Du er her: Forside Aktuelt Temaer Deponering af radioaktivt affald i Danmark Undersøgelse af mellemlagerløsning

Undersøgelse af mellemlagerløsning 2012-2016

Her finder du beslutningsgrundlag og andet materiale fra arbejdet med mellemlagerløsningen.

Indhold på denne side stammer fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som havde ressortansvar for området frem til den 28. juni 2015.

Et mellemlager betyder, at affaldet opbevares i op til 100 år med henblik på senere slutdeponering.

Som opfølgning på aftalen fra november 2012 mellem ministeren for sundhed og forebyggelse og de politiske partier om at vurdere muligheden for en mellemlagerløsning blev der udarbejdet et 'Tentativt indhold i Beslutningsgrundlag for etablering af et mellemlager for radioaktivt affald fra Risø (long term Storage)'. Denne plan skal betragtes som en arbejdsplan over, hvilke emner der skal overvejes medtaget i det endelige beslutningsgrundlag. Der er altså ikke tale om en endelig indholdsfortegnelse.

I februar 2015 forelå 'Beslutningsgrundlag for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald'. Rapporten er udarbejdet af GEUS og Dansk Dekommissionering for den tværministerielle arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

I marts 2015 besluttede de politiske partier at foretage yderligere undersøgelser af en mellemlagerløsning, hvor kriterier for lokalisering, sikkerhed, drift og økonomi skulle undersøges nærmere. Desuden skulle rapporten indeholde en sammenligning af en slutdepot-løsning og en mellemlager-løsning. Arbejdet med et slutdepot blev samtidig stillet i bero. Det blev besluttet at fortsætte sonderingerne af muligheden for at deponere det særlige affald i udlandet.

I februar 2016 indgik Dansk Dekommissionering kontrakt med rådgivningsfirmaet COWI om udførelse af studierne om sikkerhed, drift og økonomi ved en mellemlagerløsning. Studiet af kriterier for lokalisering af et mellemlager blev henvist til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). I tilknytning til GEUS' studie blev der indgået aftale med Det Danske Center for Miljøvurdering (Aalborg Universitet) om et delstudie af, hvordan socioøkonomiske forhold kan indgå i det videre arbejde med at belyse mellemlagerløsningen. Efter afslutningen af de yderligere undersøgelser af mellemlagerløsningen vil en samlet rapport blive forelagt uddannelses- og forskningsministeren inden udgangen af 2016. 

I august 2016 afleverede COWI A/S resultatet af studierne om sikkerhed, drift og økonomi ved en mellemlagerløsning til Dansk Dekommissionering. Studierne indgik som en delrapport i det videre arbejde frem mod en samlet rapportering til uddannelses- og forskningsministeren. I delrapporten sammenlignes et mellemlager med forskellige slutdepotløsninger med hensyn til sikkerhed, og der skitseres en driftsorganisation for et mellemlager med en fuktionsperiode på 100 år. Endelig blev de økonomiske forhold ved forskellige løsningsmuligheder gennemgået i rapporten.

I september 2016 offentliggjorde Det Danske Institut for Miljøvurdering (DCEA) sine anbefalinger til inddragelse af socioøkonomiske forhold ved lokaliseringen af et mellemlager for radioaktivt affald. Rapporten vil indgå i den samlede afrapportering fra GEUS om kriterier for lokalisering af et mellemlager.Du kan læse DCEA's rapport her:

I november 2016 offentliggjorde Dansk Dekommissionering kommentarer til COWI A/S' rapport om sikkerhed, drift og økonomi ved en mellemlagerløsning. Kommentarerne var indhentet fra den internationale faglige gruppe, som rådgiver Dansk Dekommissionering om teknisk forhold i forbindelse med sagen. Du kan læse kommentarerne her:

I december 2016 offentliggjorde GEUS en undersøgelse af kriterier for lokalisering af et mellemlager. Samtidig udarbejdede Dansk Dekommissionering og GEUS en sammenfatning af mellemlagerundersøgelserne. Hermed var mellemlagerundersøgelserne afsluttet.

I januar 2017 offentliggjorde GEUS et studie baseret på eksisterende data om Danmarks geologiske forhold i 500 meters dybde. Studiet blev foretaget på baggrund af diskussioner om depotdybde i kontaktforum og skulle indgå som en del af sammenligningsgrundlaget mellem slutdepot og mellemlager.

Senest opdateret 01. februar 2017