Gå til indhold

Udmøntning af sektordimensionering på universiteterne

19. april 2024
Med universitetsreformen fra juni 2023 blev det besluttet, at de akademiske bacheloruddannelser skal dimensioneres for at skabe en bedre balance i optaget til de videregående uddannelser. Nu er udmøntningen på plads for perioden 2025-2029.

Med Aftale om rammerne for Reform af universitetsuddannelserne i Danmark blev forligspartierne i sommeren 2023 enige om at reducere tilgangen til de akademiske bacheloruddannelser på universiteterne fra 2025. Forligspartierne var samtidig enige om, at dimensioneringen løbende hvert femte år tilpasses på baggrund af den demografiske udvikling, således at antallet af uddannelsespladser fremover følger udviklingen i antallet af unge.

Sektordimensioneringen udgør på den baggrund ca. 10 pct. i den første dimensioneringsperiode fra 2025-2029 sammenlignet med den gennemsnitlige tilgang i perioden 2018-2022. 

Formålet med sektordimensioneringen er at skabe en bedre balance i optaget af studerende til de videregående uddannelser med henblik på, at flere i fremtiden søger mod professions- og erhvervsuddannelserne, herunder de største uddannelser på velfærdsområdet.

Universitetsforligskredsen valgte i sommeren 2023 at nedsætte et Kandidatudvalg med repræsentanter fra både universiteterne og de studerende. Udvalget fik blandet andet til opgave at bidrage til udformningen af det nye kandidatlandskab, herunder give input til fastsættelsen af sektordimensioneringen.

Universitetsforligskredsen er nu – blandt andet på baggrund af input fra Kandidatudvalget – enige om en fordeling af sektordimensioneringen mellem universiteterne for dimensioneringsperioden 2025-2029.

Forligskredsen har særligt lagt vægt på, at sektordimensioneringen fordeles mellem universiteterne på en måde, så den tager højde for uddannelsernes dimittendledighed, og at der fortsat skal være et udbud af uddannelser i hele landet. Forligskredsen har desuden lagt vægt på, at der tages højde for, i hvilket omfang det enkelte universitet berøres af både sektordimensioneringen og omlægningen til nye kandidatuddannelser, samt at universiteterne i deres implementering af dimensioneringen har mulighed for at tage hensyn til blandet andet små fag, herunder sprogfag og tilknyttede forskningsmiljøer.

Forligspartierne er desuden enige om hvert femte år at tage stilling til udmøntningen af sektordimensioneringen, herunder om fordelingen af sektordimensionering mellem universiteterne skal justeres.

Baggrunden for fordelingen af sektordimensioneringen er nærmere beskrevet i et baggrundsnotat om fordeling af sektordimensionering.


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside