Gå til indhold

2024

2024

Afgørelse af 8. januar 2024 – anmodning om renselse – sag nr. 2023-07

Nævnet har truffet afgørelse om, at en forsker ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. I 2023 modtog nævnet en anmodning fra en forsker med henblik på renselse for en påstand om videnskabelig uredelighed. Nævnet fandt, at forskeren ikke havde handlet videnskabeligt uredeligt jf. lovens § 16, stk. 1. Nævnet lagde vægt på, at der ikke forelå oplysninger om, at andre havde haft kendskab til plagieringen.

Afgørelse af 19. januar 2024 – plagiering i ph.d.-afhandling – sag nr. 2023-01

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabelig uredeligt. Sagen omhandlede en ph.d.-afhandling, hvor anmeldte i 17 tilfælde havde brugt tekst fra forskellige kilder uden at kreditere kilderne retmæssigt.
Efter en konkret vurdering af de foreliggende omstændigheder, herunder tilfældenes placering i produktet sammenholdt med samarbejdet mellem anmeldte og medforfattere, vurderede nævnet, at der ikke var fornødent grundlag for at fastslå, at plagieringen var begået af anmeldte med forsæt eller ved grov uagtsomhed. Der forelå derfor ikke videnskabelig uredelighed.

Idet sagen kunne indeholde forhold af tvivlsom forskningspraksis, oversendte nævnet sagen til forskningsinstitutionen til videre behandling, jf. lovens § 17.

Afgørelse af 19. januar 2024 – plagiering i ph.d.-afhandling – sag nr. 2023-05

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabelig uredeligt. Sagen omhandlede en ph.d.-afhandling, hvor anmeldte i 12 tilfælde havde brugt tekst fra forskellige kilder og i ét tilfælde en tabel fra én kilde uden at kreditere kilderne retmæssigt. Nævnet vurderede, at anmeldte i hvert fald ved grov uagtsomhed havde tilegnet sig teksterne og tabellen uden retmæssig kreditering. Anmeldte havde derfor plagieret. Efter en samlet vurdering fandt nævnet, at plagieringen havde haft ringe betydning ved gennemførelsen og rapporteringen af forskningen, og der forelå derfor ikke videnskabelig uredelighed.

Idet sagen kunne indeholde forhold af tvivlsom forskningspraksis, oversendte nævnet sagen til forskningsinstitutionen til videre behandling, jf. lovens § 17.

Afgørelse af 10. april 2024 – plagiering i abstract – sag nr. 2022-11 m.fl.

Nævnet besluttede i 2023, at der var grundlag for at genoptage sagen, fordi der forelå nye oplysninger af væsentlig betydning for sagen. Nævnet vurderede, at der ikke var fremkommet oplysninger, som gav begrundet formodning om videnskabelig uredelighed, og at der fortsat ikke var grundlag for, at nævnet i medfør af lovens § 12, stk. 1, undtagelsesvis benyttede sig af muligheden for at tage sagen op af egen drift.

Afgørelse af 25. april 2024 – plagiering i ph.d.-afhandling – sag nr. 2023-10

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabelig uredeligt. Sagen angik en ph.d.-afhandling, hvor anmeldte i flere tilfælde havde brugt tekst fra én kilde uden at kreditere kilden retmæssigt. Nævnet fandt, at anmeldte i hvert fald ved grov uagtsomhed havde tilegnet sig tekst fra én kilde uden retmæssig kreditering. Nævnet vurderede endvidere under hensyn til plagieringens omfang og karakter, at plagieringen havde haft ringe betydning ved planlægningen, gennemførelsen eller rapporteringen af forskningen. Nævnet fandt derfor, at der ikke forelå videnskabelig uredelighed.

Idet sagen kunne indeholde forhold om tvivlsom forskningspraksis, oversendte nævnet sagen til forskningsinstitutionen til videre behandling, jf. lovens § 17.

Afgørelse af 24. maj 2024 – om plagiering i ph.d.-afhandling – sag nr. 2023-09

Nævnet har truffet afgørelse om at anmeldte har handlet videnskabeligt uredeligt. Det var nævnets vurdering, at anmeldte ved grov uagtsomhed i 32 tilfælde har brugt tekst fra forskellige kilder uden retmæssig kreditering af kilderne. Nævnet fandt endvidere, at omfanget af tilfældene, deres karakter og placering i produktet medførte, at der ikke var tale om plagiering af ringe betydning ved rapporteringen af forskningen.

Afgørelse af 24. maj 2024 – om plagiering i artikel – sag nr. 2023-12

Nævnet har truffet afgørelse om at anmeldte har handlet videnskabeligt uredeligt. Det var nævnets vurdering, at anmeldte i 12 tilfælde havde brugt tekst fra en kilde, herunder ved direkte oversættelse fra dansk til engelsk, uden at kreditere kilden retmæssigt. Nævnet fandt, at anmeldte i hvert fald ved grov uagtsomhed havde tilegnet sig teksterne uden retmæssig kreditering. Anmeldte havde derfor plagieret. Nævnet vurderede endvidere under hensyn til plagieringens omfang og karakter, og tilfældenes placering i produktet, at plagieringen ikke havde haft ringe betydning ved rapporteringen af forskningen. Nævnet lagde vedrørende sin kompetence blandt andet til grund, at anmeldte under udformningen af produktet var ansat ved forskningsinstitutionen, og at anmeldte havde gjort brug af forskningsinstitutionens faciliteter (computer, materiale el. andet). Efter en konkret vurdering af de foreliggende oplysninger fandt nævnet, at anmeldtes forhold var omfattet af nævnets kompetence, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

Afgørelse af 18. juni 2024 – plagiering i ph.d.-afhandling – sag nr. 2024-01

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Sagen angik en ph.d.-afhandling, hvor anmeldte i flere tilfælde havde brugt tekst fra to kilder uden at kreditere kilderne retmæssigt. Nævnet fandt, at anmeldte i hvert fald ved grov uagtsomhed havde tilegnet sig tekst fra to kilder uden retmæssig kreditering. Nævnet vurderede endvidere under hensyn til plagieringens omfang og karakter, at plagieringen havde haft ringe betydning ved planlægningen, gennemførelsen eller rapporteringen af forskningen. Nævnet fandt derfor, at der ikke forelå videnskabelig uredelighed.

Idet sagen kunne indeholde forhold om tvivlsom forskningspraksis, oversendte nævnet sagen til forskningsinstitutionen til videre behandling, jf. lovens § 17.

Afgørelse af 18. juni 2024 – forfatterskabstvist – sag nr. 2024-03

Nævnet har truffet afgørelse om at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Nævnet vurderede, at sagen handlede om en forfatterskabstvist og ikke videnskabelig uredelighed. Sagen omhandlede en forsker, der var anmeldt for at have plagieret anmelders arbejde i et videnskabeligt produkt, idet anmelder anførte, at vedkommende ikke var retmæssigt krediteret for sine bidrag og blev udelukket fra forfatterskabet efter at have afvist et tilbud om delt førsteforfatterskab. Nævnet vurderede, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der er tale om plagiat. Nævnet besluttede at sende sagen videre til forskningsinstitutionen for videre behandling, da sagen kunne indeholde forhold om tvivlsom forskningspraksis.

Afgørelse af 19. juni 2024 – plagiering af videnskabelig ide – sag nr. 2024-02

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Sagen angik en anmeldelse om, at anmeldte i en årrække, gentagne gange og i forskellige sammenhænge, har plagieret anmelders ide.

Nævnet har i sin afgørelse taget udgangspunkt i den af anmelder indgivne anmeldelse med tilhørende bilag. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at anmelder er ophavsmand til den omhandlende ide. Nævnet lagde vægt på navnlig, at ideen eksperimentelt har været vist årtier forud for anmelders publikationer. På denne baggrund fandt nævnet, at ideen ikke entydigt kunne tilskrives anmelder, og at anmeldte allerede derfor i sin anvendelse af ideen ikke kunne anses for at have plagieret anmelder.

Idet sagen kunne indeholde forhold af tvivlsom forskningspraksis, oversendte nævnet sagen til forskningsinstitutionen til videre behandling, jf. lovens § 17.

Handlinger tilknyttet webside

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Senest opdateret 16. juli 2024