Gå til indhold

2019

2019

Afgørelse af 8. januar 2019 - ikke et videnskabeligt produkt

Nævnet har truffet afgørelse om at afvise at realitetsbehandle sagen, da den falder uden for nævnets kompetence. Nævnet bemærker, at anmelder havde udvist rettidig omhu og opdaget forholdene på et tidligt stadie af anmeldtes arbejde med et udkast til en artikel. Nævnet lagde vægt på, at udkastet ikke var nært ved at være færdigt til indgivelse til fagfællebedømmelse, hvorfor nævnet ikke fandt, at artiklen havde karakter af et videnskabeligt produkt i lovens betydning.

Afgørelse af 8. marts 2019 – ikke videnskabelige produkter

Nævnet har truffet afgørelse om at afvise at realitetsbehandle sagen. Nævnet vurderede, at der ikke var tale om videnskabelige produkter i lovens forstand, hvorfor anmeldelsen falder uden for nævnets kompetence. Nævnet lagde bl.a. vægt på, at de anmeldtes produkter ikke anses for produkter, der er frembragt ved anvendelse af videnskabelige metoder som led i forskning.

Afgørelse af 14. marts 2019 om plagiering, fabrikation og forfalskning

Nævnet har truffet afgørelse om, at der ikke foreligger videnskabelig uredelighed. I forhold til fabrikering og forfalskning lagde nævnet vægt på, at der med anmeldelsen er tale om anfægtelse dels af holdbarheden af videnskabelig teori, dels af forskningskvaliteten af det videnskabelige produkt. Vedrørende plagiering lagde nævnet vægt på, at de konkrete tilfælde kun har haft ringe betydning ved rapporteringen i det videnskabelige produkt.

Afgørelse af 14. marts 2019 om plagiering og fabrikering i tidsskrift

Nævnet har truffet afgørelse om, at der ikke foreligger videnskabelig uredelighed. I forhold til plagiering lagde nævnet vægt på, at det fremgår af det videnskabelige produkts indledning, at formålet med produktet er at belyse ”rammerne for formulering af kompetencemål” og ”de løsninger, som blev valgt i forhold til den danske læreruddannelse”, og dermed afrapportere det arbejde, som blev fremlagt i rapporten fra kilde 1 og i kilde 2 og 3. Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det i det videnskabelige produkt er tydeligt fremhævet, at de anmeldte var faglige ledere af udviklingen af de tre produkter, som anmelder gør gældende, at de anmeldte har plagieret fra. Nævnet finder derfor, at det er klart for læseren, at det videnskabelige produkt har til hensigt at opsummere og sammendrage de tre produkter. På denne baggrund finder nævnet, at i det omfang de anmeldte i deres videnskabelige produkt ikke i tilstrækkeligt omfang har krediteret kilde 1 og de to ministerier, har det kun haft ringe betydning ved rapporteringen i det videnskabelige produkt. I forhold til fabrikering lagde nævnet vægt på, at videnskabelig uredelighed kun foreligger, hvor fabrikering, forfalskning og plagiering er begået forsætligt eller groft uagtsomt. En forkert, en uklar eller en manglende kildehenvisning er derfor ikke i sig selv videnskabelig uredelighed.

Afgørelse af 14. marts 2019 om plagiering m.v. i artikel

Nævnet har truffet afgørelse om, at der ikke foreligger videnskabelig uredelighed. I forhold til plagiering lagde nævnet bl.a. vægt på, at der ikke var tale om en forsætlig eller groft uagtsom tilegnelse af andres tekst uden kreditering og i et andet tilfælde, at anvendelsen af tekst uden retmæssig kreditering kun har haft ringe betydning ved rapporteringen af den forskning, der ligger til grund for det anmeldte produkt. Nævnet lagde endvidere vægt på, at nævnet ikke forholder sig til, om de fremsatte teorier og resultater i det videnskabelige produkt, som sagen vedrører, er rigtige ud fra en forskningsfaglig og videnskabelig bedømmelse, og nævnet foretager ikke kvalitetsbedømmelser af det videnskabelige produkt

Afgørelse af 14. marts 2019 om fabrikering og forfalskning m.v. i artikel

Nævnet har truffet afgørelse om, at der ikke foreligger videnskabelig uredelighed. I forhold til produkt B vurderede nævnet, at der ikke er tale om et videnskabeligt produkt, hvorfor den del af anmeldelsen falder uden for nævnets kompetence. I forhold til produkt A lagde nævnet bl.a. vægt på, at uenighed om forskningens konklusioner eller de anvendte metoder m.v. ikke kan betragtes som videnskabelig uredelighed. Nævnet forholder sig ikke til, om de fremsatte teorier og resultater i det videnskabelige produkt, som sagen vedrører, er rigtige ud fra en forskningsfaglig og videnskabelig bedømmelse, og nævnet foretager ikke kvalitetsbedømmelser af det videnskabelige produkt.

Afgørelse af 14. marts 2019 om plagiering m.v. i forord til bog – ikke videnskabeligt produkt

Nævnet har truffet afgørelse om, at der ikke foreligger videnskabelig uredelighed. Nævnet vurderede, at der ikke er tale om et videnskabeligt produkt, hvorfor anmeldelsen falder uden for nævnets kompetence. Nævnet lagde bl.a. vægt på, at de anmeldtes produkt ikke kan anses for et produkt frembragt ved anvendelse af videnskabelige metoder som led i forskning.

Afgørelse af 11. september 2019 om plagiering i ph.d.-afhandling

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte har handlet videnskabelig uredeligt, ved at tilegne sig tekst fra forskellige kilder, herunder ved parafrasering, uden retmæssig kreditering. Nævnet har lagt vægt på, at de tilegnede tekster ikke kan henføres til produktets metodeafsnit og har et sådant antal og omfang, at de ikke kan karakteriseres som værende af ringe betydning. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at anmeldte kendte til god praksis for kildehenvisning.

Afgørelse af 24. september 2019 om plagiering under bagatelgrænsen, dissens

Nævnet har truffet afgørelse om, at der ikke foreligger videnskabelig uredelighed, idet plagieringen kun havde haft ringe betydning ved planlægningen, gennemførelsen og rapporteringen af forskningen. Nævnet lagde særligt vægt på, at plagieringen kun forelå i produktets indledende og metodiske afsnit. Et nævnsmedlem dissentierede og udtalte, at plagieringens omfang havde haft mere end ringe betydning ved rapporteringen af forskningen. Nævnet vurderede, at sagen kunne indeholde tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og oversendte derfor sagen til videre behandling ved forskningsinstitutionen.

Afgørelser af 25. september 2019 - ikke et videnskabeligt produkt

Nævnet har over for de syv anmeldte truffet afgørelse om at afvise at realitetsbehandle sagerne, da nævnet vurderede, at der ikke var tale om et videnskabeligt produkt. Nævnet lagde vægt på sammensætningen af det udvalg, som var nedsat til at udarbejde produktet, produktets indhold, baggrund og formål, samt den form hvori udvalget afrapporterede sit arbejde.

Afgørelse af 11. oktober 2019 om plagiering i forskningsansøgning

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet har navnlig lagt vægt på den fremsendte dokumentation, hvoraf det fremgik, at det var anmeldte, der oprindeligt fik ideen til det projekt, som den endelige ansøgning om forskningsmidler vedrørte. Nævnet lagde endvidere vægt på, at arbejdet med forskningsansøgningen havde et sædvanligt forløb, hvor et givet projekt undervejs kan ændre karakter, hvilket kan have den virkning, at nogle samarbejdspartnere må udtræde og andre indtræde.

Afgørelse af 25. oktober om forfalskning i 2 videnskabelige produkter

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte har handlet videnskabelig uredeligt, ved forsætligt at have manipuleret forskningsmateriale, hvorved forskningen fremstår misvisende.  Nævnet har lagt vægt på brev fra chefredaktøren for tidsskrift 1, undersøgelse foretaget af to professorer fra forskningsinstitutionen, samt anmeldtes stilling til anmeldelsen vedrørende produkt 1.

Afgørelse af 12. november 2019 om forfalskning i videnskabeligt produkt

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet fandt, at alderen for de undersøgte dyr var angivet som kendt, uanset at dyrenes alder er skønnet. Nævnet lagde endvidere til grund, at det videnskabelige budskab i produktet navnlig drejede sig om dyrenes demografiske sammensætning. På den baggrund og efter en samlet vurdering af betydningen af det, der er anført om oplysningerne i produktet, fandt nævnet, at de pågældende oplysninger har haft ringe betydning ved den samlede rapportering af forskningen.

 

Handlinger tilknyttet webside

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Senest opdateret 23. juni 2024