Gå til indhold

Spørgsmål og svar til studerende

Få svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål hér:

NYT


Uddannelses- og Forskningsministeriet har sammen med Kulturministeriet et sektorpartnerskab, hvor der bl.a. sidder repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, herunder rektorer og studenterrepræsentanter, men også myndigheder som f.eks. Sundhedsstyrelsen. Sektorpartnerskabet har formuleret et fælles sæt af retningslinjer for en ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Studerende og ansatte skal til enhver tid holde sig opdaterede ift. lokale/nationale, tidsbegrænsede og ekstraordinære tiltag for at inddæmme smitte samt følge uddannelsesinstitutionens anvisninger i øvrigt.

Siden opdateres løbende.

Delvis genåbning af de videregående uddannelser [Nyt 29. april 2021]

Betyder den delvise genåbning af de videregående uddannelser, at jeg som studerende kan komme tilbage på institutionen?

De videregående uddannelsesinstitutioner er fra den 6. april 2021 delvist genåbnet for undervisning, eksamener mv.

Som studerende er det derfor vigtigt, at du holder dig orienteret hos din uddannelsesinstitution og henvender dig til din institution, såfremt du har spørgsmål til din undervisning, eksamen mv. Det forudsættes fortsat, at personer med symptomer på eller bekræftet COVID-19 ikke møder op.

Uddannelsesinstitutionen iværksætter og tilrettelægger fysisk fremmøde og genåbning under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ligesom det vil være en betingelse for fysisk fremmøde, at du kan dokumentere, at du inden for de seneste 72 timer - dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage – har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af antigen- eller PCR-test for COVID-19. Dog er her visse undtagelser for kravet.

Det kan oplyses, at planlægning og afvikling af undervisningsaktiviteter, herunder også eksamen, er en central administrativ opgave på den enkelte uddannelsesinstitution. Det er samtidig en opgave, der henhører under institutionens faglige selvstyre, hvilket betyder, at det er den enkelte institution, som tager sig af spørgsmål vedr. tilrettelæggelse af undervisning og eksamen.

For uddybning, se 'Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser' øverst på denne side.

Skal jeg som studerende fortsat modtage digital undervisning de dage, hvor der ikke er mulighed for fysisk fremmøde?

De videregående uddannelsesinstitutioner er på nuværende tidspunkt kun delvist genåbnet for undervisning, eksamener mv. Den delvise genåbning betyder, at der fortsat vil være undervisning og eksaminer, der tilrettelægges som digital undervisning og eksamen uden fysisk fremmøde.

Som studerende er det derfor vigtigt, at du holder dig orienteret hos din uddannelsesinstitution og henvender dig til din institution, såfremt du har spørgsmål til din undervisning, eksamen mv. Det forudsættes fortsat, at personer med symptomer på eller bekræftet COVID-19 ikke møder op.

Uddannelsesinstitutionen iværksætter og tilrettelægger fysisk fremmøde og genåbning under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ligesom det vil være en betingelse for fysisk fremmøde, at du kan dokumentere, at du inden for de seneste 72 timer - dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage – har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af antigen- eller PCR-test for COVID-19. Dog er her visse undtagelser for kravet.

Må jeg som studerende mødes med min studiegruppe til gruppearbejde på institutionen eller bruge læsesalene?

De videregående uddannelsesinstitutioner er delvist genåbnet for undervisning, eksaminer mv., og der vil være mulighed for, at studerende – med smittereducerende tiltag – kan møde fysisk i f.eks. studiegrupper, læsegrupper på biblioteker mv. på deres uddannelsesinstitutioner. Det er op til ledelsen på de enkelte institutioner at tilrettelægge, hvordan og i hvilket omfang, det kan foregå i praksis, herunder under hensyntagen til Sundhedsmyndighedernes regler og retningslinjer om rengøring, afstand, mundbind m.v.

Som studerende er det derfor vigtigt, at du holder dig orienteret hos din uddannelsesinstitution og henvender dig til din institution, såfremt du har spørgsmål til mulighed for fysisk fremmøde på institutionen mv.

OBS. Vær opmærksom på krav om dokumentation af negativt undersøgelsesresultat for COVID-19 ved fysisk fremmøde på institutionen.

Skal jeg som studerende altid holde 2 meters afstand til mine medstuderende?

Det er anbefalingen, at der generelt holdes mindst 1 meters afstand og 2 meter, når det er muligt også i undervisningssituationer. Såfremt de lokale forhold betyder, at en gruppe studerende kan opfattes som et fast hold (et ”stamhold”), kan den generelle afstandsanbefaling om 1-2 meter fraviges inden for stamholdet i undervisningssituationer men fravigelsen af afstandsanbefalingen gælder ikke generelt.

Beslutningen om hvilken grupper eller hold, der kan udgøre et stamhold for den enkelte studerende besluttes af ledelsen på de enkelte institutioner. Studerende på et stamhold bør så vidt muligt følge den generelle anbefaling om 1-2 meters afstand til studerende fra andre stamhold.

Den generelle anbefaling om mindst 1 meters afstand og 2 meter, når det er muligt kan endvidere fraviges i særlige tilfælde, hvor en fravigelse vurderes nødvendig for at kunne gennemføre undervisningen på en hensigtsmæssig måde. Fravigelsen skal i disse særlige tilfælde så vidt muligt også ske inden for samme gruppe af studerende således, at studerende kun i begrænset omfang ud over stamholdet deltager i fag eller hold, hvor afstandskravet fraviges. Varigheden af en fravigelse af afstandskravet bør i de tilfælde reduceres i videst muligt omfang.

Afstandsanbefalingen på mindst 1 meters afstand og 2 meter, når det er muligt gælder fortsat på alle fællesarealer på campus.

For uddybning, se 'Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser' øverst på denne side.

Bliver efteruddannelseskurser om aftenen aflyst?

De videregående uddannelsesinstitutioner er fra den 6. april 2021 delvist genåbnet for undervisning, eksamener mv.

Det er op til ledelsen på de enkelte institutioner at tilrettelægge, hvordan og i hvilket omfang, det kan foregå i praksis.

Som studerende er det derfor vigtigt, at du holder dig orienteret hos din uddannelsesinstitution og henvender dig til din institution, såfremt du har spørgsmål til mulighed for fysisk fremmøde på institutionen mv.

Efter- og videreuddannelsesaktiviteter kan gennemføres i grupper af faste stamhold, under forudsætning af, at der i forbindelse med det fysiske fremmøde på institutionerne dokumenteres negativt testresultat. Fysisk fremmøde for efter- og videreuddannelsesaktiviteter skal derudover tilrettelægges under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjerne for en ansvarlig genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner.

Skal jeg som studerende stadigvæk møde fysisk op på min uddannelsesinstitution til min mundtlige eksamen eller skriftlige stedprøve?

Det er din uddannelsesinstitution, der på baggrund af en konkret vurdering træffer beslutning om, hvorvidt din eksamen gennemføres ved fysisk fremmøde eller omlægges til et digitalt format, du kan gennemføre hjemmefra. Din uddannelsesinstitution vil give dig besked, hvis der sker omlægninger, der berører din eksamen. Hvis du har tvivlsspørgsmål vedr. din konkrete eksamen, skal du derfor tage fat i din institution.

Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger fysisk fremmøde, herunder ved eksaminer, under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom. Det vil være en betingelse for fysisk fremmøde, at du kan dokumentere, at du inden for de seneste 72 timer - dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage – har et negativt undersøgelsesresultat ved enten gennemførelse af antigen- eller PCR-test for COVID-19. Dog er der visse undtagelser for kravet.

Vil der være mulighed for at benytte sig af kantine mv.?

De videregående uddannelsesinstitutioner kan genåbne for de faciliteter, der er nødvendige for at løse deres kerneopgaver. Kantiner kan derfor godt genåbne inden for de gældende regler og retningslinjer om afstand, mundbind mv.

Kantinerne kan udelukkende genåbne med det formål, at studerende og ansatte kan købe og indtage mad, men kantinerne er ikke til sociale arrangementer jf. anbefaling om at sociale arrangementer aflyses.

Hvilke retningslinjer skal jeg følge, hvis min undervisning afvikles i en virksomhed?

På linje med, at studerende i praktik skal følge retningslinjerne for det pågældende praktiksted, vil det tilsvarende være retningslinjerne for den pågældende virksomhed, der er gældende for uddannelsesaktiviteten herunder efter-og videreuddannelsesaktivitet i virksomheder.

Det forudsættes, at virksomhedernes retningslinjer følger sundhedsmyndighedernes vejledninger.

Kan jeg fortsat deltage i planlagte studieture på min uddannelse som led i undervisningen?

Det er fortsat anbefalingen, at sociale arrangementer ikke afholdes. Anbefalingen gælder alle arrangementer, som primært har et socialt formål, både dem der holdes på og uden for uddannelsesinstitutionens matrikel og dem, der arrangeres af institutionen selv og af elever m.fl.

Din uddannelsesinstitution vil orientere dig om, hvad det betyder ift. evt. planlagte studieture som led i din uddannelse, herunder ift. udskydelse eller aflysning af studieture. Din institution vil i den sammenhæng også forholde sig til de enhver tid gældende rejsevejledninger, som fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til spørgsmål om en konkret planlagt studietur, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Test og kontrol [Nyt 29. april 2021]

Er der et krav om test for fremmøde?

For at du som studerende eller ansat på institutionen mv. kan møde fysisk på institutionen, skal du kunne dokumentere, at du inden for de seneste 72 timer - dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage - har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af antigen- eller PCR-test for COVID-19. Dog er der visse undtagelser fra kravet.

Uanset testtypen er testsvaret kun et øjebliksbillede. Derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand, brug af mundbind mv., selvom du får et negativt svar.

Hvis du bliver testet positiv ved brug af hurtigtest, skal du gå i selvisolation og du opfordres til at få taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte at hurtigtesten har givet det rigtige svar. Samtidigt kan PCR-testen vise, om du er smittet med en virusvariant.

Det kan ikke anbefales, at en person, der er testet positiv for smitte med ny coronavirus ved hverken en antigentest eller en PCR-test benytter offentlig transport, fordi der selv med brug af mundbind er markant risiko for smittespredning til øvrige passagerer/chauffør/ i tog/bus/taxa/mv.

Hvornår er man undtaget for krav om dokumentation af test

Kravet om test gælder ikke, hvis du:

 1. af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
 2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
 3. tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang du kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt.
 4. kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb med COVID-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis

Det er institutionen, som foretager en samlet vurdering af grundlaget for undtagelse fra krav om test. Det vil bero på en vurdering af de konkrete omstændigheder, om dette er tilfældet, herunder i forhold til institutionens kendskab til den pågældende. Uddannelsesinstitutionen skal således vurdere, om det fremstår troværdigt. Til brug for vurderingen kan du enten på eget initiativ eller på opfordring fra institutionen fremvise relevant dokumentation for, at du er omfattet af en af de angivne undtagelsesmuligheder.

Hvis du oplever at være omfattet af en af de pågældende undtagelser, vil vi derfor anbefale dig at gå i dialog med din uddannelsesinstitution omkring dine muligheder her.

Skal jeg fortsat dokumentere et negativt testresultat ved fysisk fremmøde på institutionen, hvis jeg er vaccineret mod COVID-19?

Studerende og ansatte er undtaget fra kravet til dokumentation af et negativt testresultat ved fysisk fremmøde, hvis de kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Du skal fortsat følge kravene på uddannelsesinstitutionen til brug af mundbind eller visir, også selvom du er vaccineret.

Hvis jeg kan dokumentere, at jeg tidligere har været smittet med COVID-19, hvor længe er jeg så undtaget fra at fremvise et negativt testsvar ved fysisk fremmøde?

Hvis du tidligere har været smittet med COVID-19, skal dokumentationen for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, på fremvisningstidspunktet være mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt.

Hvilke krav gælder til dokumentation for test?

Dokumentation for COVID-19-testen kan ske både i papirformat og elektronisk.

Følgende oplysninger skal fremgå:

 1. Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
 2. Tidspunktet for testtagningen.
 3. Resultatet af testen.

Husk derfor altid at have et offentligt udstedt identitetskort med dig ved fremmøde på din uddannelsesinstitution.

Hvilke krav gælder til kontrol af, om studerende er testet for COVID-19 ved fremmøde på institutionen?

Det er en betingelse for, at institutionen kan modtage de indskrevne studerende, at institutionen gennemfører en stikprøvevis kontrol af, at de studerende, der kan fremmøde fysisk har den fornødne dokumentation for test. Studerende skal kunne dokumentere, at de opfylder kravet med et negativt undersøgelsesresultat ved enten gennemførelse af antigen- eller PCR-test for COVID-19, medmindre den pågældende er undtaget fra kravet.

Enhver fremmødt studerende skal med henblik herpå til enhver tid og efter institutionens anvisninger kunne vise den fornødne dokumentation. Institutionen tilrettelægger hvorledes kontrollen udføres.

Er der krav om dokumentation af test ved undervisningsaktiviteter, der foregår udendørs på de videregående uddannelsesinstitutioners arealer?

Det er en betingelse for, at du som studerende eller ansat kan møde fysisk på institutionen, at du kan dokumentere, at du inden for de seneste 72 timer - dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage - har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af antigen- eller PCR-test for COVID-19. Dog er der visse undtagelser fra kravet.

Dette gælder også ved udendørs undervisningsaktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioners udendørsarealer. Det forudsættes fortsat, at personer med symptomer på eller bekræftet COVID-19 ikke møder op.

Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger rammerne om fysisk fremmøde og genåbning under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Må man selv vælge, hvilken slags test man vil have udført?

Det er en betingelse for fysisk fremmøde på institutionen, at du som studerende eller ansat kan dokumentere, at du inden for de seneste 72 timer - dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage - har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for COVID-19.

På denne vis kan du vælge enten at få foretaget en PCR- (halspodning) eller antigentest (næsepodning; kaldes også kviktest, hurtigtest, lyntest mv.). Vær dog opmærksom på, at der ved PCR-test er længere svartid på resultatet af din podning.

Der er visse undtagelser fra kravet.

Hvor kan jeg blive testet henne?

Testresultatet kan opnås enten ved gennemførelse af antigen- eller PCR-test for COVID-19 uden for institutionen i det eksisterende test-setup m.v., eller ved gennemførelse af antigentest for COVID-19 på institutionen m.v.

Ved gennemførelse af antigentest for COVID-19 på institutionen, vil der være tale om en selvtest, hvor den studerende og/eller ansatte selv udfører testen under overvågning af en supervisor.

Kontakt din uddannelsesinstitution for nærmere anvisninger om adgang til test, hvis du er i tvivl om, hvor du kan få gennemført de nævnte test.

Hvor lang tid skal jeg opholde mig på institutionen for, at der er krav om dokumentation af test? Hvad hvis jeg f.eks. bare skal hente en bog?

Det er en betingelse for, at du som studerende eller ansat kan møde fysisk på institutionen, at du kan dokumentere, at du inden for de seneste 72 timer - dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage - har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af antigen- eller PCR-test for COVID-19. Dog er der visse undtagelser fra kravet.

Dette krav gælder også, såfremt du benytter dig af institutionens faciliteter, herunder på biblioteket, læsesalen mv. Det forudsættes fortsat, at personer med symptomer på eller bekræftet COVID-19 ikke møder op.

Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger rammerne om fysisk fremmøde og genåbning under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Hvilken betydning har det, hvis jeg som studerende ved fysisk fremmøde ikke kan dokumentere et negativt testresultat?

Hvis du som studerende ikke kan fremvise dokumentation for en COVID-19-test med et negativt testresultat, kan der ske bortvisning fra området, så du ikke kan blive fysisk på institutionen, så længe du ikke har en sådan dokumentation. Der er visse undtagelser fra kravet.

Kravet gælder ikke, hvis du:

 1. af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
 2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
 3. tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang du kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt.
 4. kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb med covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Det er institutionen, som foretager en samlet vurdering af grundlaget for undtagelse fra krav om test. Det vil bero på en vurdering af de konkrete omstændigheder, om dette er tilfældet, herunder i forhold til institutionens kendskab til den pågældende. Uddannelsesinstitutionen skal således vurdere, om det fremstår troværdigt. Til brug for vurderingen kan du enten på eget initiativ eller på opfordring fra institutionen fremvise relevant dokumentation for, at du er omfattet af en af de angivne undtagelsesmuligheder.

Hvis du oplever at være omfattet af en af de pågældende undtagelser, vil vi derfor anbefale dig at gå i dialog med din uddannelsesinstitution omkring dine muligheder her.

Skal jeg stadigvæk testes i uger, hvor jeg ikke skal møde fysisk op til undervisning?

Der er ikke et krav om test i uger uden fysisk fremmøde. Kravet til dokumentation gælder alene, hvor du møder fysisk frem på institutionen. Som studerende skal du ved fremmøde kunne vise dokumentation for, at du inden for de seneste 72 timer - dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage - har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved enten gennemførelse af antigen- eller PCR-test for COVID-19.

Der er visse undtagelser fra kravet.

Hvad gælder om institutioners behandling af personoplysninger?

Når institutionerne behandler og indberetter studerendes testdata, skal de sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Herunder bl.a. at data håndteres fortroligt og slettes hurtigst muligt, når de er indberettet, samt at krav til oplysningspligt mv. Spørgsmål til behandling af personoplysninger kan rettes til institutionens databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Eksamen

Vil eksamen på min uddannelse blive afviklet som planlagt? [Opdateret 29. april 2021]

Det er din uddannelsesinstitution, der på baggrund af en konkret vurdering træffer beslutning om, hvorvidt din eksamen gennemføres ved fysisk fremmøde eller omlægges til et digitalt format, du kan gennemføre hjemmefra. Din uddannelsesinstitution vil give dig besked, hvis der sker omlægninger, der berører din eksamen. Hvis du har tvivlsspørgsmål vedr. din konkrete eksamen, skal du derfor tage fat i din institution.

Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger fysisk fremmøde, herunder ved eksaminer, under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom. Det vil være en betingelse for fysisk fremmøde, at du kan dokumentere, at du inden for de seneste 72 timer - dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage – har et negativt undersøgelsesresultat ved enten gennemførelse af antigen- eller PCR-test for COVID-19. Dog er der visse undtagelser for kravet.

Hvis den ekstraordinære situation gør, at det ikke er muligt at afvikle eksamen som planlagt, vil din uddannelsesinstitution arbejde for at tilbyde dig en alternativ prøveform (fx en afløsningsopgave eller en eksamination online).

Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at det ikke er muligt at erstatte den aktuelle eksamensform, vil institutionen i stedet tilrettelægge en ekstraordinær eksamen. Din institution vil orientere dig om, hvad der vil være situationen i netop dit tilfælde.

Hvilken betydning har indførelsen af forsamlingsloft for gennemførsel af fysisk eksamen? [Opdateret 29. april 2021]

De videregående uddannelsesinstitutioner er undtaget fra forsamlingsforbuddet generelt. Undtagelsen gælder aktiviteter, der knytter sig til uddannelsesinstitutionernes kerneopgaver. Eksamen er en del af kerneopgaven for institutionerne og dermed undtaget fra det udmeldte forsamlingsloft.

Det er din uddannelsesinstitution, der på baggrund af en konkret vurdering træffer beslutning om, hvorvidt din eksamen gennemføres ved fysisk fremmøde eller omlægges til et digitalt format, du kan gennemføre hjemmefra. Din uddannelsesinstitution vil give dig besked, hvis der sker omlægninger, der berører din eksamen. Hvis du har tvivlsspørgsmål vedr. din konkrete eksamen, skal du derfor tage fat i din institution.

Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger fysisk fremmøde, herunder ved eksaminer, under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom. Det vil være en betingelse for fysisk fremmøde, at du kan dokumentere, at du inden for de seneste 72 timer - dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage – har et negativt undersøgelsesresultat ved enten gennemførelse af antigen- eller PCR-test for COVID-19. Dog er der visse undtagelser for dokumentionskravet.

Hvad sker der, hvis jeg som studerende ikke kan gennemføre min uddannelse inden for den maksimale studietid?

Hvis den ekstraordinære situation omkring COVID-19 betyder, at det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, skal du have mulighed for at forlænge din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet. Institutionerne vil håndtere dette spørgsmål ved brug af dispensationskompetencen på området.

Har du spørgsmål til muligheden for at søge dispensation fra den maksimale studietid, skal du tage kontakt til din uddannelsesinstitution.

Betyder forårets delvise nedlukning af universiteterne, at afleveringsfristen for mit kandidatspeciale automatisk er blevet udsat?

Der er det enkelte universitet, som godkender opgaveformuleringen for et kandidatspeciale og samtidig fastsætter afleveringsfristen for specialet, jf.§ 27, stk. 7, i bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Det er derfor også universitetet, som vurderer, om der er grundlag for at ændre den fastsatte afleveringsfrist.

Har du som studerende spørgsmål til muligheden for at få udsat din afleveringsfrist, så skal du derfor tage fat i universitet herom.

Mundbind

Hvem skal bære mundbind eller visir på uddannelsesinstitutionen?

For at forebygge og inddæmme udbredelse af coronavirus skal enhver, der opholder sig på en uddannelsesinstitution have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionens fællesarealer.

Det skal i den forbindelse understreges, at nogle personer kan være undtaget kravet om brug af mundbind eller visir. Som studerende anbefales du at gå i dialog med din uddannelsesinstitution om, hvordan du kan deltage i de aktiviteter, hvor der ellers henstilles til brug af mundbind eller visir.

For yderligere information om brug af mundbind eller visir, herunder om undtagelser fra kravet om brug af mundbind eller visir, henvises til Sundhedsstyrelsens publikation ’Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind’:

Hvem kan undtages fra kravet om brug af mundbind eller visir på uddannelsesinstitutionen?

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Et mundbind og visir må ikke føre til betydeligt ubehag for den, der har det på. Der vil f.eks. være nogen, der oplever, at mundbindet forværrer allergi, giver eksem eller forværrer anden hudsygdom, der gør, at de ikke har mulighed for at bruge mundbind eller visir. Der kan være mange individuelle og personlige årsager til, at man ikke kan bruge et mundbind eller visir, og du skal aftale med din uddannelsesinstitution, hvordan du kan deltage i de aktiviteter, hvor der ellers påkræves brug af mundbind eller visir. Der skal ikke forelægges dokumentation som fx en lægeerklæring for, at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir.

For yderligere information om brug af mundbind eller visir, herunder om undtagelser fra kravet om brug af mundbind eller visir, henvises til Sundhedsstyrelsens publikation ’Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind’:

I hvilke situationer gælder kravet om mundbind/visir for dig som studerende på en videregående uddannelse?

Studerende på videregående uddannelser skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt indendørs på uddannelsesinstitutionen. Det kan fx være i kantinen, på gangene og på institutionens indendørs fællesarealer i øvrigt.

Kravet gælder ikke, når du som studerende deltager i undervisning og uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, klinik og laboratorier mv. For undervisningsaktiviteter på de videregående uddannelser gælder det som udgangspunkt, at det udmeldte afstandskrav skal holdes.

Kravet om mundbind eller visir gælder heller ikke, når de studerende eksempelvis sidder ned på læsesale, spiser i kantinen eller laver gruppearbejde i et gruppelokale eller tilsvarende rammer, idet det forudsættes, at de også her kan holde afstand. Men mundbindet eller visiret skal på, når man går til og fra sin plads på læsesalen, i kantinen, mv.

Det skal i den forbindelse understreges, at nogle personer kan være undtaget kravet om brug af mundbind eller visir. Som studerende anbefales du at gå i dialog med din uddannelsesinstitution om, hvordan du kan deltage i de aktiviteter, hvor der ellers henstilles til brug af mundbind eller visir.

For yderligere information om undtagelser fra krav om brug af mundbind eller visir, henvises til Sundhedsstyrelsens publikation ’Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind’:

Gælder kravet om brug af mundbind eller visir også i undervisningen?

Som udgangspunkt er der ikke krav om brug af mundbind eller visir, når studerende deltager i undervisning. Institutionerne kan opfordre til brug af mundbind eller visir som et supplement i forbindelse med undervisningssituationer, hvor den generelle anbefaling om 2 meters afstand ikke kan overholdes, f.eks. ved simulationsundervisning. Der er allerede fastlagt retningslinjer for sådanne situationer, og de gælder fortsat.

Det skal i den forbindelse understreges, at nogle personer kan være undtaget kravet om brug af mundbind eller visir. Som studerende anbefales du, at gå i dialog med din uddannelsesinstitution om, hvordan du kan deltage i de aktiviteter, hvor der ellers henstilles til brug af mundbind eller visir.

For yderligere information om undtagelser fra krav om brug af mundbind eller visir, henvises til Sundhedsstyrelsens publikation ’Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind’:

Skal du som studerende bære mundbind eller visir, når du sidder ned på fællesarealer?

Alle der opholder sig på uddannelsesinstitutionens indendørs fællesarealer er omfattet af kravet. Derfor skal man som udgangspunkt også have mundbind eller visir på, når man sætter sig ned på bænke eller sofaer i fællesarealerne uden for undervisningslokalerne. Kravet gælder ikke på institutionernes udendørsarealer.

I de tilfælde, hvor rammerne tillader god plads til at holde afstand, og det er en klart afmærket zone, hvor man sidder ned – f.eks. en opstilling af sofaer/borde på fællesarealer – kan institutionerne vælge at indrette en mundbindfri-zone, hvor man må fjerne mundbindet, når man sidder ned. Det svarer til, at en del af fællesarealet bliver defineret som et studiegrupperum til faglige aktiviteter. Det forudsættes, at området primært bruges til faglige formål.

Gælder kravet om brug af mundbind eller visir også for udendørsarealer på de videregående uddannelser?

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder kun på uddannelsesinstitutionens indendørsarealer.

Kan studerende få gratis mundbind på institutionerne, når det nu er et krav?

Det er udgangspunktet, at man køber sine mundbind selv. Økonomisk udsatte borgere kan henvende sig til kommunen for at få udleveret gratis mundbind. Afhængigt af den studerendes økonomiske omstændigheder kan man eventuelt være omfattet.

Praktik

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg som studerende er eller skal i praktik?

Er du som studerende ude i et praktikforløb, skal du møde op på dit praktiksted, medmindre praktikstedet oplyser andet, og følge deres anvisninger.

Både offentlige og private arbejdsgivere er opfordret til at sende alle medarbejdere hjem, der ikke varetager kritiske funktioner eller som har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen.

Ved et nødvendigt fysisk fremmøde bør du have skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, efterleve de udmeldte afstandskrav og have fokus på håndhygiejne, rengøring og brug af mundbind eller visir, hvor det er påkrævet.

Det er en konkret vurdering, om de enkelte elementer i uddannelsen fortsat kan gennemføres inden for de gældende retningslinjer. Studerende kan fortsat deltage i praktik og virksomhedsbesøg som en del af uddannelsen, hvis det vurderes forsvarligt af institutionen og af praktikvirksomheden – og naturligvis under forudsætning af, at de sundhedsfaglige retningslinjer efterleves.

Mange studerende er som følge af COVID-19 blevet ramt af afbrudte praktikforløb. Derfor er det vigtigt, at den praktik, der er planlagt, så vidt muligt afvikles.
Hvis din praktik er blevet afbrudt, betyder det som udgangspunkt ikke, at du også bliver forsinket i dit studie. Tag gerne kontakt til din uddannelsesinstitution for at afklare dit studieforløb.

Må studerende gerne deltage i virksomhedspraktik?

Det er en konkret vurdering på institutionerne om de enkelte elementer i uddannelsen fortsat kan gennemføres inden for de gældende retningslinjer. Således kan studerende fortsat deltage i virksomhedsbesøg som en del af deres undervisning, hvis det vurderes forsvarligt fra institutionen og den modtagende virksomhed – og naturligvis under forudsætning af, at de sundhedsfaglige anbefalinger efterleves.

Hvad gælder i forhold til afvikling af mit praktikforløb som led i uddannelsen?

Hvis den ekstraordinære situation omkring COVID-19 gør, at dit praktikforløb bliver afbrudt, vil din institution vurdere, om din praktik kan anses for gennemført med de fastsatte læringsmål på baggrund af den praktik, du allerede har gennemført. Er dette tilfældet, kan du fortsætte din uddannelse som planlagt.

Hvis din praktik ikke kan anses for gennemført, vil din institution vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og orientere dig herom, herunder hvordan disse mangler kan udbedres (fx ved en praktikperiode senere i uddannelsen eller ved andre praksisrettede studieaktiviteter for dig som studerende, så praktikken gennemføres på anden vis i tilknytning til praktikstedet), så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt.

Vi er opmærksomme på, at udfordringer med praktik kan betyde, at du ikke kan afslutte din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid. Er dette tilfældet, betyder den ekstraordinære situation, at du skal have mulighed for at forlænge din studietid, også selvom den fastsatte studietid bliver overskredet.

Hvis din praktikperiode pga. den ekstraordinære situation bliver aflyst, og institutionen ikke kan tilbyde et andet praktikforløb med samme læringsmål, vil institutionen som udgangspunkt tilrettelægge et alternativt forløb, som kan erstatte praktikforløbet. Alternativt kan institutionen beslutte at rykke rundt på rækkefølgen af hhv. praktik og teori, så du kan gennemføre et fag eller forløb, der ligger senere i uddannelsen, med det formål i stedet at skaffe plads til at praktikken på et senere tidspunkt. Betyder den aflyste praktikperiode, at din maksimale studietid overskrides, skal du have mulighed for at forlænge din studietid.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du forholder dig til spørgsmål om din praktikperiode, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Min praktik er blevet afbrudt. Betyder det, at mit studie forlænges, fx så jeg skal tilbage til praktikstedet og gennemføre praktikken på et senere tidspunkt?

Mange studerende er blevet ramt af afbrudte praktikforløb. Derfor er det vigtigt, at den praktik, der er planlagt den kommende tid, så vidt muligt afvikles.

Afbrydelsen af praktik betyder som udgangspunkt ikke, at du som studerende bliver forsinket i dit studie. Mange studerende vil dog opleve en anderledes praktik end planlagt. Og der vil være studerende, der oplever, at praktikforløbet ikke lever op til de forventninger, de nok havde til praktikperioden.

Hvis dit praktikforløb er blevet afbrudt, vil der så vidt muligt blive tilrettelagt andre praksisrettede studieaktiviteter for dig som studerende, så praktikken gennemføres på anden vis i tilknytning til praktikstedet. Uddannelsesinstitutioner, regioner, kommuner og virksomheder arbejder her sammen om at finde gode og fleksible løsninger med fagligheden i fokus.

Nedlukning af institutionerne for studerende med overgang til digital undervisning og eksamen uden fysisk fremmøde kan også betyde, at du kommer til at opleve en anden eksamensform omkring praktikken, end du plejer. Hvis det er tilfældet, vil din uddannelsesinstitution orientere dig herom. Uddannelserne er forskellige, så her vil være forskellige løsninger i spil.

Det er vigtigt, at du som studerende følger anvisningerne fra din uddannelsesinstitution ift. den kommende praktik.

Hvis din afbrudte praktikperiode i yderste konsekvens betyder, at det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den maksimale studietid, skal du have mulighed for at forlænge din studietid, selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til et afbrudt praktikforløb, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Gælder der særlige krav til håndtering af smitterisiko, når man er i praktik?

Når du som studerende er i praktik, er du omfattet af de evt. særlige tiltag og retningslinjer, der måtte være fastsat på det enkelte praktiksted ift. netop her at imødegå smitterisici. Alle praktiksteder skal dog følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og de lokale tiltag skal derfor være i overensstemmelse med disse.

Her kan du læse om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse af smitte med COVID-19:

Skal jeg som studerende på sygeplejerske- eller jordemoderuddannelsen være bekymret for muligheden for at opnå autorisation mv.?

Regioner, kommuner og professionshøjskoler har en særlig opmærksomhed rettet på at få sygeplejerske- og jordemoderstuderende tilbage i den udmeldte praktik, særligt de studerende, der aktuelt er på 6. semester, så det sikres, at uddannelserne leve op til autorisations- og EU-krav på området. I den sammenhæng kan nye, lidt usædvanlige praktikforløb komme på tale, så praktikken kan også her blive anderledes end planlagt.

Hvad gælder ift. studerende som af fx helbredsmæssige grunde, eller pga. nære pårørende har vanskeligt ved at genoptage et praktikforløb?

Der vil være nogle studerende, som af særlige årsager i forhold til smitterisikoen omkring COVID-19 ikke vil kunne gennemføre deres praktik. Denne gruppe studerende er et centralt fokuspunkt for professionshøjskoler, kommuner og regionerne, så også disse studerende opnår den nødvendige læring.

Udlandsophold

Kan jeg tage på et mobilitetsophold i udlandet? 

Som udgangspunkt bør du orientere dig i Udenrigsministeriets rejsevejledning for det pågældende land.

Bemærk at der kan være andre årsager end COVID-19-pandemien til, at Udenrigsministeriet fraråder alle rejser eller alle ikke-nødvendige rejser til et land fx risiko for terror, naturkatastrofer, etc.

Turistrejser anses for at være ikke-nødvendige rejser.  Mobilitetsophold kan derimod anses for at være nødvendige rejser, hvorfor du som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation, såfremt din afsendende samt modtagende uddannelsesinstitution tillader det. På coronasmitte.dk kan du se, hvilke anerkendelsesværdige formål, der gælder ved indrejse til Danmark, som typisk også kan være formål for nødvendige rejser til udlandet.

Det er op til den enkelte studerende i samråd med sin uddannelsesinstitution at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis I vurderer, at dit mobilitetsophold er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at du også foretager en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i samråd med din uddannelsesinstitution. Det omfatter bl.a. overvejelser om assistance til hjemrejse i tilfælde af en alarmerende stigning i kontaktsmitte/smittetryk og/eller hvis den lokale behandlingskapacitet kommer under alvorligt pres. Desuden bør du løbende orientere dig grundigt, om de forskellige landes indrejserestriktioner.

Du bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at du bliver smittet med coronavirus i udlandet. Du bør derfor følge Udenrigsministeriets rejseråd.

Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, er det vigtigt, at du har en forsikring, der dækker. Det anbefales, at du forud for rejsen tager kontakt til forsikringsselskabet, som også vil kunne rådgive om assistance i tilfælde af akut hjemrejse.

På Coronasmitte.dk kan du læse, hvordan du skal forholde dig ved hjemkomst fra et mobilitetsophold:

 

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er studerende eller ansat på en uddannelsesinstitution og befinder mig i udlandet?

Først og fremmest skal du tage fat i din uddannelsesinstitution.

Der er ikke et entydigt svar, da det i høj grad afhænger af din konkrete situation. Derfor anbefaler vi, at du bl.a. overvejer følgende:

 • Hvor længe forudsættes dit ophold at vare? Jo længere dit ophold er forudsat til at vare, desto mere taler det for, at du kan blive.
 • Kan du deltage i undervisningen, dér hvor du opholder dig?
 • Er der lokale tiltag som umuliggør, at du kan blive (fx ophævelse af visum)?
 • Hvordan er kvaliteten af det lokale sundhedssystem?

Du kan løbende holde dig opdateret via Udenrigsministeriets rejsevejledninger:

Hvad sker der med min uddannelse, hvis jeg afbryder mit studieophold i udlandet?

Du skal tage kontakt til din uddannelsesinstitution, når du er kommet tilbage til Danmark. Institutionen vil her vurdere, hvad der kan gøres for, at dit ophold i udlandet kan føre til merit i din uddannelse. Måske kan du færdiggøre resten af faget/uddannelsesforløbet i Danmark på enten din egen institution eller en anden institution.

Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at der ikke kan findes alternativer, vil institutionen tage stilling til, om du kan få annulleret faget i dit studieprogram. Hvis afbrydelsen af studieopholdet i udlandet fører til en forlængelse af din studietid, vil institutionen tage stilling til, om du kan få dispensation fra den maksimale studietid, dvs. fristen for hvornår du senest skal have gennemført din uddannelse.

Vi anbefaler, at du følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Rejsevejledningerne indeholder bl.a. information om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem til Danmark efter en udlandsrejse.

Trivsel [Opdateret 29. april 2021]

Hvordan kan man styrke trivslen, når man igen skal studere hjemmefra og ikke kan ses med sine kammerater?

Uddannelses- og forskningsministeren og kulturministeren afholdt d. 26. november 2020 et topmøde om unges trivsel under COVID-19 med deltagelse af en bred kreds af interessenter, organisationer, unge og eksperter, der til dagligt beskæftiger sig med unge.

Det kom der en masse inspirerende og stærke idéer ud af, som er samlet i et idékatalog, så alle, der har lyst, kan blive inspireret og være med til at føre idéerne ud i livet.

Hold fast i at gøre noget aktivt, meningsfuldt og sammen i det omfang, det kan lade sig gøre med de gode og nye idéer som fællesspisning hver for sig, virtuelt morgen-check-in og gåture med en varm kop kaffe.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har desuden etableret et Trivselsforum for studerende på de videregående uddannelser. Her skal 11 studerende komme med deres konkrete bud på løsninger, der kan understøtte en god genstart af studielivet på de videregående uddannelser med rum for trivsel og læring for alle.

Sociale og faglige arrangementer

Vil der fortsat blive holdt sociale arrangementer som fx fester og fredagsbarer i regi af uddannelsesinstitutionerne? [Opdateret 29. april 2021]

Det er fortsat anbefalingen, at sociale arrangementer ikke afholdes. Anbefalingen gælder alle arrangementer, som primært har et socialt formål, både dem der holdes på og uden for uddannelsesinstitutionens matrikel og dem, der arrangeres af institutionen selv og af studerende m.fl. Din uddannelsesinstitution vil orientere dig om, hvad det betyder ift. evt. planlagte sociale arrangementer som led i din uddannelse, herunder ift. udskydelse eller aflysning af arrangementer.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til spørgsmål om et konkret planlagt arrangement, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Udenlandske studerende [Opdateret 5. maj 2021]

Kan jeg (som udenlandsk studerende indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution) komme ind i Danmark?

Internationale studerende

Verdens lande kategoriseres i tre kategorier, henholdsvis gul, orange og rød, som bestemmer kravene ved din indrejse.

Alle, der indrejser i Danmark, skal testes før og efter indrejsen. Alle, som indrejser fra orange og røde lande skal efterfølgende i isolation i 10 dage.

Gule lande

Rejser du fra et gult land, kan du rejse ind uden et anerkendelsesværdigt formål. Som studerende kan du rejse ind, selv om din uddannelse udelukkende udbydes virtuelt.

Orange lande

Rejser du fra et orange land, må du som udgangspunkt rejse ind i Danmark, hvis de er studerende på en uddannelsesinstitution, der er åben, og under forudsætning af, at du skal modtage undervisning eller skal til eksamen ved fysisk fremmøde.

Røde lande

Rejser du fra et rødt land, kan du som udgangspunkt ikke rejse ind i Danmark som studerende, med mindre du opfylder et af de særlige krav til anerkendelsesværdige formål med din indrejse.

Internationale studerende med bopæl i Danmark

Hvis du har bopæl i Danmark, dvs. har folkeregisteradresse i Danmark, kan du rejse ind i Danmark uanset om din uddannelsesinstitution er åben.

Hvis du rejser til Danmark med fly, skal du være opmærksom på, at du skal kunne vise en negativ COVID-19-test, der er taget senest 24 timer før indrejsen. Rejser du fra et land med orange eller rød landestatus, omfattes du som udgangspunkt af krav om at gå i isolation i 10 dage efter indrejsen. Der er ikke krav om isolation efter indrejse fra gule lande.

Vi anbefaler, at du følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Rejsevejledningerne indeholder bl.a. information om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem til Danmark efter en udlandsrejse.

Internationale studerende med studieopholdstilladelse

Hvis du har en gyldig studieopholdstilladelse, kan du rejse ind i Danmark, uanset om din uddannelsesinstitution er åben. Det fremgår af din opholdstilladelse, hvornår du må rejse ind i Danmark.

Der gælder dog skærpede krav til anerkendelsesværdige formål med indrejse fra lande med ”rød” landestatus. Du har derfor som udgangspunkt ikke mulighed for at rejse ind i Danmark fra et land med ”rød” landestatus, hvis du er studerende.

Når du rejser ind i Danmark, skal du kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er taget senest 24 timer før indrejsen.

Du bør orientere dig om de aktuelle betingelser for indrejse, og hvilken dokumentation du skal have med.

Indrejser du fra et land med orange eller rød landestatus, skal du som udgangspunkt isolere dig i 10 dage efter indrejsen.

Særligt for personer med bopæl i grænselandet

Hvis du bor i grænselandet, dvs. Slesvig-Holsten, Sydsverige og Västsverige, kan du rejse ind i Danmark, hvis du kan vise en negativ COVID-19 test, der er taget senest 72 timer før indrejsetidspunktet.

Hvis du bor i grænselandet, stilles der ikke krav om isolation eller test efter indrejsen i Danmark, når du rejser ind i landet og opholder dig i Danmark i forbindelse med din uddannelse eller praktik her i landet.

Se mere information for personer med bopæl i grænselandet:

Generelt om indrejse

Du skal være opmærksom på, at de danske myndigheder ikke udsteder forhåndsgodkendelser. Det vil til enhver tid være politiet, der udfører grænsekontrollen, der træffer den endelige afgørelsen om, hvorvidt en person tillades indrejse i Danmark eller ej.

Hvornår må jeg rejse ind i Danmark?

Hvis du har en gyldig studieopholdstilladelse, fremgår det af din opholdstilladelse, hvornår du må rejse ind i Danmark. Du har dog som udgangspunkt ikke mulighed for at rejse ind i Danmark fra et land med ”rød landestatus”.

Hvis du kommer fra et land, hvor du ikke behøver en opholdstilladelse, må du rejse ind i Danmark umiddelbart før din uddannelse begynder.

Vi anbefaler, at du orienterer dig om, hvilke regler der gælder for din indrejse på Coronasmitte.dk.

Skal jeg i karantæne eller testes for COVID-19, når jeg ankommer til Danmark?

Alle der indrejser i Danmark, skal testes før og efter indrejse.

Alle, som indrejser fra orange og røde lande skal efterfølgende isoleres i 10 dage. Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter tidspunktet for indrejse i Danmark. Der er ikke krav om isolation for indrejsende fra gule lande.

Udenlandske studerende i Danmark: Hvem skal jeg kontakte ved spørgsmål om min uddannelse, hvis jeg afbryder mit studieophold i Danmark?

Du skal tage kontakt til den uddannelsesinstitution i dit hjemland, hvor du er indskrevet med henblik på, at institutionen kan vurdere, hvad der kan gøres for, at dit studieophold i Danmark kan indgå i dit studieprogram. Det er således din egen uddannelsesinstitution, som vil hjælpe dig med spørgsmål om betydningen for din fortsatte uddannelse i dit hjemland.

Selvbetalende udenlandske studerende i Danmark: Hvilken betydning har det for min studieopholdstilladelse i Danmark, hvis min undervisning og eksamen bliver udskudt?

Hvis undervisningen eller eksamen bliver udskudt til et senere tidspunkt, hvor din studieopholdstilladelse som udenlandsk studerendes er udløbet, skal du rette henvendelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration for yderligere oplysninger om mulighederne for at forlænge din opholdstilladelse:

Links til andre relevante spørgsmål-svar om:

For seneste nyt om COVID-19 i Danmark henvises til myndighedernes fælles hjemmeside Coronasmitte.dk:

Siden vil løbende blive opdateret.

Senest opdateret 06. maj 2021