Sofie Thage Morthensen

Ph.d.-studerende, cand.polyt., født 1989

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Design af nye separationsmetoder vha. enzymer og membraner til adskillelse af sukkermolekyler i bioraffinaderier

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

I takt med at verdens befolkning vokser, stiger behovet for alternative ressourcer. En alternativ ressource kunne fx være halm, som i forvejen er et restprodukt i landbruget.

Sofie Thage Morthensen
Sofie Thage Morthensen
Når halmen forarbejdes, frigives forskellige sukkermolekyler, der hver især bruges til fremstilling af forskellige værdifulde produkter.

På trods af deres forskellige kemiske funktioner er sukrenes struktur dog meget ens, hvilket gør det vanskeligt at separere dem. Membraner er superselektive materialer, der har potentiale til at adskille netop sådanne stoffer. Membranen tillader transport af nogle molekyler, mens den forhindrer transport af andre på basis af deres forskellige kemiske egenskaber som eksempelvis størrelse og elektrisk ladning. Ved endvidere at modificere sukkermolekylernes egenskaber gennem kemiske reaktioner katalyseret af enzymer kan membranens selektivitet yderligere forbedres. Mit projekt går ud på at udvikle sådanne nye reaktive membranprocesser til separation af sukkermolekyler i bioraffinaderier.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Processer vedrørende alternative ressourcer er uden tvivl et vigtigt og relevant emne for fremtiden, hvilket skaber en helt naturlig interesse for området. På kandidatuddannelsen arbejdede vi med mange forskellige projekter, der alle overordnet set havde til formål at lære os at designe og beregne kemiske processer, hvilket var super interessant. Disse eksempler var dog altid baseret på videnskabelig litteratur, og derfor er det rigtig spændende gennem et ph.d.-projekt som dette selv at have muligheden for at skabe videnskabelige data inden for et vigtigt felt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Overordnet set er den største udfordring ved projektet, at vi arbejder med en fødestok, der som udgangspunkt er et affaldsmateriale og derfor af meget lav værdi. For at det skal være rentabelt at genanvende materialet i stedet for blot at afbrænde eller deponere det, kræver det således, at vi udvikler processer med maksimalt udbytte og effektivitet, hvilket sætter høje krav til konceptudviklingen.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Et EliteForsk-rejsestipendium giver mig mulighed for at opleve nye forskningsmiljøer samt skabe synergi og samarbejde på tværs af forskningsgrupper, hvilket kan bane vej for nye projekter fremover. Helt konkret giver et ophold på et andet universitet mig muligheden for at anvende udstyr, vi ikke selv har adgang til på instituttet, herunder afprøve membranprocesser i større skala. Rejsestipendiet giver mig desuden chance for at tage på flere konferencer og derigennem følge de nyeste fremskridt samt formidle vores egne forskningsaktiviteter.

Fagområde

Biokemi og procesteknik

Gymnasium og bopælskommune

Falkonergårdens Gymnasium, bopæl i København

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Kemiteknik

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 4525 2612, e-mail: soth@kt.dtu.dk

Senest opdateret 24. februar 2016