Spørgsmål og svar til ansatte og institutioner

Få svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål her:

NYT: Yderligere genåbning af de videregående uddannelser

Som en del af den politiske aftale om en kontrolleret genåbning er det besluttet følgende:


Fase 2:

Aktivitet på de videregående uddannelsesinstitutioner, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, åbnes fra den 18. maj.

NYT: Al offentlig forskning, der kræver fysisk tilstedeværelse, åbnes fra 27. maj

NYT: Videregående uddannelser kan afvikle mundtlige eksamener fysisk samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde, fra 27. maj

NYT: Offentlige ansatte på de videregående uddannelsesinstitutioner kan vende tilbage fra 27. maj, undtagen i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Uddannelses- og Forskningsministeriet går i dialog med uddannelsesinstitutionerne, om hvordan genåbningen konkret gennemføres.

Fase 4:

Videregående uddannelser, som ikke allerede er åbnet, åbnes fra begyndelsen af august.

Siden vil løbende blive opdateret.

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger ved gradvis genåbning

Er der et kvadratmeter krav? NYT 13. maj

Sundhedsstyrelsen har 10. maj 2020 offentliggjort anbefalinger vedr. COVID-19 – Forebyggelse af smittespredning.

Af disse fremgår, at smitte ved host, nys, råb, sang m.v. kan ske ved afsætning af dråber i de nære omgivelser, hvoraf langt hovedparten falder til jorden indenfor 1-2 meter, hvilket har dannet afsættet for anbefalinger i forhold til afstand. Det fremgår endvidere:

  1. Hold mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum
  2. Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.eks.:
  • Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos en selv eller den anden, f.eks. hvis man på vej hjem fra arbejde føler sig sløj, hvis man synes, den anden ser forkølet ud osv.
  • Ved besøg på plejecentre, sygehuse, hos personer med særlig risiko mv. jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger af 4. maj 2020
  • Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse mv.
  • Ved aktiviteter i bevægelse f.eks. rutsjebane.
  • Ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning mv. f.eks. kælderlokaler, skakter mv.

Konkret vil det f.eks. betyde, at der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem elever/tilhørere.

Gælder det midlertidige forsamlingsforbud i undervisningssituationer og i øvrige situationer? NYT 13. maj

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 445 af 19. april 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19, at det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede.

Undtaget herfor er dog visse aktiviteter. Forsamlingsforbuddet gælder ikke for undervisningsaktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner for så vidt angår aktiviteter, der allerede er - eller har fået - lov til at genåbne gradvist. Man må altså gerne være mere end 10 personer forsamlet både inde og ude på de videregående uddannelsesinstitutioner, så længe det sker som led i genåbnet undervisning m.v. – og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det anbefales at planlægge aktiviteter ud fra gældende regler, herunder evt. forberedelse af dimissionsfest, studiestartsarrangementer eller lignende. Derudover anbefales det løbende at orientere sig på Statsministeriets hjemmeside, for så vidt angår kommende faser af genåbning af Danmark.

Hvilke forhold skal vi iagttage ved idrætsundervisning? NYT 13. maj

Sundhedsstyrelsen har 10. maj 2020 offentliggjort anbefalinger vedr. COVID-19 – Forebyggelse af smittespredning. Af disse fremgår:

Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, f.eks. ...

  • Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse mv.
  • Ved aktiviteter i bevægelse f.eks. rutsjebane.

Første fase af genåbningen (17. april - 10. maj 2020)

Kan jeg som forsker få adgang til forskningslaboratorier? OPDATERET 27. april

Folketinget har den 17. april vedtaget en udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning. Her er aftalt, at der vil blive gennemført en delvis genåbning af forskningslaboratorier for forskere og studerende, så der bl.a. bliver mulighed for at fortsætte og afslutte post doc- eller PhD-forløb samt videreføre forskningsforsøg og forskningsprojekter, som ellers går tabt.

De berørte parter har aftalt retningslinjer for en ansvarlig genåbning.

Vi anbefaler, at du kontakter din uddannelsesinstitution, hvis du har spørgsmål.

Hvornår genåbnes dele af de sundhedsfaglige uddannelser? OPDATERET 12. april

Syv sundhedsfaglige uddannelser kan fra den 15. april gennemføre en kontrolleret genåbning for så vidt angår sidste-semester studerende.

Hvilke tiltag skal institutionerne tage for at forhindre smittespredning med COVID-19? OPDATERET 11. maj

Uddannelsesinstitutionerne skal sikre, at det begrænsede fysiske fremmøde kan ske forsvarligt uden betydelig risiko for smittespredning og i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for COVID-19: Forebyggelse af smittespredning

Personale ved de videregående uddannelsesinstitutioner

Er det muligt at forlænge midlertidige ansættelser som følge af COVID-19-forsinkelser? NYT 29. april

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Akademikerne har den 28. april 2020 indgået aftale om mulighed for forlængelse af midlertidige ansættelser, som følge af forsinkelser opstået i forbindelse med COVID-19.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i forlængelse heraf udsendt en meddelelse om tidsfrister i forbindelse med faglig bedømmelse eller lignende.

Stiller Arbejdsmiljøloven særlige krav til hjemmearbejdspladser? 

Svar:

I §4 i Arbejdsmiljøloven fremgår følgende:

§ 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte, at loven kun i begrænset omfang skal gælde for arbejde, som udføres i den ansattes hjem.

Paragraf 4 er udmøntet i Bekendtgørelse nr. 247 af 2.april 2003 om begrænsninger i anvendelse af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem, hvoraf det fremgår, at arbejdsmiljølovens kapitel 6 om indretning af arbejdsstedet ikke finder anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem, bortset fra visse regler om arbejdsstedets indretning, der bl.a. er udstedt i medfør af lovens kapitel 6.

Når f.eks. eksterne lektorer af universitetet får aflyst timer pga. corona, har de så krav på løn for de aflyste timer eller kan universitetet med et givent varsel aflyse timer uden at skulle betale løn og hvis ja, hvor langt et varsel vil det være? OPDATERET 15. april

Svar:

Det fremgår af §3 i cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet, at der før hvert semesters begyndelse foretages en opgørelse over det antal arbejdstimer, som vil påhvile lektoren. I opgørelsen medregnes tidsforbrug til egentlige undervisningstimer, vejledning, udarbejdelse af opgaver, der ikke indgår i den løbende undervisning, opgaveretning i den løbende undervisning og ved skriftlig eksamen, mundtlige eksaminationer, ledelse af seminarer og lign. Endvidere medregnes den tid, der påregnes at medgå til forberedelse af forelæsninger og anden egentlig undervisning.

Eksterne lektorer vil have krav på løn for de aflyste timer.

For så vidt angår timelønnede ansat i henhold til cirkulære om timelønnet undervisning gælder, at aflønning ydes for læste timer. For timer, der ikke læses, fordi de falder på skæve helligdage eller fridage, ydes ingen betaling. Endvidere ydes ingen betaling for enkelte timer, der aflyses af institutionen med en uges varsel eller derover.

Kan vi aflyse timer med en uges varsel for f.eks. timelønnede studentermedhjælpere m.fl. med under 8 timer pr. uge? 

Svar:

Det afhænger af deres ansættelsesgrundlag og hvilken organisationsaftale de evt. er ansat efter.

Hvad er personalets retsstilling ved hjemmearbejde? OPDATERET 27. marts 2020 

Svar:

Kan arbejdsgiver kræve, at medarbejdere afvikler frihed? OPDATERET 27. marts 2020

Svar:

Vil det forhold, at en ansat ikke kan tiltræde stillingen, fordi institutionen er lukket midlertidigt ned ved regeringens beslutning udgøre en saglig afskedigelsesgrund, hvis institutionen måtte vælge at opsige ansættelsesforholdet? 

Svar: Nej, det mener vi ikke, at det gør. Det er arbejdsgiver, som af regeringen er blevet pålagt at sende sine medarbejdere hjem. Det er ikke medarbejdere, der ikke kan stille deres arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiver. Det er dermed arbejdsgivers forhold, som er den underliggende grund til, at en arbejdsgiver ikke vil kunne modtage en medarbejders arbejdskraft. Dette omfatter også medarbejdere, som en arbejdsgiver har indgået aftale om ansættelse med, og som begynder jobbet i løbet af denne periode, hvor alle offentligt ansatte, som ikke varetager kritiske samfundsfunktioner, er blevet pålagt at arbejde hjemme i det omfang, det er muligt.

Det anbefales derfor, at institutionen overvejer muligheden for at indlede kommende medarbejderes oplæring i deres jobfunktioner, hvis det på nogen måde er muligt. Eventuelt med virtuel oplæring, online-kurser mv. Såfremt det ikke er muligt, vil medarbejderne i hjemsendelsesperioden være berettiget til fuld løn.

Hvad gør vi med ansatte, der rekrutteres/er rekrutteret på baggrund af eksterne bevillinger? Kan risiko for bortfald af eksterne bevillinger under corona-nedlukningen være grundlag for afskedigelse? OPDATERET 15. maj

En risiko for bortfald af eksterne bevillinger kan ikke i sig selv udgøre et sagligt afskedigelsesgrundlag.

Kun i det tilfælde, at det skulle vise sig, at eksterne bevillinger faktisk bortfalder, og institutionerne dermed kan dokumentere et konkret opgavebortfald, kan det udgøre et sagligt grundlag for at afskedige. Risikoen for opgavebortfald bør dog give anledning til at orientere tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalg og medarbejderne herom.

Mulighed for lønkompensation

Er praktikanter i private virksomheder omfattet af lønkompensationsordningen? NYT 5. maj 2020

Lønkompensationsordningen omfatter medarbejdere, der indgår i et kontraktuelt ansættelsesforhold i en virksomhed. Såfremt praktikanter er ansat på en ansættelseskontrakt og modtager løn i praktikperioden, antages de at være omfattet af lønkompensationsordningen. Der henvises herudover til www.virksomhedsguiden.dk

Kan virksomheder, der har hjemsendt praktikanter under COVID-19 pandemien modtage lønkompensation, selvom uddannelsesinstitutionen i denne periode leverer erstatningspraktik for den studerende? NYT 5. maj 2020

Praktikanter kan som udgangspunkt ikke hjemsendes grundet virksomhedens uddannelsesansvar. Såfremt praktikanter hjemsendes, skal de stå til rådighed for virksomheden med et døgns varsel. Uddannelsesinstitutionen kan forestå erstatningsaktiviteter i tilknytning til praktikken, dog forudsat, at praktikvirksomheden fortsat har uddannelsesansvaret og udbetalingen af løn fortsætter. Hvis ansættelsesforholdet ophører, kan der ikke udbetales lønkompensation.

Lektorbedømmelse

Hvordan skal institutionerne forholde sig til de igangværende adjunktperioder, herunder den fastsatte frist for en adjunkts aflevering af lektoranmodningen (½ år før deres adjunktperiode udløber, og hvor manglende aflevering normalt vil medføre en afskedigelse), i den periode, hvor adjunkten som følge af COVID-19 er hjemsendt?

Svar:

Der er i bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner anført visse frister.

Af bestemmelsens § 7 stk. 1, følger det, at: ”§ 7. Anmodning om lektorbedømmelse indgives af adjunkten til ansættelsesinstitutionen senest 6 måneder før udløbet af adjunktperioden.”

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har besluttet at dispensere fra § 7, stk. 1, således at alle adjunktperioder forlænges svarende til den tid, hvor adjunkten har været hjemsendt som følge af COVID-19.

VEU-aktiviteter

Er det muligt at deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten? OPDATERET 27. marts 2020

Svar:

Ja. Der henvises til BEK nr 267 af 25/03/2020, bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19, hvoraf det fremgår, at en betingelse for at modtage lønkompensation er, at der kan ikke udbetales lønkompensation for ansatte, hvis lønudgiften på anden vis er godtgjort, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner, tilskud mv., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19).

Strategiske rammekontrakter

De strategiske rammekontrakter er skrevet under en forudsætning om normal drift, og som det ser ud lige nu, er der forretningskritiske områder, som institutionerne ikke får udviklet. Vil ministeriet tage højde herfor ved vurderingen af årets handlinger og målopfyldelse? NYT 1. april 2020

Svar:

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er opmærksom på, at COVID-19-krisen vil påvirke institutionernes arbejde med de aftalte mål i de strategiske rammekontrakter. Det vil naturligvis indgå i vurderingen af årets handlinger og målopfyldelse.

Samtidig henledes opmærksomheden på, at årets planlagte aktiviteter og målopfyldelse udgør en delmængde af den fireårige kontraktperiode, og den endelige vurdering af opfyldelse af de strategiske rammekontrakter foretages efter rammekontraktens udløb ultimo 2021. Det er bl.a. derfor for tidligt at vurdere, hvor stor effekten vil være, herunder i hvilket omfang der vil være tale om forskydning eller ændring i aktiviteterne.

I strategiske rammekontrakter er der en række indikatorer for fremdrift, frafald, beskæftigelse etc. Alle disse indikatorer vil efter alt at dømme blive negativt påvirket af COVID-19. Vi går ud fra, at ministeriet tager højde herfor ved den senere anvendelse af tallene, hvad enten det er med henblik på offentliggørelse, fastsættelse af tilskud eller noget helt tredje? NYT 1. april 2020

Svar:

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er opmærksom på, at COVID-19-krisen kan påvirke de indikatorer, der indgår i rammekontrakterne for bl.a. fremdrift, frafald, beskæftigelse. Det vil naturligvis fremadrettet indgå i vurderingen af indikatorerne og i den videre anvendelse. Det er for tidligt at vurdere, om og evt. hvor stor en effekt COVID-19-krisen vil have på rammekontrakternes forskellige indikatorer.

Institutionsøkonomi

Bliver institutionerne kompenseret for faldende STÅ-produktion som følge af udskudte og aflyste eksaminer? NYT 2. april 2020

Svar:

Uddannelses- og Forskningsministeriet er opmærksomme på, at situationen kan påvirke institutionernes økonomi, primært på indtægtssiden, hvor indtægterne i et stort omfang afhænger af aktivitetsniveauet hos de studerende (beståede eksamener). Det er for tidligt at vurdere, hvor stor effekten vil være, herunder i hvilket omfang der vil være tale om forskydning eller samlet reduktion i aktiviteten. Vi følger situationen løbende.

Bliver institutionerne kompenseret for de udgifter, de har til rejseaktiviteter og studieture, der ikke kan gennemføres? NYT 2. april 2020

Svar:

Uddannelses- og Forskningsministeriet er opmærksomme på, at der kan være økonomiske konsekvenser for institutionerne af Covid-19. Det er endnu for tidligt at vurdere omfanget af udgifterne, men ministeriet vil følge situationen løbende.

Bliver institutionerne kompenseret for et fald i kursister på planlagte efter- og videreuddannelsesaktiviteter? NYT 2. april 2020

Svar:

Uddannelses- og Forskningsministeriet er opmærksomme på, at den nuværende situation betyder, at færre kursister deltager i de planlagte efter- og videreuddannelsesaktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner, og at det vil have betydning for institutionernes økonomi. Det er for tidligt at vurdere, hvor stor effekten vil være, herunder i hvilket omfang der vil være tale om forskydning eller samlet reduktion i aktiviteten. Ministeriet følger situationen løbende.


Se også myndighedernes fælles hjemmeside om COVID-19/Coronavirus:

Spørgsmål vedrørende COVID-19 kan rettes til: info-covid-19@ufm.dk

Siden vil løbende blive opdateret.

Senest opdateret 27. maj 2020