FAQ VEU-omstillingsfond

Svar til ofte stillede spørgsmål om VEU-omstillingsfond.
Kontakt
Jørgen Prosper Sørensen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 90 01
Email: jso@ufm.dk
Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

Hvordan udbetales tilskuddet?

 • Tilskuddet ydes ved, at uddannelsesinstitutionerne undlader at opkræve deltagerbetaling på op til 10.000 kr. pr. år pr. person (eller indtil årets midler i omstillingsfond er brugt op).
 • Hver uddannelsesinstitution er tildelt en trækningsret på fonden baseret på tidligere års uddannelsesaktivitet, så hver institution har begrænsede midler.
 • Endelig tildeling af tilskud kan tidligst ske 3 måneder før kursusstart. Tildelingerne sker herunder efter først-til-mølle-princippet inden for de 3 måneder. Det står institutionerne frit for sideløbende at lave tilmeldingslister der går ud over de 3 måneder.
 • Omstillingsfonden dækker deltagerbetaling op til 10.000 kr. årligt pr. person. Eventuel deltagerbetaling udover 10.000 kr. afholdes af ansøgeren.
 • Tilskud tildeles tidligst 3 måneder før holdstart. Såfremt afholdelsen af modulet går ind i det kommende år vil de 10.000 kr. være relateret til året for holdstarten. Det vil således være muligt at modtage op til 10.000 kr. yderligere i året, hvor modulet afsluttes.

Man kan ikke spare op, således at man efter tre år kan søge om moduler for 30.000 kr. De 10.000 kr. er hæftet op på kalenderåret.

Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål, som jeg ikke kan finde svar på i denne FAQ?

Uddannelsesinstitutionerne skal vejlede ansøger/kursist om mulighederne for adgang til omstillingsfonden. Eventuelle yderligere spørgsmål kan stilles til omstillingsfonden@ufm.dk

Hvem kan søge om fondsmidlerne?

Man skal kunne indfri følgende krav:

Være faglært eller ufaglært - dvs. man må højest have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse. Dette ekskluderer ansøgere, der har gennemført en videregående uddannelse (dvs. en erhvervsakademiuddannelse, akademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse (herunder HD 2. del), bacheloruddannelse eller anden uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. HD 1. del er ikke en videregående uddannelse).  

 • Uddannelser indplaceret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring, men som ikke er indplaceret i kvalifikationsramme 5 for videregående uddannelser (f.eks. skibsfører uden gymnasial uddannelse) er en del af målgruppen og kan få tilskud fra fonden.
 • Merkonomer er berettiget til tilskud, da ”Merkonom” er en titel man får, når man har gennemført 40 ECTS af en merkantil akademiuddannelse. Det er således ikke en fuld videregående uddannelse.
 • Kommunom (i modsætning til Statonom) er ikke på akademiniveau, og er dermed ikke reguleret under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Kommunomer uden yderligere videregående uddannelse er i denne sammenhæng ikke at betragte som havende en videregående uddannelse, og de er dermed berettiget til tilskud fra omstillingsfonden.
 • Farmakonomer er berettiget til tilskud, da uddannelsen ikke er indplaceret som en videregående uddannelse på kvalifikationsrammen for videregående uddannelser.
 • Politibetjente med en professionsbachelor i politivirksomhed, er ikke berettiget til midler fra fonden. Fra 2014-2016 havde man mulighed for at uddanne sig til politibetjent med en 3-årig professionsbachelor i politivirksomhed, som var en videregående uddannelse. Er man uddannet politibetjent uden en professionsbachelor er man berettiget til tilskud fra fonden.
 • Enkelte videregående uddannelser har skiftet niveau gennem tiden. Vær opmærksom på, at
  det er det niveau, din uddannelse havde, da du tog den, der tæller når du søger midler fra omstillingsfonden.

Være i beskæftigelse og ansat ved kursusstart (gælder dog ikke selvstændige eller fuldtidsstuderende med studiejob) – dvs., at:

 • Man skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark
 • Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud
 • Er man arbejdsgiver, kan man ikke modtage tilskud til egen deltagelse i akademi- eller diplomuddannelser.
 • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud.
 • Er man fritstillet med løn ved kursusstart kan man godt få tilskud også selvom ansættelsen udløber under kursusperioden.
 • Nationalitet og statsborgerskab har ingen betydning for, om man kan få tilskud.
 • Trepartsaftalen omhandler det danske arbejdsmarked – Grønland og Færøerne er derfor ikke omfattet af fonden.
 • Man kan godt være bosat i udlandet, så længe man er ansat hos en arbejdsgiver, der fysisk befinder sig i Danmark, og man reelt arbejder for virksomheden i Danmark (således, at ens arbejdsplads er i Danmark, men man arbejder ’hjemmefra’ i udlandet).
 • Man er omfattet af ordningen, hvis man er udstationeret i Danmark, mens arbejdsgivers fysiske lokalitet er i udlandet, så længe man reelt arbejder i Danmark.
 • Udstationerede arbejdstagere ansat på en dansk offentlig arbejdsplads, f.eks. soldater eller ansatte på ambassader eller konsulater, kan søge tilskud fra omstillingsfonden.

Være tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser og, for så vidt angår HD 2. del, Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen). Kursister på HD 1. del er ikke omfattet af omstillingsfonden, da uddannelsen ikke er en akademi- eller diplomuddannelse men ”et erhvervsøkonomisk grundforløb”, der kvalificerer til optagelse på den ”erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del”, jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen).

Indledende kurser er ikke omfattet af omstillingsfonden da kurserne ikke er en del af offentligt godkendte akademi- eller diplomuddannelser og da der her ikke er tale om et egentlig kvalifikationsløft i form af ECTS-point jf. trepartsaftalen.

Endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden.

Skal underskrive en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra omstillingsfonden samme år.

Hvilke uddannelser er omfattet?

Omstillingsfonden dækker deltagerbetaling for moduler på offentligt godkendte akademi- eller diplomuddannelser

Udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser og, for så vidt angår HD 2. del, Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen). Kursister på HD 1. del er ikke omfattet af omstillingsfonden, da uddannelsen ikke er en akademi- eller diplomuddannelse men ”et erhvervsøkonomisk grundforløb”, der kvalificerer til optagelse på den ”erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del”, jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen). Særskilte moduler uden tilknytning til nogen uddannelse er ligeledes omfattet af omstillingsfonden.

Kan man få tilskud til indledende kurser til akademiuddannelser?

Indledende kurser er ikke en del af en akademiuddannelse og man kan derfor ikke få tilskud hertil.

Kan man få tilskud, hvis man læser både i fritiden og i arbejdstiden?

Støtten gives både til dags- og aftenhold

Dækker tilskuddet også bøger, undervisningsmaterialer og/eller forplejning tilknyttet modulet?

Nej, tilskuddet dækker kun deltagergebyret for selve modulet.

Hvordan søger man tilskud?

Kontakt den uddannelsesinstitution, som udbyder det modul, du vil læse.

Tilskuddet fra omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et efter- og videreuddannelsesmoduler.

Når du tilmelder dig, skal du udfylde en tro- og love erklæring, hvor du skriver under på, at du:

 • er enten faglært eller ufaglært (og ikke har en videregående uddannelse),
 • er i beskæftigelse og
 • hvorvidt man tidligere har modtaget midler fra fonden i samme kalenderår.

De underskrevne tro- og love-erklæringer skal sendes/indleveres til den enkelte institution, som skal kunne fremvise denne som dokumentation for, at de tilmeldte kursister under omstillingsfonden opfylder kravene for at få midler fra omstillingsfonden.

I hvilken periode eksisterer omstillingsfonden?

Omstillingsfonden eksisterer i perioden 1. august 2018 – 31. december 2021.

Hvornår kan man søge om midlerne?

Tildeling af tilskud fra omstillingsfonden sker ved kursistens deltagerbetaling. En tildeling kan tidligst ske 3 måneder før kursusstart. Tilmeldinger med mere end 3 måneder til kursusstart kan først tildeles midler 3 måneder før kursusstart (se indberetningsinstruksen for en nærmere beskrivelse).

Indberetningsinstruks 2018

Hvornår får man svar på, om man er ’godkendt’ til at få midlerne?

Kontakt den uddannelsesinstitution, der udbyder den uddannelse, du ønsker tilskud til.

Kan jeg afmelde mig efter holdopstart, hvis jeg ikke kan få fondsmidlerne?

Kontakt den uddannelsesinstitution, der udbyder den uddannelse, du ønsker tilskud til.

Institutionernes disposition over trækningsretten og omfordeling af trækningsret

 • Institutionerne disponerer over trækningsretten inden for et finansår. Midlerne kan anvendes på tværs af kvartaler alt efter ansøgermassen.
 • Ministeriet gør status over forbrugte midler kvartalvis.  Institutioner der har haft et mindre forbrug kan få nedsat årets trækningsret mhp. på fordeling til institutioner med større efterspørgsel. Dette skal understøtte størst mulig anvendelse af omstillingsfonden.
 • Midlerne til omstillingsfonden er udmøntet på årsbasis. Hvordan den enkelte institutions forbrug fordeler sig på tværs af kvartalerne afgøres af institutionens aktivitet. Der er således ikke noget til vejen for, at en institution anvender større dele af trækningsretten i et kvartal og færre i et andet eller anvender hele den tildelte trækningsret før året udløb. Såfremt en institution har tilmeldinger (der lever op til kravene i tilskudsbetingelserne – se indberetningsinstruks på ministeriets hjemmeside), der udgør hele årets trækningsret, kan institutionen f.eks. godt anvende hele årets trækningsret i første kvartal.

Hvordan indberettes der

 • Information om indberetningen fremgår af indberetningsinstruksen på forsiden for omstillingsfonden på denne hjemmeside
 • Udover indberetning af særskilt information omkring omstillingsfonden skal aktiviteten ligeledes indberettes i SIS for at udløse taxametertilskud

 

 

 


 

 


Senest opdateret 18. september 2019