Gå til indhold

Velux Fondene

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN takker for invitationen og muligheden for at komme med input til FORSK2025. Begge Fondes faglige indsigt og erfaring gælder først og fremmest udvikling af processer, virkemidler, vurderingsprocesser m.m. til støtte af grundlagsskabende, forskerdrevne projekter, ikke strategisk forskning i på forhånd besluttede temaer. Derfor vil vi ikke kunne besvare henvendelsen direkte ved at pege på sådanne, men vil i stedet gøre rede for vores aktuelle forskningsstøtte, da vi mener, at den grundlagsskabende, langsigtede forskningsstøtte indgår som et vigtigt element sammen med den strategiske forskning i det samlede nationale forskningsfinansierende økosystem. Dog har VELUX FONDENs seneste tværgående initiativ med omdrejningspunkt i humanvidenskaberne en mere direkte, mulig relation til det kommende FORSK2025-program, som vi derfor i sidste del af brevet vil pege på.

De to fondes langsigtede strategi inden for forskningsstøtte kan udtrykkes således:

 • Vi ønsker at støtte en bred vifte af aktiviteter
 • Vi har særligt fokus på at sikre støtte til forskernes egne ideer
 • Vi har interesse for forskerne og deres rammebetingelser
 • Vi vil gøre en forskel for samfundet.

Fondenes uddelinger inden for forskning er til følgende fagområder:

 • Teknisk og naturvidenskabelig forskning i VILLUM FONDEN, med et årligt uddelingsbudget på 450 mio. kr.
 • Sundhedsvidenskabelig forskning i VELUX FONDEN er fundatsfastlagt, og der ydes udelukkende forskningsmidler til aldringsforskningen og øjenforskningen, med et årligt uddelingsbudget til de to områder på samlet 40 mio. kr.
 • Humanvidenskabelig forskning i VELUX FONDEN, med et årligt uddelingsbudget på 45 mio. kr.
 • Derudover støttes humanvidenskaberne gennem VELUX FONDENs museumssatsning på kr. 15 mio. kr., hvor museumsforskere og formidlere samarbejder med universitetsforskere om tæt integrerede formidlingsprojekter på landets museer.
 • Endvidere er der i VELUX FONDEN med virkning for året 2016 som antydet etableret en pulje til tværgående projekter mellem humanvidenskab og enten social-, aldrings- eller miljøområdet, hvor humanvidenskabelige forskere indgår i ligebyrdige samarbejdsrelationer med praksisaktører om fælles forsknings- og udviklingsprojekter, med et årligt uddelingsbudget på 30 mio. kr.
 • VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN yder tillige dagslysprisen og bygningskomponentprisen.
 • VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN støtter bæredygtige formål, herunder forskning i bæredygtighed.

Centrale elementer for Fondenes virke

Centralt for Fondenes virke er følgende elementer: ”people not projects”, mangfoldighed, risikovillighed, langsigtethed, tværfaglighed, nysgerrighedsdreven forskning og opfølgning/impact. Vi udfolder elementerne nedenfor:

”People not projects”

Med udgangspunkt i at dygtige forskere prioriterer god og væsentlig forskning, ønsker Fondene at støtte de dygtigste forskere. Herved håber vi at sikre nyskabende forskning på højeste internationale niveau.

Vi ønsker at give forskeren de bedste betingelser for at skabe banebrydende forskning – uanset hvor han eller hun befinder sig i sin forskerkarriere. Vi ønsker at møde forskerne med tillid, frihed og fleksibilitet, så de kan skabe de mest optimale kreative forskningsmiljøer, hvor nye ideer kan opstå og udvikle sig.

Dette ses både i VILLUM FONDENs programmer på det tekniske og naturvidenskabelige område og i VELUX FONDENs kernegruppeprogram inden for humanvidenskaberne. VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN ønsker med sine bevillinger på forskningsområderne at understøtte en bred vifte. I vurderingen af projektideer og ansøgninger ser vi efter den bedste forsker og ide inden for det givne område.

På det tekniske og naturvidenskabelige område er fokus på den nysgerrighedsdrevne, grundlagsskabende teknisk og naturvidenskabelige forskning med afsæt i de ideer, forskerne er allermest optaget af. Emnemæssigt og i forhold til fagdiscipliner spænder Fondenes tildelinger bredt, hvilket fx illustreres af VILLUM FONDENs Young Investigator Program. Vedlagt følger en oversigt over modtagere til dato.

VELUX FONDEN bevilger inden for gerontologien til forskningsprojekter, der rækker fra grundlagsskabende undersøgelser af aldring i kroppens celler, over registerforskning til antropologiske undersøgelser af ældre indvandrere.

Fondenes bevillinger i perioden fra 2004 frem til i dag kan følges på www.veluxfoundations.dk og vidner om spændvidden i bevillingerne også inden for bevillingerne til forskning.

Risikovillighed

Det er som nævnt ovenfor væsentligt for Fondene at udvælge de bedste og mest interessante forskningsideer inden for et givet område, da Fondene er optaget af, at bevillingerne gør størst mulig samfundsmæssig nytte samtidig med en bevidsthed om, at almennyttige fonde har en unik mulighed for at tage en større risiko med deres bevillinger end andre aktører på forskningsområdet. På den baggrund har VILLUM FONDEN netop lanceret VILLUM eksperimentet til den dristige forskningsidé, der udfordrer et klassisk peer-review bevillingssystem.

Langsigtethed

Fondenes bevillinger til forskningsprojekter strækker sig fra tre til seks år med mulighed for at søge midler igen. Det værdifulde udbytte af forskernes indsats leveres tilbage til samfundet i flere stadier fra forskningsbaseret undervisning, karriere for fremtidens nye forskere og undervisere samt nye erkendelser og viden, der kan omsættes til grundlaget for Danmarks fremtid.

Tværfaglighed

Med Fondenes bevillinger ser vi en særlig mulighed for at støtte tværgående projekter, hvor forskellige fagligheder løser udfordringer i fagligt samspil. Vi ser, at nye erkendelser opstår, når forskellige faglige miljøer samarbejder og dermed befrugter hinanden. Med mangfoldigheden i Fondenes uddelingsområder er det naturligt at understøtte samarbejdet mellem de forskellige områder.

Nysgerrighedsdreven forskning (Curiosity-driven research)

VILLUMFONDEN ønsker at støtte forskning, som er drevet af nysgerrighed i modsætning til den forskning, som har et allerede fastlagt mål (strategisk forskning). Forskningen skal udfordre den gængse måde at tænke på, og den skal være på forkant med udviklingen.

Opfølgning og impact

VILLUM FONDEN har inden for det tekniske og naturvidenskabelige område i 2016 igangsat et nyt koncept for opfølgning med VILLUM Centres of Excellence. Fonden afholder opfølgningsmøder sammen med centrene med det formål at få god indsigt i centrenes forskningsresultater og i de vilkår, som centrene arbejder under. Opfølgningen vil på sigt også iværksættes for andre forskningsstøtteprogrammer.

I 2016 vil VILLUM FONDEN endvidere inden for det tekniske og naturvidenskabelige område igangsætte en strategi og et program for impact assessment. Fonden interesserer sig både for at se nærmere på den videnskabelige impact, forstået som citationer mv., men også for societal impact – hvilken samfundsmæssig nytte der kommer ud af den forskning, som Fonden har ydet støtte til.

VELUX FONDENs humanvidenskabelige kernegruppeprogram

Det humanvidenskabelige kernegruppeprogram er et eksempel på, hvordan Fonden i praksis udfolder ambitionen om at agere i en komplementær rolle inden for det samlede forskningsfinansierende økosystem for at udnytte sine særlige muligheder for at bidrage bedst muligt til at styrke dette som helhed.

Et unikt træk ved kernegruppeprogrammet er således, at dets støtte til grundlagsskabende, forskerdrevne projekter sker gennem systematiske dialogiske samarbejdsprocesser med de humanvidenskabelige institutter på landets universiteter. Processen frem mod bevillinger begynder hvert år med udsendelse af invitationer til institutterne om fremsendelse af et bestemt antal interessetilkendegivelser. Disse udvælges i institutinterne processer, typisk i institutternes forskningsudvalg, og fremsendes af institutledelsen, som Fonden derefter er i dialog med om de fremsendte interessetilkendegivelser og deres potentielle betydning på institutterne.

Målet med processen er at inddrage institutternes egen viden om forskningens udviklingstendenser, behov og lovende nye ideer, initiativer og forskere. Blandt de fremsendte interessetilkendegivelser udvælger Fonden derefter et antal til fremsendelse af fulde ansøgninger. På grundlag af en international peer review-proces bevilger Fonden et antal af disse.

En kernegruppe er en tæt samarbejdende forskergruppe med typisk en fastansat seniorforsker som projektleder og 2-3 postdoc- og/eller ph.d.-stipendiater gennem en treårig periode.

Fonden ønsker med programmet at styrke forskningens vækstlag og at facilitere virkeliggørelsen af fagligt stærke forskergrupper med spirende, forskerdrevne ideer, der – som nævnt – tillige kan virke i synergi med institutternes forskningsplaner, herunder med afkast i undervisningen.

Endelig ønsker Fonden med kernegruppen som virkemiddel at styrke humanvidenskabernes udvikling af teamforskning. Ud over at styrke forskningsresultaterne er målet at skabe ’trædesten’ eller ’platforme’ for efterfølgende større, kollektive bevillinger andre steder fra i det samlede nationale og internationale forskningsfinansierende økosystem og dermed styrke humanvidenskabernes betydning i dette.

VELUX FONDENs tværgående pulje

Af særlig relevans for input til FORSK2025 er som antydet VELUX FONDENs etablering af den tværgående pulje i 2016. Hermed ønsker Fonden som nævnt at støtte tværgående forsknings- og udviklingsprojekter mellem humanvidenskabelige forskere og praksisaktører inden for social-, aldrings- eller miljøområdet. Med humanvidenskaberne som omdrejningspunkt for Fondens tre øvrige uddelingsområder kan Fonden således udnytte bredden i sin fundats til at skabe ’trædesten’ eller ’platforme’ for efterfølgende bevillinger også i den strategiske del af de nationale og internationale forskningspuljer.

Fondens støtte under den tværgående pulje er baseret på frie forsker- og praksisaktørideer og er således ikke begrænset af snævert udmeldte temaer under de fire områder. Social-, aldrings- og miljøområdet udgør imidlertid tre af de store samfundsudfordringer. Fonden ser det som oplagt at vælge temaer inden for disse områder i FORSK2025-programmet.

Dermed kan bevillingerne under Fondens tværgående pulje med omdrejningspunkt i den humanvidenskabelige forskning levere platforme for efterfølgende ansøgninger under FORSK2025 med et deraf følgende styrket afsæt for projekterne og derigennem styrke det samlede nationale, også strategiske forskningsfinansierende økosystem. På denne måde vil der kunne skabes synergi mellem Fondens bevillinger og FORSK2025. Endvidere vil det bidrage til at indfri den ambition om humanvidenskabernes rolle, som blev udmeldt allerede ved lanceringen af FORSK2020.

Impact

Hvad angår svar på spørgsmålet om Fondens overvejelser over den samfundsmæssige impact af sådanne bevillinger og af humanvidenskaberne, har Fonden i forlængelse af sine tidligere bevillinger til meta-forskning i humanvidenskabernes vilkår og udviklingstendenser nu i 2016 bevilget yderligere et tværuniversitært metaforskningsprojekt: ”The Public Value of Humanities”. Målet er at kortlægge humanvidenskabernes videnspredning i samfundet og analysere deres samfundsmæssige værdiskabelse, også i en bredere forstand end den, der indfanges i de nuværende, typiske impact-indikatorer.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er begge almennyttige og med en bred vifte af uddelingsformål som tilgodeses via bestemmelserne i Fondenes fundatser. Fondene har en mangfoldighed i uddelingsformål, idet der flere uddelingsformål udover forskningsstøtte, såsom støtte til sociale projekter, kultur samt miljø og bæredygtige formål.

VILLUM FONDEN

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 og bevilger til teknisk og naturvidenskabelig forskning, hvilket er et centralt uddelingsområde i Fondens selvforståelse. Uddeling af Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning er en årlig markering af såvel en dygtig forsker og et væsentligt forskningsområde. Vi tillader os at vedlægge oversigten over prismodtagerne og deres forskningsområde fra de mange uddelinger, der har været gennemført i en betydelig årrække flere af disse forskere. Endvidere yder VILLUM FONDEN støtte til sociale formål i udlandet samt miljø og bæredygtighedsformål i Danmark.

VILLUM FONDEN ønsker at være en mønsterfond og dermed forvalte arven efter fondsstifteren, Villum Kann Rasmussen, således at hans tanker, idéer og fondens fundats tilgodeses og medvirker til at præge fremtiden for Fondens uddelingsområder, for samfundet og for firmagruppen, hvor VILLUM FONDEN har medejerskab.

VELUX FONDEN

VELUX FONDEN blev stiftet i 1981 og bevilger til humanvidenskabelig forskning, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme et videnbaseret, oplyst, rummeligt, inkluderende og bæredygtigt samfund. Fondens prioriterede områder er aktive ældre, øjen- og aldringsforskning. Samlet set kan man sige, at Fondenes virke er drevet af et overordnet ønske om at skabe de bedst mulige betingelser for en forskning, der i sidste ende kommer samfundet, institutionerne og forskerne til gode. Uddelingsstrategien er drevet af nysgerrighed og tager udgangspunkt i en tæt kontakt og dialog med de mange forskellige forskningsmiljøer inden for vores uddelingsområder. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. januar 2022