Du er her: Forside Forskning og innovation Råd, fonde og udvalg Andre udvalg og fonde Danmarks Innovationsfond Åbent opslag efter nye bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Innovationsfond foråret 2020

Åbent opslag efter nye bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Innovationsfond foråret 2020

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder nu forslag på op til fem nye medlemmer til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.
Kontakt
Pernille Ulrich
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 85 60
Email: peu@ufm.dk
Uffe Hoeg Andersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 52
Email: ufh@ufm.dk

Danmarks Innovationsfond

Danmarks Innovationsfond er en statslig fond med selvstændig bestyrelse. Fonden udgør sammen med Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Grundforskningsfond en af de tre centrale statslige forskningsfonde i Danmark. Fonden er reguleret i lov om Danmarks Innovationsfond.

Danmarks Innovationsfond investerer i iværksættere, forskere og virksomheder med viden og ideer, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

Der er afsat knap 1,9 mia. kr. på finansloven for 2020 til uddeling via Innovationsfondens programmer. Midlerne går til projekter i hele værdikæden fra grundlagsskabende forskning, der skal bidrage til løsninger på store samfundsudfordringer, til mere markedsnære udviklings- og innovationsprojekter. Der investeres i projekter inden for et bredt spektrum af fagområder. Der er blandt andet investeret i projekter inden for robotteknologi, big data og kunstig intelligens, bedre udnyttelse af grøn strøm, kvanteteknologi, fødevareteknologi, skræddersyet medicin og sundhedsteknologi.

Bestyrelsen

Danmarks Innovationsfonds bestyrelse består af én formand og otte medlemmer. Alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab. Samlet skal bestyrelsen både have medlemmer med erfaring fra det private erhvervsliv og anerkendte forskere eller forskningskyndige, som udøver forskningsaktivitet.

Bestyrelsen skal samlet repræsentere erfaring med:

  • Strategisk og udfordringsdrevet forskning, herunder offentligt-privat forsknings- og innovationssamarbejde
  • Teknologiudvikling og innovation i det private erhvervsliv, herunder i små og mellemstore virksomheder
  • Anvendelse og kommercialisering af forskningsresultater
  • Innovations- og forskningsfinansiering, herunder tilførsel af kapital til virksomhedsudvikling og
  • Internationale aktiviteter om forskning, teknologiudvikling og innovation.

Med den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven for 2020 står regeringen og et enigt Folketing bag en markant opprioritering af forskningsindsatsen inden for grøn omstilling. Det betyder bl.a., at Danmarks Innovationsfond skal udmønte knap 800 mio. kr. til grøn forskning og omstilling i 2020. Midlerne øremærket til grøn forskning og omstilling udgør således en betydelig del af Innovationsfondens samlede bevilling. Det vil således vægte positivt, at de indstillede kandidater kan dokumentere viden og erfaring med grøn forskning og omstilling, eksempelvis inden for energi, transport, materialer, miljø, SMV-indsigt, cirkulær økonomi eller adfærd, men det er ikke et krav.

Det bemærkes at enhver person eller organisation mv. kan indsende forslag til medlemmer og der vil blive foretaget en samlet vurdering af de indstillede kandidater. Der opfordres derfor til indstilling af alle typer kandidater.

Rådsmedlemmer i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, medlemmer af bestyrelse eller udvalg (råd) i Danmarks Frie Forskningsfond eller medlemmer af bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond.

Udpegningsperiode

Nye medlemmer til bestyrelsen udpeges i op til tre år. Konkret gælder opslaget udpegninger, der forventes at begynde fra 1. juli 2020 frem til 30. juni 2023.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer

Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal indeholde:

  • en begrundelse for, hvorfor indstiller/indstillingskreds finder den foreslåede kandidat velegnet til at uddele midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologudvikling eller innovation, herunder erfaring inden for relevante faglige områder
  • en beskrivelse af kandidatens viden og erfaring med grøn forskning og/eller omstilling, hvis relevant.
  • et kort opdateret CV (max to sider)
  • kontaktinformation på den pågældende kandidat
  • redegørelse og dokumentation for, at den pågældende lever op til en eller flere af de i loven fastsatte kompetencer.

Uddannelses- og Forskningsministeriet forudsætter, at kandidater, der bringes i forslag, er adspurgte og indstillet på at påtage sig hvervet.

Forslag sendes til: medlemsforslag_danmarks_innovationsfond@ufm.dk senest mandag den 9. marts 2020.

Videre proces

De indkomne forslag vil blive forelagt uddannelses- og forskningsministeren som led i udpegningen af bestyrelsesmedlemmerne. De udpegede medlemmer vil modtage besked fra ministeriet.

Yderligere information om den aktuelle udpegning kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Uffe Hoeg Andersen, ufh@ufm.dk, 72 31 83 52 eller kontorchef Pernille Ulrich, peu@ufm.dk, 72 31 85 60.

Yderligere information om Danmarks Innovationsfond, herunder den nuværende bestyrelses sammensætning, kan findes på fondens hjemmeside:

Senest opdateret 06. februar 2020