Gå til indhold

2021

2021

Afgørelse af 16. marts 2021 – om plagiering i tre videnskabelige produkter - sag nr. 2020-01

Nævnet har truffet afgørelse om, at de anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet vurderede angående produkt nr. 1, at der ikke kunne være tale om en tilegnelse af andres idéer uden retmæssig kreditering, hvis samtlige forfattere til den publikation, der påstås at være plagieret fra, er medforfattere til publikationen. Angående produkt nr. 2 og 3 fandt nævnet, at anmelder er retmæssigt krediteret for sine bidrag med henvisningen til produkt nr. 1 og ved at være nævnt i artiklen under ”acknowledgement”.

Afgørelse af 22. marts 2021 – om plagiering i plagiering i ph.d.-afhandling - sag nr. 2020-04

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet vurderede, at anmeldte i en række tilfælde havde brugt tekst fra kilderne uden at kreditere disse. Under hensyn til antallet af tilfælde og de enkelte tilfældes karakter og omfang, fandt nævnet, at anmeldte groft uagtsomt har tilegnet sig teksterne uden retmæssig kreditering. Dog lagde nævnet vægt på, at tilfældene af plagering, bortset fra tilfælde nr. 17, kun findes i kapitel 2, der må betegnes som produktets indledende afsnit. Nævnet fandt, at tilfældenes relative betydning efter en konkret vurdering er begrænset, og fandt derfor, at der ikke foreligger videnskabelig uredelighed. 

Afgørelse af 26. marts 2021 – om plagiering i plagiering i ph.d.-afhandling - sag nr. 2020-05

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet vurderede, at anmeldte i en række tilfælde havde brugt tekst fra forskellige kilder, herunder ved parafrasering, uden at kreditere disse. I tilfælde nr. 3-6 fandt nævnet, at anmeldte ved grov uagtsomhed har tilegnet sig de pågældende tekster uden retmæssig kreditering, og derfor har plagieret. Nævnet lagde vægt på antallet af tilfælde af plagering og tilfældenes relative betydning og fandt, at plagieringen kun har haft ringe betydning ved rapporteringen af den forskning, der ligger til grund for anmeldtes produkt.

Afgørelse af 5. april 2021 – om plagiering i plagiering i ph.d.-afhandling - sag nr. 2020-07

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet fandt efter en konkret og samlet vurdering, at plagieringen, uanset tilfældenes omfang og karakter, kun har haft ringe betydning ved rapporteringen af forskningen. Nævnet vurderede endvidere, at sagen kunne indeholde tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og oversendte derfor sagen til videre behandling ved forskningsinstitutionen.

Afgørelse af 8. april 2021 – ikke et videnskabeligt produkt - sag nr. 2021-01

Sagen drejede sig om anmeldtes undervisningsmateriale, og vedrørte derfor ikke et videnskabeligt produkt. Nævnets formand afgjorde, at sagen ikke var omfattet af nævnets kompetence. Nævnet afviste derfor at realitetsbehandle sagen i henhold til lovens § 13, nr. 1.

Afgørelse af 13. april 2021 – om plagiering i en artikel - sag nr. 2019-20

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte har handlet videnskabeligt uredeligt. Det var nævnets vurdering, at anmeldte med forsæt i 47 tilfælde har brugt tekst fra den samme kilde uden retmæssig kreditering af kilden. Nævnet fandt endvidere, at omfanget af tilfældene, deres karakter og placering i produktet medførte, at der ikke var tale om plagiering af ringe betydning ved rapporteringen af forskningen. Endelig besluttede nævnet at orientere udgiveren af det videnskabelige produkt og henstille til, at produktet trækkes tilbage.

Afgørelse af 13. april 2021 – om plagiering i en artikel (medforfatter) - sag nr. 2019-25

I forbindelse med nævnets behandling af sagen 2019-20, der omhandlede en artikel med to forfattere, besluttede nævnet af egen drift at rejse sagen 2019-25 i forhold til medforfatteren af artiklen. Nævnet har i sagen 2019-25 truffet afgørelse om, at medforfatteren til artiklen ikke har handlet videnskabelig uredeligt, idet medforfatteren ikke har haft den fornødne tilregnelse.

Afgørelse af 13. april 2021 – om plagiering i ph.d.-afhandling - sag nr. 2020-21

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet vurderede, at anmeldte i to tilfælde havde brugt tekst fra den samme kilde uden at kreditere kilden. Under hensyn til tilfældenes karakter og omfang fandt nævnet, at anmeldte ved grov uagtsomhed havde tilegnet sig teksterne uden retmæssige kreditering, og anmeldte havde derfor plagieret. Dog lagde nævnet vægt på antallet af tilfælde af plagiering, herunder tilfældenes relative betydning og at plagieringen kun har haft ringe betydning ved rapporteringen af forskningen.

Afgørelse af 19. april 2021 – plagiering i artikel - sag nr. 2020-10

Anmeldelsen er en af i alt to anmeldelser, der vedrører det samme produkt og vedrører i alt to personer med henholdsvis nævnets sagsnumre 2020-10 og 2020-14. Sagerne vedrørte tilegnelse af metode og koder til udførelse af eksperimenter. Nævnet kom frem til at anmeldte i sagen 2020-10 ikke havde handlet videnskabeligt uredeligt, idet anmeldte redegjorde for forskellen mellem den i produktet anvendte metode og anmelders metode. Nævnet lagde på den baggrund til grund, at anmeldte ikke havde anvendt anmelders metode i forbindelse med de eksperimenter, der dannede grundlag for produktet.

Afgørelse af 19. april 2021 – plagiering i artikel - sag nr. 2020-14

Anmeldelsen er en af i alt to anmeldelser, der vedrører det samme produkt og vedrører i alt to personer med henholdsvis nævnets sagsnumre 2020-10 og 2020-14. Sagerne vedrørte tilegnelse af metode og koder til udførelse af eksperimenter. Nævnet kom frem til at anmeldte i sagen 2020-14 ikke havde handlet videnskabeligt uredeligt, idet anmeldte i det anmeldte produkt havde redegjort for forskellen mellem den i produktet anvendte metode og anmelder i sag 2020-10’s metode. På baggrund af redegørelsen lagde nævnet til grund, at den metode, som anmelderen i sag 2020-10 havde fremlagt ikke blev anvendt ved de eksperimenter, der danner grundlag for produktet.

Afgørelse af 21. april 2021 – plagiering i ph.d.-afhandling - sag nr. 2020-03

Sagen omhandlede en ph.d.-afhandling, der var blevet anmeldt for plagiering. Nævnet fandt, at der var tilfælde i det anmeldte produkt, der var at anse som plagiering. Imidlertid vurderede nævnet, at plagieringen i produktet var af en sådan karakter og omfang, at det alene havde haft ringe betydning ved afrapporteringen af forskningen. På den baggrund fandt nævnet, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt, men at der kunne være tale om tvivlsom forskningspraksis.

Afgørelse af 23. april 2021 – om plagiering i ph.d.-afhandling - sag nr. 2020-11

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet fandt efter en konkret og samlet vurdering - navnlig under hensyn til produktets opbygning med fremlæggelse, analyse og diskussion af de væsentligste videnskabelige resultater i de artikler, der ikke indeholder plagiering - at plagieringen, uanset antallet og omfanget af de omhandlede tilfælde af plagiering, kun har haft ringe betydning ved rapporteringen af forskningen. Nævnet vurderede endvidere, at sagen kunne indeholde tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og oversendte derfor sagen til videre behandling ved forskningsinstitutionen.

Afgørelse af 7. maj 2021 – om plagiering i ph.d.-afhandling - sag nr. 2020-17

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet vurderede, at anmeldte i en række tilfælde har brugt tekst fra kilder uden at kreditere kilderne, se tilfælde nr. 1-6, 8-11, 12, andet tekst afsnit og 14. Under hensyn til antallet af tilfælde og de enkelte tilfældes karakter og omfang fandt nævnet, at anmeldte ved grov uagtsomhed har tilegnet sig teksterne uden retmæssig kreditering. Nævnet vurderede, under hensyn til plagieringens omfang, at plagieringen ikke har haft ringe betydning ved rapporteringen af forskningen.

Afgørelse af 7. maj 2021 - om plagiering i artikel - sag nr. 2020-02

Nærværende sag omhandlede en artikel udgivet i et tidsskrift, som var blevet anmeldt for at have plagieret fra en anden artikel. Nævnet kom i sagen frem til, at anmeldte i sagen i en række tilfælde havde brugt tekst fra kilden uden at kreditere denne, men at der ikke forelå plagiat i tilfælde nr. 1-2, 4-6, 8-18. Hvad angår tilfælde nr. 20, 22-23, 25-28 kom nævnet frem til, at der var plagieret, og at det ikke havde ringe betydning for afrapporteringen af forskningen. 

Afgørelse af 7. maj - om plagiering i artikel - sag nr. 2020-17

Nærværende sag omhandlede en artikel udgivet i et tidsskrift, som var blevet anmeldt for at have plagieret fra en anden artikel. Nævnet kom i sagen frem til, at anmeldte i sagen i en række tilfælde havde brugt tekst fra kilden uden at kreditere denne, men at der ikke forelå plagiat i tilfælde nr. 1-2, 4-6, 8-18. Hvad angår tilfælde nr. 20, 22-23, 25-28 kom nævnet frem til, at der var plagieret, og at det ikke havde ringe betydning for afrapporteringen af forskningen. 

Afgørelse af 7. maj 2021 - om plagiering i artikel - sag nr. 2020-18

Nærværende sag omhandlede en artikel udgivet i et tidsskrift, som var blevet anmeldt for at have plagieret fra en anden artikel. Nævnet kom i sagen frem til, at anmeldte i sagen var af den overbevisning, at de studerende var medforfattere til produktet, hvorfor nævnet fandt, at anmeldte ikke havde handlet med forsæt eller groft uagtsomt. 

Afgørelse af 7. maj 2021 - om plagiering i artikel - sag nr. 2020-19

Nærværende sag omhandlede en artikel udgivet i et tidsskrift, som var blevet anmeldt for at have plagieret fra en anden artikel. Nævnet kom i sagen frem til, at anmeldte i sagen i en række tilfælde havde brugt tekst fra kilden uden at kreditere denne, men at der ikke forelå plagiat i tilfælde nr. 1-2, 4-6, 8-18. Hvad angår tilfælde nr. 20, 22-23, 25-28 kom nævnet frem til, at der var plagieret, og at det ikke havde ringe betydning for afrapporteringen af forskningen. 

Afgørelse af 28. maj 2021 – ikke et videnskabeligt produkt - sag nr. 2021-03

Nævnet har truffet afgørelse om at afvise at realitetsbehandle sagen. Nævnet vurderede, at der ikke var tale om et videnskabeligt produkt i lovens forstand, hvorfor anmeldelsen falder uden for nævnets kompetence. Nævnet lagde bl.a. vægt på, at der i anmeldtes produkt indgik et datablad, hvori det var anført, at der var tale om en teknisk rapport, og at produktets kategori var beskrevet som rådgivningsrapporter. Produktet indeholdt ikke en redegørelse for et egentligt videnskabeligt formål og produktet fremtrådte ikke sådan, at det i første række henvender sig til et videnskabeligt miljø.

Afgørelse af 15. juni 2021 – om plagiering i artikel - sag nr. 2019-16

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet lagde til grund, at anmeldte under sin ansættelse med en daværende kollega udarbejdede en artikel, som ikke blev offentliggjort grundet nogle immaterialretlige forhold. Nævnet lagde endvidere til grund, at der kun er en lille forskel mellem produktets idé og kildens idé, men at der konstruktionsmæssigt vil være en forskel på opbygningen af de anlæg, der præsenteres i henholdsvis kilden og produktet. Nævnet lagde vægt på ekspertens udtalelse om, at konceptet ikke i sig selv er originalt, hverken i kilden eller produktet. 

Afgørelse af 26. juli 2021 – plagiering i artikel - sag nr. 2021-02

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet fandt, at under hensyn til antallet af tilfælde og de enkelte tilfældes karakter og omfang, og det af anmelder oplyste om, at anmeldte som ansat ved forskningsinstitutionen skulle hjælpe anmelder med at klargøre hans speciale til publicering, at anmeldte med forsæt har tilegnet sig teksterne uden retmæssig kreditering. Nævnet vurderede endvidere under hensyn til plagieringens omfang og karakter, at plagieringen ikke havde haft ringe betydning ved rapporteringen af forskningen.

Afgørelse af 10. september 2021 - ikke et videnskabeligt produkt - sag nr. 2021-04

Nævnet har truffet afgørelse om at afvise at realitetsbehandle sagen. Nævnet vurderede, at der ikke var tale om et videnskabeligt produkt i lovens forstand, hvorfor anmeldelsen falder uden for nævnets kompetence. Efter en konkret vurdering fandt nævnet, at artikeludkastet ved fremsendelsen til medforfatterne ikke havde en sådan endelig udformning, at det var færdigt til fagfællebedømmelse. Nævnet fandt herefter, at artikeludkastet endnu ikke havde karakter af et videnskabeligt produkt i den betydning, som udtrykket bruges i lovens § 3, stk. 1, nr. 6.

Afgørelse af 21. september 2021 – plagiering i ph.d.-afhandling – sag nr. 2020-12

Nævnet fandt, at anmeldte i sin ph.d.-afhandling i fem tilfælde havde brugt tekst fra tre forskellige kilder, herunder ved parafrasering, uden at kreditere disse, og at anmeldte derfor i hvert fald ved grov uagtsomhed havde plagieret. Særligt vedrørende et tilfælde bemærkede nævnet, at det ikke kunne føre til en anden vurdering, at anmeldte midt i et tekststykke havde placeret en fodnote, da læseren fik det indtryk, at tekstafsnittene, der fulgte efter noten, var anmelders egne. Nævnet lagde endvidere vægt på plagieringens omfang, herunder at plagieringen i et tilfælde var omfattende, og at de tilegnede tekster vedrørte resultater og konklusioner fra kilden. Nævnet fandt herefter efter en samlet vurdering, at plagieringen ikke havde haft ringe betydning ved rapporteringen af forskningen. Der forelå derfor videnskabelig uredelighed.

Afgørelse af 12. oktober 2021 – afvisning af realitetsbehandling - sag nr. 2021-07

Sagen drejede sig om uenigheder om forskningens konklusioner og de anvendte metoder m.v., herunder spørgsmålet om de fremsatte resultater er rigtige ud fra en faglig og videnskabelig bedømmelse, og vedrørte derfor forskningskvaliteten. Nævnets formand afgjorde, at sagen ikke er omfattet af nævnets kompetence. Sagen blev derfor afvist fra realitetsbehandling i henhold til lovens § 13, nr. 1.

Afgørelse af 18. oktober 2021 - om plagiering i artikel - sag nr. 2020-20

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Det var nævnets vurdering, at anmeldte ikke havde tilegnet sig anmeldernes idéer eller resultater. Nævnet lagde til grund, at de idéer og resultater, so anmelderne havde fremlagt i en mailkorrespondance emnemæssigt vedrørte en meget begrænset del af produktet, og at produktets resultater ikke var afhængige af anmeldernes idéer og resultater. Anmeldte havde derfor ikke plagieret. Nævnet lagde vedrørende sin kompetence blandt andet til grund, at anmeldtes produkt var et manuskript, som var publiceret på en preprint server. På baggrund af en indholdsmæssig vurdering af produktets forskningsmæssige karakter fandt nævnet, at der var tale om et videnskabeligt produkt. Nævnet var derfor kompetent til at behandle sagen.

Afgørelse af 28. oktober 2021 - om plagiering i et videnskabeligt produkt - sag nr. 2020-23

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet lagde vægt på opbygningen af det konkrete produkt. Nævnet vurderede, at anmeldte i dele af produktet ikke havde anvendt gængs kildehenvisning og ikke havde markeret ved f.eks. kursivering eller citationstegn, at der var tale om ordret gengivelse af tekst fra en række selvstændige videnskabelige produkter, som der indgik i anmeldtes videnskabelige produkt. 

Nævnet fandt, efter en konkret vurdering, at anmeldte ikke havde haft det fornødne forsæt eller havde handlet groft uagtsomt i forbindelse med rapporteringen af forskningen. Nævnet lagde vægt på, at anmeldte havde henvist til de selvstændige videnskabelige produkter i sit produkt, at anmeldte er medforfatter til samtlige selvstændige videnskabelige produkter, og at der ved indleveringen af anmeldtes videnskabelige produkt var vedlagt forfattererklæringer vedrørende de selvstændige videnskabelige produkter. 

På den baggrund fandt nævnet, at anmeldte ikke havde det fornødne forsæt eller havde handlet groft uagtsomt i forbindelse med afrapporteringen af forskningen. Nævnet vurderede dog, at sagen kunne indeholde forhold om tvivlsom forskningspraksis og oversendte den derfor til forskningsinstitutionen til videre behandling. 

Afgørelse af 15. november 2021 - afvisning af realitetsbehandling og forfalskning - sag nr. 2021-06

Sagen drejede sig om en artikel, som var publiceret i et tidsskrift i 2016. Det blev i en løbende videnskabelig diskussion påvist, at artiklen var fejlbehæftet og anmeldelsen angik forskernes efterfølgende adfærd i form af handling eller undladelse efter der blev rejst kritik af artiklen. Nævnet traf afgørelse om, at forskernes efterfølgende handling eller undladelse i sig selv ikke udgør et nyt videnskabeligt produkt. Nævnet afviste derfor at realitetsbehandle denne del af anmeldelsen. 

Endvidere angik anmeldelsen to ansøgninger om forskningsmidler, som blev indgivet i henholdsvis 2017 og 2018. Anmeldelsen vedrørte de samme produkter og i alt to forskere. Nævnet vurderede, at det forhold, at der i 2017 blev rejst kritik af artiklen, og at artiklens forfattere senere i 2019 måtte erkende, at artiklen havde fejl, ikke giver grundlag for at fastslå, at der foreligger forfalskning i forbindelse med indgivelsen af ansøgningerne i 2017 og 2018. Derfor afgjorde nævnet, at der ikke forelå videnskabelig uredelighed. For så vidt angår den ene af forskerne vurderede nævnet, at anmeldelsen, som angik ansøgningerne om forskningsmidler, var åbenbart grundløs, idet forskeren ikke indgik i projektet, og der ikke blev søgt om penge til denne forsker. 

Afgørelse af 25. november 2021 - om plagiering i ph.d.-afhandling - sag nr. 2020-22

Nævnet afgjorde, at anmeldte i to tilfælde havde brugt tekst fra en kilde uden at kreditere denne. Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at anmeldte havde tilføjet eller ændret ord i tekstafsnittene. Nævnet fandt, at anmeldte i hvert fald ved grov uagtsomhed havde tilegnet sig teksterne og der var ikke grundlag for at antage, at de tilegnede tekster alene vedrørte almindelig viden inden for feltet. Ved nævnets vurdering af plagieringens betydning indgik tilfældenes antal, omfang og placering i afhandlingen, herunder at de to tilfælde var af forholdsvis begrænset omfang og placeret i afhandlingens kapitel 3, som er et af produktets indledende kapitler. Nævnet fandt, at plagieringen havde haft ringe betydning ved rapporteringen af forskningen. Nævnet vurderede endvidere, at sagen kunne indeholde tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og oversendte derfor sagen til videre behandling ved forskningsinstitutionen.

Afgørelse af 9. december 2021 - om plagiering i ph.d.-afhandling - sag nr. 2020-25

Nævnet lagde vægt på, at anmeldte i 15 tilfælde havde brugt tekst fra forskellige kilder uden kreditering af disse, og fandt herefter, uanset anmeldtes oplysninger om tidspres, at anmeldte i hvert fald ved grov uagtsomhed havde tilegnet sig teksterne. Efter en konkret og samlet vurdering fandt nævnet, at plagieringen, uanset antallet af tilfælde, kun havde haft ringe betydning ved rapporteringen af forskningen. Nævnet lagde på den ene side vægt på, at der var tale om 15 tilfælde af plagiering, som dog fandtes i en begrænset del af produktet. På den anden side lagde nævnet vægt på, at de omhandlede tilfælde var af begrænset omfang. Efter en indholdsmæssig vurdering af produktet lagde nævnet til grund, at den del af produktet, hvor tilfældene af plagiering fandtes, var en del af produktets metodeafsnit. Nævnet fandt derfor, at plagieringen havde haft ringe betydning ved rapporteringen af forskningen og vurderede at sagen kunne indeholde forhold om tvivlsom forskningspraksis. Nævnet oversendte derfor sagen til forskningsinstitutionen til videre behandling. 

Handlinger tilknyttet webside

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Senest opdateret 10. juli 2024