Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Lektoratsordningen Tilskud til gennemførelse af en ph.d.-uddannelse

Tilskud til gennemførelse af en ph.d.-uddannelse

Sendelektorer, der ønsker at gennemføre en ph.d.-uddannelse efter § 15, stk. 2, i bekendtgørelse om ph.d.-uddannelse ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner, kan søge om tilskud til formålet i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Sendelektorer kan søge om tilskud til vejledningstimer, administrative omkostninger, omkostninger til deltagelse i ph.d.-kurser op til 10 ECTS-point og tilrettelæggelse af bedømmelse og forsvar.

Ansøgningsfrister

1. oktober

Ansøgningskriterier

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • En projektbeskrivelse med studieplan og litteraturliste. Projektbeskrivelsen må ikke overstige 12.000 anslag. Alt tæller med: Titel, figurer, noter, henvisninger og mellemrum. Eneste undtagelse er litteraturlisten. Projektbeskrivelsen skal sammenfatte projektets idé og indeholde en præcis problemformulering. Den skal dokumentere ansøgers viden om den forskningstradition, projektet skriver sig ind i og redegøre for metoder til indsamling og behandling af kilder eller data.  Det bør grundigt overvejes, hvad forskningsområdet vinder, ved at det formulerede problem undersøges, og hvad nyt (teoretisk, empirisk, metodologisk eller analytisk) afhandlingen kan forventes at bringe med sig. Projektbeskrivelsen skal således dokumentere ansøgers teoretiske indsigt og metodologiske bevidsthed. Projektet bør have en rammende titel, være præcist motiveret og afgrænset. Studieplanen skal give et overblik over de aktiviteter, der skal pågå i det år, der søges om midler til. Hvordan ønsker ansøger at udnytte den vejledning, der tildeles, og hvilken progression forventes i forhold til at færdiggøre afhandlingen? Studieplanen bør være realistisk og konkret. Litteraturlisten bør afspejle, hvad det er for en forskning, projektet ligger i forlængelse af, evt. er i opposition til, og hvad der i det hele taget er state-of-the-art inden for det pågældende område. 
  • En kort redegørelse for de medsendte kapitler eller artikler. I redegørelsen angives deres placering, indbyrdes sammenhæng og status i det foreslåede projekt. For at ansøger kan få en fornemmelse af det niveau, en færdig afhandling har, anbefales det, at ansøger orienterer sig i relevante ph.d.-afhandlinger, der er antaget ved et dansk universitet. Tilsvarende anbefales det, at ansøger sætter sig ind i, hvordan professionelle artikler er opbygget og indholdsmæssigt tilpasset i de videnskabelige tidsskrifter, ansøger selv ønsker at bidrage til.
  • Gennemarbejdede kapitler (til foreslået monografi) ELLER  
  • Peer-reviewed publikationer og/eller gennemarbejdede forslag til artikler, der er eller vil blive fremsendt til navngivne videnskabelige tidsskrifter, og som forventes at indgå i den foreslåede afhandling som en flerhed af artikler.
  • Dokumentation for gennemførte ph.d.-kurser og lignende i et omfang, der svarer til ca. 20 ECTS-point. 
  • Ønske om hovedvejleder ved Københavns Universitet eller Aarhus Universitet
  • Et fyldigt CV, hvori der redegøres for relevante forskningsaktiviteter som fx konferencedeltagelse, bidrag til workshops eller paneler, engagement i danskfaglige og andre for afhandlingen relevante forskningsmiljøer, medvirken i tilrettelæggelse af forskningsseminarer, konferencer, masterclasses eller lignende. I CV'et bør der også grundigt redegøres for undervisningserfaring på universitetsniveau (gennemførte og planlagte undervisningsforløb).

Med ansøgningen skal desuden fremsendes følgende dokumenter:

  • Kandidatbevis og karakterudskrift
  • BA-bevis og karakterudskrift

Ansøgningprocedurer

Ansøgningen fremsendes til lektoratsordningen@ufm.dk under følgende emne: "Ansøgning om støtte til færdiggørelse af ph.d.-afhandling". 

Ansøgningen vurderes af Lektoratsudvalget. Hvis udvalget ønsker at støtte projektet, videresendes ansøgningen til vurdering hos Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet eller hos Ph.d.-skolen på Arts, Graduate School Arts, Aarhus Universitet.

Lektoratsudvalget forbeholder sig ret til at anmode ansøger om at fremsende supplerende materiale og/eller revidere projektbeskrivelse eller andet, før ansøgningen evt. sendes videre.

Senest opdateret 07. februar 2017