Gå til indhold

2020

2020

Afgørelse af 3. februar 2020 - om plagiering i ph.d.-afhandling - sag nr. 2018-13

Nævnet har truffet afgørelse om, at der foreligger videnskabelig uredelighed. Anmeldte har i en række tilfælde brugt tekst fra forskellige kilder uden at kreditere disse. Navnlig under hensyn til antallet af tilfælde finder nævnet, at anmeldte ved grov uagtsomhed har tilegnet sig teksterne uden retmæssig kreditering. Det kunne konkret ikke føre til en anden vurdering, at anmeldte nogle steder i sin tekst har tilføjet enkelte ord, der ikke indgår i den anførte kilde. Særligt vedrørende tilfælde 1 bemærker nævnet, at der var tale om, at anmeldte uden retmæssig kreditering har brugt tekst fra et selvstændigt videnskabeligt produkt, som anmeldte havde skrevet med andre forfattere. Efter de foreliggende oplysninger om praksis på fagområdet i sådanne tilfælde, finder nævnet, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at anmeldte har handlet med forsæt eller groft uagtsomt.

Afgørelse af 4. februar 2020 – om plagiering i artikel - sag nr. 2018-20

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet vurderede, at anmelder og anmeldtes produkt behandlede det samme emne, men at der var tale om en så generel idé, at der ikke umiddelbart kan være tale om plagiat. Nævnet lagde bl.a. vægt på, at anmeldte med sit produkt tydeligt havde gjort opmærksom på, at produktet ville tage udgangspunkt i og udvikle nogle af de resultater, som anmelder havde fremlagt i sit produkt. Nævnet gør endvidere opmærksom på, at videnskabelig uredelighed ikke omfatter spørgsmål om forskningskvaliteten af et videnskabeligt produkt.

Afgørelse af 6. februar 2020 - om forfalskning, fabrikering samt plagiering - sag nr. 2019-05

 Nævnet har truffet afgørelse om, at der ikke foreligger videnskabelig uredelighed. Tilfælde 1 og 3-6 vedrører tilfælde, hvor anmeldte efter anmelders opfattelse tillægger en kilde en anden opfattelse eller betydning, end hvad anmelder mener er korrekt. Uenighed om forskningens konklusioner eller de anvendte metoder m.v. kan ikke betragtes som videnskabelig uredelighed. Nævnet forholder sig ikke til, om de fremsatte teorier og resultater i det videnskabelige produkt, er rigtige ud fra en forskningsfaglig og videnskabelig bedømmelse, og nævnet foretager ikke kvalitetsbedømmelse af det videnskabelige produkt. I tilfælde 2 som anmelder betegner plagiering/selvplagiering, anfører anmelder at der i et afsnit i anmeldtes produkt mangler referencer. Der er sprogligt sammenfald mellem de tre sætninger i anmeldtes produkt og kilde nr. 1. Efter en vurdering af sætningernes betydning i anmeldtes produkt finder nævnet, at anvendelsen af kilde nr. 1's tekst uden retmæssig kreditering kun har haft ringe betydning ved rapporteringen af den forskning, der ligger til grund for anmeldtes produkt.

Afgørelse af 7. februar 2020 - om plagiering (medforfatter) - sag nr. 2019-01

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Produktet, som anmeldte er medforfatter til, indeholder i en række tilfælde tekst fra forskellige kilder uden at kreditere disse. På grundlag af medforfattererklæringen og oplysninger om den sidste del af vejledningen af den ph.d.-studerende i forbindelse med dennes ph.d.-projekt, og at anmeldte, da han opdagede plagiering i produktet, instruerede den ph.d.-studerende om at trække produktet tilbage og indlevere en ny renset udgave, og at den ph.d.-studerende herefter gjorde dette, finder nævnet samlet, at anmeldte ikke har handlet med forsæt eller groft uagtsomt.

Afgørelse af 7. februar 2020 om plagiering (medforfatter) - sag nr. 2019-02

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Produktet, som anmeldte er medforfatter til, indeholder i en række tilfælde tekst fra forskellige kilder uden at kreditere disse. På grundlag af medforfattererklæringen og anmeldtes oplysninger om forløbet i forbindelse med udarbejdelse af produktet, og oplysninger i sag 2019-01 om den sidste del af vejledningen af den ph.d.–studerende i forbindelse med dennes ph.d.-projekt, finder nævnet samlet, at anmeldte ikke har handlet med forsæt eller groft uagtsomt.

Afgørelse af 10. februar 2020 – plagiering - sag nr. 2018-14

Nævnet har truffet afgørelse om, at der foreligger videnskabelig uredelighed. Anmeldte har i tre tilfælde plagieret. Nævnet lagde herved til grund, at anmeldte i tilfældene, der alle vedrørte anmeldtes brug af tekster fra selvstændige videnskabelige produkter, som anmeldte havde skrevet sammen med anmelder, i hvert fald ved grov uagtsomhed, havde tilegnet sig resultater og tekst uden at kreditere retmæssigt.

Afgørelse af 14 februar 2020 – forfalskning - sag nr. 2019-03

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabelig uredeligt. Sagen omhandlede forfalskning i videnskabelige produkter ved manipulation af data eller resultater. Nævnet indhentede ekspertbistand som led i nævnets vurdering. Nævnet kom frem til, at forskningen i tre tilfælde fremstår misvisende, men fandt efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, at disse kun havde haft en ringe betydning for rapporteringen af forskningen. Nævnet fandt endvidere ikke grundlag for at fastslå, at anmeldte i nogle af tilfældene havde handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Afgørelse af 21. februar 2020 - afvisning af realitetsbehandling - sag nr. 2019-18

Nævnet har truffet afgørelse om at afvise at realitetsbehandle sagen. Efter oplysningerne i sagen, herunder at der efter det foreliggende er tale om en forfatterskabstvist mellem anmelder og anmeldte, finder nævnet, at sagen må formodes ikke at kunne føre til en afgørelse om, at der foreligger videnskabelig uredelighed. Nævnet afviser derfor at realitetsbehandle sagen.

Afgørelse af 3. maj 2020 – om plagiering - sag nr. 2019-04

Nævnet har truffet afgørelse om, at der foreligger videnskabelig uredelighed. Nævnet lagde til grund, at de anmeldte i et produkt havde tilegnet sig data fra anmelders feltrapport, speciale og magisterforelæsning. Nævnet vurderede, at de anmeldte havde fremstillet det sådan i deres produkt, at det var de anmeldte, der havde udført dataindsamlingen. Derved fandt nævnet, at der skete en vildledning om de anmeldtes egen indsats. Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at de anmeldte i produktets afsnit Acknowledgement henviste til anmelder, idet henvisningen ikke ændrede ved indtrykket af, at data var indsamlet af de anmeldte.

Afgørelse af 3. maj 2020 – om plagiering i ph.d.-afhandling - sag nr. 2019-06

Nævnet har truffet afgørelse om, at der foreligger videnskabelig uredelighed. Anmeldte har i en række tilfælde brugt tekst fra forskellige kilder uden at kreditere disse. Nævnet har lagt vægt på, at de tilegnede tekster har et sådant antal og omfang og indgår på en sådan måde i produktets enkelte afsnit, at de ikke kan karakteriseres som værende af ringe betydning. Det kan ikke føre til en anden vurdering, at anmeldte i nogle af de omhandlede tilfælde har henvist til den plagierede kilde, idet henvisningen i disse tilfælde fremstår som om, at den alene vedrører en lille del af det samlede plagierede tekststykke. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at anmeldte i forbindelse med sin første indlevering af ph.d.-afhandlingen til forskningsinstitutionen blev gjort bekendt med, at produktet havde utilstrækkelige og mangelfulde henvisninger.

Afgørelse af 13. maj 2020 – om plagiering og forfalskning i artikel - sag nr. 2019-07

Nævnet har truffet afgørelse om, at de anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt.
Nævnet vurderede, at de anmeldte i tilfælde nr. 1-5 ikke har plagieret, idet de pågældendes fotografier i sig selv ikke udtrykker en ide, proces eller et resultat, der kan tilskrives anmelder, eller har noget videnskabeligt indhold i øvrigt. I tilfælde nr. 6 vurderede nævnet, at dataene i en tabel i produktet ikke udtrykker en ide, proces eller et resultat, der kan tilskrives anmelder, hvorfor de anmeldte ikke har plagieret. Nævnet vurderede endvidere, at uanset at forskningen i tilfælde nr. 7-8 fremstår misvisende, vurderede nævnet efter en konkret vurdering, at der ikke er det fornødne grundlag for at fastslå, at de anmeldte har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Afgørelse af 28. august 2020 – om plagiering i ph.d.-afhandling - sag nr. 2019-11

Nævnet har truffet afgørelse om, at der foreligger videnskabelig uredelighed. Nævnet lagde vægt på, at anmeldte i otte tilfælde havde brugt tekst fra en kilde uden kreditering af denne og fandt på den baggrund, at anmeldte havde plagieret. Under hensyn til antallet af tilfælde og de enkelte tilfældes karakter og omfang fandt nævnet, at anmeldte i hvert fald ved grov uagtsomhed havde tilegnet sig teksterne uden retmæssig kreditering. Anmeldtes oplysninger om sin arbejdsform og om sine forhold før indleveringen af produktet, herunder bl.a. at anmeldte ved en fejltagelse havde indleveret en forkert version af produktet til forskningsinstitutionen, kunne ikke føre til en anden vurdering.

Afgørelse af 5. oktober 2020 – om plagiering i ph.d.-afhandling - sag nr. 2019-10

Nævnet har truffet afgørelse om, at der foreligger videnskabelig uredelighed. Anmeldte har i en række tilfælde brugt tekst fra forskellige kilder, herunder ved parafrasering, uden at kreditere disse. Nævnet har, under hensyn til antallet af tilfælde og de enkelte tilfældes karakter og omfang, lagt vægt på, at plagieringen ikke har haft ringe betydning ved rapporteringen af forskningen. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at to af de omhandlede tilfælde fremstår som en del af anmeldtes egne refleksioner og anbefalinger til fremtidig forskning. 

Afgørelse af 30. oktober 2020 – om plagiering i en udgivelse (bog) og i en artikel - sag nr. 2019-15

Nævnet har truffet afgørelse om, at der ikke foreligger videnskabelig uredelighed. Nævnet vurderede, at anmeldte i en række tilfælde havde plagieret. Nævnet fandt dog efter en konkret vurdering, at plagieringen kun har haft ringe betydning ved rapporteringen af forskningen, hvorfor anmeldte efter nævnets samlede vurdering ikke havde handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet vurderede endvidere, at sagen kunne indeholde tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og har derfor oversendt sagen til videre behandling ved forskningsinstitutionen.

Afgørelse af 18. november 2020 – om plagiering i ph.d.-afhandling - sag nr. 2019-17

Nævnet har truffet afgørelse om, at der foreligger videnskabelig uredelighed. Nævnet lagde vægt på, at anmeldte i 24 tilfælde havde brugt tekst fra forskellige kilder uden kreditering af disse og fandt på den baggrund, at anmeldte i hvert fald ved grov uagtsomhed havde plagieret. Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at anmeldte enkelte steder havde henvist til kilderne, idet disse henvisninger måtte forstås som henvisninger, der kun vedrørte begrænsede dele af produktets tekst. 

Afgørelse af 7. december 2020 – om plagiering i ph.d.-afhandling - sag nr. 2019-19

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet fandt efter en konkret og samlet vurdering, at plagieringen, uanset antallet af tilfælde, kun har haft ringe betydning ved rapporteringen af forskningen. Nævnet vurderede endvidere, at sagen kunne indeholde tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og oversendte derfor sagen til videre behandling ved forskningsinstitutionen.

Handlinger tilknyttet webside

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Senest opdateret 10. juli 2024