Spørgsmål og svar til studerende

Få svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål hér:

Yderligere genåbning af de videregående uddannelser

Som en del af den politiske aftale om en kontrolleret genåbning er det besluttet følgende:


Fase 2:

Aktivitet på de videregående uddannelsesinstitutioner, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, åbnes fra den 18. maj.

 • Al offentlig forskning, der kræver fysisk tilstedeværelse, åbnes fra 27. maj
 • Videregående uddannelser kan afvikle mundtlige eksamener fysisk samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde, fra 27. maj
 • Offentlige ansatte på de videregående uddannelsesinstitutioner kan vende tilbage fra 27. maj, undtagen i Region Hovedstaden og Region Sjælland
 • Offentligt ansatte på de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden og Region Sjælland kan vende tilbage fra 15. juni.
 • Fra 22. juni gives mulighed for at studerende kan få sommeradgang til de videregående uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet er løbende i dialog med uddannelsesinstitutionerne, om hvordan genåbningen konkret gennemføres.

Fase 4:

Videregående uddannelser, som ikke allerede er åbnet, åbnes fra begyndelsen af august.

Det er vigtigt, at du som studerende holder en tæt kontakt til din uddannelsesinstitution, så du får hurtig besked, hvis der evt. træffes beslutning om genåbning af din uddannelse.


Siden vil løbende blive opdateret.

 

Genåbning

Hvordan ved jeg, om jeg skal møde fysisk op til undervisning? [Opdateret 8. juni]

Det er de enkelte uddannelsesinstitutioner, der vurderer, hvilke uddannelser, studerende, undervisere og forskere der har brug for fysisk fremmøde. Det kan f.eks. dreje sig om:

 • sygeplejerskestuderendes adgang til faciliteter, der simulerer virkelige forløb
 • værkstedsundervisning for maskinmestre, vvs-installatører og ingeniører
 • adgang til fysiklokaler for lærerstuderende
 • adgang til laboratorier for naturvidenskabelige studerende
 • adgang til avanceret teknologi for studerende på it- og tekniske uddannelser.

De studerende, der er omfattet af genåbningen, vil blive kontaktet af deres uddannelsesinstitution.

Hvilke tiltag skal institutionerne tage for at forhindre smittespredning med COVID-19? [Opdateret 15. maj]

Uddannelsesinstitutionerne skal sikre, at det begrænsede fysiske fremmøde kan ske forsvarligt uden betydelig risiko for smittespredning og i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

Kan jeg som studerende eller forsker få adgang til forskningslaboratorier? [Opdateret 15. juni]

Folketinget har den 17. april 2020 vedtaget en udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning. Her er aftalt, at der vil blive gennemført en delvis genåbning af forskningslaboratorier for forskere og studerende, så der bl.a. bliver mulighed for at fortsætte og afslutte post doc- eller PhD-forløb samt videreføre forskningsforsøg og forskningsprojekter, som ellers går tabt.

De berørte parter har aftalt retningslinjer for en ansvarlig genåbning.

Det følger af Aftale om yderligere genåbning i fase 2 af 20. maj 2020 samt regeringens udmelding af 9. juni 2020, at den fysiske tilstedeværelse i den offentlige sektor kan genoptages.

Vi anbefaler, at du kontakter din uddannelsesinstitution, hvis du har spørgsmål.

Hvilke studerende er omfattet af anden fase af genåbningen? [Opdateret 15. maj]

Syv sundhedsfaglige uddannelser kan fra den 15. april 2020 gennemføre en kontrolleret genåbning for så vidt angår sidste-semester studerende.

I udvælgelsen af studerende er der blevet set på, om uddannelsen giver de studerende kompetencer, der er kritiske på det sundhedsfaglige område, og om fysisk fremmøde er af afgørende betydning for, at de studerende kan afslutte deres uddannelse til sommer.

Endeligt er der blevet taget hensyn til, at det kan håndteres forsvarligt i forhold til de gældende anbefalinger fra myndighederne.

De studerende, der er omfattet af denne del af genåbningen, vil blive kontaktet af deres uddannelsesinstitution.

Undervisning og studieaktivitet

Hvordan får jeg adgang til litteratur, når bibliotekerne på uddannelsesinstitutionerne har lukket? [Opdateret 23. juni]

Vi anbefaler, at du tager kontakt til din uddannelsesinstitutions bibliotek. Der findes en række muligheder for at tilgå litteratur, og der arbejdes løbende på at håndtere den nuværende situation.

De videregående uddannelsesinstitutioner har fra 22. juni 2020 fået mulighed for at åbne for faciliteter så som læsesale, biblioteker og lign. Det er op til ledelsen på de enkelte institutioner at tilrettelægge hvordan og i hvilket omfang, det kan foregå i praksis. Den studerende bedes derfor tage kontakt til sin uddannelsesinstitution for at høre om, hvilke muligheder der evt. vil være.

 

Vil der fortsat være undervisning for uddannelser som p.t. ikke er omfattet af genåbningen? [Opdateret 9. juni]

For de uddannelser, der endnu ikke er genåbnet, vil der ikke være undervisning, som kræver fysisk fremmøde.

Vi henstiller til, at uddannelsesinstitutionerne her arbejder for, at undervisningen i stedet kan blive gennemført ved brug af fx Skype eller andre online-løsninger. Der vil kunne opstå praktiske udfordringer, som gør det umuligt at gennemføre undervisningen. Derfor kan det også komme på tale at udskyde timer eller fag.

Du skal stadig være studieaktiv og opretholde din studieaktivitet hjemmefra i det omfang, det er muligt. Er du som studerende i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Skal jeg fortsat deltage i planlagte studieture på min uddannelse som led i undervisningen? [Opdateret 11. maj]

Din institution vil orientere dig om, hvad det betyder ift. evt. planlagte studieture som led i din uddannelse, herunder ift. udskydelse eller aflysning af studieture. Din institution vil i den sammenhæng forholde sig til de enhver tid gældende rejsevejledninger, som fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside. Er du som studerende i tvivl om, hvordan du forholder dig til spørgsmål om en konkret planlagt studietur, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Har jeg krav på at få undervisning, selv om jeg er sendt hjem? [Opdateret 8. juni]

Som udgangspunkt har alle studerende ret til undervisning. Uddannelsesstederne skal så vidt muligt gennemføre undervisning (fx via Skype, video eller på anden måde online) eller omlægge undervisningsaktiviteterne, så de studerendes uddannelsesforløb ikke bliver forsinket.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg bliver syg?

Hvis man bliver syg, og derfor ikke kan deltage i undervisningsaktiviteter i sit eget hjem, vil der være tale om et særligt forhold, som skal håndteres konkret.

Eksamen og gennemførelse af studie

Må pårørende overvære mundtlige eksaminer? [Opdateret 22. juni]

Ja. I forbindelse med, at der fra 22. juni 2020 åbnes for, at institutionerne kan give sommeradgang til faciliteter som læsesale, biblioteker mv. for studerende, åbnes samtidig for, at nære pårørende mv. kan overvære mundtlige eksaminer under forudsætning af overholdelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstandskrav mv.

Vil eksamen på min uddannelse blive afviklet som planlagt? [Opdateret 24. april]

Planlægning og afvikling af eksamen på de videregående uddannelser er som udgangspunkt et anliggende for de enkelte uddannelsesinstitutioner. Har du spørgsmål, der relaterer til din kommende eksamen (fx tidspunkt, indhold eller form), skal du derfor tage direkte kontakt til netop din institution.

Hvis den ekstraordinære situation gør, at det ikke er muligt at afvikle eksamen som planlagt, vil din uddannelsesinstitution arbejde for at tilbyde dig en alternativ prøveform (fx en afløsningsopgave eller en eksamination online).

Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at det ikke er muligt at erstatte den aktuelle eksamensform, vil institutionen i stedet tilrettelægge en ekstraordinær eksamen. Din institution vil orientere dig om, hvad der vil være situationen i netop dit tilfælde.

Hvad sker der, hvis jeg som studerende ikke kan gennemføre min uddannelse inden for den maksimale studietid?

Hvis den ekstraordinære situation medfører, at det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, skal du have mulighed for at forlænge din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet. Institutionerne vil håndtere dette spørgsmål ved brug af dispensationskompetencen på området.

Betyder lukningen af universiteterne, at afleveringsfristen for mit kandidatspeciale automatisk udsættes?

Der er det enkelte universitet, som godkender opgaveformuleringen for et kandidatspeciale og samtidig fastsætter afleveringsfristen for specialet, jf.§ 27, stk. 7, i bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Det er derfor også universitetet, som vurderer, om der er grundlag for at ændre den fastsatte afleveringsfrist.

Har du som studerende spørgsmål til muligheden for at få udsat din afleveringsfrist, så skal du derfor tage fat i universitet herom.

Praktik

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg som studerende er eller skal i praktik? [Opdateret 24. april]

Er du som studerende ude i et praktikforløb, skal du møde op på dit praktiksted, medmindre praktikstedet oplyser andet, og følge deres anvisninger.

Mange studerende er blevet ramt af afbrudte praktikforløb. Derfor er det vigtigt, at den praktik, der er planlagt den kommende tid, så vidt muligt afvikles. Den gradvise kontrollerede genåbning af Danmark, startende med dagtilbud, skoleklasser og dele af sundhedsvæsenet, vil være med til at understøtte dette.

Hvis din praktik er blevet afbrudt, betyder det som udgangspunkt ikke, at du også bliver forsinket i dit studie. Mange studerende vil dog opleve en anderledes praktik end planlagt og forventet her i foråret 2020 pga. situationen omkring COVID-19.

Du opfordres til at indgå i de iværksatte tiltag omkring dit praktikforløb og bidrage mest muligt. Det gælder ikke mindst studerende, der er i praktik/klinik i sundhedssystemet og i andre vigtige kritiske funktioner.

Studerende på sundhedsuddannelserne, som ikke er i praktik/klinik, men som gerne vil bidrage til beredskabet i sundhedssystemet, vil have mulighed for at melde sig til beredskabet. I de enkelte regioner udpeges et fast kontaktpunkt. Regionerne vil kommunikere dette til alle relevante organisationer og fora. Se følgende sider fra regionerne:

Hvad gælder i forhold til afvikling af mit praktikforløb som led i uddannelsen?

Hvis den ekstraordinære situation gør, at dit praktikforløb bliver afbrudt, vil din institution vurdere, om din praktik kan anses for gennemført med de fastsatte læringsmål på baggrund af den praktik, du allerede har gennemført. Er dette tilfældet, kan du fortsætte din uddannelse som planlagt.

Hvis din praktik ikke kan anses for gennemført, vil din institution vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og orientere dig herom, herunder hvordan disse mangler kan udbedres (fx ved en praktikperiode senere i uddannelsen), så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt.

Vi er opmærksomme på, at udfordringer med praktik kan betyde, at du ikke kan afslutte din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid. Er dette tilfældet, betyder den ekstraordinære situation, at du skal have mulighed for at forlænge din studietid, også selvom den fastsatte studietid bliver overskredet.

Hvis din praktikperiode pga. den ekstraordinære situation bliver aflyst, og institutionen ikke kan tilbyde et andet praktikforløb, vil institutionen som udgangspunkt tilrettelægge et alternativt forløb, som kan erstatte praktikforløbet. Alternativt kan institutionen beslutte at gennemføre et fag eller forløb, der ligger senere i uddannelsen, med det formål at skaffe plads til at praktikken her. Betyder den aflyste praktikperiode, at din maksimale studietid overskrides, skal du have mulighed for at forlænge din studietid.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du forholder dig til spørgsmål om din praktikperiode, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Min praktik er blevet afbrudt. Betyder det, at mit studie forlænges, fx så jeg skal tilbage til praktikstedet og gennemføre praktikken på et senere tidspunkt?

Mange studerende er blevet ramt af afbrudte praktikforløb. Derfor er det vigtigt, at den praktik, der er planlagt den kommende tid, så vidt muligt afvikles.

Afbrydelsen af praktik betyder som udgangspunkt ikke, at du som studerende bliver forsinket i dit studie. Mange studerende vil dog opleve en anderledes praktik end planlagt og forventet her i foråret. Og der vil være studerende, der oplever, at praktikforløbet ikke lever op til de forventninger, de nok havde til praktikperioden.

Hvis dit praktikforløb er blevet afbrudt, vil der så vidt muligt blive tilrettelagt andre praksisrettede studieaktiviteter for dig som studerende, så praktikken gennemføres på anden vis i tilknytning til praktikstedet. Uddannelsesinstitutioner, regioner, kommuner og virksomheder arbejder her sammen om at finde gode og fleksible løsninger med fagligheden i fokus.

Lukningen af institutionerne kan også betyde, at du kommer til at opleve en anden eksamensform omkring praktikken, end du plejer. Hvis det er tilfældet, vil din uddannelsesinstitution orientere dig herom. Uddannelserne er forskellige, så her vil være forskellige løsninger i spil.

Det er vigtigt, at du som studerende følger anvisningerne fra din uddannelsesinstitution ift. den kommende praktik.

Hvis din afbrudte praktikperiode i yderste konsekvens betyder, at det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den maksimale studietid, skal du have mulighed for at forlænge din studietid, selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til et afbrudt praktikforløb, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Gælder der særlige krav til håndtering af smitterisiko, når man er i praktik?

Når studerende er i praktik, er de omfattet af de evt. særlige tiltag og retningslinjer, der måtte være fastsat på det enkelte praktiksted ift. netop her at imødegå smitterisici. Alle praktiksteder skal dog følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og de lokale tiltag skal derfor være i overensstemmelse med disse.

Skal jeg som studerende på sygeplejerske- eller jordemoderuddannelsen være bekymret for muligheden for at opnå autorisation mv.?

Regioner, kommuner og professionshøjskoler har en særlig opmærksomhed rettet på at få sygeplejerske- og jordemoderstuderende tilbage i praktik snarest muligt, særligt de studerende, der aktuelt er på 6. semester, så det sikres, at uddannelserne leve op til autorisations- og EU-krav på området. I den sammenhæng kan nye, lidt usædvanlige praktikforløb komme på tale, så praktikken kan også her blive anderledes end planlagt.

Hvad gælder ift. studerende som af fx helbredsmæssige grunde, eller pga. nære pårørende har vanskeligt ved at genoptage et praktikforløb?

Der vil være nogle studerende, som af særlige årsager ikke vil kunne genoptage deres praktik. Denne gruppe studerende er et centralt fokuspunkt for professionshøjskoler, kommuner og regionerne, så også disse studerende opnår den nødvendige læring.

Udlandsophold 

Kan jeg tage på et mobilitetsophold i udlandet? [Nyt 1. juli]

Som udgangspunkt bør du orientere dig i Udenrigsministeriets rejsevejledning for det pågældende land:

Bemærk, at der kan være andre årsager end COVID-19-pandemien til, at Udenrigsministeriet fraråder alle rejser eller alle ikke-nødvendige rejser til et land.

Turistrejser anses for at være ikke-nødvendige rejser. Mobilitetsophold kan derimod anses for at være nødvendige rejser, hvorfor du som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation, såfremt din afsendende samt modtagende uddannelsesinstitution tillader det.

Det er op til den enkelte studerende i samråd med sin uddannelsesinstitution at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis I vurderer, at dit mobilitetsophold er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at du også foretager en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i samråd med din uddannelsesinstitution. Det omfatter bl.a. overvejelser om assistance til hjemrejse i tilfælde af en alarmerende stigning i kontaktsmitte/smittetryk og/eller hvis den lokale behandlingskapacitet kommer under alvorligt pres.

Du bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at du bliver smittet med coronavirus i udlandet. Du bør derfor følge Udenrigsministeriets rejseråd:

Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, er det vigtigt, at du har en forsikring, der dækker. Det anbefales, at du forud for rejsen tager kontakt til forsikringsselskabet, som også vil kunne rådgive om assistance i tilfælde af akut hjemrejse.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er studerende eller ansat på en uddannelsesinstitution og befinder mig i udlandet?

Først og fremmest skal du tage fat i din uddannelsesinstitution.
Der er ikke et entydigt svar, da det i høj grad afhænger af din konkrete situation. Derfor anbefaler vi, at du bl.a. overvejer følgende:

 • Hvor længe forudsættes dit ophold at vare? Jo længere dit ophold er forudsat til at vare, desto mere taler det for, at du kan blive.
 • Kan du deltage i undervisningen, dér hvor du opholder dig?
 • Er der lokale tiltag som umuliggør, at du kan blive (fx ophævelse af visum)?
 • Hvordan er kvaliteten af det lokale sundhedssystem?

Du kan løbende holde dig opdateret via Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Hvad sker der med min uddannelse, hvis jeg afbryder mit studieophold i udlandet?

Du skal tage kontakt til din uddannelsesinstitution, når du er kommet tilbage til Danmark. Institutionen vil her vurdere, hvad der kan gøres for, at dit ophold i udlandet kan føre til merit i din uddannelse. Måske kan du færdiggøre resten af faget/uddannelsesforløbet i Danmark på enten din egen institution eller en anden institution.

Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at der ikke kan findes alternativer, vil institutionen tage stilling til, om du kan få annulleret faget i dit studieprogram. Hvis afbrydelsen af studieopholdet i udlandet fører til en forlængelse af din studietid, vil institutionen tage stilling til, om du kan få dispensation fra den maksimale studietid, dvs. fristen for hvornår du senest skal have gennemført din uddannelse.

Udenlandske studerende

Kan jeg [som udenlandsk studerende indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution ]komme ind i Danmark? [Opdateret 9. juni]

Studerende, der skal på studieophold i Danmark eller er indskrevet på en hel uddannelse i Danmark, kan som udgangspunkt rejse ind i Danmark, hvis deres uddannelsesinstitution er åben, og de skal deltage i undervisning.

Du bør orientere dig om de aktuelle betingelser for indrejse, og hvilken dokumentation du skal have med

 

Udenlandske studerende i Danmark: Hvem skal jeg kontakte ved spørgsmål om min uddannelse, hvis jeg afbryder mit studieophold i Danmark? [Opdateret 8. juni]

Du skal tage kontakt til den uddannelsesinstitution i dit hjemland, hvor du er indskrevet med henblik på, at institutionen kan vurdere, hvad der kan gøres for, at dit studieophold i Danmark kan indgå i dit studieprogram. Det er således din egen uddannelsesinstitution, som vil hjælpe dig med spørgsmål om betydningen for din fortsatte uddannelse i dit hjemland.

Selvbetalende udenlandske studerende i Danmark: Hvilken betydning har det for min studieopholdstilladelse i Danmark, hvis min undervisning og eksamen bliver udskudt? [Opdateret 9. juni]

Hvis undervisningen eller eksamen bliver udskudt til et senere tidspunkt, hvor din studieopholdstilladelse som udenlandsk studerendes er udløbet, skal du rette henvendelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration for yderligere oplysninger om mulighederne for at forlænge din opholdstilladelse:

Hvornår må jeg rejse ind i Danmark? (Nyt 6. juli)

Hvis du har en studenteropholdstilladelse, fremgår det af den, hvornår du må rejse ind i Danmark.

Hvis du kommer fra et land, hvor du ikke behøver en opholdstilladelse, må du rejse ind i Danmark umiddelbart før din uddannelse begynder.

Vi anbefaler, at du orienterer dig om, hvilke regler der gælder for din indrejse på coronasmitte.dk

Siden vil løbende blive opdateret.

Senest opdateret 09. juli 2020