Gå til indhold

2020

2020

Afgørelse af 3. februar 2020 - om plagiering i ph.d.-afhandling

Nævnet har truffet afgørelse om, at der foreligger videnskabelig uredelighed. Anmeldte har i en række tilfælde brugt tekst fra forskellige kilder uden at kreditere disse. Navnlig under hensyn til antallet af tilfælde finder nævnet, at anmeldte ved grov uagtsomhed har tilegnet sig teksterne uden retmæssig kreditering. Det kunne konkret ikke føre til en anden vurdering, at anmeldte nogle steder i sin tekst har tilføjet enkelte ord, der ikke indgår i den anførte kilde. Særligt vedrørende tilfælde 1 bemærker nævnet, at der var tale om, at anmeldte uden retmæssig kreditering har brugt tekst fra et selvstændigt videnskabeligt produkt, som anmeldte havde skrevet med andre forfattere. Efter de foreliggende oplysninger om praksis på fagområdet i sådanne tilfælde, finder nævnet, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at anmeldte har handlet med forsæt eller groft uagtsomt.

>Afgørelse pdf

 

Afgørelse af 4. februar 2020 – om plagiering i artikel

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet vurderede, at anmelder og anmeldtes produkt behandlede det samme emne, men at der var tale om en så generel idé, at der ikke umiddelbart kan være tale om plagiat. Nævnet lagde bl.a. vægt på, at anmeldte med sit produkt tydeligt havde gjort opmærksom på, at produktet ville tage udgangspunkt i og udvikle nogle af de resultater, som anmelder havde fremlagt i sit produkt. Nævnet gør endvidere opmærksom på, at videnskabelig uredelighed ikke omfatter spørgsmål om forskningskvaliteten af et videnskabeligt produkt.

>Afgørelse pdf

Afgørelse af 6. februar 2020 - om forfalskning, fabrikering samt plagiering

 Nævnet har truffet afgørelse om, at der ikke foreligger videnskabelig uredelighed. Tilfælde 1 og 3-6 vedrører tilfælde, hvor anmeldte efter anmelders opfattelse tillægger en kilde en anden opfattelse eller betydning, end hvad anmelder mener er korrekt. Uenighed om forskningens konklusioner eller de anvendte metoder m.v. kan ikke betragtes som videnskabelig uredelighed. Nævnet forholder sig ikke til, om de fremsatte teorier og resultater i det videnskabelige produkt, er rigtige ud fra en forskningsfaglig og videnskabelig bedømmelse, og nævnet foretager ikke kvalitetsbedømmelse af det videnskabelige produkt. I tilfælde 2 som anmelder betegner plagiering/selvplagiering, anfører anmelder at der i et afsnit i anmeldtes produkt mangler referencer. Der er sprogligt sammenfald mellem de tre sætninger i anmeldtes produkt og kilde nr. 1. Efter en vurdering af sætningernes betydning i anmeldtes produkt finder nævnet, at anvendelsen af kilde nr. 1's tekst uden retmæssig kreditering kun har haft ringe betydning ved rapporteringen af den forskning, der ligger til grund for anmeldtes produkt.

>Afgørelse pdf

Afgørelse af 7. februar 2020 - om plagiering (medforfatter)

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Produktet, som anmeldte er medforfatter til, indeholder i en række tilfælde tekst fra forskellige kilder uden at kreditere disse. På grundlag af medforfattererklæringen og oplysninger om den sidste del af vejledningen af den ph.d.-studerende i forbindelse med dennes ph.d.-projekt, og at anmeldte, da han opdagede plagiering i produktet, instruerede den ph.d.-studerende om at trække produktet tilbage og indlevere en ny renset udgave, og at den ph.d.-studerende herefter gjorde dette, finder nævnet samlet, at anmeldte ikke har handlet med forsæt eller groft uagtsomt.

>Afgørelse pdf

Afgørelse af 7. februar 2020 om plagiering (medforfatter)

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Produktet, som anmeldte er medforfatter til, indeholder i en række tilfælde tekst fra forskellige kilder uden at kreditere disse. På grundlag af medforfattererklæringen og anmeldtes oplysninger om forløbet i forbindelse med udarbejdelse af produktet, og oplysninger i sag 2019-01 om den sidste del af vejledningen af den ph.d.–studerende i forbindelse med dennes ph.d.-projekt, finder nævnet samlet, at anmeldte ikke har handlet med forsæt eller groft uagtsomt.

>Afgørelse pdf

Afgørelse af 21. februar 2020 - afvisning af realitetsbehandling

Nævnet har truffet afgørelse om at afvise at realitetsbehandle sagen. Efter oplysningerne i sagen, herunder at der efter det foreliggende er tale om en forfatterskabstvist mellem anmelder og anmeldte, finder nævnet, at sagen må formodes ikke at kunne føre til en afgørelse om, at der foreligger videnskabelig uredelighed. Nævnet afviser derfor at realitetsbehandle sagen.

>Afgørelse pdf

Senest opdateret 09. juli 2020