Gå til indhold

Ny læreruddannelse skal løfte folkeskolen

10. marts 2013
Uddannelsesminister Morten Østergaard har med bred politisk opbakning netop godkendt bekendtgørelsen for en ny, fagligt stærkere og mere attraktiv læreruddannelse, der matcher folkeskolens behov, styrker den almene dannelse og hæver barren for de lærere, der skal løfte morgendagens folkeskole.

Den nye læreruddannelse hviler på aftalen om en reform af læreruddannelsen, som blev indgået mellem regeringen, K, V og DF den 1. juni 2012.

– Reformen skal skabe en mere attraktiv og udfordrende læreruddannelse, der en-til-en matcher behovet i en styrket folkeskole. Med den nye læreruddannelse stilles der større krav både ved optagelse og undervejs i studietiden, og eleverne i folkeskolen vil fremover i højere grad vil blive mødt af lærere, der er eksperter i det fag, der er på skoleskemaet, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Fremtidens lærere skal som norm have tre undervisningsfag, men også grundfagligheden vil blive styrket med mere vægt på konkrete færdigheder, som har betydning for en moderne folkeskoles praksis, herunder klasserumsledelse, undervisning af tosprogede og inklusion.

– Der er stadig alt for mange elever, der kommer igennem folkeskolen uden de mest basale kundskaber. I forlængelse af regeringens ønske om en styrket og inkluderende folkeskole, klæder vi med denne reform lærerne markant bedre på til at tage sig af dem, der måske har brug for en ekstra hånd, siger Morten Østergaard.

Han peger desuden på, at den almene dannelse i endnu højere grad vil komme til at gennemsyre læreruddannelsen:

-Det er en dansk styrkeposition, at vi har en folkeskole, der giver børnene perspektiv og en dybere forståelse af deres medansvar som individer i et demokratisk samfund, og udover at almen dannelse får sit eget kompetencemål i den ny læreruddannelse, så er det indskrevet i kompetencemålene for alle undervisningsfag. Pointen er, at en matematik- eller fysiklærer i ligeså høj grad som en historielærer skal kunne sætte sin undervisning ind i en samfundsmæssig eller kulturel kontekst, der sikrer, at børnene får en bredere forståelse af, hvor de kommer fra, hvem de er, og hvad de kan bruge deres viden til, siger Morten Østergaard.

Den nye læreruddannelse medfører samtidig, at der i langt højere grad kommer fokus på, hvad den studerende kan, og i mindre grad hvad han eller hun har været igennem.

Landets hidtil mest detailregulerede uddannelse reguleres fremover efter samme principper som andre videregående uddannelser. Den fleksible modulopbygning vil også give den enkelte lærerstuderende bedre mulighed for at profilere sin læreruddannelse i forhold til egne interesser og med øje for arbejdsmarkedets behov eller f.eks. tage et udlandsophold undervejs.

– Jeg forventer, at den nye læreruddannelse vil kunne tiltrække og fastholde endnu flere fagligt dygtige studerende med talent for og lyst til at undervise. Samtidig vil indførelsen af en adgangskvotient på 7,0 samt optagelsessamtaler for de øvrige ansøgere sikre studerende med de nødvendige faglige forudsætninger og ikke mindst med den fornødne motivation, som er altafgørende for at gennemføre et krævende studie, siger Morten Østergaard.

Den nye læreruddannelse vil gælde fra sommeroptaget i år. Ansøgere med under 7,0 i gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen skal søge om optag inden den 15. marts, mens ansøgere med 7,0 i gennemsnit eller derover skal søge om optag inden den 5. juli.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelsesminister Morten Østergaard kan kontaktes gennem:

Særlig rådgiver Philip Flores, tlf. 2237 1745.

Direktør i Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte Inge Mærkedahl, tlf. 7231 7810.

Specialkonsulent i Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte Lars Bo Henriksen, tlf. 7231 7863.

Handlinger tilknyttet webside