Du er her: Forside Forskning og innovation Råd og udvalg Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) behandler sager om uredelighed i forskning.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 84 49
E-mail: tno@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 22
E-mail: mawi@ufm.dk

Tilføjet 01-05-2017

Ny lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Folketinget har vedtaget en ny lov om videnskabelig uredelighed, der blandt andet indeholder nye definitioner på området og en større inddragelse af de danske forskningsinstitutioner i håndteringen af videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis.

Med loven oprettes et nyt Nævn for Videnskabelig Uredelighed, der skal træde i stedet for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Uddannelses- og Forskningsministeriet har derfor lanceret et åbent opslag om faglige medlemmer og suppleanter til det nye nævn. Fristen for indstilling af egnede kandidater til nævnet er den 22. maj 2017.

Hvad er videnskabelig uredelighed 

Videnskabelig uredelighed er defineret som ”forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater”.

UVVU’s opgave

UVVU behandler sager om videnskabelig uredelighed, der har betydning for dansk forskning. Sager rejses ved anmeldelse til UVVU.

UVVU bidrager til at styrke dansk forsknings troværdighed og til at forebygge videnskabelig uredelighed. UVVU har tidligere udgivet et sæt vejledninger om god videnskabelig praksis. UVVU har på udvalgenes fællesmøde den 27. januar 2015 besluttet, at vejledningere ikke længere vil blive opdateret, da der den 5. november 2014 er kommet en dansk kodeks for integritet i forskning.

UVVU tidligere vejledninger om god videnskabelig praksis fra 2009 kan stadig tilgås som et historisk dokument.

UVVU's kompetence og rammer

UVVU’s kompetence og rammer er fastlagt i følgende regelsæt: 

Organisation af UVVU

UVVU består af tre udvalg, der tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsområder.
1. Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for sundhedsviden-skabelig forskning (USF).
2. Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for natur-, teknologi- og produktionsvidenskabelig forskning (UNTPF).
3. Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for kultur- og samfundsvidenskabelig forskning (UKSF).

Hvert af de tre udvalg består af en formand og seks medlemmer. Medlemmerne er anerkendte forskere, der er udpeget af Uddannelsesministeren efter høring af Det Frie Forskningsråd. Formanden, der er fælles for udvalgene, er landsdommer og udpeget af ministeren efter indstilling fra domstolene.

Formanden fordeler sagerne til behandling i de tre udvalg.

Betingelser for behandling af en sag

For at UVVU kan behandle en sag, skal sagen være omfattet af UVVU’s kompetence som fastlagt i regelsættene. Særligt skal følgende betingelser være opfyldt: 
1. Sagen skal vedrøre et videnskabeligt produkt, f.eks. en videnskabelig artikel, en ph.d-afhandling el.lign.
2. Sagen skal have betydning for dansk forskning, dvs.tilknytningskravet til Danmark skal være opfyldt.
3. Sagen skal vedrøre ”videnskabelig uredelighed”. Spørgsmål om  videnskabelige uenigheder eller om forskningens kvalitet behandles ikke af UVVU.
4. Den indklagede person skal være videnskabeligt uddannet inden for det område, som det videnskabelige produkt vedrører.

Sagens behandling

Når en sag er omfattet af UVVU’s kompetence og optages til behandling, iværksætter UVVU som udgangspunkt en høring af sagens parter (klager og indklagede) efter nedenstående procedure:

- Indklagede får kopi af klagers henvendelse, og indklagede bliver med en passende svarfrist anmodet om at indsende bemærkninger.

- Kopi af indklagedes bemærkninger sendes i høring hos klager, og klager bliver med en passende svarfrist anmodet om at indsende bemærkninger.

- Kopi af klagers bemærkninger sendes i høring hos indklagede, og indklagede bliver med en passende svarfrist anmodet om at indsende be-mærkninger.

- Kopi af indklagedes bemærkninger sendes til klager til orientering.

UVVU kan under sagens behandling anmode parterne om yderligere oplysninger. UVVU kan også nedsætte særlige udvalg ad hoc til at analysere særlige aspekter af sagen, ligesom UVVU kan anmode eksterne eksperter om særlig sagkyndig bistand.

De nærmere regler for sagens forberedelse og afgørelse findes i forretningsordenen.

Sagens afgørelse

UVVU’s afgørelser sendes direkte til de berørte parter i sagen. Afgørelser gøres desuden tilgængelige i anonymiseret form på denne side.

Årsberetninger

UVVU udgiver løbende årsberetninger.

Senest opdateret 01. maj 2017