Gå til indhold

Klager over lektorbedømmelse

Styrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med behandlingen af klager over lektorbedømmelse.

Styrelsen behandler klager over afgørelser, som træffes af bedømmelsesudvalg i forbindelse med bedømmelse af en lektoranmodning. Der behandles personoplysninger som led i sagsbehandlingen.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger i klager over lektorbedømmelse er at kunne behandle og træffe afgørelse i sagerne.

Retsgrundlaget for behandlingen af sagerne er § 16 i bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner.

Kategorier af registrerede personer

Styrelsen behandler personoplysninger om klageren. Afhængigt af den konkrete sag kan der også behandles oplysninger om bipersoner, herunder partsrepræsentanter.

Kategorier af personoplysninger

Styrelsen behandler kontaktoplysninger på klageren med henblik på at kunne behandle sagen. Derudover behandles andre almindelige oplysninger afhængigt af den konkrete sag, f.eks. CPR-nummer, oplysninger om klagers ansættelsessted m.v.

Der vil undtagelsesvist også kunne blive behandlet følsomme oplysninger, f.eks. helbredsoplysninger, typisk hvis sådanne oplysninger er medsendt en klage.

Videregivelse af personoplysninger

Styrelsen videregiver normalt personoplysninger til klagerens ansættelsesinstitution (der har nedsat bedømmelsesudvalget) og bedømmelsesudvalget med henblik på, at institutionen og bedømmelsesudvalget kan medvirke til sagens oplysning.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysninger stammer normalt fra klageren selv eller klagerens ansættelsesinstitution.

Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i ministeriet i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

Senest opdateret 26. oktober 2020