Martin Olsen

Ph.d.-studerende, cand.scient. i miljøbiologi og geografi, 30 år

Martin Olsen

Fagområde

Økologi og Hydrologi = Økohydrologi

Forskningsprojekt

Effekter af grundvandsindvinding og klima på økologiske forhold i vandløb.

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Den danske vandforsyning er baseret på oppumpning af grundvand. Grundvand og overfladevand hænger sammen, så hvis der pumpes for meget vand op fra undergrunden, ‘stjæles’ der vand, der kunne være endt i vandløb, hvor dyr og planter kunne have nydt godt af det. I flere områder, især på Sjælland, påvirker oppumpningen af grundvand vandmiljøet i en sådan grad, at grundvandsspejlet sænkes og vandføringen i de danske vandløb reduceres betydeligt. Ifølge EU's Vandrammedirektiv må grundvandsindvinding ikke forårsage forringede økologiske forhold i vandløb. Der er derfor opstået et stort behov for at udvikle metoder, der kan anvendes til at vurdere, hvor meget grundvand, der kan indvindes uden, at det påvirker vandmiljøet negativt. Desuden vil vi også inkludere effekter af klimaforandringer, da de potentielt vil kunne forringe de økologiske forhold yderligere.

I dette ph.d.-projekt arbejdes der med udvikling af en metode, der kan relatere vandforbrug til leveforhold for ørred i vandløb, så det kan vurderes hvor meget grundvand, der kan indvindes uden, at det påvirker vandløbsøkologien negativt. Målet er, at den udviklede metode skal være anvendeligt på stor skala, som de modeller der i forvejen bruges i forvaltningen af vores vandressource.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

Vand og forvaltning af vandressourcen er nok det vigtigste forskningsfelt i dag (mit postulat). Fornuftig forvaltning af vandressourcen vil blive endnu vigtigere i fremtiden, eftersom vand nok er den mest værdifulde ressource, vi har, og uden en fornuftig forvaltning af ressourcen er der risiko for konflikter – i Danmark er konflikterne heldigvis forholdsvis fredelige i forhold til andre steder i verden. Vand vil kun blive endnu mere værdifuldt i fremtiden i lyset af en voksende befolkning (i såvel Danmark som i verden) og potentielt ændrede klimatiske forhold. Efter to år med klimatiske ekstremer (2007 ekstrem våd sommer og 2008 ekstrem tør sommer) har den almindelige dansker fået en forsmag på, hvordan fremtiden kan komme til at se ud. Det hjælper selvfølgelig meget, når forskere skal fortælle om, hvorfor det er vigtigt at fokusere på dette område. Det letter vores kommunikation med befolkningen, og det er vigtigt.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Rejsestipendiet skal hovedsageligt bruges til et eller flere ophold ved CEH (Centre of Ecology & Hydrology) Wallingford i England. Her skal jeg udvikle en vandløbshabitatmodel baseret på eksisterende data fra det danske vandløbsmoniteringsprogram (NOVANA). En fortsættelse af et arbejde jeg har opstartet og forhåbentlig en styrkelse af forskningssamarbejdet mellem RUC og CEH til gavn for fremtidige forskningsprojekter indenfor øko-hydrologisk relevante problemstillinger.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

CEH Wallingford er en internationalt ledende forskningsinstitution med ekspertise i hydrologi og det akvatiske miljø. CEH Wallingford er desuden den førende europæiske forskningsinstitution med erfaring indenfor vandløbshabitatmodellering og kombinationen med hydrologiske modeller. CEH Wallingford arbejder netop med at udvikle og anvende habitatmodeller på flere forskellige rumlige skalaer og med forskellige former for data, hvilket er centralt for mit nuværende forskningsprojekt. Desuden vil der på grund af klima- og akvatiske lighedsområder mellem de to lande, være særligt gode muligheder for at udveksle brugbare erfaringer med modelresultater og anvendelse af forskellige datatyper.

Udover den omfattende erfaring med habitatmodellering har CEH Wallingford, ligesom RUC, et tværvidenskabeligt forskningsmiljø, hvor forskere fra flere forskellige naturvidenskabelige fagområder arbejder sammen. Dette styrker mulighederne for succesfuld kombinering af metoder fra forskellige fagområder og åbner op for at løse komplicerede problemstillinger på nye måder.

Muligvis vil jeg også tage til University of Melbourne i Australien.

Hvor længe skal du være væk?

Min plan er at tage på flere ophold af kortere varighed, så omkring tre måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg håber på at hente en masse erfaringer med hjem fra England, da de i Storbritannien har arbejdet med grundvandsindvinding og vandløbshabitatmodeller i mange år og desuden forsøger at tage højde for klimaforandringer i den fremtidige forvaltning af vandressourcen.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Som studerende fra Roskilde Universitet har jeg speciale i to fag, og jeg har altid fundet det interessant at arbejde med et tværvidenskabeligt felt, der inkluderer begge mine fag – miljøbiologi og geografi. I mit speciale arbejdede jeg sammen med en fiskebiolog og en hydrogeolog omkring en hydro-økologisk problemstilling, hvor jeg i flere tilfælde oplevede, at de to havde problemer med at ”forstå” hinanden, men hvor jeg forstod dem begge på trods af, at jeg ikke betragter mig selv som ekspert i fiskebiologi eller hydrogeologi. Jeg havde tidligere arbejdet både med grundvand og med fisk, og begge områder havde min interesse, men det var grænsefeltet mellem de to klassiske fagområder som var (og er) det spændende.

Lidt om mennesket bag forskeren.

I min fritid benytter jeg gerne enhver lejlighed til at komme ud i naturen – holder specielt af at tage på fisketure med kammerater og kolleger. Desuden er jeg interesseret i at bevare og forbedre vores dejlige danske natur og har i en del år været aktiv i Danmarks Naturfredningsforening. Senest er jeg dog blevet mere interesseret i at hjælpe til ved frivillige forbedringer af fysiske forhold i sjællandske vandløb for at ophjælpe fiskebestande – en aktivitet hvor arbejde og fritid kan være svær at skelne fra hinanden.

Jeg bor sammen med min kæreste, som jeg holder af at rejse og opleve naturen sammen med. Vi er så glade for naturen, at vi har bosat os tæt på strand, skov, sø og å – og i cykelafstand til Roskilde Universitet, så jeg kan få min daglige motion. Forhåbentlig kan min kæreste tage med til Wallingford, så hun kan opleve noget af det samme miljø som jeg vil opleve.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født på Islands Brygge, København, student fra Bornholms Amts Gymnasium og bopæl i Lejre Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Climate change and groundwater abstraction impact on ecological conditions in streams

Kontaktoplysninger

Martin Olsen. Telefon: 4674 2593, 2239 0877 (mobil), e-mail: maol@ruc.dk

Forskningsinstitution

Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC)

Senest opdateret 09. januar 2015