Baggrund for FORSK2020

Som led i aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006 blev det besluttet, at grundlaget for den politiske prioritering af midler til strategiske investeringer i forskning skulle forbedres.
Kontakt
Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Samtidig skal Folketinget hvert fjerde år præsenteres for et katalog over vigtige temaer for fremtidige strategiske investeringer i forskning.

Det første prioriteringsgrundlag, FORSK2015-kataloget, forelå i 2008.

I 2009 blev FORSK2015-processen evalueret. I evalueringen blev det konkluderet, at FORSK2015 har skabt et bedre grundlag for at prioritere de strategiske investeringer i forskning. Videre pegede evalueringen på, at der er opbakning blandt interessenterne til at arbejde videre med initiativet.

FORSK2015-kataloget har, ud over anvendelsen i forbindelse med prioriteringen af midler til den strategiske forskning, ligeledes fundet anvendelse i en række andre sammenhænge. Bl.a. kan nævnes forberedelse af danske indspil til EU’s rammeprogram for forskning og fælleseuropæisk programlægning for forskning.

I foråret 2011 gik Styrelsen for Forskning og Innovation i dialog med en bred kreds af centrale interessenter. En central konklusion fra dialogprocessen var, at der var behov for en revidering af det daværende prioriteringsgrundlag, FORSK2015, i lyset af, at Danmark står i en anden situation i dag, end da det første prioriteringsgrundlag forelå i 2008. En anden central konklusion var, at FORSK2015 udgjorde et godt udgangspunkt for FORSK2020-processen, men at FORSK2020 skulle have mere ”kant” med et endnu skarpere fokus på store samfundsudfordringer og økonomisk vækst, end det var tilfældet med FORSK2015.

På den baggrund blev der i maj 2011 igangsat en proces med henblik på at tilvejebringe et nyt videngrundlag for samfundets strategiske investeringer i forskning, FORSK2020. I finanslovsaftalen af november 2011 noterer de politiske parter sig, at FORSK2020 vil indgå som fremtidigt prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i forskning.

Senest opdateret 13. juli 2015