Gå til indhold

2022

2022

Afgørelse af 5. januar 2022 – ikke et videnskabeligt produkt – sag nr. 2021-22

Nævnet har truffet afgørelse om at afvise at realitetsbehandle sagen. Nævnet vurderede, at anmeldtes tiltrædelsesforelæsning ikke var et videnskabeligt produkt, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 6. Sagen faldt derfor uden for nævnets kompetence. Til brug for vurderingen af om anmeldtes tiltrædelsesforelæsning var et videnskabeligt produkt, lagde nævnet navnlig vægt på den PowerPoint-præsentation, som anmeldte anvendte i forbindelse med forelæsningen.

 

Afgørelse af 21. februar 2022 – fabrikering og plagiering i videnskabelige artikler og ph.d.-afhandling – sag nr. 2020-13

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nærværende sag omhandlede en ph.d.-afhandling og en række artikler, som var blevet anmeldt for at have plagieret og fabrikeret data. Nævnet kom i tilfælde nr. 1-3 frem til, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at anmeldte havde tilegnet sig andres ideer mv. uden retmæssig kreditering. Ydermere kom nævnet frem til i tilfælde nr. 3, 5 og 6, er der ikke var grundlag for at anmeldte havde anvendt uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data. Nævnet lagde til grund, at anmeldtes algoritme ikke i tilfælde nr. 4-9 gav det samme resultat som kildernes algoritme. Efter sagens oplysninger, herunder med inddragelse af ekspertudtalelse, kom nævnet frem til, at der ikke var handlet videnskabeligt uredeligt i tilfælde nr. 1-9.

 

Afgørelse af 30. marts 2022 – plagiering i artikel – sag nr. 2021-05

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet vurderede, at anmeldte ved grov uagtsomhed har tilegnet sig en figur og tekststykker, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 1, og at dette er sket uden retmæssig kreditering. Anmeldte havde derfor plagieret, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 4. Nævnet fandt efter en samlet vurdering, at plagieringen har haft ringe betydning ved rapporteringen af forskningen, jf. lovens § 3, stk. 2, nr. 1.

 

Afgørelse af 10. maj 2022 – plagiering i ph.d.-afhandling – genoptagelse – sag nr. 2020-22

Nævnet besluttede i 2022, at der var grundlag for at genoptage sagen, fordi nævnet ved sin afgørelse af 25. november 2021 ikke havde vurderet om 16 tilfælde, som var angivet i et særskilt bilag til anmeldelsen, udgjorde plagiering. Nævnet fandt, at anmeldte i en række tilfælde ikke havde anvendt gængs kildehenvisning og ikke havde markeret ved f.eks. kursivering eller citationstegn, at der er tale om ordret gengivelse af tekst fra forskellige kilder. Nævnet bemærkede, at det er nævnets praksis, at en forfatters brug af tekst fra et selvstændigt videnskabeligt produkt i form af f.eks. en artikel, som forfatteren har skrevet sammen med en anden eller flere andre medforfattere, forudsætter retmæssig kreditering af forfatterne til det pågældende produkt. Nævnet fandt efter en konkret vurdering, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at anmeldte havde haft det fornødne forsæt eller havde handlet groft uagtsomt i forbindelse med rapporteringen af forskningen. Ved vurdering af tilregnelsen lagde nævnet blandt andet vægt på, at anmeldte er medforfatter til de fire kilder, hvoraf tre af kilderne i fuld længde indgår i produktet. Nævnet afgjorde, at der derfor ikke forelå videnskabelig uredelighed i tilfælde nr. 1-16.

Afgørelse af 13. juni 2022 – om fabrikering og forfalskning i et videnskabeligt produkt – sag nr. 2020-24

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nærværende sag omhandlede et manuskript indsendt til et tidsskrift. Produktet var blevet anmeldt for både at have fabrikeret og forfalsket data. Nævnet kom, på baggrund af sagens oplysninger, herunder en udtalelse fra en ekspert, frem til at der ikke forelå videnskabelig uredelighed, men at sagen kunne indeholde forhold om tvivlsom forskningspraksis. Sagen blev derfor oversendt til forskningsinstitutionen til videre behandling.

 

Afgørelse af 6. juli 2022 – afvisning af realitetsbehandling - sag nr. 2022-04

Nævnet har truffet afgørelse om at afvise at realitetsbehandle sagen. Sagen drejede sig om uenigheder om forskningens konklusioner og de anvendte metoder m.v., herunder om den anvendte metode og de fremsatte resultater i det videnskabelige produkt er rigtige ud fra en faglig og videnskabelig bedømmelse, samt forskningskvaliteten af det videnskabelige produkt. Nævnet afgjorde, at sagen ikke er omfattet af nævnets kompetence. Sagen blev derfor afvist fra realitetsbehandling i henhold til lovens § 13, nr. 1.

 

Afgørelse af 7. juli 2022 – afvisning af realitetsbehandling – sag nr. 2021-08

Nævnet har truffet afgørelse om at afvise at realitetsbehandle sagen. Nærværende sag omhandlede en artikel, som var anmeldt for at have fabrikeret og forfalsket. Uenighed om forskningens konklusioner eller de anvendte metoder kan ikke betragtes som videnskabelig uredelighed. Nævnet forholder sig ikke til, om de fremlagte resultater og teorier i det videnskabelige produkt, som sagen vedrører, er rigtige ud fra en forskningsfaglig og videnskabelig bedømmelse, jf. lovens § 3 stk. 2, nr. 2 og nr. 3. Sagen var herefter ikke omfattet af nævnets kompetence.

 

Afgørelser af 4. november 2022 – ikke et videnskabeligt produkt – sag nr. 2022-06 m.fl.

Nævnet har truffet afgørelse om at afvise af realitetsbehandle sagen i henhold til lovens § 13, nr. 1. Nærværende sag omhandlede en ph.d.-ansøgning, som var anmeldt for at have plagieret. Nævnet kom frem til at ansøgningen om indskrivning som ph.d.-studerende, der vedrører et uddannelsesforløb, ikke kan sidestilles med en ansøgning om forskningsmidler, som dette udtryk anvendes i lovens § 3 stk. 1, nr. 6, og ansøgningen dermed ikke kan sidestilles med et videnskabeligt produkt i lovens forstand. Nævnet fandt i øvrigt, på grundlag af en indholdsmæssig vurdering af den forskningsmæssige karakter af ansøgningen, at ansøgningen ikke er et videnskabeligt produkt efter lovens § 3, stk. 1, nr. 6. Sagen var herefter ikke omfatte af nævnets kompetence. 

 

Afgørelser af 22. november 2022 – forfalskning og fabrikering – sag nr. 2021-12 m.fl.

Nævnet har truffet afgørelse om, at de anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nærværende sager vedrørte i alt 14 personer, der var forfattere til fem produkter, som var blevet anmeldt for at have forfalsket og fabrikeret. Nævnet har ved vurderingen af sagerne navnlig lagt vægt på oplysninger til nævnet om, hvordan de relevante billeder var fremstillet, herunder en redegørelse fra en af de anmeldte om, hvorfor det var forventeligt, at der kun var meget få forskelle på billederne af vævssnittene. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at billederne kun var medtaget af illustrative grunde, og at de dermed ikke udgjorde nogen dokumentation for produktets konklusion.

 

Afgørelse af 6. december 2022 – plagiering i en ph.d.-afhandling – sag nr. 2021-10

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte har handlet videnskabeligt uredeligt. Det var nævnets vurdering, at anmeldte i 22 tilfælde ved grov uagtsomhed har tilegnet sig tekst uden retmæssig kreditering af kilderne. Nævnet fandt endvidere, at antallet af tilfælde, deres karakter og placering i produktet medførte, at der ikke var tale om plagiering af ringe betydning ved rapporteringen af forskningen.

 

Afgørelser af 13. december 2022 – plagiering – sag nr. 2021-09 og 2021-11

Nævnet har truffet afgørelse om, at de anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nærværende sag omhandlede en artikel, som var blevet anmeldt for at have plagieret. Der er i produktet i otte tilfælde brugt tekst, en figur og en tabel fra kilden uden at denne er krediteret. Under hensyn til tilfældenes karakter og omfang fandt nævnet, at plagieringen ikke har haft ringe betydning ved rapporteringen af forskningen. Plagieringen er sket fra et artikelmanuskript, som ikke var offentliggjort og som kun førsteforfatteren havde haft adgang til. Herefter, og efter de oplysninger, som de anmeldte har fremlagt om samarbejdet med førsteforfatteren i forbindelse med tilblivelsen af produktet, fandt nævnet, at der ikke er grundlag for, at de anmeldte har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Der er derfor ikke handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet vurderede endvidere, at sagen kunne indeholde tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og oversendte derfor sagen til videre behandling ved forskningsinstitutionen.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 31. oktober 2023