Spørgsmål og svar til studerende

Få svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål hér:

NYT: Yderligere genåbning af de videregående uddannelser

Som en del af den politiske aftale om en kontrolleret genåbning er det besluttet følgende:


Fase 2:

Aktivitet på de videregående uddannelsesinstitutioner, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, åbnes fra den 18. maj.

NYT: Al offentlig forskning, der kræver fysisk tilstedeværelse, åbnes fra 27. maj

NYT: Videregående uddannelser kan afvikle mundtlige eksamener fysisk samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde, fra 27. maj

NYT: Offentlige ansatte på de videregående uddannelsesinstitutioner kan vende tilbage fra 27. maj, undtagen i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Uddannelses- og Forskningsministeriet går i dialog med uddannelsesinstitutionerne, om hvordan genåbningen konkret gennemføres.

Fase 4:

Videregående uddannelser, som ikke allerede er åbnet, åbnes fra begyndelsen af august.

Siden vil løbende blive opdateret.

Det er vigtigt, at du som studerende holder en tæt kontakt til din uddannelsesinstitution, så du får hurtig besked, hvis der evt. træffes beslutning om genåbning af din uddannelse.

 

Spørgsmål/svar til anden fase af genåbningen (fra 10. maj 2020)

Hvordan ved jeg, om min uddannelse er en del af anden fase af genåbningen, og jeg skal møde fysisk op til undervisning fra 18. maj? OPDATERET 15. maj

Det er de enkelte uddannelsesinstitutioner, der vurderer, hvilke uddannelser, studerende, undervisere og forskere der har brug for fysisk fremmøde. Det kan f.eks. dreje sig om:

  • sygeplejerskestuderendes adgang til faciliteter, der simulerer virkelige forløb
  • værkstedsundervisning for maskinmestre, vvs-installatører og ingeniører adgang til
  • fysiklokaler for lærerstuderende adgang til laboratorier for naturvidenskabelige studerende
  • adgang til avanceret teknologi for studerende på it- og tekniske uddannelser.

Du vil få direkte besked fra din uddannelsesinstitution.

Hvilke tiltag skal institutionerne tage for at forhindre smittespredning med COVID-19? OPDATERET 15. maj

Uddannelsesinstitutionerne skal sikre, at det begrænsede fysiske fremmøde kan ske forsvarligt uden betydelig risiko for smittespredning og i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

Første fase af genåbningen (17. april-10. maj 2020)

Kan jeg som studerende eller forsker få adgang til forskningslaboratorier? OPDATERET 27. april

Folketinget har den 17. april vedtaget en udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning. Her er aftalt, at der vil blive gennemført en delvis genåbning af forskningslaboratorier for forskere og studerende, så der bl.a. bliver mulighed for at fortsætte og afslutte post doc- eller PhD-forløb samt videreføre forskningsforsøg og forskningsprojekter, som ellers går tabt.

De berørte parter har aftalt retningslinjer for en ansvarlig genåbning.

 Vi anbefaler, at du kontakter din uddannelsesinstitution, hvis du har spørgsmål.

Hvilke studerende er omfattet af genåbningen? OPDATERET 15. maj

Regeringen har besluttet en genåbning for studerende på syv sundhedsfaglige uddannelser.

I udvælgelsen af studerende er der blevet set på, om uddannelsen giver de studerende kompetencer, der er kritiske på det sundhedsfaglige område, og om fysisk fremmøde er af afgørende betydning for, at de studerende kan afslutte deres uddannelse til sommer.

Endeligt er der blevet taget hensyn til, at det kan håndteres forsvarligt i forhold til de gældende anbefalinger fra myndighederne.

De studerende, der bliver omfattet af genåbningen, vil blive kontaktet af deres uddannelsesinstitution.

Hvordan skal jeg som studerende på en sundhedsfaglig uddannelse forholde mig? NYT 6. april

Hvis du er omfattet af genåbningen, vil du blive kontaktet af din uddannelsesinstitution.

Hvornår genåbnes dele af de sundhedsfaglige uddannelser? OPDATERET 12. april

Syv sundhedsfaglige uddannelser kan fra den 15. april gennemføre en kontrolleret genåbning for så vidt angår sidste-semester studerende.

Undervisning og studieaktivitet

Hvordan får jeg adgang til litteratur, når bibliotekerne på uddannelsesinstitutionerne har lukket? NYT 16. april

Vi anbefaler, at du tager kontakt til din uddannelsesinstitutions bibliotek. Der findes en række muligheder for at tilgå litteratur, og der arbejdes løbende på at håndtere den nuværende situation. F.eks. er der indgået midlertidige aftaler med Copy-Dan om at øge muligheden for at kopiere materiale på nogle områder.

Vil der fortsat være undervisning? OPDATERET 11. maj

For de uddannelser, der ikke er genåbnet, vil der ikke være undervisning, som kræver fysisk fremmøde.

Vi henstiller til, at uddannelsesinstitutionerne i stedet arbejder for, at undervisningen kan blive gennemført ved brug af fx Skype eller andre online-løsninger. Der vil kunne opstå praktiske udfordringer, som gør det umuligt at gennemføre undervisningen. Derfor kan det også komme på tale at udskyde timer eller fag.

Du skal stadig være studieaktiv og opretholde din studieaktivitet hjemmefra i det omfang, det er muligt. Er du som studerende i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Skal jeg fortsat deltage i planlagte studieture på min uddannelse som led i undervisningen? OPDATERET 11. maj

Svar:

Din institution vil orientere dig om, hvad det betyder ift. evt. planlagte studieture som led i din uddannelse, herunder ift. udskydelse eller aflysning af studieture. Din institution vil i den sammenhæng forholde sig til de enhver tid gældende rejsevejledninger, som fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside. Er du som studerende i tvivl om, hvordan du forholder dig til spørgsmål om en konkret planlagt studietur, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Har du krav på at få undervisning, selv om du er sendt hjem?

Svar:

Som udgangspunkt har alle studerende ret til undervisning. Uddannelsesstederne skal så vidt muligt gennemføre undervisning (fx via Skype, video eller på anden måde online) eller omlægge undervisningsaktiviteterne, så de studerendes uddannelsesforløb ikke bliver forsinket.

Hvordan skal du forholde dig, hvis du bliver syg?

Svar:

Hvis man bliver syg, og derfor ikke kan deltage i undervisningsaktiviteter i sit eget hjem, vil der være tale om et særligt forhold, som skal håndteres konkret.

Eksamen og gennemførelse af studie

Vil eksamen på min uddannelse blive afviklet som planlagt? OPDATERET 24. april

Svar:

Planlægning og afvikling af eksamen på de videregående uddannelser er som udgangspunkt et anliggende for de enkelte uddannelsesinstitutioner. Har du spørgsmål, der relaterer til din kommende eksamen (fx tidspunkt, indhold eller form), skal du derfor tage direkte kontakt til netop din institution.

Hvis den ekstraordinære situation gør, at det ikke er muligt at afvikle eksamen som planlagt, vil din uddannelsesinstitution arbejde for at tilbyde dig en alternativ prøveform (fx en afløsningsopgave eller en eksamination online).

Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at det ikke er muligt at erstatte den aktuelle eksamensform, vil institutionen i stedet tilrettelægge en ekstraordinær eksamen. Din institution vil orientere dig om, hvad der vil være situationen i netop dit tilfælde.

Hvad sker der, hvis jeg som studerende ikke kan gennemføre min uddannelse inden for den maksimale studietid?

Svar:

Hvis den ekstraordinære situation medfører, at det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, skal du have mulighed for at forlænge din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet. Institutionerne vil håndtere dette spørgsmål ved brug af dispensationskompetencen på området.

Betyder lukningen af universiteterne, at afleveringsfristen for mit kandidatspeciale automatisk udsættes? NYT 24. april

Svar:

Der er det enkelte universitet, som godkender opgaveformuleringen for et kandidatspeciale og samtidig fastsætter afleveringsfristen for specialet, jf.§ 27, stk. 7, i bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Det er derfor også universitetet, som vurderer, om der er grundlag for at ændre den fastsatte afleveringsfrist.

Har du som studerende spørgsmål til muligheden for at få udsat din afleveringsfrist, så skal du derfor tage fat i universitet herom.

Praktik

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg som studerende er eller skal i praktik? OPDATERET 24. april

Svar:

Er du som studerende ude i et praktikforløb, skal du møde op på dit praktiksted, medmindre praktikstedet oplyser andet, og følge deres anvisninger.

Mange studerende er blevet ramt af afbrudte praktikforløb. Derfor er det vigtigt, at den praktik, der er planlagt den kommende tid, så vidt muligt afvikles. Den gradvise kontrollerede genåbning af Danmark, startende med dagtilbud, skoleklasser og dele af sundhedsvæsenet, vil være med til at understøtte dette.

Hvis din praktik er blevet afbrudt, betyder det som udgangspunkt ikke, at du også bliver forsinket i dit studie. Mange studerende vil dog opleve en anderledes praktik end planlagt og forventet her i foråret 2020 pga. situationen omkring COVID-19.

Du opfordres til at indgå i de iværksatte tiltag omkring dit praktikforløb og bidrage mest muligt. Det gælder ikke mindst studerende, der er i praktik/klinik i sundhedssystemet og i andre vigtige kritiske funktioner.

Studerende på sundhedsuddannelserne, som ikke er i praktik/klinik, men som gerne vil bidrage til beredskabet i sundhedssystemet, vil have mulighed for at melde sig til beredskabet. I de enkelte regioner udpeges et fast kontaktpunkt. Regionerne vil kommunikere dette til alle relevante organisationer og fora. Se følgende sider fra regionerne:

Hvad gælder i forhold til afvikling af mit praktikforløb som led i uddannelsen?

Svar:

Hvis den ekstraordinære situation gør, at dit praktikforløb bliver afbrudt, vil din institution vurdere, om din praktik kan anses for gennemført med de fastsatte læringsmål på baggrund af den praktik, du allerede har gennemført. Er dette tilfældet, kan du fortsætte din uddannelse som planlagt.

Hvis din praktik ikke kan anses for gennemført, vil din institution vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og orientere dig herom, herunder hvordan disse mangler kan udbedres (fx ved en praktikperiode senere i uddannelsen), så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt.

Vi er opmærksomme på, at udfordringer med praktik kan betyde, at du ikke kan afslutte din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid. Er dette tilfældet, betyder den ekstraordinære situation, at du skal have mulighed for at forlænge din studietid, også selvom den fastsatte studietid bliver overskredet.

Hvis din praktikperiode pga. den ekstraordinære situation bliver aflyst, og institutionen ikke kan tilbyde et andet praktikforløb, vil institutionen som udgangspunkt tilrettelægge et alternativt forløb, som kan erstatte praktikforløbet. Alternativt kan institutionen beslutte at gennemføre et fag eller forløb, der ligger senere i uddannelsen, med det formål at skaffe plads til at praktikken her. Betyder den aflyste praktikperiode, at din maksimale studietid overskrides, skal du have mulighed for at forlænge din studietid.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du forholder dig til spørgsmål om din praktikperiode, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Min praktik er blevet afbrudt, betyder det, at mit studie forlænges, fx så jeg skal tilbage til praktikstedet og gennemføre praktikken på et senere tidspunkt? NYT 24. april

Svar:

Mange studerende er blevet ramt af afbrudte praktikforløb. Derfor er det vigtigt, at den praktik, der er planlagt den kommende tid, så vidt muligt afvikles.

Afbrydelsen af praktik betyder som udgangspunkt ikke, at du som studerende bliver forsinket i dit studie. Mange studerende vil dog opleve en anderledes praktik end planlagt og forventet her i foråret. Og der vil være studerende, der oplever, at praktikforløbet ikke lever op til de forventninger, de nok havde til praktikperioden.

Hvis dit praktikforløb er blevet afbrudt, vil der så vidt muligt blive tilrettelagt andre praksisrettede studieaktiviteter for dig som studerende, så praktikken gennemføres på anden vis i tilknytning til praktikstedet. Professionshøjskoler, regioner og kommuner arbejder her sammen om at finde gode og fleksible løsninger med fagligheden i fokus.

Lukningen af institutionerne kan også betyde, at du kommer til at opleve en anden eksamensform omkring praktikken, end du plejer. Hvis det er tilfældet, vil din uddannelsesinstitution orientere dig herom. Uddannelserne er forskellige, så her vil være forskellige løsninger i spil.

Det er vigtigt, at du som studerende følger anvisningerne fra din uddannelsesinstitution ift. den kommende praktik.

Hvis din afbrudte praktikperiode i yderste konsekvens betyder, at det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den maksimale studietid, skal du have mulighed for at forlænge din studietid, selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til et afbrudt praktikforløb, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Gælder der særlige krav til håndtering af smitterisiko, når man er i praktik? NYT 24. april

Svar:

Når studerende er i praktik, er de omfattet af de evt. særlige tiltag og retningslinjer, der måtte være fastsat på det enkelte praktiksted ift. netop her at imødegå smitterisici. Alle praktiksteder skal dog følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og de lokale tiltag skal derfor være i overensstemmelse med disse.

Skal jeg som studerende på sygeplejerske- eller jordemoderuddannelsen være bekymret for muligheden for at opnå autorisation mv.? NYT 24. april

Svar:

Regioner, kommuner og professionshøjskoler har en særlig opmærksomhed rettet på at få sygeplejerske- og jordemoderstuderende tilbage i praktik snarest muligt, særligt de studerende, der aktuelt er på 6. semester, så det sikres, at uddannelserne leve op til autorisations- og EU-krav på området. I den sammenhæng kan nye, lidt usædvanlige praktikforløb komme på tale, så praktikken kan også her blive anderledes end planlagt.

Hvad gælder ift. studerende som af fx helbredsmæssige grunde, eller pga. nære pårørende har vanskeligt ved at genoptage et praktikforløb? NYT 24. april

Svar:

Der vil være nogle studerende, som af særlige årsager ikke vil kunne genoptage deres praktik. Denne gruppe studerende er et centralt fokuspunkt for professionshøjskoler, kommuner og regionerne, så også disse studerende opnår den nødvendige læring.

Ansøgning om optagelse på videregående uddannelse i kvote 2

Var der stadig frist for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2 den 15. marts? OPDATERET 23. marts 2020

Svar:

Fristen for at søge optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2 var udskudt en uge til den 22. marts kl. 12.  Ansøgere blev opfordret til at søge optagelse hurtigst muligt, men i lyset af den ekstraordinære situation blev fristen udskudt for at give mere tid til de omkring 50.000 ansøgere, der hvert år søger ind på en videregående uddannelse gennem kvote 2. Ansøgningen foregik digitalt gennem ansøgningsportalen www.optagelse.dk ved hjælp af NemID og er lukket nu.  Der kan dog fortsat på Optagelse.dk søges om optagelse i kvote 1 frem til 5. juli kl. 12 for ansøgere med en dansk, gymnasiale eksamen.

Hvordan bliver det for de uddannelser, hvor der er test, samtaler og optagelsesprøver? OPDATERET 23. marts 2020

Svar:

På nogle uddannelsesinstitutioner, hvor der ellers er krav om, at du skal møde frem som et led i vurderingen i kvote 2, er de ved at omlægge deres kvote 2-kriterier, så vurderingen i kvote 2 kan gennemføres uden dit fremmøde, eller ved, at de planlagte fremmødedatoer rykkes.

Uddannelsesinstitutionerne arbejder på at finde løsninger, og de vil løbende informere om eventuelle ændringer både direkte til dig som ansøger og via deres hjemmesider.

Udlandsophold og udenlandske studerende

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er studerende eller ansat på en uddannelsesinstitution og befinder mig i udlandet?

Svar:

Først og fremmest skal du tage fat i din uddannelsesinstitution.
Der er ikke et entydigt svar, da det i høj grad afhænger af din konkrete situation. Derfor anbefaler vi, at du bl.a. overvejer følgende:

  • Hvor længe forudsættes dit ophold at vare? Jo længere efter den 13. april, dit ophold er forudsat til at vare, taler det for, at du kan blive.
  • Kan du deltage i undervisningen, dér hvor du opholder dig?
  • Er der lokale tiltag som umuliggør, at du kan blive (fx ophævelse af visum)?
  • Hvordan er kvaliteten af det lokale sundhedssystem?

Du kan løbende holde dig opdateret via Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Kan udenlandske studerende indskrevet på danske uddannelsesinstitutioner på midlertidige udlandsophold komme ind i Danmark?

Svar:

Som led i de nye indrejserestriktioner er der indført grænsekontrol, som indebærer afvisning af indrejsende, der ikke kan godtgøre at have et anerkendelsesværdigt formål med rejsen.

For udenlandske studerende indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution, hvor undervisningen aktuelt ikke gennemføres fysisk på institutionen (”institutionen er lukket”), må påregnes, at indrejse bliver afvist, med mindre at den pågældende har dokumentation for at have bopæl i Danmark.

Institutionerne bør således råde udenlandske studerende, som aktuelt befinder sig i udlandet, til ikke at rejse til Danmark, før fysisk undervisning igen gennemføres, med mindre de kan dokumentere, at de har en dansk bopæl.

Hvad sker der med min uddannelse, hvis jeg afbryder mit studieophold i udlandet?

Svar:

Du skal tage kontakt til din uddannelsesinstitution, når du er kommet tilbage til Danmark. Institutionen vil her vurdere, hvad der kan gøres for, at dit ophold i udlandet kan føre til merit i din uddannelse. Måske kan du færdiggøre resten af faget/uddannelsesforløbet i Danmark på enten din egen institution eller en anden institution.

Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at der ikke kan findes alternativer, vil institutionen tage stilling til, om du kan få annulleret faget i dit studieprogram. Hvis afbrydelsen af studieopholdet i udlandet fører til en forlængelse af din studietid, vil institutionen tage stilling til, om du kan få dispensation fra den maksimale studietid, dvs. fristen for hvornår du senest skal have gennemført din uddannelse.

Hvis jeg er udenlandsk studerende i Danmark og nu afbryder mit studieophold i Danmark, hvad sker der så med min uddannelse?

Svar:

Du skal tage kontakt til den uddannelsesinstitution i dit hjemland, hvor du er indskrevet med henblik på, at institutionen kan vurdere, hvad der kan gøres for, at dit studieophold i Danmark kan indgå i dit studieprogram. Det er således din egen uddannelsesinstitution, som vil hjælpe dig med spørgsmål om betydningen for din fortsatte uddannelse i dit hjemland.

Hvis jeg er selvbetalende udenlandsk studerende og bliver i Danmark, hvilken betydning har det så for min studieopholdstilladelse, hvis min undervisning og eksamen bliver udskudt?

Svar:

Efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne er de studerende sendt hjem fra uddannelsesinstitutionerne. Der vil derfor ikke være undervisning, som kræver fysisk fremmøde som led i uddannelsen. Det gælder både danske og udenlandske studerende.

Vi henstiller til, at uddannelsesinstitutionerne i stedet arbejder for, at undervisningen kan blive gennemført ved brug af fx Skype eller andre online-løsninger. Der vil kunne opstå praktiske udfordringer, som gør det umuligt at gennemføre undervisningen. Derfor kan det også komme på tale at udskyde timer eller fag.

Du skal stadig være studieaktiv og opretholde din studieaktivitet hjemmefra i det omfang, det er muligt.

Hvis undervisningen eller eksamen bliver udskudt til et senere tidspunkt, hvor din studieopholdstilladelse som udenlandsk studerendes er udløbet, skal du rette henvendelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration for yderligere oplysninger om mulighederne for at forlænge din opholdstilladelse:

Siden vil løbende blive opdateret.

Senest opdateret 27. maj 2020