Gå til indhold

Databeskyttelse

Oplysning om behandling af personoplysning i forbindelse med Læringsbarometer og Uddannelseszoom. Her kan du læse mere om, hvordan ministeriet behandler, opbevarer og videregiver dine svar.

I forbindelse med spørgeskemaindsamlingen af Læringsbarometeret og Uddannelseszoom behandles personoplysninger hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og uddannelsesinstitutioner på ministeriets område. Behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Nedenfor kan du læse nærmere om behandling i forbindelse med: 

 1. Den indledende kontakt til dig med henblik på deltagelse i undersøgelsen
 2. Indsamling og bearbejdning af svar i spørgeskemaundersøgelsen.

Databeskyttelsesforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.

Databeskyttelsesloven

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Siden er opdateret d. 26. oktober med mindre præciseringer.

1. Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Uddannelses- og Forskningsministeriet har indhentet en række oplysninger om dig fra din uddannelsesinstitution, bl.a. navn, adresse, e-post-adresse, CPR-nummer og information om, hvilken uddannelse, du er indskrevet på (uddannelseskode) med henblik på at kunne kontakte dig om deltagelse i undersøgelsen.

Afhængigt af, hvilken uddannelsesinstitution du er indskrevet på eller uddannet fra, er oplysningerne indhentet med hjemmel i følgende love for studerende og dimittender fra:

 • Universiteter: § 8 b i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018.
 • Professionshøjskoler: § 45 a i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 152 af 27. februar 2018.
 • Erhvervsakademier: § 44 a i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 153 af 27. februar 2018.
 • Maritime uddannelsesinstitutioner: § 23 b, stk. 2, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 27. februar 2018.
 • Kunstneriske uddannelsesinstitutioner: § 15 d i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015.
 • Medie- og Journalisthøjskolen: § 39 a i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 27. februar 2018.

Hvis du vælger at deltage i undersøgelsen, behandles dine oplysninger som beskrevet nedenfor.

2. Dataansvarlig

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Styrelsen for Forskning og Uddannelse er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som ministeriet har modtaget om dig. Kontaktoplysningerne er:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Børsgade 4
1215 København K
CVR-nr.: 16805408
Telefon: 3392 9700
Mail: ufm@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
CVR-nr.: 34042012
Telefon: 7231 7800
Mail: ufs@ufm.dk

Hvis oplysninger videregives til din uddannelsesinstitution, jf.  punkt om videregivelse af oplysninger, er institutionen dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som foretages på institutionen.

3. Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte ministeriets og styrelsens databeskyttelsesrådgiver:

På e-mail:
På telefon: 7231 8909
Ved brev: Brev til ministeriet ”att. databeskyttelsesrådgiver”.

Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren på din institution kan du få ved at kontakte institutionen herom.

4. Formål og retsgrundlag

Undersøgelsens overordnede formål er at opnå ny viden om uddannelserne og de studerendes studieliv på baggrund af analyser af de indkomne svar. Den opnåede viden herom skal bl.a. bruges til at forbedre uddannelsernes kvalitet og give mulighed for at træffe bedre uddannelsesvalg, herunder ved:

 • At give uddannelsesinstitutionerne økonomiske tilskyndelser til at forbedre uddannelseskvaliteten 
 • At bidrage til en kortlægning af undervisningsmiljøet på dit uddannelsessted
 • At hjælpe kommende studerende med at træffe deres uddannelsesvalg gennem vejledningshjemmesiden www.uddannelseszoom.dk.

Svarene fra undersøgelsen behandles af ministeriet/styrelsen hos Danmarks Statistik.

Svarene kan derudover behandles hos din uddannelsesinstitution. Oplysningerne behandles i såkaldt ”pseudonymiseret” form. Det betyder bl.a., at det under analysearbejdet ikke fremgår for de medarbejdere, der foretager analysen, hvem de enkelte svar og oplysninger vedrører. 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af almindelige oplysninger.
 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, om samtykke til behandling af følsomme oplysninger.

5. Kategorier af personoplysninger

Der behandles følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger såsom personnummer, navn, adresse, postnummer, telefonnummer, mailadresse, uddannelse, institution, hovedområde (almindelige personoplysninger)
 • Svaroplysninger om læringsmiljø, studiemiljø, læringstilgang og tidsforbrug afgivet i spørgeskemaet (almindelige personoplysninger)
 • Svaroplysninger om trivsel, herunder stress og ensomhed (følsomme personoplysninger)
 • Baggrundsoplysninger om f.eks. køn, alder og dine forældres uddannelsesniveau (almindelige personoplysninger)

6. Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysningerne kommer fra:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger er indhentet fra din institution.
 • Oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen stammer fra dig.
 • Baggrundsoplysninger som anvendes i ministeriets/styrelsens behandling hos Danmarks Statistik stammer fra registre hos Danmarks Statistik.
 • Baggrundsoplysninger som anvendes af institutionen stammer fra institutionen. 

7. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine svar fra spørgeskemaundersøgelsen videregives til din uddannelsesinstitution, hvis institutionen ønsker det, da det kan bidrage til at udvikle institutionens uddannelser.

8. Overførsel til modtagere i tredjelande

Herunder også internationale organisationer. 

Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande. 

9. Opbevaring af personoplysninger

For at kunne følge udviklingen på din uddannelsesinstitution over tid, vil dine svar blive opbevaret så længe, det er relevant at følge udviklingen i de forhold, som indgår i spørgeskemaet, og foretage relevante analyser heraf.

Dine kontaktoplysninger til brug for at kunne kontakte dig om deltagelse i undersøgelsen slettes tre måneder efter projektet er afsluttet.  

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Uddannelses- og Forskningsministeriet eller din uddannelsesinstitution herom. Du finder ministeriets kontaktoplysninger ovenfor øverst under punktet om den dataansvarlige.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til behandlingen af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte ministeriet, styrelsen eller din uddannelsesinstitution, som også kan give dig nærmere informationer om rettighederne. 

Se mere om dine rettigheder her:

A. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om ministeriet, styrelsen og din uddannelsesinstitution behandler oplysninger om dig, samt i givet fald at se oplysningerne. 

B. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

C. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for myndighedens almindelige generelle sletning.

 D. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må ministeriet, styrelsen og uddannelsesinstitutionen fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

E. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod myndighedens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

F. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde dine personoplysninger behandles på.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. september 2023