Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2022 Nye medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd

Nye medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd

Indkaldelse af forslag til 2 bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Frie Forskningsfond og 32 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd pr. 1. januar 2023. Frist torsdag 28. april 2022 kl. 16.00.

25. marts 2022

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indkalder hermed forslag til medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og på vegne af Danmarks Frie Forskningsfond medlemmer til de faglige forskningsråd under fonden.

Bestyrelsesmedlemmer

Udpegningsperioden for to bestyrelsesmedlemmer udløber ved udgangen af 2022 med mulighed for genudpegning. Der er således to ledige pladser i bestyrelsen pr. 1. januar 2023.

Bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, kan ikke samtidig sidde i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond, bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond, udvalg under Danmarks Frie Forskningsfond eller udvalg under Danmarks Innovationsfond.

Medlemmer af de faglige forskningsråd

Udpegningsperioden for 8 medlemmer af de faglige forskningsråd (i loven omtalt som de stående udvalg) udløber ved udgangen af 2022 uden mulighed for gen-udpegning, 6 medlemmer udtræder med udgangen af 2022 efter første udpegningsperiode og ét medlem efter to år i fonden.17 medlemmer af de faglige forskningsråd kan udpeges for to år mere. Der er således 32 ledige pladser i de faglige forskningsråd pr. 1. januar 2023.

Medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd, herunder formændene, kan ikke samtidig sidde i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond, bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond eller bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond.

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har en fondsfunktion og en rådgivningsfunktion. Fonden har til opgave at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at yde tilskud til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og har derudover mulighed for at udmønte midler til tematisk forskning. Fondens rådgivning sker efter anmodning eller på eget initiativ. Derudover skal fonden bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater.

Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse (en formand og otte med-lemmer) og fem faglige forskningsråd (12-18 medlemmer). De fem faglige forskningsråd er:

 • DFF | Kultur og Kommunikation
 • DFF | Natur og Univers
 • DFF | Samfund og Erhverv
 • DFF | Sundhed og Sygdom
 • DFF | Teknologi og Produktion

Krav til kandidater

Samtlige 84 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd skal være anerkendte forskere, dvs. personer der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Samtlige medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) udpeges i deres personlige egenskab, og der lægges vægt på en bred erfaring inden for både dansk og international forskning. Danmarks Frie Forskningsfond ser gerne flere DFF-medlemmer med baggrund fra erhvervslivet.

Medlemmerne til de faglige forskningsråd udpeges, så der i det enkelte faglige forskningsråd er en bred faglig dækning inden for rådets virke. Derudover tilstræber DFF en sammensætning af det enkelte faglige råd med en jævn fordeling af medlemmer i forhold til køn, institutioner (offentlige som private) og forskningsmiljøer fra forskellige dele af landet - uden at gå på kompromis med fagligheden.

Bestyrelsen har mulighed for at supplere de indkomne forslag til kandidater til de faglige forskningsråd med henblik på at sikre en bred dækning som beskrevet ovenfor i tilfælde af, at der er foreslået få kandidater.

Der ses gerne forslag til kandidater til bestyrelsen og fagråd med en eller flere af nedenstående erfaringer:

 • International erfaring
 • Tværvidenskabelig forskningserfaring
 • Erfaring fra erhvervslivet

For fagrådsmedlemmer er det ligeledes vigtigt med en bred forskningsmæssig erfaring, der gør det muligt for det enkelte medlem at vurdere ansøgninger uden for eget ekspertiseområde.
Møder i bestyrelsen og forskningsråd foregår på dansk. Det er derfor en forudsætning, at DFF-medlemmer kan læse og forstå dansk, mens skriftlige og mundtlige bidrag til drøftelsen for DFF-medlemmer, der foretrækker det, kan foregå på engelsk.

Ligestilling

Uddannelses- og forskningsministerens udpegning af medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse er omfattet af bestemmelserne om offentlige udvalg, kommissioner og lignende i lov om ligestilling af kvinder og mænd. I forhold til de faglige forskningsråd skal Danmarks Frie Forskningsfond jf. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (LOV nr. 384 af 26/04/2017) tilstræbe en ligelig kønssammensætning ved udpegningen af medlemmer. På baggrund af ovenstående anmoder Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Frie Forskningsfond om, at der indsendes forslag om både kvinder og mænd til alle ledige poster.

Efterspurgte kompetencer i de faglige forskningsråd

Til DFF | Kultur og Kommunikation ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområde:

 • Litteraturvidenskab
 • Antropologi og etnologi
 • Pædagogik og uddannelsesforskning
 • Teologi og religionsvidenskab

Til DFF | Natur og Univers ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområde:

 • Miljøbiologi og fysiologi
 • Mikrobiologi, herunder mikrobiel økologi
 • Molekylærbiologi og genetik
 • Eksperimentel fysik og astronomi
 • Makrobiologisk systemøkologi*
 • Molekylærbiologi og biokemi *
 • Fysisk og analytisk kemi
 • Teoretisk datalogi *

Til DFF| Samfund og Erhverv ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområde:

 • Sociologi, herunder sociologisk teori og globalisering*
 • Statskundskab, med særligt henblik på international Politik*
 • Mikrosociologi og kvalitative metoder*
 • Nationaløkonomi med særligt henblik på empirisk økonomi inden for områderne arbejdsmarkedsøkonomi, uddannelsesøkonomi, sundhedsøkonomi og lignende*
 • Erhvervsøkonomi, herunder organisation, innovation og Strategi*
 • Nationaløkonomi med særligt henblik på økonomisk teori, finansiering og adfærdsøkonomi*


Til DFF | Sundhed og Sygdom ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområder:

 • Klinisk og eksperimentel psykiatri. Basal neurovidenskab
 • Kardiologi, klinisk medicin, epidemiologi
 • Klinisk genetik, molekylær genetik, genomics, transcriptomics, bioinformatik, data science
 • Folkesundhed, epidemiologi, bioinformatik, data science
 • Basal og klinisk immunologi - herunder immunpatogenese, inflammation og infektion*
 • Basal og klinisk fysiologi - herunder organfysiologi*

Til DFF | Teknologi og Produktion ønskes særligt forslag til medlemmer inden for fagområderne nedenfor. Bemærk at der for kandidaten, som foreslås til et fagområde, efterspørges kompetencer inden for alle de angivne felter (angivet inden for hver dot og parentes) inden for fagområdet:

 • Kommunikationsteknologi, elektronik, elektriske energisystemer, informationsteknologi og robotteknologi
 • Fysik, materialer, optik, fotonik og nanoteknologi
 • Mekanik, fluidmekanik, matematisk modellering, nanoteknologi, materialer og produktion
 • Lægemiddeludvikling/lægemiddelteknologi (formulering, drug delivery, præklinisk testning, nanoteknologi)*
 • Jordbrugsvidenskab (jordfysiske/kemiske processer, vegetabilsk produktion, ressourceudnyttelse, miljøbeskyttelse, klima og bæredygtighed)*
 • Kemi (uorganisk, organisk og analytisk kemi, nanoteknologi)*
 • Mikrobiologi og bioteknologi*
 • Veterinærvidenskab (klinik, diagnostik)*

* Genudpegning af rådsmedlem med det angivne fagområde er mulig

Indsendelse af forslag

Forslag sendes elektronisk sammen med kandidatens CV og publikationsliste (i én pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor), en samtykkeerklæring fra kandidaten om behandling af personoplysninger (en pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor) og en motivation for kandidaten (en pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor).

Derudover skal følgende informationer være klar, inden forslag kan sendes ind elektronisk: Kandidatens navn, som det fremgår af CV’et (korrekt angivet med æ, ø og å), fødselsår, universitetsgrad, e-mailadresse, stilling, titulering (spørg kandidaten, hvordan vedkommende vil tituleres) og ansættelsessted. Derudover skal man have sikret sig, at kandidaten kan læse og forstå dansk, mens skriftlige og mundtlige bidrag til rådsdrøftelsen for DFF-medlemmer, der foretrækker det, kan foregå på engelsk, jf. ’Krav til kandidaten’ ovenfor.

Alle kandidater skal være adspurgt, inden forslag indsendes.

CV og publikationsliste

CV og publikationsliste skal være på dansk eller engelsk.

CV’et (maks. to sider) skal indeholde den foreslåede persons nøjagtige institutionsadresse (på dansk for danske institutioner evt. i parentes efter det engelske navn i et engelsksproget CV) og oplysninger om uddannelse, beskæftigelse, hædersbevisninger, akademiske resultater, forskningsmæssige nøgleområder, projektledelse og vejledning. CV’et må ikke indeholde fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nummer), og orlovsperioder undtaget barsels- og adoptionsorlov angives uden yderligere specificering.

Publikationslisten skal indeholde udførlige referencer til publikationer fra de seneste fem år og gerne opdelt på peer-reviewed og øvrige videnskabelige indlæg samt angivelse af det fulde antal publikationer.

Pdf-filen med CV og publikationsliste navngives først med kandidatens navn (K) og dernæst navnet på forslagsstilleren (F), således at navnet bliver ’CV-K foreslået af F.pdf’.

Samtykkeerklæring fra kandidaten om behandling af personoplysninger

Formularen Samtykkeerklæring for kandidater foreslået til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd (Filnavn: DFF-Samtykke til brug af kandidatens personoplysninger) underskrives af kandidaten, dateres og skannes. Pdf-filen navngives først med kandidatens navn (K) og dernæst navnet på forslagsstilleren (F), således at navnet bliver ’Samtykke-K foreslået af F.pdf’. Formularen er vedlagt indkaldelsen og ligger endvidere på DFF’s hjemmeside. Det fremgår af samtykkeerklæringen, hvad der skrives under på.

Kandidater uden samtykkeerklæring til behandling af kandidatens personoplysninger vil ikke komme i betragtning.

Motivering for kandidaten

Der skal sendes en motivering med til forslaget til en kandidat. Pdf-filen med
motiveringen navngives ’Motivering-K foreslået af F.pdf’

Forslagene skal være Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i hænde senest torsdag den 28. april 2022 kl. 16.00.

Videre proces

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

De indkomne forslag til posterne som bestyrelsesmedlemmer vil blive forelagt uddannelses- og forskningsministeren, som udpeger bestyrelsesmedlemmer. Det forventes, at de udpegede får besked senest primo november 2022 med henblik på indtrædelse i fonden pr. 1. januar 2023. Det første bestyrelsesmøde forventes at blive afholdt primo februar 2023.

Udpegning af medlemmer til de faglige forskningsråd

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond vil udpege/eventuelt genudpege fagrådsmedlemmer til de ledige pladser på møde d. 30. august 2022. Det forventes, at de udpegede rådsmedlemmer får besked om deres udpegning inden for tre uger med henblik på indtrædelse i fonden pr. 1. januar 2023. De første rådsmøder forventes at blive afholdt i februar 2023.

Behandling af personoplysninger

Yderligere oplysninger

Evt. spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til fuldmægtig Vibeke Kalsbeek (+45 7231 8335, ).

Generelle spørgsmål vedr. Danmarks Frie Forskningsfond kan rettes til kontorchef Jesper Risom (+45 7231 8300, )

Senest opdateret 24. juni 2022