Gå til indhold

Spørgsmål og svar til studerende

Få svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål hér:

NYT

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet et notat om basisniveau for håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser, som indeholder information for en god håndtering af en normal hverdag på de videregående uddannelser – i en tid, hvor COVID-19 stadig er i samfundet og derfor skal håndteres.

Notatet erstatter de tidligere gældende sektorretningslinjer:

Studerende og ansatte skal til enhver tid holde sig opdaterede ift. lokale/nationale, tidsbegrænsede og ekstraordinære tiltag for at inddæmme smitte samt følge uddannelsesinstitutionens anvisninger i øvrigt.

Siden opdateres løbende.

Genåbning af de videregående uddannelser

Betyder genåbningen af de videregående uddannelser, at jeg som studerende kan komme tilbage på institutionen? [Opdateret 5. juli 2021]

De videregående uddannelsesinstitutioner er fra den 21. maj 2021 genåbnet. Det betyder, at uddannelsesinstitutionerne nu iværksætter og tilrettelægger fysisk fremmøde og genåbning på institutionen under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ligesom det fortsat er en betingelse for fysisk fremmøde, at du kan dokumentere, at du har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af en anti-gentest for COVID-19 inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test for COVID-19 inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage. 

Det forudsættes, at personer med symptomer på eller bekræftet COVID-19 ikke møder op.

Hvis du har spørgsmål til, hvad genåbningen konkret betyder for netop din undervisning, eksaminer m.v., skal du kontakte din uddannelsesinstitution for nærmere information.

Betyder genåbningen, at al undervisning og alle eksaminer nu afholdes fysisk på uddannelsesinstitutionen? [Opdateret 5. juli 2021]

Nej, ikke nødvendigvis.

Det er den enkelte uddannelsesinstitution, som planlægger og sørger for undervisning og eksamen på de videregående uddannelser. Uddannelsesinstitutionen vil her sikre, at iværksættelse og tilrettelæggelse af det fysiske fremmøde og genåbningen af institutionen sker under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Hvis du har spørgsmål til, hvad genåbningen konkret betyder for netop din undervisning, eksaminer m.v., skal du kontakte din uddannelsesinstitution for nærmere information.

Frem til den 1. august 2021 vil det fortsat være en betingelse for fysisk fremmøde på institutionen, at du kan dokumentere, at du har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af en anti-gentest for covid-19 inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test for covid-19 inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage. Dog er der visse undtagelser fra kravet (se herom neden for).

Det forudsættes, at personer med symptomer på eller bekræftet COVID-19 ikke møder op.

Kan jeg fortsat deltage i planlagte studieture på min uddannelse som led i undervisningen? [Opdateret 5. juli 2021]

Der må gerne afholdes sociale arrangementer, herunder studieture, sociale studiestarts- og semesterafslutningsaktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner. Sundhedsstyrelsens generelle smitteforebyggende anbefalinger bør følges.

Arrangementer, som institutionerne afholder som led i deres almindelige drift, f.eks. studietur, studiestarts- og semesterafslutningsaktiviteter, er undtaget fra det lille forsamlingsforbud, som er 250 per 1. juli 2021 og afskaffes per 1. august 2021. Antalsmæssigt må de dog ikke overstige det store forsamlingsforbud (pt. 500 personer både indendørs og udendørs), så længe disse er gældende. Alle arrangementer, aktiviteter mv., som afholdes af de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, er underlagt det store forsamlingsforbud på 500 personer. Forsamlingsforbuddet vil efter planen være gældende til og med den 31. august 2021. Efter den 31. august 2021 vil der kunne afholdes aktiviteter og arrangementer uden væsentlige restriktioner. Dette er under forudsætning af, at vaccineudrulningen forløber planmæssigt, og at der fortsat er epidemikontrol, jf. Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021, samt at der fortsat er fokus på smitteforbyggende tiltag.

Institutionens afholdelse af sociale arrangementer o. lign., f.eks. i forbindelse med studiestart og semesterafslutning, vurderes som udgangspunkt at være en del af den almindelige drift og opgavevaretagelse og kan således gennemføres, hvis det i øvrigt vurderes forsvarligt under hensyntagen til det gældende basisniveau.

Øvrige sociale aktiviteter, som f.eks. afholdes af frivillige studenterdrevne organisationer, skal overholde gældende lille forsamlingsforbud som er 250 per 1. juli 2021 og afskaffes per 1. august 2021.

Vi opfordrer generelt til, at der i eventuel planlægning af et arrangementet hentes inspiration fra de til enhver tid gældende retningslinjer for lignende arrangementer mv. i samfundet i øvrigt, som fx retningslinjer for restauranter, natteliv, afholdelse af private fester i udlejningslokaler mv. 

Frem til 1. august 2021 er der fortsat krav om dokumentation af negativt undersøgelsesresultat for COVID-19 ved fysisk fremmøde på institutionen for såvel studerende, ansatte og besøgende. Dog er der visse undtagelser til kravet. Du kan læse mere om undtagelsesmuligheder nedenfor.

Såfremt at du skal bruge et negativt testresultat i forbindelse med rejser på tværs af grænser i EU, skal du være opmærksom på, at en superviseret selvtest foretaget på skoler og uddannelsesinstitutioner ikke udløser gyldigt europæisk digitalt coronapas. Kravet fra EU er, at der skal være sundhedspersoner eller kvalificeret testpersonale til at udføre COVID-19 testene.

Test og kontrol

Er der et krav om test for fremmøde? [Opdateret 5. juli 2021]

Frem til den 1. august 2021, er det er en betingelse for, at elever, studerende og ansatte på uddannelsesinstitutionen, samt besøgende og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen kan møde fysisk på institutionen, at de pågældende kan dokumentere, at vedkommende har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af en anti-gentest for COVID-19 inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test for COVID-19 inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage.  Dog er der visse undtagelser fra kravet.

Uddannelsesinstitutionen skal frem til 1. august 2021, fortsat etablere testkapacitet på institutionen i relevant omfang ift. undervisningsaktiviteten mv. til gennemførelse af antigentest for COVID-19 for elever, studerende og ansatte, der har pligt til at dokumentere et negativt testresultat ved fysisk fremmøde. Her vil der være tale om en selvtest, hvor den studerende og/eller ansatte selv udfører testen under overvågning af en supervisor. Du kan finde information om retningslinjer samt vejledning til superviseret selvtest her.

Uanset testtypen er testsvaret kun et øjebliksbillede. Derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger selvom du får et negativt svar.

Hvis du bliver testet positiv ved brug af hurtigtest, skal du gå i selvisolation og du opfordres til at få taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte at hurtigtesten har givet det rigtige svar. Samtidigt kan PCR-testen vise, om du er smittet med en virusvariant.

Det kan ikke anbefales, at en person, der er testet positiv for smitte med ny coronavirus ved hverken en antigentest eller en PCR-test benytter offentlig transport, fordi der selv med brug af mundbind er markant risiko for smittespredning til øvrige passagerer/chauffør/ i tog/bus/taxa/mv.

Hvornår er man undtaget for krav om dokumentation af negativt undersøgelsesresultat for COVID-19 [Opdateret 28. juni 2021]

Kravet om test gælder ikke, hvis du:

 1. af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
 2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
 3. tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang du kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt.
 4. kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19 hvor et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis, eller
 5. kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Fra torsdag den 1. juli 2021 skal elever, studerende, ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen, der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19-test, fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget efter de undtagelser, der er anført oven for under punkt 1 og 2. Kravet om dokumentation indføres med henblik på at skabe størst mulig klarhed om borgernes og kontrollanternes pligter i forbindelse med test og coronapas og for at begrænse mulighederne for misbrug af undtagelsesreglerne.

Dokumentationen udstedes af de kommunale borgerservicecentre til personer, der sammen med et medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19-test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen.


Hvorfor er der i undtagelsesbestemmelsen ift. krav om test tale om et fremvisningstidspunkt på mindst 14 dage efter, at der er foretaget et positivt undersøgelsesresultat ved PCR-test for COVID-19? [Opdateret 4. juni 2021]

For alle de områder, som er genåbnet under forudsætning af test, er det sådan, at tidligere smittede med COVID-19 er undtaget for test, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage gammelt og til immunitetsperioden slutter (8 måneder). Det betyder, at alle, som er omfattet krav om test, ikke kan vende tilbage til uddannelsesinstitutionen før 14 dage efter testtidspunktet, da en tidligere smittet formentlig vil teste positivt i noget tid, og samtidig ikke kan undtages fra test før, der er gået 14 dage.

Fastsættelsen af grænsen for undtagelse fra test er foretaget ud fra, at der skal være sikkerhed for, at flest mulige ikke længere smitter.

Skal jeg fortsat dokumentere et negativt testresultat ved fysisk fremmøde på institutionen, hvis jeg er vaccineret mod COVID-19? [Opdateret 18. juni 2021]

Elever, studerende og ansatte samt besøgende og andre med tilknytning til uddannelsesinstitutionen er undtaget fra kravet til dokumentation af et negativt testresultat for COVID-19 ved fysisk fremmøde, hvis de kan

 1. fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19, hvor et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis, eller
 2. fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Hvis jeg kan dokumentere, at jeg tidligere har været smittet med COVID-19, hvor længe er jeg så undtaget fra at fremvise et negativt testsvar ved fysisk fremmøde? [Opdateret 4. juni 2021]

Hvis du tidligere har været smittet med COVID-19, skal dokumentationen for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for COVID-19, på fremvisningstidspunktet være mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt.

Hvilke krav gælder til dokumentation for test? [Opdateret 4. juni 2021]

Dokumentation for COVID-19-testen kan ske både i papirformat og elektronisk.

Følgende oplysninger skal fremgå:

 1. Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. Dette gælder ikke for dokumentation ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” samt af sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen.
 2. Tidspunktet for testtagningen.
 3. Resultatet af testen.

Husk derfor altid at have et offentligt udstedt identitetskort med dig ved fremmøde på din uddannelsesinstitution.

Hvilke krav gælder til kontrol af, om studerende er testet negativ for COVID-19 ved fremmøde på institutionen? [Opdateret 18. juni 2021]

Frem til den 1. august 2021 vil det være en betingelse for, at institutionen kan modtage de indskrevne studerende, at institutionen gennemfører en stikprøvevis kontrol af, at de studerende, der kan fremmøde fysisk har den fornødne dokumentation for test. Studerende skal kunne dokumentere, at de opfylder kravet med et negativt undersøgelsesresultat for COVID-19 ved enten gennemførelse af antigen- eller PCR-test, medmindre den pågældende er undtaget fra kravet.

Enhver fremmødt studerende skal med henblik herpå til enhver tid og efter institutionens anvisninger kunne vise den fornødne dokumentation. Institutionen tilrettelægger hvorledes kontrollen udføres.

Er der krav om dokumentation af test ved undervisningsaktiviteter, der foregår udendørs på de videregående uddannelsesinstitutioners arealer? [Opdateret 5. juli 2021]

Det er en betingelse for, at elever, studerende og ansatte på uddannelsesinstitutionen samt besøgende og andre med tilknytning til uddannelsesinstitutionen kan møde fysisk på institutionen, at de pågældende kan dokumentere, at vedkommende har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af en anti-gentest for COVID-19 inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test for COVID-19 inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage. Dog er der visse undtagelser fra kravet.

Dette gælder også ved udendørs undervisningsaktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioners udendørsarealer. Det forudsættes fortsat, at personer med symptomer på eller bekræftet COVID-19 ikke møder op.

Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger rammerne om fysisk fremmøde under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Må man som studerende selv vælge, hvilken slags test man vil have udført [Opdateret 5. juli 2021]?

Frem til den 1. august 2021 vil det være en betingelse for fysisk fremmøde på institutionen, at du som studerende kan dokumentere, at  du har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af en anti-gentest for COVID-19 inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test for COVID-19 inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage.

Uddannelsesinstitutionen skal frem til 1. august 2021, fortsat etableretestkapacitet på institutionen i relevant omfang ift. undervisningsaktiviteten mv. til gennemførelse af antigentest for covid-19 for elever, studerende og ansatte, der har pligt til at dokumentere et negativt testresultat ved fysisk fremmøde.

Du kan dog selv vælge, om du ved fysisk fremmøde på institutionen vil dokumentere et negativt testresultat ved en PCR-(halspodning) eller antigentest (næsepodning; kaldes også kviktest, hurtigtest, lyntest mv.). Vær opmærksom på, at der ved PCR-test er længere svartid på resultatet af din podning.

På denne vis kan du vælge enten at få foretaget en PCR- (halspodning) eller antigentest (næsepodning; kaldes også kviktest, hurtigtest, lyntest mv.). Vær dog opmærksom på, at der ved PCR-test er længere svartid på resultatet af din podning Der er visse undtagelser fra kravet.

Såfremt at du skal bruge et negativt testresultat i forbindelse med rejser på tværs af grænser i EU, skal du være opmærksom på at en superviseret selvtest foretaget på skoler og uddannelsesinstitutioner   ikke udløser gyldigt europæisk digitalt coronapas. Kravet fra EU er, at der skal være sundhedspersoner eller kvalificeret testpersonale til at udføre COVID-19 testene.

Hvor kan jeg blive testet henne? [Opdateret 18. juni 2021]

Uddannelsesinstitutionen skal frem til 1. august 2021, fortsat etablere testkapacitet på institutionen i relevant omfang ift. undervisningsaktiviteten mv. til gennemførelse af antigentest for COVID-19 for elever, studerende og ansatte, der har pligt til at dokumentere et negativt testresultat ved fysisk fremmøde.   

Som studerende kan du dog frit vælge, om du ved fysisk fremmøde på institutionen vil dokumentere et negativt   testresultat for COVID-19 ved gennemførelse af en antigen- eller PCR-test uden for institutionen i det eksisterende test-setup m.v., eller ved gennemførelse af antigentest for COVID-19 på institutionen m.v.

Ved gennemførelse af antigentest for COVID-19 på institutionen, vil der være tale om en selvtest, hvor du som studerende selv udfører testen under overvågning af en supervisor.

Kontakt din uddannelsesinstitution for nærmere anvisninger om adgang til test, hvis du er i tvivl om, hvor du kan få gennemført de nævnte test.

Hvor lang tid skal jeg som studerende opholde mig på institutionen for, at der er krav om dokumentation af test? Hvad hvis jeg f.eks. bare skal hente en bog? [Opdateret 18. juni 2021]

Frem til den 1. august 2021 vil det være en betingelse for, at du som studerende kan møde fysisk på institutionen, at du kan dokumentere, at du inden for de seneste 72 timer - dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage - har opnået et negativt undersøgelsesresultat for COVID-19 ved gennemførelse af antigen- eller PCR-test. Dog er der visse undtagelser fra kravet.

Desuden hæves gyldigheden af en negativ PCR-test for covid-19 til 96 timer fra den 1. juli 2021.

Dette krav gælder også, såfremt du benytter dig af institutionens faciliteter, herunder på biblioteket, læsesalen mv. Det forudsættes fortsat, at personer med symptomer på eller bekræftet COVID-19 ikke møder op.

Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger rammerne om fysisk fremmøde under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Hvilken betydning har det, hvis jeg som studerende ved fysisk fremmøde ikke kan dokumentere et negativt testresultat? [Opdateret 18. juni 2021]

Hvis du som studerende ikke kan fremvise dokumentation for en COVID-19-test med et negativt testresultat, kan der ske bortvisning fra området, så du ikke kan blive fysisk på institutionen, så længe du ikke har en sådan dokumentation. Der er visse undtagelser fra kravet.

Kravet gælder ikke, hvis du:

 1. af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
 2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
 3. tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang du kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt.
 4. kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. hvor et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis, eller
 5. kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19, Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Fra torsdag den 1. juli 2021 skal elever, studerende, ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen, der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19-test, fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget efter de undtagelser, der er anført oven for under punkt 1 og 2. Kravet om dokumentation indføres med henblik på at skabe størst mulig klarhed om borgernes og kontrollanternes pligter i forbindelse med test og coronapas og for at begrænse mulighederne for misbrug af undtagelsesreglerne.

Dokumentationen udstedes af de kommunale borgerservicecentre til personer, der sammen med et medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19-test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen.

Hvad gælder om institutioners behandling af personoplysninger?

Når institutionerne behandler og indberetter studerendes testdata, skal de sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Herunder bl.a. at data håndteres fortroligt og slettes hurtigst muligt, når de er indberettet, samt at krav til oplysningspligt mv. Spørgsmål til behandling af personoplysninger kan rettes til institutionens databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Eksamen

Vil eksamen på min uddannelse blive afviklet som planlagt? [Opdateret 5. juli 2021]

Det er din uddannelsesinstitution, der på baggrund af en konkret vurdering træffer beslutning om, hvorvidt din eksamen gennemføres ved fysisk fremmøde eller omlægges til et digitalt format, du kan gennemføre hjemmefra. Din uddannelsesinstitution vil give dig besked, hvis der sker omlægninger, der berører din eksamen. Hvis du har tvivlsspørgsmål vedr. din konkrete eksamen, skal du derfor tage fat i din institution.

Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger fysisk fremmøde, herunder ved eksaminer, under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom. Frem til den 1. august 2021 vil det være en betingelse for fysisk fremmøde, at du kan dokumentere, at du har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af en anti-gentest for COVID-19 inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test for COVID-19 inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage. Dog er der visse undtagelser for kravet.

Hvis den ekstraordinære situation gør, at det ikke er muligt at afvikle eksamen som planlagt, vil din uddannelsesinstitution arbejde for at tilbyde dig en alternativ prøveform (fx en afløsningsopgave eller en eksamination online).

Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at det ikke er muligt at erstatte den aktuelle eksamensform, vil institutionen i stedet tilrettelægge en ekstraordinær eksamen. Din institution vil orientere dig om, hvad der vil være situationen i netop dit tilfælde.

Hvilken betydning har indførelsen af forsamlingsloft for gennemførsel af fysisk eksamen? [Opdateret 5. juli 2021]

De videregående uddannelsesinstitutioner er undtaget fra forsamlingsforbuddet generelt. Undtagelsen gælder aktiviteter, der knytter sig til uddannelsesinstitutionernes kerneopgaver. Eksamen er en del af kerneopgaven for institutionerne og dermed undtaget fra det udmeldte forsamlingsloft.

Det er din uddannelsesinstitution, der på baggrund af en konkret vurdering træffer beslutning om, hvorvidt din eksamen gennemføres ved fysisk fremmøde eller omlægges til et digitalt format, du kan gennemføre hjemmefra. Din uddannelsesinstitution vil give dig besked, hvis der sker omlægninger, der berører din eksamen. Hvis du har tvivlsspørgsmål vedr. din konkrete eksamen, skal du derfor tage fat i din institution.

Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger fysisk fremmøde, herunder ved eksaminer, under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom. Frem til den 1. august 2021 vil det være en betingelse for fysisk fremmøde, at du kan dokumentere, at du har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af en anti-gentest for COVID-19 inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test for COVID-19 inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage. Dog er der visse undtagelser for kravet.

Hvad sker der, hvis jeg som studerende ikke kan gennemføre min uddannelse inden for den maksimale studietid?

Hvis den ekstraordinære situation omkring COVID-19 betyder, at det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, skal du have mulighed for at forlænge din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet. Institutionerne vil håndtere dette spørgsmål ved brug af dispensationskompetencen på området.

Har du spørgsmål til muligheden for at søge dispensation fra den maksimale studietid, skal du tage kontakt til din uddannelsesinstitution.

Mundbind

Skal studerende bære mundbind eller visir på uddannelsesinstitutionen? [Opdateret 18. juni 2021]

Fra den 14. juni 2021 er det ikke længere et krav at bære mundbind eller visir på de videregående uddannelsesinstitutioner.

De videregående uddannelsesinstitutioner er overgået til et basisniveau for håndtering af COVID-19. Det betyder, at Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse skal følges.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet notat om basisniveau for håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser, som indeholder information for en god håndtering af en normal hverdag på de videregående uddannelser – i en tid, hvor COVID-19 stadig er i samfundet og derfor skal håndteres.

Notatet erstatter de tidligere gældende sektorretningslinjer. Du kan læse notatet her:

Hvilke tiltag skal institutionerne tage for at forhindre smittespredning med COVID-19? [Opdateret 18. juni 2021]

Uddannelsesinstitutionerne skal sikre, at fysisk fremmøde kan ske forsvarligt uden betydelig risiko for smittespredning og i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet notat om basisniveau for håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser, som indeholder information for en god håndtering af en normal hverdag på de videregående uddannelser – i en tid, hvor COVID-19 stadig er i samfundet og derfor skal håndteres. Notatet erstatter de tidligere gældende sektorretningslinjer.

Praktik

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg som studerende er eller skal i praktik? [Opdateret 18. juni 2021]

Er du som studerende ude i et praktikforløb, skal du møde op på dit praktiksted, medmindre praktikstedet oplyser andet, og følge deres anvisninger.

Ved fysisk fremmøde bør du have skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom.

Mange studerende er som følge af COVID-19 blevet ramt af afbrudte praktikforløb. Derfor er det vigtigt, at den praktik, der er planlagt, så vidt muligt afvikles.
Hvis din praktik er blevet afbrudt, betyder det som udgangspunkt ikke, at du også bliver forsinket i dit studie. Tag gerne kontakt til din uddannelsesinstitution for at afklare dit studieforløb.

Hvad gælder i forhold til afvikling af mit praktikforløb som led i uddannelsen?

Hvis den ekstraordinære situation omkring COVID-19 gør, at dit praktikforløb bliver afbrudt, vil din institution vurdere, om din praktik kan anses for gennemført med de fastsatte læringsmål på baggrund af den praktik, du allerede har gennemført. Er dette tilfældet, kan du fortsætte din uddannelse som planlagt.

Hvis din praktik ikke kan anses for gennemført, vil din institution vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og orientere dig herom, herunder hvordan disse mangler kan udbedres (fx ved en praktikperiode senere i uddannelsen eller ved andre praksisrettede studieaktiviteter for dig som studerende, så praktikken gennemføres på anden vis i tilknytning til praktikstedet), så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt.

Vi er opmærksomme på, at udfordringer med praktik kan betyde, at du ikke kan afslutte din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid. Er dette tilfældet, betyder den ekstraordinære situation, at du skal have mulighed for at forlænge din studietid, også selvom den fastsatte studietid bliver overskredet.

Hvis din praktikperiode pga. den ekstraordinære situation bliver aflyst, og institutionen ikke kan tilbyde et andet praktikforløb med samme læringsmål, vil institutionen som udgangspunkt tilrettelægge et alternativt forløb, som kan erstatte praktikforløbet. Alternativt kan institutionen beslutte at rykke rundt på rækkefølgen af hhv. praktik og teori, så du kan gennemføre et fag eller forløb, der ligger senere i uddannelsen, med det formål i stedet at skaffe plads til at praktikken på et senere tidspunkt. Betyder den aflyste praktikperiode, at din maksimale studietid overskrides, skal du have mulighed for at forlænge din studietid.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du forholder dig til spørgsmål om din praktikperiode, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Min praktik er blevet afbrudt. Betyder det, at mit studie forlænges, fx så jeg skal tilbage til praktikstedet og gennemføre praktikken på et senere tidspunkt? [Opdateret 4. juni 2021]

Mange studerende er blevet ramt af afbrudte praktikforløb. Derfor er det vigtigt, at den praktik, der er planlagt den kommende tid, så vidt muligt afvikles.

Afbrydelsen af praktik betyder som udgangspunkt ikke, at du som studerende bliver forsinket i dit studie. Mange studerende vil dog opleve en anderledes praktik end planlagt. Og der vil være studerende, der oplever, at praktikforløbet ikke lever op til de forventninger, de nok havde til praktikperioden.

Hvis dit praktikforløb er blevet afbrudt, vil der så vidt muligt blive tilrettelagt andre praksisrettede studieaktiviteter for dig som studerende, så praktikken gennemføres på anden vis i tilknytning til praktikstedet. Uddannelsesinstitutioner, regioner, kommuner og virksomheder arbejder her sammen om at finde gode og fleksible løsninger med fagligheden i fokus.

Det er vigtigt, at du som studerende følger anvisningerne fra din uddannelsesinstitution ift. den kommende praktik.

Hvis din afbrudte praktikperiode i yderste konsekvens betyder, at det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den maksimale studietid, skal du have mulighed for at forlænge din studietid, selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til et afbrudt praktikforløb, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Gælder der særlige krav til håndtering af smitterisiko, når man er i praktik? [Opdateret 18. juni 2021]

Når du som studerende er i praktik, er du omfattet af de evt. særlige tiltag og retningslinjer, der måtte være fastsat på det enkelte praktiksted ift. netop her at imødegå smitterisici. Alle praktiksteder skal dog følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og de lokale tiltag skal derfor være i overensstemmelse med disse.

Skal jeg som studerende på sygeplejerske- eller jordemoderuddannelsen være bekymret for muligheden for at opnå autorisation mv.?

Regioner, kommuner og professionshøjskoler har en særlig opmærksomhed rettet på at få sygeplejerske- og jordemoderstuderende tilbage i den udmeldte praktik, særligt de studerende, der aktuelt er på 6. semester, så det sikres, at uddannelserne leve op til autorisations- og EU-krav på området. I den sammenhæng kan nye, lidt usædvanlige praktikforløb komme på tale, så praktikken kan også her blive anderledes end planlagt.

Hvad gælder ift. studerende som af fx helbredsmæssige grunde, eller pga. nære pårørende har vanskeligt ved at genoptage et praktikforløb?

Der vil være nogle studerende, som af særlige årsager i forhold til smitterisikoen omkring COVID-19 ikke vil kunne gennemføre deres praktik. Denne gruppe studerende er et centralt fokuspunkt for professionshøjskoler, kommuner og regionerne, så også disse studerende opnår den nødvendige læring.

Udlandsophold

Kan jeg tage på et mobilitetsophold i udlandet? [Opdateret 18. juni 2021] 

Som det ser ud nu er det igen muligt med mobilitetsophold flere steder i udlandet.

Som udgangspunkt bør du orientere dig i Udenrigsministeriets rejsevejledning for det pågældende land.

Bemærk at der kan være andre årsager end COVID-19-pandemien til, at Udenrigsministeriet fraråder alle rejser eller alle ikke-nødvendige rejser til et land fx risiko for terror, naturkatastrofer, etc.

Turistrejser anses for at være ikke-nødvendige rejser.  Mobilitetsophold kan derimod anses for at være nødvendige rejser, hvorfor du som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation, såfremt din afsendende samt modtagende uddannelsesinstitution tillader det. På coronasmitte.dk kan du se, hvilke anerkendelsesværdige formål, der gælder ved indrejse til Danmark, som typisk også kan være formål for nødvendige rejser til udlandet.

Det er op til den enkelte studerende i samråd med sin uddannelsesinstitution at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis I vurderer, at dit mobilitetsophold er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at du også foretager en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i samråd med din uddannelsesinstitution. Det omfatter bl.a. overvejelser om assistance til hjemrejse i tilfælde af en alarmerende stigning i kontaktsmitte/smittetryk og/eller hvis den lokale behandlingskapacitet kommer under alvorligt pres. Desuden bør du løbende orientere dig grundigt, om de forskellige landes indrejserestriktioner.

Du bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at du bliver smittet med coronavirus i udlandet. Du bør derfor følge Udenrigsministeriets rejseråd.

Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, er det vigtigt, at du har en forsikring, der dækker. Det anbefales, at du forud for rejsen tager kontakt til forsikringsselskabet, som også vil kunne rådgive om assistance i tilfælde af akut hjemrejse.

På Coronasmitte.dk kan du læse, hvordan du skal forholde dig ved hjemkomst fra et mobilitetsophold:

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er studerende eller ansat på en uddannelsesinstitution og befinder mig i udlandet?

Først og fremmest skal du tage fat i din uddannelsesinstitution.

Der er ikke et entydigt svar, da det i høj grad afhænger af din konkrete situation. Derfor anbefaler vi, at du bl.a. overvejer følgende:

 • Hvor længe forudsættes dit ophold at vare? Jo længere dit ophold er forudsat til at vare, desto mere taler det for, at du kan blive.
 • Kan du deltage i undervisningen, dér hvor du opholder dig?
 • Er der lokale tiltag som umuliggør, at du kan blive (fx ophævelse af visum)?
 • Hvordan er kvaliteten af det lokale sundhedssystem?

Du kan løbende holde dig opdateret via Udenrigsministeriets rejsevejledninger:

Hvad sker der med min uddannelse, hvis jeg afbryder mit studieophold i udlandet?

Du skal tage kontakt til din uddannelsesinstitution, når du er kommet tilbage til Danmark. Institutionen vil her vurdere, hvad der kan gøres for, at dit ophold i udlandet kan føre til merit i din uddannelse. Måske kan du færdiggøre resten af faget/uddannelsesforløbet i Danmark på enten din egen institution eller en anden institution.

Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at der ikke kan findes alternativer, vil institutionen tage stilling til, om du kan få annulleret faget i dit studieprogram. Hvis afbrydelsen af studieopholdet i udlandet fører til en forlængelse af din studietid, vil institutionen tage stilling til, om du kan få dispensation fra den maksimale studietid, dvs. fristen for hvornår du senest skal have gennemført din uddannelse.

Vi anbefaler, at du følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Rejsevejledningerne indeholder bl.a. information om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem til Danmark efter en udlandsrejse.

Trivsel [Opdateret 29. april 2021]

Hvordan kan man styrke trivslen, når man igen skal studere hjemmefra og ikke kan ses med sine kammerater?

Uddannelses- og forskningsministeren og kulturministeren afholdt d. 26. november 2020 et topmøde om unges trivsel under COVID-19 med deltagelse af en bred kreds af interessenter, organisationer, unge og eksperter, der til dagligt beskæftiger sig med unge.

Det kom der en masse inspirerende og stærke idéer ud af, som er samlet i et idékatalog, så alle, der har lyst, kan blive inspireret og være med til at føre idéerne ud i livet.

Hold fast i at gøre noget aktivt, meningsfuldt og sammen i det omfang, det kan lade sig gøre med de gode og nye idéer som fællesspisning hver for sig, virtuelt morgen-check-in og gåture med en varm kop kaffe.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har desuden etableret et Trivselsforum for studerende på de videregående uddannelser. Her skal 11 studerende komme med deres konkrete bud på løsninger, der kan understøtte en god genstart af studielivet på de videregående uddannelser med rum for trivsel og læring for alle.

Sociale og faglige arrangementer

Vil der fortsat blive holdt sociale arrangementer som fx fester og fredagsbarer i regi af uddannelsesinstitutionerne? [Opdateret 5. juli 2021]

Der må gerne afholdes sociale arrangementer, herunder sociale studiestarts- og semesterafslutningsaktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Institutionens afholdelse af sociale arrangementer o. lign., f.eks. i forbindelse med studiestart og semesterafslutning, vurderes som udgangspunkt at være en del af den almindelige drift og opgavevaretagelse og er undtaget fra det lille forsamlingsforbud som er 250 pr. 1. juli 2021 og afskaffes per 1. august 2021.

Alle arrangementer, aktiviteter mv., som afholdes af de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, er underlagt det store forsamlingsforbud på 500 personer. Forsamlingsforbuddet vil efter planen være gældende til og med den 31. august 2021. Efter den 31. august 2021 vil der kunne afholdes aktiviteter og arrangementer uden væsentlige restriktioner. Dette er under forudsætning af, at vaccineudrulningen forløber planmæssigt, og at der fortsat er epidemikontrol, jf. Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021, samt at der fortsat er fokus på smitteforbyggende tiltag.

Øvrige sociale aktiviteter, som f.eks. afholdes af frivillige studenterdrevne organisationer, skal overholde det gældende lille forsamlingsforbud som er 250 per 1. juli 2021 og afskaffes per 1. august 2021.

Vi opfordrer generelt til, at der i eventuel planlægning af et arrangementet hentes inspiration fra de til enhver tid gældende retningslinjer for lignende arrangementer mv. i samfundet i øvrigt, som fx retningslinjer for restauranter, natteliv, afholdelse af private fester i udlejningslokaler mv. 

Frem til 1. august 2021er der fortsat krav om dokumentation af negativt undersøgelsesresultat for covid-19 ved fysisk fremmøde på institutionen for såvel studerende, ansatte og besøgende. Dog er der visse undtagelser til kravet.

Må der afholdes uddannelsesafslutninger? [Opdateret 5. juli]

Fra den 14. juni gælder for fejringer på de videregående uddannelsesinstitutioner, at institutionerne bør følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejledning 'COVID-19: Forebyggelse af smittespredning’.

Institutionens afholdelse af sociale arrangementer o. lign., f.eks. i forbindelse med studiestart og semesterafslutning, vurderes som udgangspunkt at være en del af den almindelige drift og opgavevaretagelse og er undtaget fra det lille forsamlingsforbud som er 250 pr. 1. juli 2021 og afskaffes per 1. august 2021.

Alle arrangementer, aktiviteter mv., som afholdes af de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, er underlagt det store forsamlingsforbud på 500 personer. Forsamlingsforbuddet vil efter planen være gældende til og med den 31. august 2021. Efter den 31. august 2021 vil der kunne afholdes aktiviteter og arrangementer uden væsentlige restriktioner. Dette er under forudsætning af, at vaccineudrulningen forløber planmæssigt, og at der fortsat er epidemikontrol, jf. Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021, samt at der fortsat er fokus på smitteforbyggende tiltag.

Frem til 1. august 2021 er der fortsat krav om dokumentation af negativt undersøgelsesresultat for covid-19 ved fysisk fremmøde på institutionen for såvel studerende, ansatte samt besøgende. Dog er der visse undtagelser til kravet.

Udenlandske studerende [Opdateret 16. juli 2021]

Kan jeg (som udenlandsk studerende indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution) komme ind i Danmark?

Internationale studerende

Verdens lande kategoriseres i fire kategorier, henholdsvis grøn, gul, orange og rød, som bestemmer kravene ved din indrejse. Herudover gælder der forskellige krav til test og isolation ved indrejse afhængig af, om du er vaccineret, tidligere smittet eller rejser på en negativ test.

Alle, der hverken er vaccineret eller tidligere smittet, som rejser ind i Danmark, skal som udgangspunkt kunne fremvise dokumentation for en negativ COVID-19-test ved indrejsen til Danmark.

Grønne og gule lande

Rejser du fra et grønt eller gult land, kan du rejse ind i Danmark uden et anerkendelsesværdigt formål. Som studerende kan du rejse ind, selv om din uddannelse udelukkende udbydes virtuelt.

Er du ikke vaccineret eller tidligere smittet, og rejser du fra et grønt eller gult land, skal du som udgangspunkt kunne vise en negativ COVID-19-test, når du rejser ind i Danmark. Du skal testes igen efter indrejsen, hvis du rejser fra et gult land.

Der kan gælde undtagelser for disse krav for personer, der er vaccineret eller tidligere smittet.

Orange lande

Rejser du fra et orange land, må du som udgangspunkt rejse ind i Danmark, hvis de er studerende på en uddannelsesinstitution, der er åben, og under forudsætning af, at du skal modtage undervisning eller skal til eksamen ved fysisk fremmøde.

Er du ikke vaccineret eller tidligere smittet, og rejser du fra et orange land, skal du testes for COVID-19 både før og efter du rejser ind i Danmark. Indrejser du fra et orange land, skal du efterfølgende i isolation i 10 dage.

Der kan gælde undtagelser for disse krav for personer, der er vaccineret eller tidligere smittet.

Røde lande

Rejser du fra et rødt land, kan du som udgangspunkt ikke rejse ind i Danmark som studerende, med mindre du opfylder et af de særlige krav til anerkendelsesværdige formål med din indrejse.

Internationale studerende med bopæl i Danmark

Hvis du har bopæl i Danmark, dvs. har folkeregisteradresse i Danmark, kan du rejse ind i Danmark uanset om din uddannelsesinstitution er åben.

Hvis du rejser til Danmark med fly fra et rødt land, skal du være opmærksom på, at du skal kunne vise en negativ COVID-19-test (PCR-test). Rejser du fra et land med rød landestatus, skal du være opmærksom på, at du kan være omfattet af andre rejserestriktioner i forbindelse med din rejse.

Vi anbefaler, at du følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Rejsevejledningerne indeholder bl.a. information om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem til Danmark efter en udlandsrejse.

Internationale studerende med studieopholdstilladelse

Hvis du har en gyldig studieopholdstilladelse, kan du rejse ind i Danmark, uanset om din uddannelsesinstitution er åben. Det fremgår af din opholdstilladelse, hvornår du må rejse ind i Danmark.

Der gælder dog skærpede krav til anerkendelsesværdige formål med indrejse fra lande med ”rød” landestatus. Du har derfor som udgangspunkt ikke mulighed for at rejse ind i Danmark fra et land med ”rød” landestatus, hvis du er studerende.

Når du rejser ind i Danmark, skal du kunne fremvise en negativ COVID-19-test.

Du bør orientere dig om de aktuelle betingelser for indrejse, og hvilken dokumentation du skal have med.

Indrejser du fra et land med orange eller rød landestatus, skal du som udgangspunkt isolere dig i 10 dage efter indrejsen.

Særligt for personer med bopæl i grænselandet

Hvis du bor i grænselandet, dvs. Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len i Sverige, kan du rejse ind i Danmark, hvis du kan vise en negativ COVID-19 test, der er taget senest 72 timer før indrejsetidspunktet.

Hvis du bor i grænselandet, stilles der ikke krav om isolation eller test efter indrejsen i Danmark.

Se mere information for personer med bopæl i grænselandet:

Generelt om indrejse

Du skal være opmærksom på, at de danske myndigheder ikke udsteder forhåndsgodkendelser. Det vil til enhver tid være politiet, der udfører grænsekontrollen, der træffer den endelige afgørelsen om, hvorvidt en person tillades indrejse i Danmark eller ej.

Hvornår må jeg rejse ind i Danmark?

Hvis du har en gyldig studieopholdstilladelse, fremgår det af din opholdstilladelse, hvornår du må rejse ind i Danmark. Du har dog som udgangspunkt ikke mulighed for at rejse ind i Danmark fra et land med ”rød landestatus”.

Hvis du kommer fra et land, hvor du ikke behøver en opholdstilladelse, må du rejse ind i Danmark umiddelbart før din uddannelse begynder.

Vi anbefaler, at du orienterer dig om, hvilke regler der gælder for din indrejse på Coronasmitte.dk.

Skal jeg i karantæne eller testes for COVID-19, når jeg ankommer til Danmark?

Alle der indrejser i Danmark, skal testes før og efter indrejse.

Alle, som indrejser fra orange og røde lande skal efterfølgende isoleres i 10 dage. Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter tidspunktet for indrejse i Danmark. Der er ikke krav om isolation for indrejsende fra gule lande.

Udenlandske studerende i Danmark: Hvem skal jeg kontakte ved spørgsmål om min uddannelse, hvis jeg afbryder mit studieophold i Danmark?

Du skal tage kontakt til den uddannelsesinstitution i dit hjemland, hvor du er indskrevet med henblik på, at institutionen kan vurdere, hvad der kan gøres for, at dit studieophold i Danmark kan indgå i dit studieprogram. Det er således din egen uddannelsesinstitution, som vil hjælpe dig med spørgsmål om betydningen for din fortsatte uddannelse i dit hjemland.

Selvbetalende udenlandske studerende i Danmark: Hvilken betydning har det for min studieopholdstilladelse i Danmark, hvis min undervisning og eksamen bliver udskudt?

Hvis undervisningen eller eksamen bliver udskudt til et senere tidspunkt, hvor din studieopholdstilladelse som udenlandsk studerendes er udløbet, skal du rette henvendelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration for yderligere oplysninger om mulighederne for at forlænge din opholdstilladelse:

Links til andre relevante spørgsmål-svar om:

For seneste nyt om COVID-19 i Danmark henvises til myndighedernes fælles hjemmeside Coronasmitte.dk:

Siden vil løbende blive opdateret.

Senest opdateret 20. juli 2021