Udvalget ser ikke sig selv som værende i opposition til det originale udvalg, men som et supplement. Et særligt kendetegn ved det alternative udvalg er imidlertid, at diskussionerne primært foregår på Twitter. Udvalget vil komme med yderligere indspil i løbet af foråret.

Indspil fra Danske Universiteter og Akademikerne - AC

13. december 2013.

Danske Universiteter og Akademikerne - AC har sendt et fælles idéoplæg, der kommer med forslag til, hvordan flere dimittender kan finde ud i den private sektor.

Senest opdateret 28. juli 2020