Gå til indhold

Oplysninger om behandling af personoplysninger i forbindelse med EliteForsk-prisuddelingen 2023

I forbindelse med EliteForsk-prisuddelingen 2023 behandler Uddannelses- og Forskningsstyrelsen personoplysninger.
I forbindelse med EliteForsk-prisuddelingen 2023 behandler Uddannelses- og Forskningsstyrelsen person-oplysninger om dig. Behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen*  og databeskyttelsesloven**. Nedenfor kan du læse nærmere om styrelsens behandling af personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, styrelsen har modtaget om dig. Du finder kontaktoplysninger her:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 
Haraldsgade 53
2100 København Ø
CVR-nr.: 34042012 
Telefon: 72317800

2. Databeskyttelsesrådgiver

Styrelsens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:

 • E-mail:
 • Telefon: 7231 8909
 • Brev: Brev til styrelsen "att. Databeskyttelsesrådgiver"

3. Formål og retsgrundlag

Styrelsen behandler dine personoplysninger med følgende formål:

 • Registrering af tilmelding til deltagelse i EliteForsk-prisuddelingen 2023
 • Udsendelse af e-mail med bekræftelse på deltagelse i EliteForsk-prisuddelingen 2023
 • Invitation til EliteForsk-prisuddelingen 2024

Retsgrundlaget for styrelsens behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, idet behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.
 • Finansloven §19.46.02.12 om bevilling til EliteForsk-initiativet

4. Kategorier af personoplysninger

Styrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Titel
 • Organisation
 • Mail
 • Deltagerkategori

5. Hvor kommer personoplysningerne fra?

De personoplysninger om dig, som styrelsen behandler, er de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med tilmelding til EliteForsk-prisuddelingen 2023.

6. Videregivelse af personoplysninger

Styrelsen videregiver dine personoplysninger (navn, titel og organisation) til følgende modtagere:

 • Uddannelses- og Forskningsministeriets departement
 • Det danske kongehus
 • Politiets Efterretningstjeneste på grund af kongehusets deltagelse i arrangementet

7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Styrelsen overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande. 

8. Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres ca. hvert 5. år til arkivmyndighederne, jf. arkivlovgivningens regler. Efter aflevering til arkivmyndighederne opbevarer styrelsen en kopi i op til yderligere ca. 5 år, hvorefter styrelsen sletter oplysningerne.

9. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til styrelsens behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte styrelsen, som også kan give dig nærmere informationer om rettighederne.

Se mere om dine rettigheder her:

A. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om styrelsen behandler oplysninger om dig, samt i givet fald at se oplysningerne.

B. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

C. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for styrelsens almindelige generelle sletning.

D. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må styrelsen fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

E. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod styrelsens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

F. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her: www.datatilsynet.dk

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, styrelsen behandler dine personoplysninger på. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger her: www.datatilsynet.dk

*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.

**) Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbin-delse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. november 2022