Gå til indhold

Åbent opslag efter nyt medlem til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond 2024

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder kandidatforslag til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.

Om Innovationsfonden

Danmarks Innovationsfond er en statslig fond, som ledes af en selvstændig bestyrelse. Fonden udgør sammen med Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Grundforskningsfond de tre centrale statslige forskningsfonde i Danmark. Fonden er reguleret i lov om Danmarks Innovationsfond.

Danmarks Innovationsfond har til formål at give tilskud til forskning, videnbaseret innovation og iværksætteri, der fører til styrkelse af forskningsområder og udvikling af teknologi og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Fonden skal særligt understøtte løsninger på politisk prioriterede samfundsudfordringer, der fastlægges i de årlige bevillingslove, herunder grøn omstilling af samfundet og erhvervslivet. Fonden skal arbejde for at øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

Om bestyrelsen

Danmarks Innovationsfonds bestyrelse består af én formand og otte medlemmer. Formand og medlemmer udpeges af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab efter åbent opslag. Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, skal have erfaringer fra det private erhvervsliv. Samtidig skal et flertal af medlemmerne være enten anerkendte forskere eller forskningskyndige, som udøver forskningsaktivitet.

Danmarks Innovationsfonds bestyrelse skal samlet repræsentere erfaring med:

 • Teknologiudvikling og innovation i det private erhvervsliv, herunder i små og mellemstore virksomheder
 • Strategisk og udfordringsdrevet forskning, herunder offentligt-privat forsknings- og innovationssamarbejde
 • Videnbaseret iværksætteri samt anvendelse og kommercialisering af forskningsresultater
 • Innovations- og forskningsfinansiering, herunder tilførsel af kapital til virksomhedsudvikling
 • Internationale aktiviteter om forskning, teknologiudvikling og innovation
 • ·Grøn omstilling af samfundet og det private erhvervsliv

Yderligere information om Danmarks Innovationsfond, herunder den nuværende bestyrelses sammensætning, kan findes på Innovationsfondens hjemmeside.

Forslag til kandidater

Det bemærkes, at enhver person eller organisation mv. kan indsende kandidatforslag til bestyrelsen. Der opfordres til at foreslå kandidater af begge køn.

Bestyrelsesmedlemmer i Danmarks Innovationsfond kan ikke samtidig sidde i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond, bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond, stående udvalg under Danmarks Frie Forskningsfond eller udvalg under Danmarks Innovationsfond.

Udpegningsperiode

Nye medlemmer til bestyrelsen beskikkes i op til tre år med mulighed for genudpegning. Konkret gælder opslaget ét nyt medlem af bestyrelsen for en udpegningsperiode, der forventes at begynde 1. juli 2024.

Formalia

Ved indsendelse af kandidatforslag til bestyrelsen bedes følgende vedlægges:

 • En begrundet motivation for, hvorfor forslagsstiller finder, at den foreslåede kandidat:
  • Kan bidrage til at indfri Danmarks Innovationsfonds formål efter lov om Danmarks Innovationsfond
  • Har indsigt i og erfaring med strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling eller innovation
  • Har erfaring inden for relevante faglige områder, som efter lovgrundlaget skal være repræsenteret i bestyrelsen (se afsnit om krav til bestyrelsens erfaringer ovenfor).
 • Et kort opdateret CV (max to sider)
 • Kontaktinformation på den pågældende kandidat

Det forudsættes, at kandidater, der bringes i forslag, er adspurgte og indstillet på at påtage sig hvervet.

Forslag sendes til: medlemsforslag_danmarks_innovationsfond@ufm.dk senest den 22. marts 2024.

Videre proces

De indkomne forslag bliver behandlet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og indstilling med udvalgte kandidater vil blive forelagt uddannelses- og forskningsministeren som led i udpegningen af nyt bestyrelsesmedlem. Det nye medlem vil modtage besked fra ministeriet inden forventet offentliggørelse i juni måned.

Yderligere information om de aktuelle udpegninger kan fås ved henvendelse til specialkonsulent Uffe Hoeg Andersen, ufh@ufm.dk, 72 31 83 52.

Kontakt

Uffe Hoeg Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 52
Email: ufh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. februar 2024