Gå til indhold

Spørgsmål og svar til studerende

Få svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål hér:

NYT - 19. november 2020

De lokale restriktioner i Nordjylland lempes. Det betyder, at studerende på de videregående uddannelser igen kan møde op på deres uddannelsessted fra mandag den 23. november.

23. oktober 2020

Regeringen har besluttet at forlænge de nuværende COVID-19-tiltag samt indføre en række nye tiltag for at minimere risikoen for yderligere smittespredning. Fra torsdag den 29. oktober bliver der indført krav om delvist brug af mundbind på alle uddannelsesinstitutioner. Det bliver desuden anbefalet, at studieture og arrangementer, der primært har et socialt formål, aflyses.

Læs om de nye restriktioners betydning på de videregående uddannelser, inkl. spørgsmål-svar om bl.a. brug af mundbind:


7. oktober 2020

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i tæt dialog med sundhedsmyndighederne præciseret retningslinjerne for håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser.

Mundbind [Nyt 4. november]

I hvilke situationer gælder kravet om mundbind/visir for studerende på de videregående uddannelser?

Studerende på videregående uddannelser skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen. Det kan fx være i kantinen, på gangene og på institutionens fællesarealer i øvrigt. 

Kravet gælder ikke, når studerende deltager i undervisning og uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, klinik og laboratorier mv. For undervisningsaktiviteter på de videregående uddannelser gælder det som udgangspunkt, at der skal holdes 1 meters afstand. 

Kravet om mundbind eller visir gælder heller ikke, når de studerende eksempelvis sidder ned på læsesale, spiser i kantinen eller laver gruppearbejde i et gruppelokale eller tilsvarende rammer, idet det forudsættes, at de også her kan holde afstand. Men mundbindet eller visiret skal på, når man går til og fra sin plads på læsesalen, i kantinen, mv.

Skal studerende så aldrig have mundbind eller visir på, når de modtager undervisning? 

Institutionerne kan stille krav om mundbind eller visir som et supplement i forbindelse med undervisningssituationer, hvor den generelle anbefaling om 1 meters afstand ikke kan overholdes, f.eks. ved simulationsundervisning. Der er allerede fastlagt retningslinjer for sådanne situationer, og de gælder fortsat.

Det skal dog understreges, at nogle mennesker kan være undtaget fra sundhedsmyndighedernes anbefalinger og krav om brug af mundbind generelt. Som studerende anbefales du, at gå i dialog med din uddannelsesinstitution om, hvordan du kan deltage i de aktiviteter, hvor der ellers henstilles til brug af mundbind eller visir.

For yderligere information om undtagelser fra anbefalinger og krav om brug af mundbind eller visir, henvises til Sundhedsstyrelsens publikation ’Brug af mundbind i det offentlige rum: dokumentation og anbefalinger’, sektion 7.2.:

Skal de studerende så have mundbind eller visir på, når de sidder ned på fællesarealer?

Kravet gælder, når de studerende, ansatte eller andre, der opholder sig på de videregående uddannelser befinder sig på fællesarealer (uden for undervisningslokalerne). Derfor skal man som udgangspunkt have mundbind eller visir på, når man sætter sig ned på bænke eller sofaer i fællesarealerne uden for undervisningslokalerne. Kravet gælder dog ikke på institutionernes udendørsarealer.

I de tilfælde, hvor rammerne tillader god plads til at holde afstand, og det er en klart afmærket zone, hvor man sidder ned – f.eks. en opstilling af sofaer/borde på fællesarealer – kan institutionerne vælge at indrette en mundbindfri-zone, når man sidder ned. Det svarer til, at en del af fællesarealet bliver defineret som et studiegrupperum til faglige aktiviteter. Det forudsættes, at området primært bruges til faglige formål.

Hvem er omfattet af at skulle bære mundbind eller visir på uddannelsesinstitutionen?

Enhver, der opholder sig på uddannelsesinstitutionen, er omfattet af de skærpede restriktioner. Både medarbejdere, studerende såvel som andre, der skulle opholde sig på uddannelsesinstitutionen skal derfor bære mundbind eller visir på uddannelsesinstitutionens indendørsarealer under de beskrevne rammer.

Alt personale på de videregående uddannelsesinstitutioner har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på de videregående uddannelsesinstitutioner. Retten til at bære mundbind/visir gælder også i situationer, hvor det ikke er et krav.

Hvem kan undtages fra kravet om brug af mundbind eller visir på uddannelsesinstitutionen?

Et mundbind og visir må ikke føre til betydeligt ubehag. Der vil f.eks. være nogen, der oplever, at mundbindet forværrer allergi, giver eksem eller forværrer anden hudsygdom, der gør, at de ikke har mulighed for at bruge mundbind eller visir. Der kan være mange individuelle og personlige årsager til, at man ikke kan bruge et mundbind eller visir, og du skal aftale med din uddannelsesinstitution, hvordan du kan deltage i de aktiviteter, hvor der ellers påkræves brug af mundbind eller visir. 

For yderligere information om undtagelser fra anbefalinger og krav om brug af mundbind eller visir, henvises til Sundhedsstyrelsens publikation ’Brug af mundbind i det offentlige rum: dokumentation og anbefalinger’, sektion 7.2. 

Gælder kravet om delvist brug af mundbind eller visir også for udendørsarealer? 

Kravet om delvist brug af mundbind eller visir gælder kun på uddannelsesinstitutionens indendørsarealer.

Kan studerende få gratis mundbind ude på institutionerne, når det nu bliver et krav?

Økonomisk udsatte borgere kan henvende sig til kommunen for at få udleveret gratis mundbind. Afhængigt af den studerendes økonomiske omstændigheder kan man eventuelt være omfattet.

Undervisning og studieaktivitet

Hvordan ved jeg, om jeg skal møde fysisk op til undervisning? [Opdateret 4. november]

De videregående uddannelsesinstitutioner er genåbnet pr. 1. august 2020, jf. bekendtgørelse af 29. juni 2020 om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19) ("genåbningsbekendtgørelsen"). Det fremgår af bekendtgørelsens § 4, stk. 2, at genåbningen af uddannelsesinstitutionerne sker under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelsen af covid-19 og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Overordnet kan det oplyses, at aktiviteter, der falder ind under institutionens almindelige drift og opgavevaretagelse, kan gennemføres, hvis institutionens ledelse finder en gennemførelse forsvarlig under hensyntagen til de lokale fysiske forhold, herunder lokalerne, forsamlingernes størrelser, sundhedsmyndighedernes retningslinjer for afstandskrav og krav til håndhygiejne m.v. Genåbnede aktiviteter skal gennemføres i overensstemmelse med retningslinjer af 5. oktober 2020 for en ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner”.

Desuden skal du være opmærksom på, at der som led i at inddæmme smittespredningen i Danmark er indført krav om, at studerende, ansatte og andre, der opholder sig på de videregående uddannelsesinstitutioner skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt indendørs på uddannelsesinstitutionen. Det kan fx være i kantinen, på gangene og på institutionens fællesarealer i øvrigt.

Det er vigtigt, at du som studerende holder en tæt kontakt til din uddannelsesinstitution, så du får besked, hvis der indføres nye tiltag for at forebygge smittespredning.

Hvilke tiltag skal institutionerne tage for at forhindre smittespredning med COVID-19? [Opdateret 4. november]

Uddannelsesinstitutionerne skal sikre, at fysisk fremmøde kan ske forsvarligt uden betydelig risiko for smittespredning og i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Desuden skal du være opmærksom på, at der som led i at inddæmme smittespredningen i Danmark er indført krav om, at studerende, ansatte og andre, der opholder sig på de videregående uddannelsesinstitutioner skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt indendørs på uddannelsesinstitutionen. Det kan fx være i kantinen, på gangene og på institutionens fællesarealer i øvrigt.

Du kan her læse retningslinjerne for en ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner:

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

Er de videregående uddannelsesinstitutioner åbnet for gennemførelse af undervisning ved fysisk fremmøde? [Opdateret 4. november]

Ja, alle de videregående uddannelsesinstitutioner, der i en periode har været helt eller delvist lukket for fysisk modtagelse af elever og studerende af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19, er genåbnet pr. 1. august 2020.

Det forudsættes fortsat, at personer med symptomer på eller bekræftet COVID-19 ikke møder op.

Gennemførslen af undervisningsaktiviteter sker under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelsen af COVID-19 og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom. Du kan læse mere om retningslinjerne for en ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner her:

Du skal være opmærksom på, at der er indført krav om, at studerende, ansatte og andre, der opholder sig på de videregående uddannelsesinstitutioner, skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt indendørs på uddannelsesinstitutionen. Det kan fx være i kantinen, på gangene og på institutionens fællesarealer i øvrigt

Skal jeg fortsat deltage i planlagte studieture på min uddannelse som led i undervisningen? [Opdateret 4. november]

Det anbefales som led i indsatsen for at inddæmme smittespredningen i Danmark, at faglige og sociale arrangementer med overnatning som fx studieture ikke afholdes frem til og med d. 2. januar 2021. Arrangementer med primært fagligt formål og overnatning kan dog undtagelsesvist finde sted, hvis det sker for arrangørerne vante ramme, og hvis arrangørerne kan sikre, at arrangementer opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det anbefales i øvrigt, at arrangementer, der primært har et fagligt formål afholdes i almindelig dagstid.

Din uddannelsesinstitution vil orientere dig om, hvad det betyder ift. evt. planlagte studieture som led i din uddannelse, herunder ift. udskydelse eller aflysning af studieture. Din institution vil i den sammenhæng også forholde sig til de enhver tid gældende rejsevejledninger, som fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside. Er du som studerende i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til spørgsmål om en konkret planlagt studietur, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Eksamen

Vil eksamen på min uddannelse blive afviklet som planlagt? [Opdateret 4. november]

Planlægning og afvikling af eksamen på de videregående uddannelser er som udgangspunkt et anliggende for de enkelte uddannelsesinstitutioner. Har du spørgsmål, der relaterer til din kommende eksamen (fx tidspunkt, indhold eller form), skal du derfor tage direkte kontakt til netop din institution.

Hvis den ekstraordinære situation gør, at det ikke er muligt at afvikle eksamen som planlagt, vil din uddannelsesinstitution arbejde for at tilbyde dig en alternativ prøveform (fx en afløsningsopgave eller en eksamination online).

Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at det ikke er muligt at erstatte den aktuelle eksamensform, vil institutionen i stedet tilrettelægge en ekstraordinær eksamen. Din institution vil orientere dig om, hvad der vil være situationen i netop dit tilfælde.

Det bemærkes i den sammenhæng, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen senest ved brev af 9. oktober 2020 har meddelt de videregående uddannelsesinstitutioner, at situationen omkring COVID-19 er så ekstraordinær, at det er vurderingen, at der også i indeværende semester – dvs. til og med udgangen af januar 2020 – lokalt vil kunne planlægges efter såkaldt usædvanlige forhold i forhold til eksamen.

Betyder indførelsen af det nye forsamlingsloft på max 10 personer, at der ikke kan gennemføres fysisk eksamen for flere studerende end 10 ad gangen? [Nyt 4. november]

Nej. De videregående uddannelsesinstitutioner er undtaget fra forsamlingsforbuddet generelt. Undtagelsen gælder aktiviteter, der knytter sig til uddannelsesinstitutionernes kerneopgaver. Eksamen er en del af kerneopgaven for institutionerne og dermed undtaget fra forsamlingsloftet på 10 personer. Spørgsmål om planlægning og afvikling af eksamen på de videregående institutioner er som udgangspunkt et anliggende for den enkelte uddannelsesinstitution, som derfor i lyset af de aktuelle lokale forhold vil tage stilling til, hvordan eksamen her gennemføres forsvarligt under hensyntagen til lokalernes størrelse, omfanget af studerende samt under overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for afstandskrav og krav til håndhygiejne mv, jf. Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i den sammenhæng ved brev af 9. oktober 2020 meddelt de videregående uddannelsesinstitutioner, at situationen omkring COVID-19 er så ekstraordinær, at det er vurderingen, at der også i indeværende semester – dvs. til og med udgangen af januar 2020 – lokalt vil kunne planlægges efter såkaldt usædvanlige forhold i forhold til eksamen.

Har du spørgsmål, der relaterer til din kommende eksamen (fx tidspunkt, indhold eller form), skal du derfor tage direkte kontakt til netop din institution.

Hvad sker der, hvis jeg som studerende ikke kan gennemføre min uddannelse inden for den maksimale studietid? [Opdateret 4. november]

Hvis den ekstraordinære situation omkring COVID-19 betyder, at det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, skal du have mulighed for at forlænge din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet. Institutionerne vil håndtere dette spørgsmål ved brug af dispensationskompetencen på området.

Har du spørgsmål til muligheden for at søge dispensation fra den maksimale studietid, skal du tage kontakt til din uddannelsesinstitution.

Betyder forårets nedlukning af universiteterne, at afleveringsfristen for mit kandidatspeciale automatisk er blevet udsat?

Der er det enkelte universitet, som godkender opgaveformuleringen for et kandidatspeciale og samtidig fastsætter afleveringsfristen for specialet, jf.§ 27, stk. 7, i bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Det er derfor også universitetet, som vurderer, om der er grundlag for at ændre den fastsatte afleveringsfrist.

Har du som studerende spørgsmål til muligheden for at få udsat din afleveringsfrist, så skal du derfor tage fat i universitet herom.

Praktik

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg som studerende er eller skal i praktik? [Opdateret 4. november]

Er du som studerende ude i et praktikforløb, skal du møde op på dit praktiksted, medmindre praktikstedet oplyser andet, og følge deres anvisninger.

Det er en konkret vurdering, om de enkelte elementer i uddannelsen fortsat kan gennemføres inden for de gældende retningslinjer. Studerende kan fortsat deltage i praktik og virksomhedsbesøg som en del af uddannelsen, hvis det vurderes forsvarligt af institutionen og af praktikvirksomheden – og naturligvis under forudsætning af, at de sundhedsfaglige retningslinjer efterleves.

Mange studerende er som følge af COVID-19 blevet ramt af afbrudte praktikforløb. Derfor er det vigtigt, at den praktik, der er planlagt, så vidt muligt afvikles.

Hvis din praktik er blevet afbrudt, betyder det som udgangspunkt ikke, at du også bliver forsinket i dit studie. Tag gerne kontakt til din uddannelsesinstitution for at afklare dit studieforløb.

Må studerende gerne deltage i virksomhedspraktik? [Nyt 4. november]

Det er en konkret vurdering på institutionerne om de enkelte elementer i uddannelsen fortsat kan gennemføres inden for de gældende retningslinjer. Således kan studerende fortsat deltage i virksomhedsbesøg som en del af deres undervisning, hvis det vurderes forsvarligt fra institutionen og den modtagende virksomhed – og naturligvis under forudsætning af, at de sundhedsfaglige anbefalinger efterleves.

Hvad gælder i forhold til afvikling af mit praktikforløb som led i uddannelsen? [Opdateret 4. november]

Hvis den ekstraordinære situation omkring COVID-19 gør, at dit praktikforløb bliver afbrudt, vil din institution vurdere, om din praktik kan anses for gennemført med de fastsatte læringsmål på baggrund af den praktik, du allerede har gennemført. Er dette tilfældet, kan du fortsætte din uddannelse som planlagt.

Hvis din praktik ikke kan anses for gennemført, vil din institution vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og orientere dig herom, herunder hvordan disse mangler kan udbedres (fx ved en praktikperiode senere i uddannelsen eller ved andre praksisrettede studieaktiviteter for dig som studerende, så praktikken gennemføres på anden vis i tilknytning til praktikstedet), så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt.

Vi er opmærksomme på, at udfordringer med praktik kan betyde, at du ikke kan afslutte din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid. Er dette tilfældet, betyder den ekstraordinære situation, at du skal have mulighed for at forlænge din studietid, også selvom den fastsatte studietid bliver overskredet.

Hvis din praktikperiode pga. den ekstraordinære situation bliver aflyst, og institutionen ikke kan tilbyde et andet praktikforløb med samme læringsmål, vil institutionen som udgangspunkt tilrettelægge et alternativt forløb, som kan erstatte praktikforløbet. Alternativt kan institutionen beslutte at rykke rundt på rækkefølgen af hhv. praktik og teori, så du kan gennemføre et fag eller forløb, der ligger senere i uddannelsen, med det formål i stedet at skaffe plads til at praktikken på et senere tidspunkt. Betyder den aflyste praktikperiode, at din maksimale studietid overskrides, skal du have mulighed for at forlænge din studietid.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du forholder dig til spørgsmål om din praktikperiode, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Min praktik er blevet afbrudt. Betyder det, at mit studie forlænges, fx så jeg skal tilbage til praktikstedet og gennemføre praktikken på et senere tidspunkt?

Mange studerende er blevet ramt af afbrudte praktikforløb. Derfor er det vigtigt, at den praktik, der er planlagt den kommende tid, så vidt muligt afvikles.

Afbrydelsen af praktik betyder som udgangspunkt ikke, at du som studerende bliver forsinket i dit studie. Mange studerende vil dog opleve en anderledes praktik end planlagt. Og der vil være studerende, der oplever, at praktikforløbet ikke lever op til de forventninger, de nok havde til praktikperioden.

Hvis dit praktikforløb er blevet afbrudt, vil der så vidt muligt blive tilrettelagt andre praksisrettede studieaktiviteter for dig som studerende, så praktikken gennemføres på anden vis i tilknytning til praktikstedet. Uddannelsesinstitutioner, regioner, kommuner og virksomheder arbejder her sammen om at finde gode og fleksible løsninger med fagligheden i fokus.

Forårets nedlukning af institutionerne kan også betyde, at du kommer til at opleve en anden eksamensform omkring praktikken, end du plejer. Hvis det er tilfældet, vil din uddannelsesinstitution orientere dig herom. Uddannelserne er forskellige, så her vil være forskellige løsninger i spil.

Det er vigtigt, at du som studerende følger anvisningerne fra din uddannelsesinstitution ift. den kommende praktik.

Hvis din afbrudte praktikperiode i yderste konsekvens betyder, at det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den maksimale studietid, skal du have mulighed for at forlænge din studietid, selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til et afbrudt praktikforløb, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Gælder der særlige krav til håndtering af smitterisiko, når man er i praktik?

Når du som studerende er i praktik, er du omfattet af de evt. særlige tiltag og retningslinjer, der måtte være fastsat på det enkelte praktiksted ift. netop her at imødegå smitterisici. Alle praktiksteder skal dog følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og de lokale tiltag skal derfor være i overensstemmelse med disse.

Her kan du læse om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse af smitte med COVID-19:

Skal jeg som studerende på sygeplejerske- eller jordemoderuddannelsen være bekymret for muligheden for at opnå autorisation mv.?

Regioner, kommuner og professionshøjskoler har en særlig opmærksomhed rettet på at få sygeplejerske- og jordemoderstuderende tilbage i den udmeldte praktik, særligt de studerende, der aktuelt er på 6. semester, så det sikres, at uddannelserne leve op til autorisations- og EU-krav på området. I den sammenhæng kan nye, lidt usædvanlige praktikforløb komme på tale, så praktikken kan også her blive anderledes end planlagt.

Hvad gælder ift. studerende som af fx helbredsmæssige grunde, eller pga. nære pårørende har vanskeligt ved at genoptage et praktikforløb?

Der vil være nogle studerende, som af særlige årsager i forhold til smitterisikoen omkring COVID-19 ikke vil kunne gennemføre deres praktik. Denne gruppe studerende er et centralt fokuspunkt for professionshøjskoler, kommuner og regionerne, så også disse studerende opnår den nødvendige læring.

Udlandsophold 

Kan jeg tage på et mobilitetsophold i udlandet?

Som udgangspunkt bør du orientere dig i Udenrigsministeriets rejsevejledning for det pågældende land. Du kan læse Udenrigsministeriets rejsevejledninger her:

Bemærk, at der kan være andre årsager end COVID-19-pandemien til, at Udenrigsministeriet fraråder alle rejser eller alle ikke-nødvendige rejser til et land.

Turistrejser anses for at være ikke-nødvendige rejser. Mobilitetsophold kan derimod anses for at være nødvendige rejser, hvorfor du som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation, såfremt din afsendende samt modtagende uddannelsesinstitution tillader det.

Det er op til den enkelte studerende i samråd med sin uddannelsesinstitution at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis I vurderer, at dit mobilitetsophold er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at du også foretager en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i samråd med din uddannelsesinstitution. Det omfatter bl.a. overvejelser om assistance til hjemrejse i tilfælde af en alarmerende stigning i kontaktsmitte/smittetryk og/eller hvis den lokale behandlingskapacitet kommer under alvorligt pres.

Du bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at du bliver smittet med coronavirus i udlandet. Du bør derfor følge Udenrigsministeriets rejseråd, som du kan læse her:

Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, er det vigtigt, at du har en forsikring, der dækker. Det anbefales, at du forud for rejsen tager kontakt til forsikringsselskabet, som også vil kunne rådgive om assistance i tilfælde af akut hjemrejse.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er studerende eller ansat på en uddannelsesinstitution og befinder mig i udlandet?

Først og fremmest skal du tage fat i din uddannelsesinstitution.

Der er ikke et entydigt svar, da det i høj grad afhænger af din konkrete situation. Derfor anbefaler vi, at du bl.a. overvejer følgende:

  • Hvor længe forudsættes dit ophold at vare? Jo længere dit ophold er forudsat til at vare, desto mere taler det for, at du kan blive.
  • Kan du deltage i undervisningen, dér hvor du opholder dig?
  • Er der lokale tiltag som umuliggør, at du kan blive (fx ophævelse af visum)?
  • Hvordan er kvaliteten af det lokale sundhedssystem?

Du kan løbende holde dig opdateret via Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Hvad sker der med min uddannelse, hvis jeg afbryder mit studieophold i udlandet?

Du skal tage kontakt til din uddannelsesinstitution, når du er kommet tilbage til Danmark. Institutionen vil her vurdere, hvad der kan gøres for, at dit ophold i udlandet kan føre til merit i din uddannelse. Måske kan du færdiggøre resten af faget/uddannelsesforløbet i Danmark på enten din egen institution eller en anden institution.

Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at der ikke kan findes alternativer, vil institutionen tage stilling til, om du kan få annulleret faget i dit studieprogram. Hvis afbrydelsen af studieopholdet i udlandet fører til en forlængelse af din studietid, vil institutionen tage stilling til, om du kan få dispensation fra den maksimale studietid, dvs. fristen for hvornår du senest skal have gennemført din uddannelse.

Sociale og arrangementer [Nyt 4. november]

Vil der fortsat blive holdt sociale arrangementer som fx fester og fredagsbarer i regi af uddannelsesinstitutionerne?

Det anbefales, at sociale arrangementer ikke afholdes frem til og med den 2. januar 2021. Anbefalingen gælder alle arrangementer, som primært har et socialt formål, både dem der holdes på og uden for uddannelsesinstitutionens matrikel og dem, der arrangeres af institutionen selv og af elever m.fl. Din uddannelsesinstitution vil orientere dig om, hvad det betyder ift. evt. planlagte sociale arrangementer som led i din uddannelse, herunder ift. udskydelse eller aflysning af arrangementer.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til spørgsmål om et konkret planlagt socialt arrangement, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Hvad skal aflyses på de videregående uddannelser og hvor længe?

Det anbefales, at arrangementer, der primært har et socialt formål, aflyses. Anbefalingen har været gældende for de videregående uddannelser siden 18. september og forlænges nu til den 2. januar 2021. Derudover anbefales det generelt, at arrangementer med overnatning, som f.eks. studieture aflyses. Undtagelsesvis kan arrangementer med primært fagligt formål og overnatning finde sted, hvis det sker i for arrangørerne vante rammer, og hvis arrangørerne kan sikre, at arrangementer opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Faglige arrangementer skal holdes i dagtimerne. Betyder det så, at efteruddannelseskurser om aftenen skal aflyses?

Efter - og videreuddannelsesaktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner må fortsat gerne holdes om aftenen. Almindelig undervisning på ordinære uddannelser kan også foregå om aftenen.

Kan de studerende så heller ikke være sammen socialt på campus efter undervisningen?

Anbefalingen gælder egentlige sociale arrangementer. Studerende må gerne benytte fællesarealerne på campus til f.eks. at sidde og tale sammen efter undervisningen – naturligvis med overholdelse af afstandskrav og brug af mundbind eller visir.

Må de studerende arrangere debat- og valgarrangementer?

De studerende må gerne arrangere debatarrangementer, da det er et fagligt arrangement. Det anbefales, at faglige arrangementer afholdes i dagtimerne.

Når det lille forsamlingsforbud er sænket til 10 personer, må de studerende så max forsamles 10 personer på fællesarealerne?

De videregående uddannelsesinstitutioner er undtaget fra forsamlingsforbuddet generelt. Undtagelsen gælder aktiviteter, der knytter sig til uddannelsesinstitutionens kerneopgaver. Almindeligt socialt samvær på institutionen er en del af kerneopgaven for institutionen – og er således også undtaget forsamlingsforbuddet.

Hvor mange må de studerende samles med socialt uden for uddannelsesinstitutionen?

Med de nye restriktioner, der gælder fra den 26. oktober til den 22. november 2021, anbefales det:

  • at der max forsamles 10 personer i private hjem
  • at man max har social kontakt med 10 forskellige personer (ud over husstand/studie/arbejde/fritidsaktivitet).

Udenlandske studerende

Kan jeg (som udenlandsk studerende indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution) komme ind i Danmark?

Studerende, der skal på studieophold i Danmark eller er indskrevet på en hel uddannelse i Danmark, kan som udgangspunkt rejse ind i Danmark, hvis deres uddannelsesinstitution er åben, og de skal deltage i undervisning.

Du bør orientere dig om de aktuelle betingelser for indrejse, og hvilken dokumentation du skal have med

 

Udenlandske studerende i Danmark: Hvem skal jeg kontakte ved spørgsmål om min uddannelse, hvis jeg afbryder mit studieophold i Danmark?

Du skal tage kontakt til den uddannelsesinstitution i dit hjemland, hvor du er indskrevet med henblik på, at institutionen kan vurdere, hvad der kan gøres for, at dit studieophold i Danmark kan indgå i dit studieprogram. Det er således din egen uddannelsesinstitution, som vil hjælpe dig med spørgsmål om betydningen for din fortsatte uddannelse i dit hjemland.

Selvbetalende udenlandske studerende i Danmark: Hvilken betydning har det for min studieopholdstilladelse i Danmark, hvis min undervisning og eksamen bliver udskudt?

Hvis undervisningen eller eksamen bliver udskudt til et senere tidspunkt, hvor din studieopholdstilladelse som udenlandsk studerendes er udløbet, skal du rette henvendelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration for yderligere oplysninger om mulighederne for at forlænge din opholdstilladelse:

Hvornår må jeg rejse ind i Danmark?

Hvis du har en studenteropholdstilladelse, fremgår det af den, hvornår du må rejse ind i Danmark.

Hvis du kommer fra et land, hvor du ikke behøver en opholdstilladelse, må du rejse ind i Danmark umiddelbart før din uddannelse begynder.

Vi anbefaler, at du orienterer dig om, hvilke regler der gælder for din indrejse på coronasmitte.dk

Skal jeg i karantæne eller testes for COVID-19, når jeg ankommer til Danmark?

Der stilles ikke krav om, at studerende skal testes for COVID-19 eller gå i selvisolation, når de rejser ind i Danmark. Som international studerende har du mulighed for at blive testet ligesom borgere bosat i Danmark, fx i forbindelse med indrejse.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om reglerne for indrejse i Danmark:

Links til andre relevante spørgsmål-svar om:

For seneste nyt om COVID-19 i Danmark henvises til myndighedernes fælles hjemmeside Coronasmitte.dk:

Siden vil løbende blive opdateret.

Senest opdateret 19. november 2020