Gå til indhold

Designskolen Kolding - Design og Velfærd

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

Design & Velfærd – Med borgeren i centrum   

1.Resumé

I de kommende år vil en aldrende befolkning medføre store udfordringer for velfærden. Designskolen Kolding foreslår derfor, at der skabes et tværfagligt forskningstema med særligt fokus på demens og fælles beslutningstagen, da det er en sygdom, der har store konsekvenser for den enkelte, for familien og for samfundet. Temaet lægger op til anvendt forskning, der udvikler løsninger inden for inkluderende design, produkt-service systemer og forskningsbaseret viden om signifikante forandringer af livssituationen.

2.Samfundsudfordringer og/eller muligheder  

Kombinationen af lavere fødselstal og længere levetid vil føre til aldrende befolkninger i det meste af verden. I 2050 vil der således være lige så mange, der er over 60 år, som der er børn. Dette er meget anderledes end den nuværende og tidligere fordeling, og det giver nogle samfundsmæssige udfordringer (An OECD Horizon Scan og Megatrends, 2016, s.11). 

Nationalt Videncenter for Demens påpeger, at antallet af demente i Danmark ikke kendes med sikkerhed. Et estimat siger, at der i 2015 var ca. 84.000 danskere med demens, og at dette tal må forventes at stige til ca. 151.000 i 2040 i takt med, at befolkningen ældes. Uanset den nævnte usikkerhed om antallet er der ikke tvivl om, at demens udgør en hyppig sygdomstilstand, og at vi i de kommende år som følge af den voksende ældrebefolkning må forvente et øget antal personer med demens.

En demensdiagnose vil være stærkt livsforandrende for de fleste, og dette gælder både den syge, deres ægtefæller og andre pårørende. Det kan for eksempel blive nødvendigt at flytte til en mindre bolig, måske en plejebolig, ligesom der kan være behov for hjælp til alt fra rengøring til personlig pleje. 

Den internationale ’Alzheimer’s Association’ estimerer, at demens koster verdenssamfundet $600 mia. Om året. Det er 1% af det globale GDP.  Selv en lille reduktion i disse udgifter gennem forbedret behandling og terapi vil give massive udgiftsbesparelser.   Design og designforskning kan bidrage med metoder og processer inden for inkluderende design, der gør os i stand til at designe rum, produkter, oplevelser og services til ældre med demens, deres pårørende og plejepersonale. Designmetoder og –processer kan også understøtte udvikling af værktøjer til fælles beslutningstagen mellem patient, pårørende og behandlingssystem.

3.Forskningsbehov  

Der er behov for forskning inden for demens, både for at reducere brugen af medicin og mængden og intensiteten af pleje og assistance, og også for at forbedre livskvaliteten for de ramte og deres pårørende samt arbejdsvilkårene for plejepersonale. De sidste års fokus på patientdemokrati og fælles beslutningstagning i forbindelse med behandlingsmetoder og sygdomsforløb, er ligeledes en udvikling, der vil få stor indflydelse på hele sundheds- og sygehussektoren. Det vil derfor være en fordel, hvis dette felt inddrages i nærværende forskningstema.

En øget forskningsindsats inden for dette tema vil gøre det muligt at få et større kendskab til, hvordan designløsninger - produkter såvel som serviceydelser - kan bidrage til at lette hverdagen for demenspatienter og deres pårørende, samt give plejepersonale mulighed for at etablere og opretholde relationer til patienterne.

4.Forhold vedrørende udmøntning og implementering af forskningsindsatsen  

Et forskningstema, der har at gøre med potentielt sårbare mennesker, som er ude for store forandringer i deres livsbetingelser, kræver en særlig opmærksomhed og påpasselighed. Det er således vigtigt at inddrage ægtefæller og andre pårørende i feltstudier og eksperimenter. Dels for at de kan sikre, at de demente er tilpasse, men også fordi de kan bidrage med værdifuld viden. Også organisationer som Nationalt Videnscenter for Demens, Ældresagen, Alzheimer-foreningen m.fl. vil, hvis de inddrages, kunne bidrage med værdifuld viden.

5.Danske forudsætninger

Designskolen Kolding har gode erfaringer med udviklingsprojekter, der inddrager og fokuserer på grupper, der har alvorlige fysiske og kognitive diagnoser, for eksempel i projektet Design af Relationer i samarbejde med Vejle Kommune, institutionen Skansebakken og Socialstyrelsen. Ligeledes har skolen oparbejdet erfaring med beslutningsværktøjer i samarbejde med Sygehus Lillebælt. Disse erfaringer vil være af stor værdi for et forskningstema inden for design og velfærd med fokus på borgere med demens og fælles beslutningstagen.

6.Mål, effekt og perspektiver

Forskningstemaet vil især generere viden inden for a) produkt-service systemer, b) inkluderende design for en større befolkningsgruppe med en særlig lidelse og c) forskningsbaseret viden om signifikante forandringer af livssituationen.  

7.Kontaktperson

Konstitueret Forskningschef Anne Louise Bang, Lektor, PhD: alb@dskd.dk // 22 64 74 02

  

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 04. august 2020