Gå til indhold

Forretningsorden

Forretningsordnen for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

I medfør af § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed fastsættes:

Udvalgene – opgaver og formål
§ 1. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed består af tre sideordnede udvalg, der tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsområder. Udvalgene har en fælles formand.
 
De tre udvalg er:
1.Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for sundhedsvidenskabelig forskning (USF).
2.Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for natur-, teknologi- og produktionsvidenskabelig forskning (UNTPF).
3.Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for kultur- og samfundsvidenskabelig forskning (UKSF).

Stk. 2. Den nærmere afgrænsning mellem de tre udvalg fastlægges således:

USF behandler sager vedrørende forskning inden for menneskelig sundhed, inklusive ernæringsmæssige aspekter. Udvalget behandler sager vedrørende alle aspekter af såvel grundvidenskabelig som klinisk forskning, inklusive anvendelse af dyremodeller, rettet mod menneskers sundhed og sygdom.

UNTPF behandler sager vedrørende forskning rettet mod grundvidenskabelige spørgsmål inden for naturvidenskab, datalogi og matematik. Udvalget behandler endvidere sager vedrørende grundlagsskabende forskning inden for teknologi og produktion, hvor udgangspunktet er et anvendelsesperspektiv rettet mod løsning af problemer eller mod nye måder for at dække samfundets behov.

UKSF behandler sager vedrørende forskning inden for det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Udvalget behandler sager vedrørende forskning inden for alle aspekter af historie og kultur, erkendelsesfag, sprogvidenskab og filologi, æstetiske fag samt økonomi, politologi, sociologi og retsvidenskab.

§ 2. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed har til opgave at behandle sager om videnskabelig uredelighed, der har betydning for dansk forskning, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Udvalgene kan behandle generelle forespørgsler, såfremt det skønnes, at spørgsmålet har samfundsmæssig interesse, interesse for en videre kreds af forskere eller for et forskningsmiljø.

Stk. 3. Udvalgene skal bidrage til at fremme god videnskabelig skik og forebygge videnskabelig uredelighed. Målet søges nået ved udbredelse af kendskab til udvalgenes afgørelser og årsberetning samt ved undervisnings- og foredragsvirksomhed m.m.

Stk. 4. Udvalgene drøfter på det årlige fællesmøde, jf. § 18, initiativer, der kan fremme udvalgenes formål.

Sagernes forberedelse og afgørelse i de enkelte udvalg
§ 3. Formanden afgør, hvilket udvalg der skal behandle sagen. I tvivlstilfælde drøfter formanden spørgsmålet med de berørte udvalg.

Stk. 2. Hvis en sag vedrører mere end ét udvalgs kompetenceområde, kan det udvalg, hvortil det videnskabelige produkt, der klages over, primært henhører, beslutte, at udvalgene skal træffe beslutning om sagen i forening samt afgive en fælles udtalelse.

Stk. 3. Er den indklagede en gruppe af personer, kan beslutningen efter stk. 2 træffes af det udvalg, hvortil det videnskabelige produkt, der klages over, primært henhører. I tvivlstilfælde træffer formanden beslutningen.

§ 4. Udvalgene kan afvise at behandle en sag, hvis det på forhånd vurderes, at:

1.Sagen falder uden for udvalgenes kompetence.
2.Klagen må anses for åbenbart grundløs.
3.Omkostningerne ved sagens behandling ikke står i rimeligt forhold til dens betydning.
§ 5. Sager, der ikke optages til behandling af udvalgene, skal afvises senest tre måneder efter udvalgenes modtagelse af sagen. I sager, der optages til behandling, skal udvalgene senest tre måneder efter modtagelsen af sagen oplyse sagens parter om sagens forventede forløb og det forventede tidspunkt for sagens afgørelse.

§ 6. Optages sagen til behandling, påhviler det vedkommende udvalg at undersøge klagen og fremskaffe alle nødvendige oplysninger for at kunne træffe beslutning på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Stk. 2. Parternes oplysninger indgår i udvalgets undersøgelse og behandling af sagen. Der foretages partshøring ved fremlæggelse af modpartens oplysninger og kommentarer.

Høringsproceduren består som udgangspunkt i to skriftlige høringer mellem klageren og den indklagede, dog fastsættes det nærmere omfang af høringsproceduren af udvalget efter en konkret vurdering. Ved udvalgets første høring af den indklagede, skal dennes opmærksomhed henledes på reglerne i bekendtgørelsens § 1, stk. 4 og 5.

Stk. 3. I sager, hvor der klages over grupper af personer, skal udvalget søge at klarlægge den enkeltes bidrag til det samlede videnskabelige produkt.

Stk. 4. I sager, hvor en person ønsker at blive renset for påstande om at have begået videnskabelig uredelighed, skal udvalget indhente en skriftlig redegørelse fra den pågældende, medmindre udvalget vurderer, at den fremsatte påstand om videnskabelig uredelighed er åbenbart grundløs.

Udvalget kan som en forudsætning for at behandle sagen i øvrigt anmode den pågældende om at afgive alle nødvendige oplysninger til brug for sagens behandling. Udvalget afgør efter en konkret vurdering, om der skal indhentes en udtalelse fra den eller de person(er), der måtte have fremsat påstanden om videnskabelig uredelighed.

§ 7. Udvalget kan nedsætte et ad hoc-udvalg uden beslutningskompetence med den opgave at udrede og forberede sagen. Et ad hoc-udvalg sammensættes med nogle af udvalgets medlemmer, deres suppleanter og/eller eksterne sagkyndige. Sagens parter orienteres om ad hoc-udvalgets sammensætning og kan inden for en frist på to uger fremkomme med eventuelle bemærkninger hertil.

Stk. 2. Som led i sagsforberedelsen udarbejder ad hoc-udvalget en redegørelse om sagens faktiske omstændigheder, som afgives til udvalget. Udvalget sender redegørelsen til sagens parter for at sikre, at redegørelsens oplysninger af faktisk karakter er korrekte.

Udvalget sender derefter parternes eventuelle bemærkninger til ad hoc-udvalget. Ad hoc-udvalgets redegørelse, parternes bemærkninger og ad hoc-udvalgets kommentarer hertil sendes herefter til udvalget med henblik på sagens afgørelse.

Stk. 3. Ad hoc-udvalget sekretariatsbetjenes af udvalgenes sekretariat.

Stk. 4. I øvrigt påhviler det udvalget som led i sagsbehandlingen at fremskaffe alle nødvendige oplysninger for at kunne træffe beslutning på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

§ 8. Hvis udvalget forventer at udtrykke kritik i anledning af konstateret videnskabelig uredelighed, skal udvalget høre den indklagede over et udkast til udtalelse.

§ 9. Udvalget afslutter behandlingen af en sag ved at afgive en udtalelse. Udtalelsen skal blandt andet redegøre for:

1.En sagsfremstilling.
2.Udtalelser fra sagens parter.
3.Udvalgets overvejelser.
4.Udvalgets konklusion og ved dissens antallet af medlemmer eller suppleanter, der har tilsluttet sig konklusionen, samt eventuelle dissenser, jf. § 17, stk. 3.
§ 10. Udvalget henstiller til parterne, at en sag behandles fortroligt, indtil der foreligger en afgørelse.

Stk. 2. Afgjorte sager omtales i udvalgenes årsberetning i anonymiseret form.

§ 11. Sagens parter kan lade sig bistå af bisiddere.

§ 12. Sager afgøres ved møde i udvalget, jf. dog § 13, stk. 3.

Formandens opgaver og beføjelser
§ 13. Formanden har blandt andet til opgave at sikre ensartethed i sagsbehandlingen på tværs af udvalgene.

Stk. 2. Hvis det er utvivlsomt, at en sag skal afvises, fordi den falder uden for udvalgenes kompetence, eller fordi klagen er åbenbart grundløs, kan formanden afvise sagen på egen hånd. Det pågældende udvalg orienteres herom.

Stk. 3. Formanden kan bestemme, at en sag skal afgøres ved skriftlig votering, såfremt der under hensyn til sagens karakter ikke findes at være behov for behandling under et møde. Ethvert medlem af udvalget kan på et hvilket som helst tidspunkt forlange sagen behandlet på et møde.

Stk. 4. Formanden kan beslutte, at parterne kan få foretræde for udvalget.

Stk. 5. Formanden kan beslutte, at andre end udvalgenes medlemmer, suppleanter og sekretariat deltager i det årlige fællesmøde, jf. § 18.

Stk. 6. Formanden afgør, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. Formanden kan delegere kompetencen til sekretariatet.

§ 14. Formanden træffer afgørelse i retlige spørgsmål og om udformningen af en konklusion i de afgjorte sager.

Sekretariatsbetjening af udvalgene
§ 15. Forskningsstyrelsen varetager sekretariatsbetjeningen af udvalgene. Sekretariatet deltager i udvalgs- og ad hoc-udvalgsmøder.

Stk. 2. Når en klage modtages, kvitterer sekretariatet for modtagelsen med oplysning om den forventede sagsbehandlingsprocedure. Den indklagede skal så vidt muligt inden ti dage efter klagens modtagelse orienteres om klagen.

Stk. 3. Snarest muligt efter modtagelsen af en klage forelægger sekretariatet klagen for formanden, der tager stilling til, om der skal iværksættes almindelig sagsbehandling med henblik på realitetsbehandling af klagen, eller om der kan være grundlag for straks at afvise klagen.

Stk. 4. Såfremt almindelig sagsbehandling iværksættes, sender sekretariatet løbende høringssvar og andet sagsmateriale til formanden. Sekretariatet underretter alle medlemmer og suppleanter om den indkomne klage.

Stk. 5. Sekretariatet bistår i øvrigt formanden og udvalgene i deres arbejde efter formandens nærmere bestemmelse.

Møder i udvalgene
§ 16. Møder i udvalgene søges berammet med mindst fire ugers varsel. Dagsorden med mødemateriale til møder i udvalgene udsendes så vidt muligt med ti dages varsel.

§ 17. Et udvalg er beslutningsdygtigt, når formanden og fire medlemmer eller et tilsvarende antal suppleanter er tilstede.

Stk. 2. I sager, hvor flere udvalg træffer beslutning i forening, jf. § 3, stk. 2, er udvalgene kun beslutningsdygtige, hvis hvert udvalg selvstændigt opfylder kravet i stk. 1.

Stk. 3. Udvalgene skal i videst muligt omfang træffe beslutning i enighed. Kan enighed ikke opnås, træffes beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Ethvert dissentierende medlem eller suppleant kan kræve, at vedkommendes dissens fremgår af udtalelsen.

§ 18. Der afholdes et årligt fællesmøde med deltagelse af udvalgenes medlemmer og suppleanter. Mødet er ikke offentligt. På mødet orienterer formanden om de afgørelser, der i løbet af året er truffet i de enkelte udvalg. Der kan på mødet træffes beslutning om emner af fælles interesse for udvalgene, jf. herved også § 2, stk. 4.

§ 19. Udvalgenes formand leder møderne.

Stk. 2. Udvalgenes møder er ikke offentlige.

§ 20. Sekretariatet udarbejder beslutningsreferat af møderne. Referatet udsendes til skriftlig godkendelse blandt de deltagende.

Suppleanter
§ 21. Ved et medlems forfald eller inhabilitet udpeger formanden en suppleant, der indtræder for hele sagens behandling.

Stk. 2. Ved udpegning af suppleanter tilstræbes det så vidt muligt, at udvalget fagligt dækker det pågældende videnskabelige forskningsområde.

Sikring af kontinuiteten i udvalgenes arbejde
§ 22. Når et udvalg har afsluttet behandlingen af en sag, sender sekretariatet en kopi af afgørelsen til samtlige medlemmer og suppleanter i de tre udvalg.

Ikrafttræden
§ 23. Forretningsordenen træder i kraft den 15. oktober 2006.

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, den 14. oktober 2006

Henrik Waaben / Annette D. N. Rasmussen 

Senest opdateret 28. januar 2013