Gå til indhold

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet - Boligplacering af flygtninge

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

Almene boligområder og boligplacering af flygtninge

1.Resumé

Den almene boligsektors rolle som ”integrations-fabrik” for nytilkomne flygtninge og flygtningenes boligkarriere belyses, for at opnå mere viden om, hvilke faktorer som hhv. fordrer og hæmmer integration, herunder integration på arbejdsmarkedet.

2.Samfundsudfordringer og/eller muligheder

De seneste års øgede migration øger både presset på boligmarkedet generelt og på den almene boligsektor specifikt. Udover at lægge pres på boligmarkedet kan denne udvikling også risikere at føre til parallelsamfund i de almene boligområder og andre steder i det danske samfund.

3.Forskningsbehov

Nytilkomne flygtninge boligplaceres af den pågældende kommune, og ofte sker boligplaceringen i en almen bolig. Der er tidligere gennemført analyser af flygtninges integration på boligmarkedet, men der er behov for yderligere analyser – også set i relation til det større antal flygtninge.

Der er behov for at kortlægge, hvordan flygtninges boligkarriere har ændret sig over tid, og se nærmere på de institutionelle faktorer, som i den forbindelse har gjort sig gældende i boligvalgene efter den kommunale boligplacering.

Derudover er det vigtigt at få belyst, hvilke faktorer som henholdsvis bidrager til og forhindrer parallelsamfund, både i de almene boliger og i boligmassen som helhed. Endelig er der et stort behov for at vide mere om de almene boligers rolle som ”integrations-fabrik” for nytilkomne flygtninge i det danske samfund.

Både danskere og indvandrere/efterkommere har meget lave beskæftigelsesgrader i de almene ghettoområder og lave beskæftigelsesgrader i de øvrige almene boligområder. Der findes forskellige teorier for, hvordan indvandrere og flygtninges beskæftigelse påvirkes af at bo i områder med andre flygtninge og indvandrere. Nogle teorier lægger vægt på den positive betydning for beskæftigelsen af netværk, mens andre betoner negative neighbourhood-effekter. Der er behov for at forske nærmere i disse sammenhænge.

4.Forhold vedrørende udmøntning og implementering af forskningsindsatsen

De almene boliger udgør ca. 21 pct. af boligerne i Danmark og er med til at løse vigtige sociale udfordringer for kommunerne. Nytilkomne flygtninge boligplaceres ofte i almene boliger, hvilket giver en unik mulighed for forskerne mht. at følge, hvordan den almene boligsektor fungerer i forhold til integration. Den almene boligsektor er godt organiseret med god adgang til data og har også tidligere været mål for forskning.

5.Danske forudsætninger

Både Aalborg Universitet og SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har tidligere forsket i den almene boligsektor. Begge har derfor et godt fundament til at analysere boligplaceringen af flygtninge i den almene boligsektor.

6.Mål, effekt og perspektiver

En øget integration af migranter, specielt en øget integration på arbejdsmarkedet, vil føre til store samfundsøkonomiske gevinster.

7.Kontaktperson

Christian Deichmann Haagerup, cdh@uibm.dk, tlf.: 41 71 77 63

8.Forslagets prioritering

1. prioritet 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024