Gå til indhold

UVVU anker ikke uredelighedsdom

18. marts 2015
Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for sundhedsvidenskabelig forskning (USF), der er et af UVVU’s tre stående udvalg, har besluttet ikke at anke Østre Landsrets dom af 18. februar 2015.

Pressemeddelelse fra Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU)

Østre Landsret afgjorde ved dom af 18. februar 2015, at Bente Klarlund Pedersen ikke har begået videnskabelig uredelighed i forbindelse med udgivelse af en række videnskabelige artikler i 2003 og de følgende år. Dommen ophæver den tidligere afgørelse om uredelighed, som blev truffet af Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for sundhedsvidenskabelig forskning (USF).

Efter nøje overvejelser har USF besluttet ikke at anke dommen til Højesteret.

Landsretten har, som USF ser det, ikke underkendt udvalgets faglige vurderinger af, hvad der var god videnskabelig praksis på tidspunktet for artiklernes tilblivelse. På baggrund af den konkrete bevisførelse har landsretten imidlertid fundet, at det ikke med den fornødne klarhed kan lægges til grund, at Bente Klarlund Pedersen ved publiceringen af artiklerne handlede bevidst eller groft uagtsomt i forbindelse med at forfalske eller forvride det videnskabelige budskab. Som det også fremhæves i dommen, stilles der strenge krav i relation til at fastslå videnskabelig uredelighed.

Dommen behandler nogle konkrete videnskabelige artikler, som blev udarbejdet for år tilbage. I lyset af den senere udvikling, herunder ikke mindst den nye nationale kodeks for integritet i forskning, som udstikker en række mere detaljerede retningslinjer for god praksis, er der i dag og fremadrettet et bedre grundlag for at dokumentere, hvad der er de grundlæggende standarder for god praksis.

Hertil kommer, at uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen for nylig har nedsat et særligt ekspertudvalg, som har fået til opgave at komme med anbefalinger til eventuelle ændringer af UVVU-systemet.

Formanden for UVVU landsdommer Anne Thalbitzer siger:

- Det er i den samlede forskningsverdens interesse, at der består et så klart og sikkert grundlag for UVVU's virke som muligt. Dette opnås mere hensigtsmæssigt gennem arbejdet i ekspertudvalget og de eventuelle lovgivningsmæssige tiltag, der måtte følge af dette arbejde end gennem anke af den konkrete dom.

For yderligere oplysninger, kontakt:


Kontorchef Charlotte Elverdam, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf. 72 31 82 20, e-mail: chel@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside