Gå til indhold

Dansk Metal - Produktivitetsgevinst ved offentlige indkøb og byggerier

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

Produktivitetsgevinst ved offentlige indkøb og byggerier

 

1. Resumé

Bedre koordinering på tværs af Danmark ved større offentlige indkøb kan sikre den offentlige sektor en produktivitetsgevinst og skabe grund-laget for nye eksportløsninger til gavn for dansk erhvervsliv. På den baggrund foreslår Dansk Metal, at der investeres og forskes i øget koor-dinering mellem offentlige aktører, der indkøber større systemløsninger, opfører nye bygninger, planlægger ny infrastruktur eller lignende.

2. Samfundsudfordringer og/eller muligheder

Den offentlige sektor indkøber hver eneste dag mange forskellige pro-dukter og løsninger. Desværre er der i offentlige udbudsprocesser ikke altid en tilstrækkelig koordinering mellem forskellige offentlige indkø-bere, og konsekvensen er et dødvægtstab, der medfører spild af skatte-kroner samt et fald i den offentlige sektors produktivitet. Formår man i det offentlige at styrke koordineringen af de offentlige indkøb, er der dels mulighed for at spare resurser og øge produktiviteten i det offentli-ge, og dels er der grundlag for at udvikle nye systemløsninger, som kan eksporteres til udlandet.

3. Forskningsbehov

Når nye store byggerier, infrastrukturprojekter eller lignende skal indkø-bes af det offentlige, kunne forsknings- og udviklingsinvesteringer foku-sere på, hvordan, der skabes synergieffekter ift. produktivitet, pris og kvalitet samt koordinering på tværs af forskellige offentlige aktører med tilsvarende behov.

Forslaget er motiveret af processen forud for opførslen af de fem nye supersygehuse i de fem regioner. Frem for at udvikle og opføre fem ens supersygehuse i forlængelse af hinanden, valgte man at opføre fem for-skellige supersygehuse samtidig. Dermed gik man glip af den produkti-vitetsgevinst, som erfaringer fra det første byggeri, kunne have medført på de senere byggerier.

4. Forhold vedrørende udmøntning og implementering af forsknings-indsatsen

Udmøntningen kunne finde sted igennem et temaopslag i Danmarks In-novationsfond. Danske Regioner, KL og Danmarks Vækstråd eller andre offentlige institutioner kunne bidrage til at sikre vidensdeling på tværs af offentlige indkøbere, bygherrer etc.

5. Danske forudsætninger

Danmark har som et lille land med en stor offentlig sektor gode forud-sætninger for at koordinere og udvikle nye produkter, bygninger eller in-frastrukturløsninger i fællesskab.

6. Mål, effekt og perspektiver

Bedre koordinering og øget produktivitet i offentlige indkøb vil medføre store samfundsøkonomiske besparelser. Samtidig skabes der grundlag for nye eksportmuligheder for de virksomheder, der udfører opgaverne.

7. Kontaktperson

Rasmus Stoklund Holm-Nielsen Erhvervspolitisk chef Dansk Metal T: 50 74 41 85 E: rshn@danskmetal.dk

8. Forslagets prioritering

Nr. 5 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. januar 2022