Gå til indhold

2014

Afgørelse af 2. december 2014 om plagiering i ph.d.-afhandling

UVVU fandt, at der var begået videnskabelig uredelighed i denne sag, som omhandlede en ph.d. afhandling. UVVU fandt ved en nærmere vurdering af ti passager i ph.d. afhandlingen, at der i stort omfang var tale om direkte kopiering og/eller parafrasering uden tilstrækkelig markering. 

Afgørelse af 19. november 2014 om databehandlingen m.v. i en artikel og to manuskripter

UVVU fandt, at der ikke var begået videnskabelig uredelighed i denne sag. UVVU fandt, at der forelå en række alvorlige brud på god videnskabelig praksis, men at Indklagede ikke kunne anses for at have handlet forsætligt eller groft uagtsomt i forbindelse hermed.

Afgørelse af 16. september 2014 om 'videnskabeligt produkt'

UVVU afviste at behandle sagen. Klagen angik en indstilling fra et bedømmelsesudvalg vedrørende en afhandling, som var indgivet med henblik på erhvervelse af den filosofiske doktorgrad. UVVU fandt ikke, at indstillingen kunne anses for at være et videnskabeligt produkt, hvorfor klagen ikke var omfattet af UVVU's kompetenceområde.

Afgørelse af 28. august 2014 om genanvendelse af biopsimateriale, forsøgsprotokol, billedmanipulation, m.v. (genoptagelse af afgørelse af 18. december 2013)

18. februar 2015

Indklagede har indbragt sagen for domstolene, og Østre Landsret har den 18. februar 2015 afsagt dom i sagen. Landsretten finder overordnet, at det på baggrund af bevisførelsen ikke kan lægges til grund, at Indklagede havde handlet videnskabeligt uredeligt. 

Dommens hovedkonklusioner er:

  • Indklagedes påstand om, at visse medlemmer af UVVU ikke var berrettiget til at deltage i behandlingen af sagen, afvises.
  • UVVU frifindes for Indklagedes påstand om, at udvalgets afgørelser af 18. december 2013 og 28. august 2014 er ugyldige for så vidt de går ud på, at Indklagede har handlet videnskabeligt uredeligt. 
  • Indklagedes påstand, hvorefter udvalgets afgørelse af 28. august 2014 ophæves for så vidt den går ud på, at Indklagede har handlet videnskabeligt uredeligt, tages til følge.
  • UVVU skal betale delvise sagsomkostninger.

Østre Landsret har offentliggjort et resumé af dommen på deres hjemmeside

UVVU har truffet afgørelse i en sag, hvor der i en tidligere afgørelse fra den 18. december 2013 blev konstateret videnskabelig uredelighed i 6 artikler inden for sundhedsvidenskabelig forskning. På baggrund af nye oplysninger genoptog UVVU sagen.

UVVU fandt efter genoptagelsen, at der i 4 af de 12 indklagede artikler var begået videnskabelig uredelighed af den indklagede forsker i form af

  • Manglende oplysninger om biopsimateriale i 2 artikler, hvilket medførte, at resultaternes indbyrdes sammenhæng blev holdt skjult for læseren
  • Manglende oplysninger om biopsimateriale i 2 artikler, hvilket medførte, at en selektion af forsøgspersoner blev holdt skjult for læseren
  • Manglende oplysninger om biopsimateriale og dermed om, at en gruppe forsøgspersoner havde udført en anden forsøgsprotokol end beskrevet i artiklen
  • Manglende reaktion på tydelig billedmanipulation i en artikel

UVVU fandt, at Indklagede havde handlet forsætligt i relation til de manglende oplysninger om biopsimaterialet i 3 artikler. UVVU fandt endvidere, at Indklagede havde handlet groft uagtsomt i relation til de manglende oplysninger om biopsimaterialet og dermed forsøgsprotokollen for en gruppe forsøgspersoner. Herudover fandt UVVU, at Indklagede havde et medansvar for billedmanipulationen, da Indklagedes manglende reaktion herpå som ledende forfatter af artiklen var udtryk for grov uagtsomhed.

Afgørelse af 28. august 2014 om samtykke til indsendelse af erratum

UVVU fandt, at Indklagede ikke havde handlet videnskabeligt uredeligt, idet Indklagede havde fulgt anerkendt videnskabelig praksis for udstedelse af erratum i tilfælde, hvor der ikke er opnået samtykke fra alle medforfattere.

Afgørelse af 27. august 2014 om genanvendelse af biopsimateriale i flere videnskabelige arbejder

UVVU afviste klagen fra yderligere behandling, idet klagen ansås for åbenbart grundløs. UVVU fandt således, at den indklagede artikel indeholdt tilstrækkelige oplysninger om biopsimaterialets anvendelse.

Afgørelse af 6. maj 2014 om 'videnskabeligt produkt'

Formanden for UVVU afviste at behandle sagen, da klagen angik en kronik i et dagblad, der ikke kunne anses for at være et videnskabeligt produkt. Klagen var således ikke omfattet af UVVU's kompetenceområde.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 31. oktober 2023