Gå til indhold

Birgitte Madsen

Ph.d.-studerende, MSc

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt  

Studier af hurtige ioner i fusionsreaktorer 

Hvad handler dit ph.d.-projekt om? Birgitte Madsen

Kernefusion, hvor lette atomkerner frigiver store mængder energi ved sammensmeltning, er en af fremtidens mest lovende bæredygtige energikilder. Inden realiseringen af fusion som bæredygtig energikilde må vi dog overkomme en række udfordringer. En af disse er at kontrollere de hurtige ioner, som dannes ved opvarmning af brændselsmaterialet og i fusionsprocesserne selv. Komplekse interaktioner kan nemlig ændre ionernes opførsel, hvilket kan føre til både maskinskade og nedkøling af materialet. I mit ph.d.-projekt studerer jeg de hurtige ioner i forskellige scenarier – hovedsageligt i den kinesiske fusionsreaktor EAST. Konklusionerne er især essentielle for fremtidens stor-skala-fusionsreaktorer, hvor hurtig-ion-tab af bare få procent forventes at have fatale konsekvenser for maskinens komponenter.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?  

I slutningen af min gymnasietid besøgte jeg den europæiske eksperimentelle fusionsreaktor JET i England. Jeg blev straks fascineret af kompleksiteten af brændselsmaterialet, hvilket sammen med potentialet i fusion som en nærved uudtømmelig kilde til energi for mig gør fusionsforskningen både spændende og essentiel. De mange aspekter af fusionsforskningen inspirerer mig stadig, og jeg finder det motiverende at indgå i et internationalt miljø, hvor samarbejde på tværs af landegrænser er nødvendigt i jagten på en ny bæredygtig energikilde.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?  

Da kernefusion kræver ekstremt høje temperaturer, kan fordelingen af de hurtige ioner i centrum af brændselsmaterialet ikke måles direkte. I stedet rekonstruerer vi fordeling fra et begrænset antal spektroskopiske målinger uden for materialet. En væsentlig udfordring i mit projekt er at opnå en tilfredsstillende opløsning og lav nok støj til, at vi fra rekonstruktionerne kan observere ændringer i hurtig-ion-fordelingen i forskellige scenarier. Det gøres bl.a. ved at kombinere målinger fra flere instrumenter og inkludere scenarie-specifikke begrænsninger på fordelingen bestemt ud fra relevante fysiske betragtninger. Med den viden, vi opnår, vil vi komme et skridt nærmere muliggørelsen af fusion som fremtidens bæredygtige energikilde.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?  

EliteForsk-rejsestipendiet muliggør længerevarende studieophold ved den førende kinesiske fusionsreaktor EAST, som opereres af Instituttet for Plasmafysik, Chinese Academy of Sciences i Hefei. Her vil jeg samarbejde med professor Juan Huang, som er hovedansvarlig for relevante hurtig-ion-diagnostikker. Gennem min forskning ved EAST vil jeg opnå ekspertise inden for højrelevant dataanalyse, som spiller en stadigt større rolle i fusionsforskningen. Mit ophold vil derved åbne døre for fremtidige forskningsstillinger ved prestigefyldte og samfundsnødvendige fusionsfaciliteter. 

Lidt om mennesket bag forskeren?

Lokalmedier vil gerne høre om mennesket bag forskeren. Hvis du har lyst, må du derfor gerne fortælle lidt om f.eks. dine fritidsinteresser, din eventuelle familie og lignende.

Jeg er født og opvokset i Midtjylland og dyrkede i min barndom og ungdom badminton og pardans. Da jeg færdiggjorde min bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet, trak en kandidatuddannelse ved Universitetet i Oslo dog i mig, og mine hidtidige fritidsinteresser blev erstattet af vandreture i de norske fjelde. Jeg er generelt glad for naturen og naturfænomener og lever gerne efter ordsproget: ”Der findes ikke dårligt vejr – kun dårlig påklædning.”

Fagområde

Plasmafysik og fusionsenergi

Forskningsinstitution

DTU Fysik

Gymnasium/bopælskommune

HTX Herningsholm Erhvervsskole/Kgs. Lyngby

Kontaktoplysninger

birma@fysik.dtu.dk

 

 

Senest opdateret 13. juli 2020