Gå til indhold

Arrangementer

Styrelsen afholder en række konferencer og andre arrangementer. Som led i afholdelsen behandles der personoplysninger.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne planlægge og gennemføre konferencer og andre arrangementer, herunder registrering af deltagere, oplægsholdere, udformning af deltagerliste, udsendelse af påmindelses- og opfølgningsmails.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, en opgave der henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

Retsgrundlaget for behandling af følsomme oplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, en opgave som er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

Kategorier af registrerede personer

Styrelsen behandler personoplysninger om deltagere i arrangementet, oplægsholdere, herunder ansatte på forsknings- og uddannelsesinstitutioner, studerende på uddannelsesinstitutioner, borgere mv.

Kategorier af personoplysninger

Styrelsen behandler almindelige oplysninger såsom navn, uddannelse, ansættelsessted samt kontaktoplysninger.

Ved afholdelse af fysiske arrangementer med forplejning kan der forekomme behandling af oplysninger om allergier (følsomme oplysninger).

Videregivelse af oplysninger

Styrelsen videregiver typisk en deltagerliste til konferencedeltagerne hvor navn, titel samt ansættelsessted fremgår.

Hvor kommer oplysningerne fra?

Oplysningerne stammer typisk fra den person der henvender sig til styrelsen og ønsker at deltage i et arrangement.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til gennemførelsen af arrangementet, og så længe vi som offentlig myndighed er forpligtet hertil efter lovgivningen.

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hver 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i styrelsen i ca. 5 år afhængig af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i styrelsen.

Senest opdateret 14. juni 2021