Gå til indhold

Kobling af data

Om koblingen mellem Uddannelsesguidens artikler og data fra Danmarks Statistik

Indledning

For at forstå den kobling som Uddannelsesstyrelsen har lavet mellem Uddannel-sesguidens artikler og data fra Danmarks Statistik, er der brug for at kende de to domæners fælles kerne, samt de forskelle, der er. Nedenfor præsenteres derforbegge kilder og metoden bag koblingen.

Om Uddannelsesguidens artikler

Uddannelsesguidens (UG) uddannelsesartikler er aktuelle beskrivelser af uddan-nelsesudbuddet. Artiklerne vedligeholdes af redaktører, der løbende er i kontaktmed uddannelsesinstitutionerne. Desuden sker der i UG-regi overvågning af be-kendtgørelser, udbudsrettigheder mv. med henblik på hele tiden at kunne præsen-tere den mest relevante, aktuelle og opdaterede information, ligesom der er et om-fattende samarbejde med både Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. I UG præsenteres alle uddannelser overordnet i en (oftest regel-)styret gruppering af uddannelsesniveau og –område som fx adgangsbekendtgørelsens gruppering af professionsbacheloruddannelserne og hovedområdegrupperingen af universitetsuddannelserne.

Uddannelsesguiden indeholder ikke information om tidligere tiders uddannelsesudbud og -struktur.

Om Danmarks Statistiks uddannelsesbegreb

Ved en uddannelse forstås en aktivitet, der er reguleret af en bekendtgørelse eller lov, som fastlægger uddannelsens indhold og rammer. Hertil kommer de private SU-berettigede uddannelser (siden 2007). Alle uddannelser, der indgår i uddan-nelsesstatistikken, er registreret i Danmarks Statistiks Uddannelsesregister samt Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriets fælles bearbejdning heraf. Bearbejdningen består i dannelse af en gruppering (for-spalten), der bruges til at præsentere uddannelserne efter uddannelsesniveau og område.

Det er kendt, at der for visse uddannelser har eksisteret en praksis, udviklet mellem institutionerne og Danmarks Statistik, som har tilladt indberetning af flere for-skellige uddannelser på samme uddannelseskode, hvilket fx har betydet, at "Klassisk græsk"(bachelor) og "Latin"(bachelor) begge er indberettet på en fælles kode med betegnelsen "Klassisk filologi,bach.". For at skabe klarhed og gennemsigtig-hed omkring data, er det ønsket at ophøre med denne praksis, der også er blevet brugt mindre og mindre de senere år.

Danmarks Statistiks uddannelsesstatistik er lavet på personniveau siden 1973 og indeholder derfor data om såvel det aktuelle som det historiske uddannelsessystem.

Om koblingen

Som det fremgår i gennemgangen af de to "domæner", er der begge steder en gruppering af uddannelserne på uddannelsesniveau og –område. Denne information har kunnet sikre en korrekt kobling i en række tilfælde, fx hvor forskellige uddannelsesbetegnelser har givet anledning til tvivl. Til den oprindelige kobling mellem uddannelseskoder og artikler i UG er anvendt følgende kilder:

  • Angivelser af uddannelser i akkrediteringsbreve (se evt. Afgørelsesdata-basen)
  • Et foreløbigt ark, med dokumentation af oprydningen i brug af samlekoder til håndtering af flere uddannelser, som Danmarks Statistik har stillet til rådighed
  • En datadrevet sammenligning af optaget fra den koordinerede tilmelding i 2013 den tilgang som de samme studerende er endt med hos Danmarks Statistik
  • En mere generel og manuel vurdering baseret på uddannelsesinstitutio-nernes indberetninger over tid (via statistikken) samt UG’s visning af ud-buddet delt ud på institutioner

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vedligeholder løbende koblingen mellem uddannelseskoder og artikler i UG i takt med at nye uddannelseskoder godkendes, uddannelser nedlægges samt den løbende justering af uddannelsesartiklerne på UG, der foretaget af Styrelsen for IT og Læring.

Om mulighed for tilføjelser og rettelser til koblingen

Som det fremgår ovenfor kan den nødvendige kobling mellem UG’ artikler og ind-beretningerne til Danmarks Statistik ikke gennemføres rent mekanisk. Der vil i en række tilfælde være behov for et begrundet skøn fx omkring "slægtsskabet" mellem historiske, nedlagte uddannelser og de aktuelle uddannelser, der beskrives i UG.

Der vil også være en række tilfælde, hvor det ikke aktuelt har været muligt at gennemføre en kobling fx fordi der mangler viden om uddannelsesinstitutionernes indberetningspraksis over tid.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil løbende arbejde på at forbedre koblingen, og sikre at data vises på endnu flere uddannelser. Alle bidrag til denne proces er velkomne.

Begrundede og dokumenterede forslag om rettelser til den kodning som Uddannelsesstyrelsen har fremlagt kan indsendes til uddannelseszoom@ufm.dk.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. juli 2020