Gå til indhold

Optaget på design- og arkitektuddannelserne skal tilpasses arbejdsmarkedets behov

29. september 2015
Nyuddannede fra design- og arkitektuddannelserne har gennem en længere årrække haft en markant højere ledighed end gennemsnittet for nyuddannede fra de videregående uddannelser. Derfor tilpasser regeringen optaget på uddannelserne fra 2016.

Regeringen ønsker en bedre sammenhæng mellem studievalg og arbejdsmarked. Det er et tab for den enkelte studerende og samfundet som helhed, når unge bruger tid og ressourcer på at gennemføre en uddannelse, der ikke fører til beskæftigelse efterfølgende.

Ses der på ledigheden blandt nyuddannede designere og arkitekter, er ledigheden over dobbelt så høj som gennemsnittet for alle videregående uddannelser i perioden fra 2008 til 2012.

Derfor skal optaget på design- og arkitektuddannelserne reduceres med 25 procent i løbet af de næste seks år.

  • 30 procent på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)
  • 20 procent på Arkitektskolen Aarhus
  • 15 procent på Designskolen Kolding

Uddannelsesbevillingen reduceres i takt med, at dimensioneringen indfases. De frigjorte midler er så efterfølgende til rådighed på de uddannelser, hvor de studerende forventes optaget i stedet.

Udvalg til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser (Kunstudvalget) under Uddannelses- og Forskningsministeriet har på baggrund af deres fremskrivningsanalyser opgjort, at der frem mod 2030 forventes cirka 700 færre beskæftigede arkitekter ved en uændret beskæftigelsesfrekvens. Men samme analyse viser, at der i 2030 forventes at være 2.100 ubeskæftigede arkitektuddannede i den arbejdsdygtige alder, hvilket understreger behovet for dimensionering.

Regeringen prioriterer regionale uddannelsesudbud. Derfor har regeringen på finanslovsforslaget for 2016 afsat en særskilt bevilling med henblik på at sikre et fremtidigt og fortsat regionalt forankret udbud af Kunsthåndværk - Glas og Keramik på Bornholm, der udbydes af KADK i Nexø. Bevillingen indfases gradvist under forudsætning af, at det nuværende udbud af Kunsthåndværk - Glas og Keramik opretholdes. Fuldt indfaset andrager bevillingen 6,2 millioner kroner årligt.

Samtidig opprioriterer regeringen de særlige forskningsmidler til de kunstneriske uddannelsesinstitutioner ved at forlænge forskningsmidlerne på området, således at de også dækker 2018. Desuden er der afsat en reserve på 4 millioner kroner i 2016 til at øge forskningen på det kunstneriske område.

Uddannelses- og forskningsministeren har orienteret de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og forskningsministeriet om tiltagene.

Baggrund og proces

  • Den tidligere SR-regering besluttede i efteråret 2014 at dimensionere videregående uddannelser med systematisk overledighed på universiteterne, erhvervsakademierne, professionshøjskolerne. De videregående kunstneriske uddannelser (arkitekter og designere) var ikke medtaget, da uddannelserne på daværende tidspunkt blev behandlet i Udvalg til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser (Kunstudvalget) under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Kunstudvalget offentliggjorde i april 2015 sine anbefalinger for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser, herunder foreslog udvalget at dimensionere design- og arkitektuddannelserne.
  • For så vidt angår Kunstudvalgets øvrige anbefalinger, vil Styrelsen for Videregående Uddannelser nu arbejde videre, og der vil blive fulgt op og truffet de relevante beslutninger inden udgangen af i år. Det vil ske i dialog med de kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Handlinger tilknyttet webside