Gå til indhold

Ny organisation i ministeriet på plads

22. december 2016
Uddannelses- og Forskningsministeriet ændrer organisation per 1.1.2017. Ændringen betyder, at de to eksisterende styrelser nedlægges, og at der oprettes to nye: Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Se her, hvem der fremover arbejder med hvad.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har hovedansvaret for institutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet, herunder alle de videregående uddannelsesinstitutioner, de offentlige forskningsfonde, GTS’ere m.fl. Styrelsen udmønter og administrerer de bevillinger og tilskud, der udbetales til institutionerne, og har den primære kontakt til og dialog med institutionerne i forhold til mål- og resultatstyring, tilsyn og administration.

Styrelsen har også hovedansvaret for SU, herunder den ordinære uddannelsesstøtte og særlige støtteordninger for uddannelsessøgende. Styrelsen har desuden ansvar for løbende drift og udvikling af SU-systemerne, studieadministrationssystemer samt sektor- og institutionsrettet it.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte bidrager desuden med sin ekspertviden til ministerbetjening og politikudvikling i samarbejde med departementet.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har ansvaret for alle opgaver, der kræver særlig faglig ekspertise inden for forskning og uddannelse – på tværs af institutioner. Styrelsen skaber fundamentet for en videreudvikling af det høje kvalitetsniveau i dansk forskning og videregående uddannelse og arbejder for et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet.

Styrelsen bidrager til nye analyser og følger udviklingen og debatten inden for sektoren på det faglige område. Styrelsen varetager i øvrigt opgaver, der understøtter et højt kvalitetsniveau for den nationale forskningsinfrastruktur og er dansk rummyndighed.

Styrelsen arbejder med akkreditering og beskæftiger sig også med EU- og globalt samarbejde inden for uddannelse og forskning. Derudover arbejder styrelsen med internationale uddannelsesprogrammer samt vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse bidrager desuden med sin ekspertviden til ministerbetjening og politikudvikling i samarbejde med departementet. 

Departementet

Departementet har hovedansvaret for ministerbetjeningen og politikformuleringen på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, herunder det lovforberedende arbejde. Departementet rådgiver og forbereder ministeren i sit daglige virke og har ansvaret for at udarbejde sager til ministeren med fagligt bidrag fra styrelserne.

Departementet følger den politiske udvikling tæt og gennemfører strategiske analyser samt deltager i det internationale politiske samarbejde om uddannelse, forskning og innovation. Departementet forestår koordineringen af kontakten til Folketinget og øvrige ministerier i politiske sager og har ansvaret for presse på hele ministerområdet.

Derudover har departementet ansvar for de interne funktioner, der går på tværs af ministeriet, herunder HR og koncernudvikling.

Skal styrke rammer for uddannelse og forskning

Formålet med organisationsændringen er at styrke ministeriets opgavevaretagelse, herunder styrke sammenhængen mellem uddannelse, forskning og innovation, styrke ministerbetjeningen og politikudviklingen og skabe en klar ansvarsfordeling i ministeriet.  

Handlinger tilknyttet webside