Gå til indhold

Forretningsorden for Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur

Godkendt på udvalgets 8. møde den 16. marts 2015

Sammensætning

Hvert af de otte danske universiteter udpeger ét medlem. Det enkelte medlem skal kunne repræsentere pågældende universitet i hele sin bredde.

Danske Universiteter udpeger formand og næstformand blandt de af universiteterne udpegede otte medlemmer.

Det Frie Forskningsråd udpeger fem medlemmer, således at disse repræsenterer dansk forsknings faglige bredde.

Danmarks Grundforskningsfond udpeger én observatør.

Ved forfald i forbindelse med et møde eller tilsvarende kan udpegende institution, råd eller fond lade sig repræsentere ved en suppleant. Ved varigt forfald foretages en ny udpegning.

Ønsker man at udpege nyt medlem, meddeles dette til Styrelsen for Forskning og Innovation. Repræsenterer det nye medlem et af universiteterne, skal pågældende universitet samtidig give Danske Universiteter meddelelse herom.

Sekretariat

Udvalget sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Udvalgets opgaver

Udvalget har overordnet til opgave at fungere som forum for udarbejdelse af grundlaget for beslutninger og aftaler om prioritering, etablering, videreførelse og finansiering af nationale og internationale forskningsinfrastrukturer samt forskningsunderstøttende aktiviteter i tilknytning til forskningsinfrastrukturernes anvendelse (såkaldt følgeforskning).

I sammenhæng hermed skal udvalget eksempelvis medvirke til og rådgive om udvikling af den nationale roadmap for forskningsinfrastruktur, rådgive om udmøntningen af centrale puljemidler, samt igangsætte og følge op på evalueringer af nationale og internationale forskningsinfrastrukturer.  

Udvalget kan af egen drift eller efter anmodning fra styrelsen tage andre spørgsmål op.  

Med henblik på varetagelse af danske interesser i relation til det europæiske forskningssamarbejde

  • udpeger Styrelsen for Forskning og Innovation på ministerens vegne den til enhver tid siddende formand for udvalget som den ene af de to danske delegerede i European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)  
  • indstiller udvalget danske medlemmer til arbejdsgrupper, som etableres i forbindelse med arbejdet i ESFRI. Udpegning foretages af Styrelsen for Forskning og Innovation  
  • fungerer udvalget som dansk referencegruppe i forhold til forskningsinfrastrukturaktiviteterne i EU’s rammeprogrammer for forskning og innovation  
  • indstiller udvalget en national ekspert til programkomiteen for forskningsinfrastruktur i tilknytning EU’s rammeprogrammer for forskning og innovation. Udpegning foretages af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Udvalgets møder og løbende arbejde

Udvalget fastsætter selv sin mødefrekvens og -form. Mødeformen for det enkelte møde kan være fysisk, via videokonference, telefon mm., afhængig af behov og muligheder.

Møderne ledes af formanden og i dennes forfald næstformanden. Sager kan behandles ved skriftlig procedure. Repræsentanter for forskningsinstitutioner, virksomheder, myndigheder, fonde o.l. som ikke er repræsenteret i udvalget kan inviteres til at deltage i et møde eller dele deraf.

Dagsorden med bilag udsendes senest 5 arbejdsdage forud for et møde. Forberedelse af møder, herunder fastlæggelse af dagsorden, varetages af sekretariatet efter aftale med formanden.

Der udarbejdes et referat af udvalgets møder. Referaterne godkendes i skriftlig procedure eller på et efterfølgende møde.

Udvalget nedsætter et forretningsudvalg, som efter behov kan agere på hele udvalgets vegne. Forretningsudvalget består af formand samt næstformand og kan suppleres med yderligere menige medlemmer/observatør.

Udvalget kan etablere underudvalg eller arbejdsgrupper til varetagelse af specifikke opgaver, herunder f. eks planlægning og iværksættelse af konkrete nationale eller internationale forskningsinfrastrukturer, forskningsunderstøttende aktiviteter i tilknytning til konkrete forskningsinfrastrukturer, mm. Repræsentanter for forskningsinstitutioner, virksomheder, myndigheder, fonde o.l. som ikke er repræsenteret i udvalget kan indgå i sådanne underudvalg eller arbejdsgrupper.

Habilitet

Udvalget følger i sin virksomhed de almindelige forvaltningsretlige principper om inhabilitet.    

Tavshedspligt

Udvalgets medlemmer og observatører har tavshedspligt mht. oplysninger, de får kendskab til i forbindelse udvalgsarbejdet, når oplysningerne efter deres karakter er fortrolige, jf. forvaltningslovens regler.

Ikrafttræden og ændring

Forretningsordenen træder i kraft, når den er godkendt af udvalget, og kan ændres ved almindelig flertalsvedtagelse i udvalget.

Kontakt

Ditte Teresa Mesick
Souschef
Tlf.: +45 72 31 80 94
Email: dtme@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 16. juni 2023