Gå til indhold

Suzanne Elizabeth Vedel

Københavns Universitet

Suzanna Elizabeth Vedel

Fagområde

Naturressourceøkonomi.

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Mit projekt sigter mod at udvikle ny teori til at understøtte beslutningstagning på markedet for nye miljø- og rekreative goder. Generelt er disse goder hidtil ikke blevet markedsomsat – og kun i meget begrænset omfang i de enkelte tilfælde, hvor det sker. Dette på trods af at eksisterende forskning viser stor efterspørgsel efter friluftslivs-relaterede goder og stor betalingsvilje for beskyttelse af natur og grundvand. Der er derfor brug for at udvikle ny teori og gennemføre analyser, som dels øger vores forståelse af, hvorfor det forholder sig således, og dels identificerer mulige måder at afhjælpe eventuelle barrierer.

Projektet har sit teoretiske fundament inden for informationsøkonomi, spil- og kontraktteori. En analyse af de agenter og interesser, der kan identificeres på de forskellige potentielle markeder, danner grundlag for mere detaljerede delanalyser og modeller. Jeg arbejder bla. med spilteoretiske modeller, der potentielt kan forklare, hvorfor mulige udbydere afholder sig fra at byde ind med goder, og i hvilke situationer fordelen ved at være den første er så stor, at et udbud vil findes. Andre problemstillinger, som jeg vil undersøge, er, hvorfor man i mange lande ser en stor grad af offentlig anskaffelse/ejerskab eller anvendelse af rettigheder (f.eks. allemandsretten) til at sikre udbuddet.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Udvikling af markedsomsatte goder fra naturressourcer og beslutningsteori som forskningsområde er højt prioriteret såvel nationalt som på europæisk plan. På trods af denne høje prioritering og økonomiske midler fra EU er markedet for rekreative goder og miljøgoder kun udviklet i meget ringe grad i de fleste lande. Der er behov for større indsigt og teoretisk funderet viden til at understøtte og fremme beslutningstagning og belyse markedsbarrierer, agentinteraktion og incitamenter.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Finansiering af udgifter i forbindelse med mit forskningsophold ved Department of Agricultural and Resource Economics på University of California, Berkeley i USA

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

University of California, Berkeley tilhører et af USA’s top ti Ivy League universiteter og afdelingen for Agricultural and Resource Economics er ledende inden for et meget bredt felt af forskning i naturressourceøkonomi. Da mit ph.d.-projekt ligger i feltet mellem naturressourceudnyttelse og økonomisk teori for beslutningstagning vil det være særdeles værdifuldt at komme til en afdeling, der arbejder med naturressourceøkonomi, men samtidig har en meget stærk økonomisk fundering i forhold til danske forhold.

Hvor længe skal du være væk?

Ca. seks til ni måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer, at opholdet vil styrke det teoretiske fundament i mit arbejde gennem vejledning og kurser, herunder specielt videreudviklingen af modeller for agentinteraktion på markedet for rekreative goder og miljøgoder. Desuden ser jeg frem til at opleve det stærke internationale faglige miljø på Berkeley og skabe et netværk til forskere og ph.d.-studerende, der arbejder med lignende forskningsområder.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg skrev speciale om informationsøkonomi og tilskudsordninger til skovejere, og det vakte min interesse for privat/offentligt udbud af goder fra naturområder og økonomiske modeller og virkemidler i en policy-sammenhæng.

Ph.d.-projektets titel

Marketed natural and environmental goods.

Kontaktoplysninger

Telefon: 3533 1747, 2448 9224 (mobil); e-post: sve@life.ku.dk

Forskningsinstitution

Skov & Landskab, Københavns Universitet

Til hvilken institution/land går rejsen?

University of California, Berkeley og Department of Agricultural and Resource Economics, USA

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020