Gå til indhold

Klager over Danmarks Innovationsfond

Styrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med behandlingen af klager over Danmarks Innovationsfond.

Styrelsen behandler klager over retlige forhold i forbindelse med Danmarks Innovationsfonds afgørelser som bevillingsmyndighed. Der behandles personoplysninger som led i sagsbehandlingen.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger i klager over Danmarks Innovationsfonds afgørelser er at kunne behandle og træffe afgørelse i sagerne.

Retsgrundlaget for behandlingen af sagerne er § 23, stk. 2, i lov om Danmarks Innovationsfond. Kompetencen til at behandle klager efter denne bestemmelsen er delegeret til styrelsen.

Kategorier af registrerede personer

Styrelsen behandler personoplysninger om klageren. Afhængigt af den konkrete sag kan der også behandles oplysninger om bipersoner, herunder partsrepræsentanter.

Kategorier af personoplysninger

Styrelsen behandler kontaktoplysninger på klageren med henblik på at kunne behandle sagen. Derudover behandles andre almindelige oplysninger afhængigt af den konkrete sag, f.eks. CPR-nummer, oplysninger om klagers ansættelsessted, forskningsprojekter mv.

Videregivelse af personoplysninger

Styrelsen videregiver personoplysninger til Danmarks Innovationsfond med henblik på, at fonden kan medvirke til sagens oplysning.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysninger stammer normalt enten fra dig selv eller fra Danmarks Innovationsfond, idet styrelsen normalt vil indhente en udtalelse fra fonden.

Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i ministeriet i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

Senest opdateret 26. oktober 2020