Gå til indhold

Spørgsmål og svar til ansatte og institutioner

Få svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål her:

NYT

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet et Notat om basisniveau for håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser, som indeholder information for en god håndtering af en normal hverdag på de videregående uddannelser – i en tid, hvor COVID-19 stadig er i samfundet og derfor skal håndteres.

Notatet erstatter de tidligere gældende sektorretningslinjer.

Studerende og ansatte skal til enhver tid holde sig opdaterede ift. lokale/nationale, tidsbegrænsede og ekstraordinære tiltag for at inddæmme smitte samt følge uddannelsesinstitutionens anvisninger i øvrigt.

Siden opdateres løbende.

Test og kontrol

Er der et krav om test for fremmøde? [Opdateret 5. juli 2021]

Frem til den 1. august 2021, vil det være en betingelse for, at elever, studerende og ansatte på uddannelsesinstitutionen, samt besøgende og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen kan møde fysisk på institutionen, at de pågældende kan dokumentere, at vedkommende har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af en anti-gentest for COVID-19 inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test for COVID-19 inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage.

Dog er der visse undtagelser fra kravet

Uddannelsesinstitutionen skal frem til 1. august 2021, fortsat etablere testkapacitet på institutionen i relevant omfang ift. undervisningsaktiviteten mv. til gennemførelse af antigentest for covid-19 for elever, studerende og ansatte, der har pligt til at dokumentere et negativt testresultat ved fysisk fremmøde. Her vil der være tale om en selvtest, hvor den studerende og/eller ansatte selv udfører testen under overvågning af en supervisor. Du kan finde information om retningslinjer samt vejledning til superviseret selvtest

Uanset testtypen er testsvaret kun et øjebliksbillede. Derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger, selvom du får et negativt svar.

Hvis du bliver testet positiv ved brug af hurtigtest, skal du gå i selvisolation, og du opfordres til at få taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte at hurtigtesten har givet det rigtige svar. Samtidigt kan PCR-testen vise, om du er smittet med en virusvariant.

Det kan ikke anbefales, at en person, der er testet positiv for smitte med ny coronavirus ved hverken en antigentest eller en PCR-test benytter offentlig transport, fordi der selv med brug af mundbind er markant risiko for smittespredning til øvrige passagerer/chauffør/ i tog/bus/taxa/mv.

Hvilke forhold gælder vedr. indberetning af covid-19-test for de ansatte/medarbejdere der foretager og/eller indberetter superviserede selvtest? [Nyt 5. juli 2021]

For information vedr. institutionernes forberedelser til samt gennemførelser af selvpodning under supervision henvises til Uddannelses- og Forskningsstyrelsens vejledninger og retningslinjer om test for COVID-19. 

I forberedelsen af implementeringen af EU-forordningen om digitale COVID-certifikater d. 1. juli 2021, er der opmærksomhed på, at det er et krav i EU-forordningen, at der kun kan udstedes EU-certifikater efter negativ test, hvis testen er udført af sundhedspersoner eller kvalificeret testpersonale. Det betyder, at negative svar på superviserede selvtest ikke giver et europæisk digitalt coronapas, som kan bruges til at rejse på tværs af grænser i EU. Resultater af de superviserede selvtest skal fortsat indberettes til SSI, men prøvesvarene vil blive frasorteret i EU-visningen i coronapas-appen, og der må ikke blive udstedt testcertifikater, der kan indikere, at det kan bruges til rejsebrug. Negative svar på superviserede selvtest foretaget på skoler og uddannelsesinstitutioner kan fortsat give et coronapas til brug i Danmark.

Den praktiske løsning ved indberetning i SEI2 systemet:

Ved indberetning af superviseret selvtest vælges koden ”99999” i rubrikken ”Testoplysninger”. Når denne kode vælges, fremgår det af rubrikkerne ”Producent” og ”Navn” at der er tale om indberetning af en superviseret selvtest.

Den praktiske løsning ved indberetning i SFTP-systemet:

Ved indberetning af superviseret selvtest skrives koden 117.99999 i feltet ”Device identification number”.

Ovenstående beskrivelser af løsningerne bør være genkendelige for aktører, der allerede indberetter covid-19 prøvesvar. Hvis ikke, bedes indberettende aktører kontakte SSI på miba@ssi.dk.

Implementeringen af ovenstående skal ske inden d. 1. juli, jf. EU forordningen vdr. EU coronapas.

De endelige forordninger kan tilgås i nedenstående links.

Hovedforordning (ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for at lette fri bevægelighed under covid-19-pandemien)

Parallelforordning (ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område under covid-19-pandemien)

Hvornår er man undtaget for krav om dokumentation af test [Opdateret 29. juni 2021]

Kravet om test gælder ikke, hvis du:

 1. af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
 2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
 3. tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang du kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt.
 4. kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19, hvor et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis, eller
 5. kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Fra torsdag den 1. juli 2021 skal elever, studerende, ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen, der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19-test, fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget efter de undtagelser, der er anført oven for under punkt 1 og 2. Kravet om dokumentation er indført med henblik på at skabe størst mulig klarhed om borgernes og kontrollanternes pligter i forbindelse med test og coronapas og for at begrænse mulighederne for misbrug af undtagelsesreglerne.

Dokumentationen udstedes af de kommunale borgerservicecentre til personer, der sammen med et medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19-test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen.

Hvorfor er der i undtagelsesbestemmelsen ift. krav om test tale om et fremvisningstidspunkt på mindst 14 dage efter, at der er foretaget et positivt undersøgelsesresultat ved PCR-test for COVID-19? [Opdateret 3. juni 2021]

For alle de områder, som er genåbnet under forudsætning af test, er det sådan, at tidligere smittede med COVID-19 er undtaget for test, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage gammelt og til immunitetsperioden slutter (8 måneder). Det betyder, at alle, som er omfattet krav om test, ikke kan vende tilbage til uddannelsesinstitutionen før 14 dage efter testtidspunktet, da en tidligere smittet formentlig vil teste positivt i noget tid, og samtidig ikke kan undtages fra test før, der er gået 14 dage.

Fastsættelsen af grænsen for undtagelse fra test er foretaget ud fra, at der skal være sikkerhed for, at flest mulige ikke længere smitter.

Skal jeg fortsat dokumentere et negativt testresultat ved fysisk fremmøde på institutionen, hvis jeg er vaccineret mod COVID-19? [Opdateret 22. juni 2021]

Studerende og ansatte samt besøgende og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen er undtaget fra kravet til dokumentation af et negativt testresultat ved fysisk fremmøde, hvis de kan

 1. fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19, hvor et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis, eller
 2. fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Hvis jeg kan dokumentere, at jeg tidligere har været smittet med COVID-19, hvor længe er jeg så undtaget fra at fremvise et negativt testsvar ved fysisk fremmøde? 

Hvis du tidligere har været smittet med COVID-19, skal dokumentationen for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for COVID-19, på fremvisningstidspunktet være mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt.

Hvilke krav gælder til dokumentation for test? 

Dokumentation for COVID-19-testen kan ske både i papirformat og elektronisk.

Følgende oplysninger skal fremgå:

 1. Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. Dette gælder ikke for dokumentation ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” samt af sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen.
 2. Tidspunktet for testtagningen.
 3. Resultatet af testen.

Husk derfor altid at have et offentligt udstedt identitetskort med dig ved fremmøde på din uddannelsesinstitution.

Hvilke krav gælder til kontrol af, om studerende og besøgende på institutionen er testet for COVID-19 ved fremmøde på institutionen? [Opdateret 22. juni 2021]

Frem til den 1. august 2021 vil det være en betingelse for, at institutionen kan modtage de indskrevne elever, studerende samt besøgende og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen, at institutionen gennemfører en stikprøvevis kontrol af, at de pågældende, der kan fremmøde fysisk, har den fornødne dokumentation for et negativt undersøgelsesresultat for COVID-19 ved enten antigen- eller PCR-test, medmindre den pågældende er undtaget fra kravet.

Enhver fremmødt studerende mv. skal med henblik herpå til enhver tid og efter institutionens anvisninger kunne vise den fornødne dokumentation for testkravet. Institutionen tilrettelægger hvorledes kontrollen udføres.

Er der krav om dokumentation af test ved undervisningsaktiviteter, der foregår udendørs på de videregående uddannelsesinstitutioners arealer? [Opdateret 5. juli 2021]

Det er en betingelse for, at elever, studerende og ansatte samt besøgende og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen kan møde fysisk på institutionen, at de pågældende kan dokumentere, at vedkommende har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af en anti-gentest for covid-19 inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test for covid-19 inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage. Dog er der visse undtagelser fra kravet.

Dette gælder også ved udendørs undervisningsaktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioners område. Det forudsættes fortsat, at personer med symptomer på eller bekræftet COVID-19 ikke møder op.

Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger rammerne om fysisk fremmøde under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Må man selv vælge, hvilken slags test man vil have udført? [Opdateret 5. juli 2021]

Frem til den 1. august 2021 vil det være en betingelse for fysisk fremmøde på institutionen, at du som studerende kan dokumentere, at du har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af en anti-gentest for covid-19 inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test for COVID-19 inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage. Dog er der visse undtagelser fra kravet.

Uddannelsesinstitutionen skal frem til 1. august 2021, fortsat etablere testkapacitet på institutionen i relevant omfang ift. undervisningsaktiviteten mv. til gennemførelse af antigentest for covid-19 for elever, studerende og ansatte, der har pligt til at dokumentere et negativt testresultat ved fysisk fremmøde.

Du kan dog frit vælge, om du ved fysisk fremmøde på institutionen vil dokumentere et negativt testresultat for COVID-19 ved PCR- (halspodning) eller antigentest (næsepodning; kaldes også kviktest, hurtigtest, lyntest mv.). Vær dog opmærksom på, at der ved PCR-test er længere svartid på resultatet af din podning.

Der er visse undtagelser fra testkravet.

Såfremt at du skal bruge et negativt testresultat i forbindelse med rejser på tværs af grænser i EU, skal du være opmærksom på at en superviseret selvtest foretaget på skoler og uddannelsesinstitutioner ikke udløser gyldigt europæisk digitalt coronapas. Kravet fra EU er, at der skal være sundhedspersoner eller kvalificeret testpersonale til at udføre covid-19 testene.

Hvor kan jeg blive testet henne? [Opdateret 22. juni]

Uddannelsesinstitutionen skal frem til 1. august 2021, fortsat etablere testkapacitet på institutionen i relevant omfang ift. undervisningsaktiviteten mv. til gennemførelse af antigentest for covid-19 for elever, studerende og ansatte, der har pligt til at dokumentere et negativt testresultat ved fysisk fremmøde. Du kan dog selv vælge, om du ved fysisk fremmøde på institutionen vil dokumentere et negativt testresultat for COVID-19 ved gennemførelse af en antigen- eller PCR-test uden for institutionen i det eksisterende test-setup m.v., eller ved gennemførelse af antigentest for COVID-19 på institutionen m.v.

Ved gennemførelse af antigentest for COVID-19 på institutionen, vil der være tale om en selvtest, hvor du selv udfører testen under overvågning af en supervisor.

Kontakt din uddannelsesinstitution for nærmere anvisninger om adgang til test, hvis du er i tvivl om, hvor du kan få gennemført de nævnte test.

Hvilken betydning har det, hvis jeg som ansat ikke kan dokumentere et testresultat? [Opdateret 5. juli 2021]

Frem til den 1. august 2021 vil det være en betingelse for fysisk fremmøde på institutionen, at du som ansat kan dokumentere, at du har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af en anti-gentest for COVID-19 inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test for COVID-19 inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage. 

Der er dog visse undtagelser fra kravet. 

For ansatte, der ikke frivilligt lader sig teste, kan arbejdsgiver pålægge medarbejdere at blive testet inden for rammerne af Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1641 af 19. november 2020 om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19 mv.

Hvad gælder om institutioners behandling af personoplysninger?

Når institutionerne behandler og indberetter studerendes testdata, skal de sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Herunder bl.a. at data håndteres fortroligt og slettes hurtigst muligt, når de er indberettet, samt at krav til oplysningspligt mv. Spørgsmål til behandling af personoplysninger kan rettes til institutionens databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Er private virksomheder og leverandører omfattet af kravet om test, hvis de skal have adgang til fysisk fremmøde på institutionen? [Opdateret 5. juli 2021]

Frem til den 1. august 2021 vil det være en betingelse for, at besøgende og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen fysisk kan møde på institutionen, at de pågældende kan dokumentere, at vedkommende har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af en anti-gentest for COVID-19 inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test for COVID-19 inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage. 

Dog er der visse undtagelser fra kravet. 

Det indebærer, at også private leverandører, håndværkere m.fl. med en kontraktmæssig tilknytning til institutionen ift. fx levering af serviceydelser, materialer mv. ved fysisk fremmøde på institutionen skal dokumentere, at de har et negativt testresultat for COVID-19.

Håndtering af COVID-19 i undervisningen

Hvilke tiltag skal institutionerne tage for at forhindre smittespredning med COVID-19? [Opdateret 22. juni 2021]

Uddannelsesinstitutionerne skal sikre, at det fysiske fremmøde kan ske forsvarligt uden betydelig risiko for smittespredning og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

De videregående uddannelsesinstitutioner overgår per d. 14. juni til et basisniveau for håndtering af COVID-19, som betyder, at Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse skal følges.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet et notat om basisniveau for håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser, som indeholder information om en god håndtering af en normal hverdag på de videregående uddannelser – i en tid, hvor COVID-19 stadig er i samfundet og derfor skal håndteres. Notatet erstatter de tidligere gældende sektorretningslinjer.

For nærmere information om håndtering af smitterisiko for covid-19 mv. henvises til coronasmitte.dk.

I hvilket omfang og ved hvor mange smittetilfælde skal institutionen selv tage initiativ til at sætte et hold, en bygning, et institut eller hele institutionen i karantæne ved smitteudbrud? [Opdateret 29. juni 2021]

Ved påvisning af tilfælde med bekræftet COVID-19 skal det vurderes, om nogen på holdet kan betragtes som ”nære kontakter” og derfor skal blive hjemme i selvisolation, indtil der foreligger en negativ test for COVID-19, jf. retningslinjer vedr. COVID-19 ”Smitteopsporing af nære kontakter”.

Ved påvisning af tilfælde med bekræftet COVID-19 vil den smittede blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, der hjælper med at identificere og informere nære kontakter til den smittede. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der skal ske en bredere kontaktopsporing, vil Styrelsen for Patientsikkerhed kontakte ledelsen for institutionen med henblik på konkret bistand.

Ved udbrud på uddannelsesinstitutioner har institutionen viden tilgængelig om holdsammensætninger, skemaer mv., som kan være et værdifuldt redskab i en aktiv smittesporing. Hvorvidt der er behov for en aktiv involvering fra en uddannelsesinstitution afhænger af den pågældende situation.

Når ledelsen bliver gjort opmærksom på smittetilfælde med bekræftet COVID-19 på uddannelsesinstitutionen – enten via smittede selv eller via Styrelsen for Patientsikkerhed – informerer ledelsen de relevante studerende og medarbejdere om smittetilfælde, uden oplysning om pågældendes identitet, medmindre der indhentes samtykke hertil. Behandling af personoplysninger skal herved ske i overensstemmelse med den  gældende databeskyttelseslovgivning og praksis om håndtering af følsomme personoplysninger.

Initiativer til at inddæmme smitte afhænger af omstændighederne ved det konkrete smittetilfælde. Der kan søges vejledning hos Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis der opstår tvivl om, hvad der bør iværksættes på baggrund af en henvendelse fra smittede selv.

Det er ikke forventningen fra myndighedernes side, at institutionerne forestår smitteopsporing uden for almindelig arbejdstid.

Hvilket handlerum har de videregående institutioner over for de studerende, som møder på institutionen, uanset at de har symptomer på COVID-19 eller møder op uden at have været i isolation efter ferie til en ikke-godkendt destination? 

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsens opfattelse, at der er hjemmel i almindelige anstaltsanordninger til, at en institution kan bede en studerende om at forlade institutionen, hvis den studerende udviser symptomer på COVID-19. Det er en saglig begrundelse. Det samme gælder, hvis en studerende møder op uden at have været i to ugers karantæne efter en ferie til et land, som ikke er sikkert efter Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Generelt påhviler det ledelserne på uddannelsesinstitutionerne at sikre, at der på uddannelsesinstitutionerne foreligger en instruks for håndtering af personale og studerende med symptomer på COVID-19. Det følger af reglerne for de enkelte institutions- og uddannelsesområder, at det er rektor henholdsvis uddannelsesinstitutionen, der fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende.

Dette gælder også i forhold til fastsættelse af hvilke sanktioner, der skal gælde for den beskrevne situation. Den konkrete udmøntning af de fastsatte disciplinære regler skal ske ud fra et proportionalitetshensyn.

Hvilke test kan vi godkende, når ansatte og studerende skal testes ifm. at være identificeret som nær kontakt?

Hvis det vurderes, at man er nær kontakt til en smittet, skal man gå i selvisolation og testes to gange. Hvis første test er negativ, behøver man ikke at blive i selvisolation. Dette kan du læse mere om i Sundhedsstyrelsens informationsmateriale her.

De omtalte kviktests (hurtigtest/antigentest) anbefales ikke anvendt på personer, som enten har symptomer eller er identificeret som nære kontakter til en smittet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer og vejledninger. Det er derfor en forudsætning for at kunne vende tilbage til institutionen, at man som nær kontakt til en smittet får foretaget en test i det danske sundhedsvæsen, da kviktest/antigentest langt fra er lige så pålidelige, som sundhedsvæsenets PCR-tests.

  Mundbind

  Er der krav om at bære mundbind eller visir på uddannelsesinstitutionen? [Opdateret 22. juni 2021] 

  Fra den 14. juni 2021 er det ikke længere et krav at bære mundbind eller visir på de videregående uddannelsesinstitutioner.

  De videregående uddannelsesinstitutioner er overgået til et basisniveau for håndtering af COVID-19. Det betyder, at Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse skal følges.

  Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet et notat om basisniveau for håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser, som indeholder information for en god håndtering af en normal hverdag på de videregående uddannelser – i en tid, hvor COVID-19 dog stadig er i samfundet og derfor skal håndteres.

  Notatet erstatter de tidligere gældende sektorretningslinjer. Læs notatet her:

  Personale ved de videregående uddannelsesinstitutioner

  Må ansatte, herunder ph.d.-studerende, møde op på institutionen? [Opdateret 5. juli 2021]

  Der er mulighed for, at ansatte på de videregående uddannelsesinstitutioner, som ikke i forvejen møder ind i forbindelse med undervisning mv., kan have 50 pct. fremmøde per 14. juni 2021 og 100 pct. per 1. august 2021, hvilket er på linje med øvrige offentlige ansatte, der er omfattet af genåbningsaftalen af 17. maj 2021.

  Som ansat skal du afvente din arbejdsplads for nærmere information. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, skal du kontakte din arbejdsplads herom.

  Der vil fortsat være adgang til fysisk fremmøde for forskere og ph.d.-studerende, der har behov for adgang til f.eks. laboratorier, som en del af deres forskning. Det vil være arbejdsgiver, som konkret vurderer dette.

  Frem til den 1. august 2021, vil det være en betingelse for, at elever, studerende og ansatte på uddannelsesinstitutionen, samt besøgende og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen kan møde fysisk på institutionen, at de pågældende kan dokumentere, at vedkommende har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af en anti-gentest for COVID-19 inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test for COVID-19 inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage.

  Dog er der visse undtagelser fra kravet.

  Er det muligt at forlænge midlertidige ansættelser som følge af COVID-19-forsinkelser?

  Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Akademikerne har den 28. april 2020 indgået aftale om mulighed for forlængelse af midlertidige ansættelser, som følge af forsinkelser opstået i forbindelse med COVID-19.

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i forlængelse heraf udsendt en meddelelse om tidsfrister i forbindelse med faglig bedømmelse eller lignende.

  Hvad gør jeg som midlertidigt ansat ph.d.-studerende eller post.doc., hvis nedlukningen har forsinket mit projekt eller uddannelsesforløb?

  Det er ansættelsesinstitutionen, der efter en konkret og individuel vurdering træffer beslutning om mulighed for forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser og udskydelse af bedømmelsesfrister.

  Midlertidigt ansatte, der grundet nedlukningen får behov for forlængelse af ansættelsen, henvises derfor til at drøfte mulighederne for dette med deres institution. Hvis ansættelsen helt eller delvist er finansieret via eksterne kilder, anbefales det at kontakte disse for nærmere aftale om eventuel ændring af de aftalte vilkår og frister.

  Stiller Arbejdsmiljøloven særlige krav til hjemmearbejdspladser?

  I §4 i Arbejdsmiljøloven fremgår følgende:

  § 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte, at loven kun i begrænset omfang skal gælde for arbejde, som udføres i den ansattes hjem.

  Paragraf 4 er udmøntet i Bekendtgørelse nr. 247 af 2.april 2003 om begrænsninger i anvendelse af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem, hvoraf det fremgår, at arbejdsmiljølovens kapitel 6 om indretning af arbejdsstedet ikke finder anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem, bortset fra visse regler om arbejdsstedets indretning, der bl.a. er udstedt i medfør af lovens kapitel 6.

  Når f.eks. eksterne lektorer af universitetet får aflyst timer pga. corona, har de så krav på løn for de aflyste timer eller kan universitetet med et givent varsel aflyse timer uden at skulle betale løn og hvis ja, hvor langt et varsel vil det være?

  Det fremgår af § 3 i cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet, at der før hvert semesters begyndelse foretages en opgørelse over det antal arbejdstimer, som vil påhvile lektoren. I opgørelsen medregnes tidsforbrug til egentlige undervisningstimer, vejledning, udarbejdelse af opgaver, der ikke indgår i den løbende undervisning, opgaveretning i den løbende undervisning og ved skriftlig eksamen, mundtlige eksaminationer, ledelse af seminarer og lign. Endvidere medregnes den tid, der påregnes at medgå til forberedelse af forelæsninger og anden egentlig undervisning.

  Eksterne lektorer vil have krav på løn for de aflyste timer.

  For så vidt angår timelønnede ansat i henhold til cirkulære om timelønnet undervisning gælder, at aflønning ydes for læste timer. For timer, der ikke læses, fordi de falder på skæve helligdage eller fridage, ydes ingen betaling. Endvidere ydes ingen betaling for enkelte timer, der aflyses af institutionen med en uges varsel eller derover.

  Kan vi aflyse timer med en uges varsel for f.eks. timelønnede studentermedhjælpere m.fl. med under 8 timer pr. uge?

  Det afhænger af deres ansættelsesgrundlag og hvilken organisationsaftale de evt. er ansat efter.

  Hvad er personalets retsstilling ved hjemmearbejde?

  Kan arbejdsgiver kræve, at medarbejdere afvikler frihed?

  Hvordan skal arbejdsgiver forholde sig til medarbejdere, som skal testes? [Nyt 3. maj 2021]

  Sociale og faglige arrangementer

  Må der arrangeres sociale arrangementer og studieture? [Opdateret 5. juli 2021]

  Der må gerne afholdes sociale arrangementer, herunder sociale studiestarts- og semesterafslutningsaktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner. Arrangementer, som institutionerne afholder som led i deres almindelige drift, f.eks. studietur, studiestarts- og semesterafslutningsaktiviteter, er undtaget fra det lille forsamlingsforbud, som er 250 per 1. juli 2021 og afskaffes per 1. august 2021. Antalsmæssigt må de dog ikke overstige det store forsamlingsforbud (pt. 500 personer både indendørs og udendørs), så længe disse er gældende.

  Alle arrangementer, aktiviteter mv., som afholdes af de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, er underlagt det store forsamlingsforbud på 500 personer. Forsamlingsforbuddet er efter planen gældende til og med den 31. august 2021. Efter den 31. august 2021 vil der kunne afholdes aktiviteter og arrangementer uden væsentlige restriktioner. Dette er under forudsætning af, at vaccineudrulningen forløber planmæssigt, og at der fortsat er epidemikontrol, jf. Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021, samt at der fortsat er fokus på smitteforbyggende tiltag.

  Institutionens afholdelse af sociale arrangementer o. lign., f.eks. i forbindelse med studiestart og semesterafslutning, vurderes som udgangspunkt at være en del af den almindelige drift og opgavevaretagelse og kan således gennemføres, hvis det i øvrigt vurderes forsvarligt under hensyntagen til det gældende basisniveau.

  Øvrige sociale aktiviteter, som f.eks. afholdes af frivillige studenterdrevne organisationer, skal overholde det gældende lille forsamlingsforbud, som er 250 per 1. juli 2021 og afskaffes per 1. august 2021).

  Vi opfordrer generelt til, at der i eventuel planlægning af et arrangementet hentes inspiration fra de til enhver tid gældende retningslinjer for lignende arrangementer mv. i samfundet i øvrigt, som fx retningslinjer for restauranter, natteliv, afholdelse af private fester i udlejningslokaler mv.

  Frem til den 1. august 2021 er der fortsat krav om dokumentation af negativt undersøgelsesresultat for covid-19 ved fysisk fremmøde på institutionen for såvel studerende, ansatte og besøgende. Dog er der visse undtagelser fra kravet.

  Såfremt at du skal bruge et negativt testresultat i forbindelse med rejser på tværs af grænser i EU, skal du være opmærksom på at en superviseret selvtest foretaget på skoler og uddannelsesinstitutioner ikke udløser gyldigt europæisk digitalt coronapas. Kravet fra EU er, at der skal være sundhedspersoner eller kvalificeret testpersonale til at udføre COVID-19 testene.

   Må der afholdes uddannelsesfejringer? [Opdateret 5. juli 2021]

   Fra den 14. juni 2021 gælder for fejringer på de videregående uddannelsesinstitutioner, at institutionerne bør følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejledning:

   Institutionens afholdelse af sociale arrangementer o. lign., f.eks. i forbindelse med studiestart og semesterafslutning, vurderes som udgangspunkt at være en del af den almindelige drift og opgavevaretagelse og er undtaget fra det lille forsamlingsforbud som er 250 pr. 1. juli 2021 og afskaffes per 1. august 2021

   Alle arrangementer, aktiviteter mv., som afholdes af de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, er underlagt det store forsamlingsforbud på 500 personer. Forsamlingsforbuddet vil efter planen være gældende til og med den 31. august 2021. Efter den 31. august 2021 vil der kunne afholdes aktiviteter og arrangementer uden væsentlige restriktioner. Dette er under forudsætning af, at vaccineudrulningen forløber planmæssigt, og at der fortsat er epidemikontrol, jf. Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021, samt at der fortsat er fokus på smitteforbyggende tiltag. Se Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse her.

   Frem til 1. august 2021 er der fortsat krav om dokumentation af negativt undersøgelsesresultat for COVID-19 ved fysisk fremmøde på institutionen for såvel studerende, ansatte samt besøgende. Dog er der visse undtagelser fra kravet.

   Mulighed for lønkompensation

   Er praktikanter i private virksomheder omfattet af lønkompensationsordningen?

   Lønkompensationsordningen omfatter medarbejdere, der indgår i et kontraktuelt ansættelsesforhold i en virksomhed. Såfremt praktikanter er ansat på en ansættelseskontrakt og modtager løn i praktikperioden, antages de at være omfattet af lønkompensationsordningen. Der henvises herudover til www.virksomhedsguiden.dk

   Kan virksomheder, der har hjemsendt praktikanter under COVID-19- pandemien modtage lønkompensation, selvom uddannelsesinstitutionen i denne periode leverer erstatningspraktik for den studerende?

   Praktikanter kan som udgangspunkt ikke hjemsendes grundet virksomhedens uddannelsesansvar. Såfremt praktikanter hjemsendes, skal de stå til rådighed for virksomheden med et døgns varsel. Uddannelsesinstitutionen kan forestå erstatningsaktiviteter i tilknytning til praktikken, dog forudsat, at praktikvirksomheden fortsat har uddannelsesansvaret og udbetalingen af løn fortsætter. Hvis ansættelsesforholdet ophører, kan der ikke udbetales lønkompensation.

   Lektorbedømmelse

   Hvordan skal institutionerne forholde sig til de igangværende adjunktperioder, herunder den fastsatte frist for en adjunkts aflevering af lektoranmodningen (½ år før deres adjunktperiode udløber, og hvor manglende aflevering normalt vil medføre en afskedigelse), i den periode, hvor adjunkten som følge af COVID-19 er hjemsendt?

   Der er i bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner anført visse frister.

   Af bestemmelsens § 7 stk. 1, følger det, at: ”§ 7. Anmodning om lektorbedømmelse indgives af adjunkten til ansættelsesinstitutionen senest 6 måneder før udløbet af adjunktperioden.”

   Uddannelses- og Forskningsstyrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har besluttet at dispensere fra § 7, stk. 1, således at alle adjunktperioder forlænges svarende til den tid, hvor adjunkten har været hjemsendt som følge af COVID-19.

   VEU-aktiviteter

   Er det muligt at deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten? [Opdateret 3. maj 2021]

   Strategiske rammekontrakter

   De strategiske rammekontrakter er skrevet under en forudsætning om normal drift, og som det ser ud lige nu, er der forretningskritiske områder, som institutionerne ikke får udviklet. Vil ministeriet tage højde herfor ved vurderingen af årets handlinger og målopfyldelse?

   Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er opmærksom på, at COVID-19-krisen vil påvirke institutionernes arbejde med de aftalte mål i de strategiske rammekontrakter. Det vil naturligvis indgå i vurderingen af årets handlinger og målopfyldelse.

   Samtidig henledes opmærksomheden på, at årets planlagte aktiviteter og målopfyldelse udgør en delmængde af den fireårige kontraktperiode, og den endelige vurdering af opfyldelse af de strategiske rammekontrakter foretages efter rammekontraktens udløb ultimo 2021. Det er bl.a. derfor for tidligt at vurdere, hvor stor effekten vil være, herunder i hvilket omfang der vil være tale om forskydning eller ændring i aktiviteterne.

   I de strategiske rammekontrakter er der en række indikatorer for fremdrift, frafald, beskæftigelse etc. Alle disse indikatorer vil efter alt at dømme blive negativt påvirket af COVID-19. Vi går ud fra, at ministeriet tager højde herfor ved den senere anvendelse af tallene, hvad enten det er med henblik på offentliggørelse, fastsættelse af tilskud eller noget helt tredje?

   Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er opmærksom på, at COVID-19-krisen kan påvirke de indikatorer, der indgår i rammekontrakterne for bl.a. fremdrift, frafald, beskæftigelse. Det vil naturligvis fremadrettet indgå i vurderingen af indikatorerne og i den videre anvendelse. Det er for tidligt at vurdere, om og evt. hvor stor en effekt COVID-19-krisen vil have på rammekontrakternes forskellige indikatorer.

   Institutionsøkonomi

   Bliver institutionerne kompenseret for faldende STÅ-produktion som følge af udskudte og aflyste eksaminer?

   Uddannelses- og Forskningsministeriet er opmærksomme på, at situationen kan påvirke institutionernes økonomi, primært på indtægtssiden, hvor indtægterne i et stort omfang afhænger af aktivitetsniveauet hos de studerende (beståede eksamener). Det er for tidligt at vurdere, hvor stor effekten vil være, herunder i hvilket omfang der vil være tale om forskydning eller samlet reduktion i aktiviteten. Vi følger situationen løbende.

   Bliver institutionerne kompenseret for de udgifter, de har til rejseaktiviteter og studieture, der ikke kan gennemføres?

   Uddannelses- og Forskningsministeriet er opmærksomme på, at der kan være økonomiske konsekvenser for institutionerne af Covid-19. Det er endnu for tidligt at vurdere omfanget af udgifterne, men ministeriet vil følge situationen løbende.

   Bliver institutionerne kompenseret for et fald i kursister på planlagte efter- og videreuddannelsesaktiviteter?

   Uddannelses- og Forskningsministeriet er opmærksomme på, at den nuværende situation betyder, at færre kursister deltager i de planlagte efter- og videreuddannelsesaktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner, og at det vil have betydning for institutionernes økonomi. Det er for tidligt at vurdere, hvor stor effekten vil være, herunder i hvilket omfang der vil være tale om forskydning eller samlet reduktion i aktiviteten. Ministeriet følger situationen løbende.

   Spørgsmål vedrørende COVID-19 kan rettes til: info-covid-19@ufm.dk

   Håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser

   Uddannelses- og Forskningsministeriet er løbende i dialog med uddannelsesinstitutionerne, om hvordan vi i fællesskab sikrer en tryg håndtering af COVID-19-situationen på de videregående uddannelser.

   Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet et notat om basisniveau for håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser, som indeholder information for en god håndtering af en normal hverdag på de videregående uddannelser – i en tid, hvor COVID-19 dog stadig er i samfundet og derfor skal håndteres på et basisniveau.
   Notatet erstatter de tidligere gældende sektorretningslinjer.

   For seneste nyt om COVID-19 i Danmark henvises til myndighedernes fælles hjemmeside Coronasmitte.dk:

   Siden vil løbende blive opdateret.

   Senest opdateret 20. juli 2021