Gå til indhold

Spørgsmål og svar til studerende

Få svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål hér:

Studerende og ansatte skal til enhver tid holde sig opdaterede ift. lokale/nationale, tidsbegrænsede og ekstraordinære tiltag for at inddæmme smitte samt følge uddannelsesinstitutionens anvisninger i øvrigt.

Mundbind [opdateret 21. december]

Hvem skal bære mundbind eller visir på uddannelsesinstitutionen?

For at forebygge og inddæmme udbredelse af coronavirus skal enhver, der opholder sig på en uddannelsesinstitution have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionens fællesarealer.

Du kan læse mere om kravene til brug af mundbind eller visir i bekendtgørelse nr. 1534 af 28. oktober 2020, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 1899 af 9. december 2020.

Det skal i den forbindelse understreges, at nogle personer kan være undtaget kravet om brug af mundbind eller visir. Som studerende anbefales du at gå i dialog med din uddannelsesinstitution om, hvordan du kan deltage i de aktiviteter, hvor der ellers henstilles til brug af mundbind eller visir.

For yderligere information om brug af mundbind eller visir, herunder om undtagelser fra kravet om brug af mundbind eller visir, henvises til Sundhedsstyrelsens publikation ’Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind’:

Hvem kan undtages fra kravet om brug af mundbind eller visir på uddannelsesinstitutionen?

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Et mundbind og visir må ikke føre til betydeligt ubehag for den, der har det på. Der vil f.eks. være nogen, der oplever, at mundbindet forværrer allergi, giver eksem eller forværrer anden hudsygdom, der gør, at de ikke har mulighed for at bruge mundbind eller visir. Der kan være mange individuelle og personlige årsager til, at man ikke kan bruge et mundbind eller visir, og du skal aftale med din uddannelsesinstitution, hvordan du kan deltage i de aktiviteter, hvor der ellers påkræves brug af mundbind eller visir. Der skal ikke forelægges dokumentation som fx en lægeerklæring for, at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir.

Du kan læse mere om kravene til brug af mundbind eller visir i bekendtgørelse nr. 1534 af 28. oktober 2020, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 1899 af 9. december 2020. For yderligere information om brug af mundbind eller visir, herunder om undtagelser fra kravet om brug af mundbind eller visir, henvises til Sundhedsstyrelsens publikation ’Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind’:

I hvilke situationer gælder kravet om mundbind/visir for dig som studerende på en videregående uddannelse?

Studerende på videregående uddannelser skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt indendørs på uddannelsesinstitutionen. Det kan fx være i kantinen, på gangene og på institutionens indendørs fællesarealer i øvrigt.

Kravet gælder ikke, når du som studerende deltager i undervisning og uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, klinik og laboratorier mv. For undervisningsaktiviteter på de videregående uddannelser gælder det som udgangspunkt, at der skal holdes 1 meters afstand.

Kravet om mundbind eller visir gælder heller ikke, når de studerende eksempelvis sidder ned på læsesale, spiser i kantinen eller laver gruppearbejde i et gruppelokale eller tilsvarende rammer, idet det forudsættes, at de også her kan holde afstand. Men mundbindet eller visiret skal på, når man går til og fra sin plads på læsesalen, i kantinen, mv.

Det skal i den forbindelse understreges, at nogle personer kan være undtaget kravet om brug af mundbind eller visir. Som studerende anbefales du at gå i dialog med din uddannelsesinstitution om, hvordan du kan deltage i de aktiviteter, hvor der ellers henstilles til brug af mundbind eller visir.

Du kan læse mere om kravene til brug af mundbind eller visir i bekendtgørelse nr. 1534 af 28. oktober 2020, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 1899 af 9. december 2020. For yderligere information om undtagelser fra krav om brug af mundbind eller visir, henvises til Sundhedsstyrelsens publikation ’Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind’:

Gælder kravet om brug af mundbind eller visir også i undervisningen?

Som udgangspunkt er der ikke krav om brug af mundbind eller visir, når studerende deltager i undervisning. Institutionerne kan opfordre til brug af mundbind eller visir som et supplement i forbindelse med undervisningssituationer, hvor den generelle anbefaling om 1 meters afstand ikke kan overholdes, f.eks. ved simulationsundervisning. Der er allerede fastlagt retningslinjer for sådanne situationer, og de gælder fortsat.

Det skal i den forbindelse understreges, at nogle personer kan være undtaget kravet om brug af mundbind eller visir. Som studerende anbefales du, at gå i dialog med din uddannelsesinstitution om, hvordan du kan deltage i de aktiviteter, hvor der ellers henstilles til brug af mundbind eller visir.

Du kan læse mere om kravene til brug af mundbind eller visir i bekendtgørelse nr. 1534 af 28. oktober 2020, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 1899 af 9. december 2020. For yderligere information om undtagelser fra krav om brug af mundbind eller visir, henvises til Sundhedsstyrelsens publikation ’Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind’:

Skal du som studerende bære mundbind eller visir, når du sidder ned på fællesarealer?

Alle der opholder sig på uddannelsesinstitutionens indendørs fællesarealer er omfattet af kravet. Derfor skal man som udgangspunkt også have mundbind eller visir på, når man sætter sig ned på bænke eller sofaer i fællesarealerne uden for undervisningslokalerne. Kravet gælder ikke på institutionernes udendørsarealer.

I de tilfælde, hvor rammerne tillader god plads til at holde afstand, og det er en klart afmærket zone, hvor man sidder ned – f.eks. en opstilling af sofaer/borde på fællesarealer – kan institutionerne vælge at indrette en mundbindfri-zone, hvor man må fjerne mundbindet, når man sidder ned. Det svarer til, at en del af fællesarealet bliver defineret som et studiegrupperum til faglige aktiviteter. Det forudsættes, at området primært bruges til faglige formål.

Gælder kravet om brug af mundbind eller visir også for udendørsarealer på de videregående uddannelser?

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder kun på uddannelsesinstitutionens indendørsarealer.

Kan studerende få gratis mundbind på institutionerne, når det nu er et krav?

Det er udgangspunktet, at man køber sine mundbind selv. Økonomisk udsatte borgere kan henvende sig til kommunen for at få udleveret gratis mundbind. Afhængigt af den studerendes økonomiske omstændigheder kan man eventuelt være omfattet.

Undervisning og studieaktivitet [Opdateret 21. december]

Kan min uddannelsesinstitution godt afvikle min undervisning ved fysisk fremmøde, når der er skærpede restriktioner?

De videregående uddannelsesinstitutioner er pt. lukket for undervisning eksaminer mv. Det betyder, at institutionen ikke må modtage elever og studerende, men skal overgå til digital undervisning og eksamen uden fysisk fremmøde.

Du skal være opmærksom på, at der gælder visse undtagelsesmuligheder. Uddannelsesinstitutionen kan således godt tillade fysisk fremmøde i forbindelse med eksamen, hvis omlægning ikke er praktisk mulig, eller hvis det i andre helt særlige tilfælde vurderes nødvendigt f.eks. for at gennemføre laboratorie-, klinik og værkstedsundervisning, prøvesale mv. Ved et sådant fysisk fremmøde skal uddannelsesinstitutionen sikre, at der er skærpet opmærksomhed på, at ingen møder op med symptomer på sygdom samt på håndhygiejne, rengøring, afstandskrav og brug af mundbind.

Som studerende skal du derfor afvente en udmelding fra netop for nærmere information om, hvordan du konkret skal forholde dig.

Det kan oplyses, at planlægning og afvikling af undervisningsaktiviteter, herunder også eksamen, er en central administrativ opgave på den enkelte uddannelsesinstitution. Det er samtidig en opgave, der henhører under institutionens faglige selvstyre, hvilket betyder, at det er den enkelte institution, som tager sig af spørgsmål vedr. tilrettelæggelse af undervisning og eksamen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har sammen med Kulturministeriet et sektorpartnerskab, hvor der bl.a. sidder repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, herunder rektorer og studenterrepræsentanter, men også myndigheder som f.eks. Sundhedsstyrelsen. Sektorpartnerskabet har formuleret et fælles sæt af retningslinjer for en ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner

Det er således den enkelte uddannelsesinstitution, der foretager en vurdering af, om en konkret undervisningsaktivitet, herunder også eksamen, kan afvikles forsvarligt under hensyntagen til de gældende sektorpartnerskabsretningslinjer, sundhedsfaglige anbefalinger og lokale forhold, herunder også lokaleforhold.

Hvordan ved jeg, om jeg skal møde fysisk op til undervisning?

De videregående uddannelsesinstitutioner er pt. lukket for undervisning, eksaminer mv. Det betyder, at institutionen ikke må modtage elever og studerende, men skal overgå til digital undervisning og eksamen uden fysisk fremmøde.

Det skal i den forbindelse understreges, at nogle personer kan være undtaget kravet om brug af mundbind eller visir.

Som studerende anbefales du, at gå i dialog med din uddannelsesinstitution om, hvordan du kan deltage i de aktiviteter, hvor der ellers henstilles til brug af mundbind eller visir. Som studerende skal du derfor afvente en udmelding fra netop din uddannelsesinstitution for nærmere information om, hvordan du konkret skal forholde dig.

Du kan læse mere om reglerne for afvikling af undervisning og eksamen på de videregående uddannelsesinstitutioner i § 5 og §§ 7-9 i bekendtgørelse nr. 1829 af 7. december 2020 om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner mv. i forbindelse med håndtering af covid-19 (som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1970 af 15. december 2020).

Hvilke tiltag skal institutionerne tage for at forhindre smittespredning med COVID-19?

Uddannelsesinstitutionerne skal sikre, at fysisk fremmøde kan ske forsvarligt uden betydelig risiko for smittespredning og i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Desuden skal du være opmærksom på, at der som led i at inddæmme smittespredningen i Danmark er indført krav om, at studerende, undervisere, ansatte, besøgende og andre, der opholder sig på de videregående uddannelsesinstitutioner skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt indendørs på uddannelsesinstitutionen. Det kan fx være i kantinen, på gangene og på institutionens fællesarealer i øvrigt. Du kan her læse retningslinjerne for en ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner af 5. oktober 2020:

Herudover har Sundhedsstyrelsen udarbejdet anbefalinger håndtering af for COVID-19:

Kan jeg fortsat deltage i planlagte studieture på min uddannelse som led i undervisningen? [Opdateret 21. december]

De videregående uddannelsesinstitutioner er lukket for undervisning, eksaminer mv. Det betyder, at institutionen ikke må modtage elever og studerende, men skal overgå til digital undervisning og eksamen uden fysisk fremmøde. Dette gælder således også faglige arrangementer.

Din uddannelsesinstitution vil orientere dig om, hvad det betyder ift. evt. planlagte studieture som led i din uddannelse, herunder ift. udskydelse eller aflysning af studieture. Din institution vil i den sammenhæng også forholde sig til de enhver tid gældende rejsevejledninger, som fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside. Er du som studerende i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til spørgsmål om en konkret planlagt studietur, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Eksamen

Vil eksamen på min uddannelse blive afviklet som planlagt? [Opdateret 4. november]

Planlægning og afvikling af eksamen på de videregående uddannelser er som udgangspunkt et anliggende for de enkelte uddannelsesinstitutioner. Har du spørgsmål, der relaterer til din kommende eksamen (fx tidspunkt, indhold eller form), skal du derfor tage direkte kontakt til netop din institution.

Hvis den ekstraordinære situation gør, at det ikke er muligt at afvikle eksamen som planlagt, vil din uddannelsesinstitution arbejde for at tilbyde dig en alternativ prøveform (fx en afløsningsopgave eller en eksamination online).

Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at det ikke er muligt at erstatte den aktuelle eksamensform, vil institutionen i stedet tilrettelægge en ekstraordinær eksamen. Din institution vil orientere dig om, hvad der vil være situationen i netop dit tilfælde.

Det bemærkes i den sammenhæng, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen senest ved brev af 9. oktober 2020 har meddelt de videregående uddannelsesinstitutioner, at situationen omkring COVID-19 er så ekstraordinær, at det er vurderingen, at der også i indeværende semester – dvs. til og med udgangen af januar 2021 – lokalt vil kunne planlægges efter såkaldt usædvanlige forhold i forhold til eksamen.

Betyder indførelsen af forsamlingsloft på max 10 personer, at der ikke kan gennemføres fysisk eksamen for flere studerende end 10 ad gangen? [Nyt 4. november]

Nej. De videregående uddannelsesinstitutioner er undtaget fra forsamlingsforbuddet generelt. Undtagelsen gælder aktiviteter, der knytter sig til uddannelsesinstitutionernes kerneopgaver. Eksamen er en del af kerneopgaven for institutionerne og dermed undtaget fra forsamlingsloftet på 10 personer. Spørgsmål om planlægning og afvikling af eksamen på de videregående institutioner er som udgangspunkt et anliggende for den enkelte uddannelsesinstitution, som derfor i lyset af de aktuelle lokale forhold vil tage stilling til, hvordan en eksamen, hvor et fysisk fremmøde er nødvendigt, gennemføres forsvarligt under hensyntagen til lokalernes størrelse, omfanget af studerende samt under overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for afstandskrav og krav til håndhygiejne mv, jf. Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i den sammenhæng ved brev af 9. oktober 2020 meddelt de videregående uddannelsesinstitutioner, at situationen omkring COVID-19 er så ekstraordinær, at det er vurderingen, at der også i indeværende semester – dvs. til og med udgangen af januar 2021 – lokalt vil kunne planlægges efter såkaldt usædvanlige forhold i forhold til eksamen.

Har du spørgsmål, der relaterer til din kommende eksamen (fx tidspunkt, indhold eller form), skal du derfor tage direkte kontakt til netop din institution.

Hvad sker der, hvis jeg som studerende ikke kan gennemføre min uddannelse inden for den maksimale studietid? [Opdateret 4. november]

Hvis den ekstraordinære situation omkring COVID-19 betyder, at det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, skal du have mulighed for at forlænge din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet. Institutionerne vil håndtere dette spørgsmål ved brug af dispensationskompetencen på området.

Har du spørgsmål til muligheden for at søge dispensation fra den maksimale studietid, skal du tage kontakt til din uddannelsesinstitution.

Betyder forårets nedlukning af universiteterne, at afleveringsfristen for mit kandidatspeciale automatisk er blevet udsat?

Der er det enkelte universitet, som godkender opgaveformuleringen for et kandidatspeciale og samtidig fastsætter afleveringsfristen for specialet, jf.§ 27, stk. 7, i bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Det er derfor også universitetet, som vurderer, om der er grundlag for at ændre den fastsatte afleveringsfrist.

Har du som studerende spørgsmål til muligheden for at få udsat din afleveringsfrist, så skal du derfor tage fat i universitet herom.

Praktik

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg som studerende er eller skal i praktik? [Opdateret 21. december]

Er du som studerende ude i et praktikforløb, skal du møde op på dit praktiksted, medmindre praktikstedet oplyser andet, og følge deres anvisninger.

Både offentlige og private arbejdsgivere er opfordret til at sende alle medarbejdere hjem, der ikke varetager kritiske funktioner eller som har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen.

Ved et nødvendigt fysisk fremmøde bør du have skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, efterleve de udmeldte afstandskrav og have fokus på håndhygiejne, rengøring og brug af mundbind eller visir, hvor det er påkrævet.

Det er en konkret vurdering, om de enkelte elementer i uddannelsen fortsat kan gennemføres inden for de gældende retningslinjer. Studerende kan fortsat deltage i praktik og virksomhedsbesøg som en del af uddannelsen, hvis det vurderes forsvarligt af institutionen og af praktikvirksomheden – og naturligvis under forudsætning af, at de sundhedsfaglige retningslinjer efterleves.

Mange studerende er som følge af COVID-19 blevet ramt af afbrudte praktikforløb. Derfor er det vigtigt, at den praktik, der er planlagt, så vidt muligt afvikles.
Hvis din praktik er blevet afbrudt, betyder det som udgangspunkt ikke, at du også bliver forsinket i dit studie. Tag gerne kontakt til din uddannelsesinstitution for at afklare dit studieforløb.


Må studerende gerne deltage i virksomhedspraktik? [Nyt 4. november]

Det er en konkret vurdering på institutionerne om de enkelte elementer i uddannelsen fortsat kan gennemføres inden for de gældende retningslinjer. Således kan studerende fortsat deltage i virksomhedsbesøg som en del af deres undervisning, hvis det vurderes forsvarligt fra institutionen og den modtagende virksomhed – og naturligvis under forudsætning af, at de sundhedsfaglige anbefalinger efterleves.

Hvad gælder i forhold til afvikling af mit praktikforløb som led i uddannelsen? [Opdateret 4. november]

Hvis den ekstraordinære situation omkring COVID-19 gør, at dit praktikforløb bliver afbrudt, vil din institution vurdere, om din praktik kan anses for gennemført med de fastsatte læringsmål på baggrund af den praktik, du allerede har gennemført. Er dette tilfældet, kan du fortsætte din uddannelse som planlagt.

Hvis din praktik ikke kan anses for gennemført, vil din institution vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og orientere dig herom, herunder hvordan disse mangler kan udbedres (fx ved en praktikperiode senere i uddannelsen eller ved andre praksisrettede studieaktiviteter for dig som studerende, så praktikken gennemføres på anden vis i tilknytning til praktikstedet), så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt.

Vi er opmærksomme på, at udfordringer med praktik kan betyde, at du ikke kan afslutte din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid. Er dette tilfældet, betyder den ekstraordinære situation, at du skal have mulighed for at forlænge din studietid, også selvom den fastsatte studietid bliver overskredet.

Hvis din praktikperiode pga. den ekstraordinære situation bliver aflyst, og institutionen ikke kan tilbyde et andet praktikforløb med samme læringsmål, vil institutionen som udgangspunkt tilrettelægge et alternativt forløb, som kan erstatte praktikforløbet. Alternativt kan institutionen beslutte at rykke rundt på rækkefølgen af hhv. praktik og teori, så du kan gennemføre et fag eller forløb, der ligger senere i uddannelsen, med det formål i stedet at skaffe plads til at praktikken på et senere tidspunkt. Betyder den aflyste praktikperiode, at din maksimale studietid overskrides, skal du have mulighed for at forlænge din studietid.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du forholder dig til spørgsmål om din praktikperiode, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Min praktik er blevet afbrudt. Betyder det, at mit studie forlænges, fx så jeg skal tilbage til praktikstedet og gennemføre praktikken på et senere tidspunkt?

Mange studerende er blevet ramt af afbrudte praktikforløb. Derfor er det vigtigt, at den praktik, der er planlagt den kommende tid, så vidt muligt afvikles.

Afbrydelsen af praktik betyder som udgangspunkt ikke, at du som studerende bliver forsinket i dit studie. Mange studerende vil dog opleve en anderledes praktik end planlagt. Og der vil være studerende, der oplever, at praktikforløbet ikke lever op til de forventninger, de nok havde til praktikperioden.

Hvis dit praktikforløb er blevet afbrudt, vil der så vidt muligt blive tilrettelagt andre praksisrettede studieaktiviteter for dig som studerende, så praktikken gennemføres på anden vis i tilknytning til praktikstedet. Uddannelsesinstitutioner, regioner, kommuner og virksomheder arbejder her sammen om at finde gode og fleksible løsninger med fagligheden i fokus.

Nedlukning af institutionerne for studerende med overgang til digital undervisning og eksamen uden fysisk fremmøde kan også betyde, at du kommer til at opleve en anden eksamensform omkring praktikken, end du plejer. Hvis det er tilfældet, vil din uddannelsesinstitution orientere dig herom. Uddannelserne er forskellige, så her vil være forskellige løsninger i spil.

Det er vigtigt, at du som studerende følger anvisningerne fra din uddannelsesinstitution ift. den kommende praktik.

Hvis din afbrudte praktikperiode i yderste konsekvens betyder, at det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den maksimale studietid, skal du have mulighed for at forlænge din studietid, selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til et afbrudt praktikforløb, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Gælder der særlige krav til håndtering af smitterisiko, når man er i praktik?

Når du som studerende er i praktik, er du omfattet af de evt. særlige tiltag og retningslinjer, der måtte være fastsat på det enkelte praktiksted ift. netop her at imødegå smitterisici. Alle praktiksteder skal dog følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og de lokale tiltag skal derfor være i overensstemmelse med disse.

Her kan du læse om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse af smitte med COVID-19:

Skal jeg som studerende på sygeplejerske- eller jordemoderuddannelsen være bekymret for muligheden for at opnå autorisation mv.?

Regioner, kommuner og professionshøjskoler har en særlig opmærksomhed rettet på at få sygeplejerske- og jordemoderstuderende tilbage i den udmeldte praktik, særligt de studerende, der aktuelt er på 6. semester, så det sikres, at uddannelserne leve op til autorisations- og EU-krav på området. I den sammenhæng kan nye, lidt usædvanlige praktikforløb komme på tale, så praktikken kan også her blive anderledes end planlagt.

Hvad gælder ift. studerende som af fx helbredsmæssige grunde, eller pga. nære pårørende har vanskeligt ved at genoptage et praktikforløb?

Der vil være nogle studerende, som af særlige årsager i forhold til smitterisikoen omkring COVID-19 ikke vil kunne gennemføre deres praktik. Denne gruppe studerende er et centralt fokuspunkt for professionshøjskoler, kommuner og regionerne, så også disse studerende opnår den nødvendige læring.

Udlandsophold

Kan jeg tage på et mobilitetsophold i udlandet?  [Opdateret 8. februar 2021]

Indtil 28. februar skærpes rejsevejledningen for hele verden fra at have været ’orange’ (alle unødvendige rejser frarådes) til ’rød’. Det vil sige, at alle rejser til hele verden frarådes.

Du kan læse Udenrigsministeriets rejsevejledninger her:

Skærpelsen sker som led i smittehåndteringen med coronavirus/COVID-19 i Danmark, hvor begrænsning af rejseaktivitet er et væsentligt element i indsatsen for at have kontrol med smittespredningen, samtidig med at mutationer af coronavirus forekommer i flere lande.
 
Skærpelsen af rejsevejledningerne betyder, at også studieophold og uddannelsespraktik, som ellers er anset som nødvendige rejser, i udgangspunktet frarådes. Den globale, røde rejsevejledning gælder på nuværende tidspunkt frem til og med den 28. februar 2021. Perioden vil dog kunne forlænges.

Enkelte praktikophold kan dog i visse tilfælde sidestilles undtagelsen ’har arbejde i udlandet’. I de tilfælde vil praktikophold således kunne påbegyndes, såfremt det i øvrigt vurderes forsvarligt. Hvorvidt et praktikophold kvalificerer sig hertil, er op til det enkelte praktiksted, institution og studerende i samråd at vurdere. Der bør her tages højde for faktorer som bl.a., hvor længe opholdet forventes at vare og konkret risikovurdering samt evt. om der er mulighed for at påbegynde praktikopholdet virtuelt.

Hvis du vælger at tage på et mobilitetsophold i et land, hvortil alle rejser frarådes (rød kategori), bør du altid søge opdateret information om de enkelte lande på de danske ambassaders hjemmesider. Det kan være information om indrejserestriktioner og andre tiltag fra de lokale myndigheder for at bremse udbredelsen af smitten. Du bør også foretage en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i samråd med din uddannelsesinstitution og dit praktiksted. Det omfatter bl.a. overvejelser om assistance til hjemrejse i tilfælde af akut sygdom i en situation, hvor den lokale behandlingskapacitet kommer under alvorligt pres. Da alle rejser frarådes (rød kategori), er det vigtigt, at du sikrer dig, at du har en forsikring, der dækker rejsen. Det anbefales derfor kraftigt, at du forud for rejsen tager kontakt til forsikringsselskabet, som også vil kunne rådgive om assistance i tilfælde af akut hjemrejse.
 
Ved hjemrejse opfordres alle rejsende til at tage en kviktest umiddelbart ved ankomst til Danmark. Samtidig opfordres alle indrejsende kraftigt til at selvisolere sig i 10 dage, som kan afbrydes af at negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse. Rejsende skal følge myndighedernes anbefalinger ift. smitteforebyggende adfærd. Dvs. at bruge mundbind i offentlig transport samt følge anbefalinger om afstand samt hygiejne mv.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er studerende eller ansat på en uddannelsesinstitution og befinder mig i udlandet?

Først og fremmest skal du tage fat i din uddannelsesinstitution.

Der er ikke et entydigt svar, da det i høj grad afhænger af din konkrete situation. Derfor anbefaler vi, at du bl.a. overvejer følgende:

  • Hvor længe forudsættes dit ophold at vare? Jo længere dit ophold er forudsat til at vare, desto mere taler det for, at du kan blive.
  • Kan du deltage i undervisningen, dér hvor du opholder dig?
  • Er der lokale tiltag som umuliggør, at du kan blive (fx ophævelse af visum)?
  • Hvordan er kvaliteten af det lokale sundhedssystem?

Du kan løbende holde dig opdateret via Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Hvad sker der med min uddannelse, hvis jeg afbryder mit studieophold i udlandet?

Du skal tage kontakt til din uddannelsesinstitution, når du er kommet tilbage til Danmark. Institutionen vil her vurdere, hvad der kan gøres for, at dit ophold i udlandet kan føre til merit i din uddannelse. Måske kan du færdiggøre resten af faget/uddannelsesforløbet i Danmark på enten din egen institution eller en anden institution.

Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at der ikke kan findes alternativer, vil institutionen tage stilling til, om du kan få annulleret faget i dit studieprogram. Hvis afbrydelsen af studieopholdet i udlandet fører til en forlængelse af din studietid, vil institutionen tage stilling til, om du kan få dispensation fra den maksimale studietid, dvs. fristen for hvornår du senest skal have gennemført din uddannelse.

Vi anbefaler, at du følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Rejsevejledningerne indeholder bl.a. information om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem til Danmark efter en udlandsrejse.

Trivsel [Nyt 21. december]

Hvordan kan man styrke trivslen, når man igen skal studere hjemmefra og ikke kan ses med sine kammerater?

Uddannelses- og forskningsministeren og kulturministeren afholdt d. 26. november 2020 et topmøde om unges trivsel under COVID-19 med deltagelse af en bred kreds af interessenter, organisationer, unge og eksperter, der til dagligt beskæftiger sig med unge.

Det kom der en masse inspirerende og stærke idéer ud af, og disse input vil blive samlet og offentliggjort på www.ufm.dk, så alle, der har lyst, kan blive inspireret og være med til at føre idéerne ud i livet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har også lanceret en julekalender på ministeriets Facebook og Instagramprofil, hvor en række af idéerne fra mødet bliver præsenteret hver dag frem mod jul.

Hold fast i at gøre noget aktivt, meningsfuldt og sammen i det omfang, det kan lade sig gøre med de gode og nye idéer som fællesspisning hver for sig, virtuelt morgen-check-in og gåture med en varm kop kaffe.

Sociale og faglige arrangementer [Opdateret 21. december]

Vil der fortsat blive holdt sociale arrangementer som fx fester og fredagsbarer i regi af uddannelsesinstitutionerne? [Opdateret 14. januar 2021]

De videregående uddannelsesinstitutioner er lukket for undervisning, eksaminer mv. Det betyder, at institutionerne ikke må modtage elever og studerende, men skal overgå til digital undervisning og eksamen uden fysisk fremmøde. Det vil derfor ikke være muligt at mødes på uddannelsesinstitutionerne.

Det er fortsat også anbefalingen, at sociale arrangementer ikke afholdes frem til og med den 28. februar 2021. Anbefalingen gælder alle arrangementer, som primært har et socialt formål, både dem der holdes på og uden for uddannelsesinstitutionens matrikel og dem, der arrangeres af institutionen selv og af elever m.fl. Din uddannelsesinstitution vil orientere dig om, hvad det betyder ift. evt. planlagte sociale arrangementer som led i din uddannelse, herunder ift. udskydelse eller aflysning af arrangementer.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til spørgsmål om et konkret planlagt arrangement, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Bliver efteruddannelseskurser om aftenen aflyst? [Opdateret 14. januar 2021]

De videregående uddannelsesinstitutioner er pt. lukket for undervisning, eksaminer mv. Det betyder, at institutionen ikke må modtage elever og studerende, men skal overgå til digital undervisning og eksamen uden fysisk fremmøde.

Efter - og videreuddannelsesaktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner skal overgå til digitale formater. Det samme gælder for almindelig undervisning på ordinære uddannelser.

Kan de studerende så heller ikke være sammen socialt på campus efter undervisningen? [Opdateret 14. januar 2021]

Det vil ikke være muligt at mødes på uddannelsesinstitutionerne. Som udgangspunkt kan institutionerne pt. ikke modtage elever og studerende, da al undervisningsaktivitet overgår til digitale formater uden fremmøde på de videregående uddannelser. Hertil er der kun få undtagelser. Uddannelsesinstitutionen kan tillade fysisk fremmøde i forbindelse med eksamen, hvis en omlægning til digital eksamen ikke er praktisk mulig, eller hvis det i andre helt særlige tilfælde vurderes nødvendigt, f.eks. ved laboratorie-, klinik og værkstedsundervisning, prøvesale mv.

Må de studerende arrangere debat- og valgarrangementer? [Opdateret 14. januar 2021]

Det vil ikke være muligt at mødes på uddannelsesinstitutionerne. Som udgangspunkt kan institutionerne pt. ikke modtage elever og studerende, da al undervisningsaktivitet overgår til digitale formater uden fremmøde på de videregående uddannelser. Hertil er der kun få undtagelser. Uddannelsesinstitutionen kan tillade fysisk fremmøde i forbindelse med eksamen, hvis en omlægning til digital eksamen ikke er praktisk mulig, eller hvis det i andre helt særlige tilfælde vurderes nødvendigt, f.eks. ved laboratorie-, klinik og værkstedsundervisning, prøvesale mv.

Hvor mange må de studerende samles med socialt uden for uddannelsesinstitutionen?

Med forlængelse af de nationale tiltag, gældende frem til d. 28. februar 2021, anbefales det:

  • at der max forsamles 10 personer i private hjem
  • at man max har social kontakt med 10 forskellige personer (ud over husstand/studie/arbejde/fritidsaktivitet).

Udenlandske studerende

Kan jeg (som udenlandsk studerende indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution) komme ind i Danmark? [Opdateret 8. februar 2021]

Internationale studerende med bopæl i Danmark

Hvis du har bopæl i Danmark, dvs. har folkeregisteradresse i Danmark, kan du rejse ind i Danmark uanset om din uddannelsesinstitution er åben.

Hvis du rejser til Danmark med fly, skal du være opmærksom på, at du skal kunne vise en negativ COVID-19-test, der er taget senest 24 timer før indrejsen. Kravet gælder foreløbigt til og med den 7. februar 2021.

Vi anbefaler, at du følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Rejsevejledningerne indeholder bl.a. information om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem til Danmark efter en udlandsrejse.

Internationale studerende med studenteropholdstilladelse

Hvis du har en gyldig studenteropholdstilladelse kan du rejse ind i Danmark uanset om din uddannelsesinstitution er åben. Det fremgår af din opholdstilladelse, hvornår du må rejse ind i Danmark.

Når du rejser ind i Danmark, skal du kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er taget senest 24 timer før indrejsen. Kravet gælder foreløbigt til og med den 28. februar 2021.

Du bør orientere dig om de aktuelle betingelser for indrejse, og hvilken dokumentation du skal have med.

Internationale studerende i øvrigt

For udenlandske statsborgere, der ikke har bopæl i Danmark og som ikke har et gyldigt opholdsgrundlag, er det en betingelser, at de har et anerkendelsesværdig formål ved indrejse i Danmark.

Foreløbigt til og med den 28. februar 2021 betragtes det ikke i sig selv om som et anerkendelsesværdig formål ved indrejse at være studerende. Studerende med bopæl i udlandet, der opfylder et af de øvrige anerkendelsesværdige formål (f.eks. har arbejde i Danmark), vil fortsat have mulighed for at rejse ind i landet.

Se mere om anerkendelsesværdige formål ved indrejse:

Bemærk, at der gælder særlige regler om anerkendelsesværdige formål for rejsende fra Storbritannien og Sydafrika.

Særligt for personer med bopæl i grænselandet

Hvis du bor i grænselandet, dvs. Slesvig-Holsten, Sydsverige og Västsverige, kan du rejse ind i Danmark, hvis du kan vise en negativ COVID-19 test, der er taget senest 24 timer før indrejsetidspunktet.

Hvis du bor i grænselandet, og har et anerkendelsesværdigt formål ved indrejse i Danmark (f.eks. har arbejde i Danmark), kan du rejse ind i Danmark, hvis du kan vise en negativ COVID-19 test, der er taget højst syv dage før indrejsetidspunktet. Foreløbigt til og med den 28. februar 2021 betragtes det ikke i sig selv som et anerkendelsesværdigt formål ved indrejse at være studerende.

Se mere information for personer med bopæl i grænselandet:

Generelt om indrejse

Du skal være opmærksom på, at de danske myndigheder ikke udsteder forhåndsgodkendelser. Det vil til enhver tid være politiet, der udfører grænsekontrollen, der træffer den endelige afgørelsen om, hvorvidt en person tillades indrejse i Danmark eller ej.

Hvornår må jeg rejse ind i Danmark? [Opdateret 12. januar 2021]

Hvis du har en gyldig studenteropholdstilladelse, kan du rejse ind i Danmark uanset om din uddannelsesinstitution er åben. Det fremgår af din opholdstilladelse, hvornår du må rejse ind i Danmark.

Vi anbefaler, at du orienterer dig om, hvilke regler der gælder for din indrejse på Coronasmitte.dk.

Skal jeg i karantæne eller testes for COVID-19, når jeg ankommer til Danmark? [Opdateret 8. februar 2021]

Alle indrejsende opfordres til at tage en kviktest umiddelbart, når de ankommer til Danmark ved at benytte sig af de gratis kviktestfaciliteter, som stilles til rådighed ved indrejse.

Sundhedsmyndighederne anbefaler desuden, at du går i selvisolation i 10 dage. Din selvisolation kan afbrydes ved et negativt svar på en COVID-19-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter din indrejse.

Hvis du rejser til Danmark med fly, skal du være opmærksom på, at du skal kunne vise en negativ COVID-19-test, der er taget senest 24 timer før indrejsen. Kravet gælder foreløbigt til og med den 28. februar 2021. Derudover anbefales kviktest ved ankomst og 10 dages selvisolation, der kan afbrydes ved negativt svar på en COVID-19 test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Bemærk, at studerende, der ikke har bopæl (dvs. folkeregisteradresse) i Danmark, skal kunne vise en negativ COVID-19-test taget højest 24 timer inden indrejsen uanset, om de ankommer til Danmark med fly eller på anden vis. Kravet gælder foreløbigt til og med den 28. februar 2021. Derudover anbefales kviktest ved ankomst og 10 dages selvisolation, der kan afbrydes ved negativt svar på en COVID-19-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Udenlandske studerende i Danmark: Hvem skal jeg kontakte ved spørgsmål om min uddannelse, hvis jeg afbryder mit studieophold i Danmark?

Du skal tage kontakt til den uddannelsesinstitution i dit hjemland, hvor du er indskrevet med henblik på, at institutionen kan vurdere, hvad der kan gøres for, at dit studieophold i Danmark kan indgå i dit studieprogram. Det er således din egen uddannelsesinstitution, som vil hjælpe dig med spørgsmål om betydningen for din fortsatte uddannelse i dit hjemland.

Selvbetalende udenlandske studerende i Danmark: Hvilken betydning har det for min studieopholdstilladelse i Danmark, hvis min undervisning og eksamen bliver udskudt?

Hvis undervisningen eller eksamen bliver udskudt til et senere tidspunkt, hvor din studieopholdstilladelse som udenlandsk studerendes er udløbet, skal du rette henvendelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration for yderligere oplysninger om mulighederne for at forlænge din opholdstilladelse:

Links til andre relevante spørgsmål-svar om:

For seneste nyt om COVID-19 i Danmark henvises til myndighedernes fælles hjemmeside Coronasmitte.dk:

Siden vil løbende blive opdateret.

Senest opdateret 04. marts 2021