Gå til indhold

2018

2018

Afgørelse af 7. juni 2018 om plagiering fra to udgivelser

Nævnet har truffet afgørelse om at afvise af behandle sagen, idet nævnet vurderer, at sagen må anses for åbenbart grundløs. Nævnet lagde vægt på, at de plagierede passager må anses for så generel en idé, at der ikke umiddelbart vil kunne være tale om plagiat. Endvidere lagde nævnet vægt på, at emnet er blevet behandlet mange gang i litteraturen, før udgivelsen af publikationerne. I forlængelse heraf, vurderede nævnet, at den analytiske tilgang i de publikationer der var plagieret fra, har haft et andet sigte end bogen hvor plagieringen er foregået.

Afgørelse af 24. juli 2018 om plagiering fra to artikler

Nævnet har truffet afgørelse om, at plagieringen kun har haft ringe betydning ved planlægningen, gennemførelsen eller rapporteringen af forskningen, og at den ikke udgør videnskabelig uredelighed. Nævnet lagde vægt på, at graden af plagiering er af mindre omfang, men at genbrug fra tidligere publicerede arbejder ikke kan udstrækkes til at gælde indhold og numerisk data. Derudover blev der lagt vægt på, at mangel på metodeafsnit og det begrænsede materiale og antal observationer i afhandlingen, ikke gør det muligt for nævnet at afgøre, i hvilket omfang der er tale om et forståeligt sammenfald af talværdierne i afhandlingen og artiklerne.

Afgørelse af 13. september 2018 om plagiering af forskellige kilder i bog

NVU afviste at realitetsbehandle sagen, da det anmeldte produkt ikke ansås for et videnskabeligt produkt. Nævnet lagde bl.a. vægt på, at det anmeldte produkt var selvpubliceret, og at det ikke havde været undergivet fagfællebedømmelse eller underkastet en forlagsmæssig behandling.

Afgørelse af 12. november 2018 om plagiering i videnskabelige publikationer

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte med afgørelsens del 1 og 3 ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Ved afgørelsens del 1 har nævnet blandt andet lagt vægt på, at der i udgangspunktet ikke kan være tale om en tilegnelse af andres ideer m.v. uden retsmæssig kreditering, hvis samtlige forfattere til den publikation, der påstås at være plagieret fra, er medforfattere til den publikation, der hævdes at indeholde plagiering. Ved afgørelsens del 3 har nævnet blandt andet lagt vægt på, at et vist tekstsammenfald mellem metodeafsnit i artikler, der afrapporterer de samme forsøg, er bredt accepteret i den videnskabelige verden. Endvidere har nævnet fundet, at anmeldelsens del 2 må formodes ikke at kunne føre til en afgørelse om, at der foreligger videnskabelig uredelighed, hvorfor nævnet har truffet afgørelse om, at afvise denne del af sagen.  

Afgørelse af 11. december 2018 om plagiering

Nævnet har afgjort, at anmeldte har handlet videnskabelig uredeligt, idet anmeldte forsætligt har plagieret anmelder ved at tilegne sig anmelders tekst uden retmæssig kreditering. Nævnet har lagt vægt på, at anmeldte havde læst og vurderet anmelders manuskript inden han plagierede fra anmelders artikel. Nævnet finder, at det er en skærpende omstændighed, at anmelders artikel ikke var offentliggjort, da plagieringen fandt sted. Desuden har nævnet lagt vægt på, at anmelder før publiceringen af sin artikel var gjort opmærksom på, at et arbejdspapir og et udkast til en bog forfattet af anmeldte indeholdte dele af anmelders manuskript. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at anmeldtes artikel indeholdte ordrette gentagelser og lettere omskrivning af dele af teksten fra anmelders manuskript uden retmæssig kreditering. Omfanget af plagieringen kan ikke karakteriseres som værende af ringe betydning. Endelig har nævnet lagt vægt på, at anmeldte ved publiceringen af sin artikel havde en betydelig anciennitet som forsker, og har erkendt, at han har plagieret noget af anmelders arbejde.

Handlinger tilknyttet webside

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Senest opdateret 23. juni 2024